söndag, december 26, 2010

Gårdsförsäljningsutredningen skjuter över målet

En viktig och intressant debatt som är den som uppkom i samband med att utredningen om gårdsförsäljning av att tillåta gårdsförsäljning av egentillverkade viner på svenska lantgårdar. Jag har tidigare gett min syn kring detta.

Därför glädjs jag åt att läsa de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Anders Andersson och Roland Utbults viktiga synpunkter i ett pressmeddelande daterat 16 December.Där kan vi läsa b la :

Nu föreslås istället att allehanda alkoholproducenter från hela Europa ska få chans att öppna direktförsäljning av öl, vin och sprit till konsumenter. Detta är ett förslag som utmanar Systembolaget och den alkoholpolitik som det finns en bred uppslutning kring i vårt land.

Det som upprör oss är att utredaren lagt ett förslag som är ett hån mot de 385 000 glömda barn som varje dag upplever baksidan av föräldrarnas alltför höga alkoholkonsumtion. Och förslaget underlättar inte på något sätt arbetet med att minska våldet på gator och torg som oftast har sin grund i en för hög alkoholkonsumtion.

Utredningen anser att det omfattande regelverk som föreslås är EU-rättsligt hållbart. Men vi ifrågasätter om förslaget skulle stå pall vid en prövning i EU-rätten.

måndag, augusti 23, 2010

Satsa på fler studentbostäder
Jag har tidigare skrivit om vikten av att ha bostäder till studenter i Jönköpings kommun. Gapet mellan antalet studenter och antalet planerade/byggda lägenheter måste minska. På detta område måste mer göras. Jag vill inte påstå att inget har gjorts, men det återstår en hel del på detta område.


Till glädje för Sveriges studenter så gav Mats Odell ganska tydliga besked när han för en tid sedan medverkade i SVT:s morgonsoffa. Vi har sänkt skatten för andrahandsuthyrning, vi vill sänka mer.Regeringen beslutade i juli att lärosätena ( 9 lärosäten, Uppsala, Lund + tre storstäderna ska få hyra ut bostäder till svenska studenter. Hittills har de bara fått göra det till internationella studenter och forskar för att kunna upprätthålla sin ställning som attraktivt lärosäte.

Vi har fått en ny lag på plats, med stöd av Hyresgästföreningen, som förbättrar möjligheterna till att bygga och förvalta hyresrätter. Vi har vänt en skuta som tar lång tid att vända.Att bygga bort en bostadskö som svällt under 20-25 års försummelse - det tar tid.

Bostadsbyggandet för oss unga och studenter måste öka.Kristdemokraternas och regeringens bostadspolitik syftar till att få en fungerande bostadsmarknad. Bara på det sättet kan bostadsbyggandet öka på ett sunt sätt.

Kommunerna på högskoleorter måste ta sitt ansvar och tillhandahålla mark till rimliga priser för studentbostäder.Mark som är planerat för ett visst ändamål på längre sikt bör på kort tid upplåtas för att genomföra tillfälliga bygglov.

Avskaffa fastighetsskatten för studentbostäder. Det är inte rimligt att ett korridorrum kostar 1 272 kronor per år i fastighetsavgift när en femrummare kostar lika mycket.

I Norge är det skattefritt att hyra ut upp till halva privatbostaden. Detta gör att villor ofta byggs med en mindre uthyrningsbar bostad i fastigheten. Enligt Stockholms Handelskammare skulle bättre villkor för andrahandsuthyrning kunna skapa inte mindre än 55 000 bostadstillfällen bara i Stockholmsområdet.Därför måste vi, som i Norge,låta alla privatpersoners hyresintäkter för upp till halva privatbostaden vara helt skattefria.


söndag, juli 18, 2010

Mycket är gjort, mycket återstår att göra

Under rubriken "Låt jobbens valrörelse handla om faktiska åtgärder", skriver Fredrik Hammarbäck ,student och chefredaktör för Jönköpings studenttidning flera viktiga synpunkter, som är viktiga att ha i fokus när vi nu går in i en valrörelse. Det finns särskilt ett par frågor som jag vill uppehålla mig kring här på min blogg.

Jag tror ingen kan blunda för det faktum att arbetslösheten är hög bland ungdomar, och att någonting måste hända och att vi måste agera nu. Som ung kristdemokrat bekymrar det mig att så många står utanför arbetsmarknaden.

Det finns fortfarande mycket att göra på detta område, och jag vill inte slå mig för bröstet och menar inte att vi sitter inne på någon patentlösning i frågan, men menar att vi har kommit en bit på väg, genom ageranden på olika sätt arbetat med frågan, exempelvis så finns det goda förslag exempelvis ung Allians, som för en tid sedan presenterade ett batteri av politiska åtgärder som bör sättas in under de första i syfte att få upp sysselsättningen för ungdomar. Exempel på dessa förslag är att förbättra anställningstryggheten bland ungdomar samt att få en mer effektiv matchning på arbetsmarknaden.Bland annat handlar det om att sänka företags kostnader för att anställa, underlätta för ungdomar att tidigt skaffa sig erfarenhet och kontakter från arbetslivet samt öppna upp för specialiserade arbetsförmedlingar.Privat arbetsförmedling bör uppmuntras. Bemanningsföretagen har en viktig roll att spela för att minska arbetslösheten.
Regeringen har aktivt arbetat med frågan, men som sagt återstår mycket. Vi kristdemokrater kommer fortsätta kampen emot arbetslösheten. Ingen ska lämnas kvar eller lämnas efter.

Jag delar Hammarbäcks uppfattning att det är viktigt med utbildning men att det är snett när alla arbetslösa ska tryckas in i högskolornas föreläsningssalar. Alla vill eller kan inte studera. Den kraftiga utbildningsexpansionen som skett har baksidor. Exempelvis så har den kraftiga utbyggnaden av högskolan också inneburit att det uppstått en stor grupp arbetslösa akademiker. Därför är det av största vikt att skolor och utbildningssamordnare måste ta ett större ansvar när det gäller att erbjuda utbildningar som ger realistiska utsikter på arbetsmarknaden. Idag erbjuds många utbildningar på såväl gymnasial som högskolenivå där möjligheterna till arbete är små. Därför måste det finnas en skyldighet att informera elever/studenter om vilka möjligheter det finns till att få arbete efter avslutad utbildning. Det är också av största vikt att utbildningssamordnaren tar på sig ett uppföljningsansvar för hur väl de före detta eleverna/studenterna lyckas efter avslutad utbildning. En sådan information bör också vara intressant i samband med utbildningarnas utformning. Detta är några axplock av det man kan arbeta vidare med.

Vidare argumenterar Hammarbäck för att dagens system med fribelopp ska avskaffas. Även på detta område har mycket hänt, men mycket återstår att göra.Vi kristdemokrater har i regeringen genomfört en höjning av studiemedlet och medverkat till att fribeloppet för studenter kommer att höjas från och med 2011. Trots att detta är gjort återstår mycket att göra.

torsdag, juli 08, 2010

Hur förvaltar vi våra resurser ?

Vi har som människor ett stort ansvar för att förvalta de resurser vi har fått oss till del. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man gör det, alltifrån hur resurser delas till hur de sköts/hushållas med. I detta finns en av vår tids största utmaningar, energifrågorna är en av dessa frågor.

Ett gott förvaltarskap innebär inte att vi förbrukar mer energi än vad vi behöver. Många energieffektiviseringar kan göras, det bästa exemplet på detta är den sparade kilowattimmen. Exempelvis kan värme och energisystem samordnas så de arbetar tillsammans, värmen ifrån luften kan användas som uppvärmning, fastigheter isoleras, fönster bytas, och vid nybyggnationer byggas som passivhus.

Allt material vi använder för uppvärmning och elproduktion skadar miljön så lite som möjligt. Vi behöver därför fortsätta arbetet med att byta energislag, bort från fossila bränslen över till mer hållbara energislag. Vi behöver göra detta arbete medvetna om vad för påverkan de nya energislagen kan ha. Detta för att vi inte ska bygga in oss i ett system som har andra nya stora miljöproblem och/eller orsakar svält i andra delar av vår värld. För att klara det behöver vi komplettera vår infrastruktur genom att stödja lokal till medelstor produktion.

Det kan röra sig om energi ifrån sol, vatten, vågor och vind men även el och värmeproduktion från avfallsförbränning och biobränslen, rötning av gödsel och andra organiska ämnen.På många håll, exempelvis i min hemkommun, Jönköpings kommun har man påbörjat detta arbete, vilket välkomnas, men mer behöver göras. Det kan röra sig om att ta till vara spillvärme från företag, och småskalig produktion av el och värme med b la solceller.

Några exempel på vad som behöver göras är att se över regelsystemen och styrsystemen så det lönar sig att producera egen el i liten skala (solceller,vindkraft), ta till vara på spillvärmen ifrån industrier, främja utvecklingen av miljöteknikföretag, t ex genom att öppna en dialog mellan beslutsfattare och företagen för att få reda på utvecklingen.

Vi bör också satsa pengar på den spårbundna och vattenburna trafiken både för gods och människor.Vi ska fortsätta satsningen på fossilfria bränslen. Man bör också underlätta för att upphandlingar kan göras som b la främjar minskad förbrukning av fossila och lägre energiåtgång vid framställningen av produkter e tc.

Till sist, men inte minst vi måste agera nu !

fredag, juni 11, 2010

Var går politikens gränser ?

I en insändare med rubriken "Vår demokrati behöver fler supportrar" replikerar en debattör mig ifrån min tidigare replik. Jag publicerar min senaste replik för intresserade läsare här på min blogg.Debattören kritiserar mig för mitt ordval om politiker "som lägger sig i"och att detta ger bränsle till debattörer på insändarsidan som dagligen öser sin galla över "politiker".

Inledningsvis vill jag säga att jag tycker demokrati är bland det viktigaste som finns i vårt samhälle - det är ju så vårt samhälle utvecklas. Det är i de små gemenskaperna som dessa värden frodas. Man, vad menar jag då med att när politiker lägger si i människors vardag? Det handlar helt enkelt om vad som är politikens uppgift och vad som inte är det. Det är här vårt fokus i diskussionen bör ligga. Allt är inte politik och allt ska inte vara politik. Men svensk politik har under lång tid präglats av motsatsen - att allt är politik.

Låt mig vara tydlig med att vi inte menar att politiken alltid är onödig eller klåfingrig, inom vissa områden krävs det regleringar. Men politiken borde även inom dessa områden kunna erbjuda mycket större frihet för personer inom de givna ramarna. Det handlar om synen på familjepolitiken, det handlar om de gånger då människor som kommer till Sverige för att söka sig ett bättre liv.

Vidare slår debattören ett slag för demokratin genom att ta exempel ifrån LO-utbildningar om demokrati. Som jag nämnt inledningsvis så delar jag synen på demokratin som en viktig beståndsdel i samhällsbygget. Därför välkomnar jag detta arbete. Denna syn har sin utgångspunkt i det specifika människovärdet, synen på människans ofullkomlighet och människans grundläggande behov av små gemenskaper. Det är rent av så att självaste demokratins kärna utgår ifrån principen om just människovärdet.

Denna värdegrund bör även prägla beteendet medborgare emellan. Det innebär att medborgarna måste visa tolerans gentemot varandra och respekt för de människor man inte är överens med. Värderingen ger skäl för empati och solidaritet, för ett engagemang och ansvar som sträcker sig utöver egenintresse, familjeband, kön, etnicitet, religion och så vidare. På denna värdegrund byggs den mellanmänskliga tillit, som i sin tur är en förutsättning för att konflikter ska kunna lösas på fredlig väg. Om inte denna värdegrund ständigt poängteras, prövas och vårdas riskerar den att undergrävas och förtvina. Därmed bereds plats för maktmissbruk, elitism och i förläningen någon form av diktatur.

Debattören lyfter också fram demokratiarbetet i Jönköpings kommun. Detta är ett oerhört viktigt arbete. Demokratin är mycket viktigt och måste ständigt bevaras och återvinnas. Ett konkret exempel på detta är medborgarförslagen. Medborgarförslagen ger alla medborgare i Jönköping möjligheten att lämna förslag kring hur vår kommun kan utvecklas.

Vi kristdemokrater tycker att idén om medborgarförslag är bra och vill stärka medborgarförslagens betydelse genom en bättre och effektivare behandling av förslagen. Beslut i kommunfullmäktige speglar medborgarnas valda ombuds åsikter. Det är så demokratin fungerar.

Som jag tidigare sagt, när politiker försöker styra över människors vardag, så finns det all anledning att se upp.

onsdag, maj 26, 2010

Låt människor själva styra över sin vardagUnder rubriken " De flesta politiker gör ett jättebra jobb", kritiserar en debattör i en insändare mig för att vara en av de debattörer som hävdar att just hans parti är det enda rätta. Jag har replikerat denna insändare och låter intresserade läsare ta del av den här på min blogg.


Låt mig inledningsvis vara tydlig med att jag anser att ingen människa eller politiskt parti är fullkomlig. Centralt i den kristna idétraditionen, som är centralt i den människosyn vi kristdemokrater har är insikten om att det inte finns perfekta människor. Därför kan det inte heller existera perfekta politiska partier eller samhällen. Detta gör att kristdemokratin med kraft avvisar totalitära ideologier som menar sig ha patent på sanningen.

Det är också denna tanke som gör att kristdemokratin är en reformerande kraft - liksom vi är tveksamma till perfekta system i framtiden så är vi också skeptiska till historiens system. Kvardröjande orättvisor måste ständigt avslöjas, lösningar omprövas och dogmer ifrågasättas.

Vidare kommenterar debattören att jag hänvisar till en Sifounderöskning som visar att av 1 000 tillfrågade personer säger 81 procent ja till att ha kvar eller att utveckla vårdnadsbidraget och 85 procent vill inte ha kvotering av föräldraförsäkringen och att det visar på att den politik vi kristdemokrater för har stöd av svenska folket.

Givetvis så är det viktigt att ha en kritisk inställning inför opinionsmätningar av alla dess slag. Vi kan aldrig vara säkra på att enskilda undersökningar träffat rätt. Samtidigt så kan opinionsundersökningar vara bra som vägvisare om var opinionen finns, men man kan aldrig vara riktigt säker när det gäller statistik.

Det kan vara på sin plats med ett förtydligande vad jag menar med att politiker inte ska lägga sig i människors liv. Det handlar helt enkelt om att vi kristdemokrater betonar att båda föräldrarna är viktiga för sitt barn så har föräldrarna redan idag en lagstdgad rätt till hälften av föräldrapenningarna vardera. Det finns ingen som kan tvinga dem att överlåta dagar till varandra.

Det blir istället en överenskommelse mellan föräldrarna och en lösning som passar den specifika familjens situation bäst. Precis som det ska vara.

Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers liv och vardag. Att dagar i föräldraförsäkringen fryser inne för att de inte utnyttjas alls, främjar inte familjer. Det är säkert en av många anledningar till att åtta av tio föräldrar svarar att de jsälva vill bestämma över fördelningen av föräldraförsäkringen.

Dessutom svara drygt 80 procent av de föräldrar som utnyttjat sin föräldrpenning att de är nöjda med hur de fördelat sin föräldrledighet. Men detta bryr sig inte vänsterpartierna om. De vill omyndigförklara föräldrar. Det är det vi menar menar med "pekpinnepolitik".

Starka och fungerande familjer skapar trygghet. Ingen familj fungerar perfekt men för de flesta skapar den en trygg punkt i livet. Därför vill vi kristdemokrater underlätta för landets familjer. Vi vill stärka familjers privatekonomi och säger ifrån när politiker har ett ovanifrånperspektiv och vill styra om hur familjer ska leva sina liv. Vi tror att familjer själva vet bäst hur de vill ha sin vardag.

Slutligen vill jag säga att jag delar debattörens syn på att de flesta politiker gör ett bra jobb. Men, frågan är var man sätter gränsen för "ett bra jobb" - när politiker försöker styra människors vardag så finns det all anledning att se upp.

lördag, maj 08, 2010

Satsa på kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken är oerhört viktig för vårt län. En fråga som diskuterats livligt under de senaste åren är det system med taxor enligt zoner som man nu hittills använt i Länstrafiken i Jönköpings län. Frågan ska utredas i Länstrafiken, vilket naturligtvis är viktigt för hela vårt län. Det har skrivits insändare i min lokaltidning, Jönköpings Posten om det hela. Nu går en ledamot av Vänsterpartiets distriktsstyrelse ut i lokalpressen och anklagar den borgerliga majoriteten för att inte värna om miljön och inte vilja sänka busspriserna.

Inledningsvis kritiserar skribenten de stigande överpriserna i kollektivtrafiken och att det inte är bara zonindelningen som är orättvisa utan även priset per zon. En uppfattning som jag delvis delar. Jag och jag tror att jag har stöd för min uppfattning att det självfallet ska vara så billigt som möjligt att åka kollektivt. Samtidigt så kan jag se att de offentliga verksamheterna också måste gå runt rent ekonomiskt. När det gäller kollektivtrafiken går en del av biljettintäkterna till b la underhåll av bussar och tåg. En del av biljettintäkterna går också åter in i verksamheten. Därför kan jag anse att avgifter för kollektivtrafiken är motiverad. I alla politiska förslag bör man väga samman alla fakta till en bra slutsats. Därför tror jag inte att helt nolltaxa kollektivtrafiken är möjlig. Därför är jag kritisk till den motion Vänsterpartiet lagt i landstinget om att helt nolltaxa ungdomar och pensionärer. Men, jag delar helt slutsatsen att vi måste bygga ut kollektivtrafiken.

Miljöfrågan är en prioriterad fråga där man måste samarbeta över blockgränserna. Miljö- och klimatfrågan får inte bli en fråga för ett parti - utan här måste alla politiska partier hjälpas åt. Tyvärr är inte tendensen att samarbeta över blockgränserna i dessa frågor. Man gör vår miljö och förvaltandet av våra resurser en riktig björntjänst om man gör frågorna om vår miljö till en blockfråga - utan här måste samarbete - utöver blockgränserna ske.

Vi kristdemokrater vill att vi ska förvalta våra resurser väl.”Vi har inte ärvt jorden från våra föräldrar – vi har lånat den av våra barn” är ett bra sätt att
sammanfatta människans relation till naturen. Det är ett förhållningssätt som har legat till grund för kristdemokratisk politik alltsedan vårt parti bildades på 1960-talet. Insikten att miljöpolitik och ekonomisk politik måste giftas samman är central för att vi ska väl förvalta - inte förbruka - naturens allt knappare resurser.

Med detta som utgångspunkt formar vi också våra politiska ageranden, i såväl landsting som kommun. I Jönköpings kommun har vi kristdemokrater motionerat om förslag till en enhetstaxa för hela kommunen och länet, undertecknad av vårt kommunalråd och vår dåvarande gruppledare, under 2006. Vi föreslog då att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppta diskussioner med övriga kommuner i länet liksom landstinget i syfte att förbättra kollektivtrafiken.

Vi påpekade också i motionen att om målet om ett rundare och snabbare län kunna uppfyllas måste vi förtroendevalda våga diskutera olika lösningar av den gemensamma kollektivtrafiken utan att drabbas av revirtänkande eller gömma oss bakom byråkratiska procedurer. Detta är en linje som står fast.

Vi kristdemokrater skrev också i vår överenskommelse för kristdemokrater på Höglandet att Höglandets alla kommuner kommer att vid kommande överläggningar om länstrafikfrågor driva införandet av en ringlinje med moderna lokaltåg i Jönköpings län. Vi slog också då fast att det kommer tas tas initiativ till förändrat taxesystem som bidrar till att göra länet rundare. Detta är en politik som ligger fast.I stället för att präglas av revirtänkande, bör vi genom konsekvensanalys och att ställa förslag mot varandra komma fram till den bästa lösningen för vårt län.

onsdag, maj 05, 2010

Unga ska få bestämma själva
Jag har skrivit en insändare om familjens betydelse. De rödgröna försöker bestämma över familjers, unga som gamlas vardag. Det är därför vikitgt att få lite perspektiv i frågan.

Vi kristdemokrater vill stötta de föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn. Den 1 juli 2008 infördes det kommunala vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget är en valfrihetsreform som ger föräldrarna själva möjlighet att välja barnomsorg för sina barn samt mer tid med barnen.

Det förslag som vi kristdemokrater till ett kommunalt vårdnadsbidrag är ett viktigt steg på vägen mot en modern familjepolitik. En familjepolitik som utgår från att familjer är olika och självklart har olika önskemål och behov. Vårdnadsbidraget ger valfrihet och makt åt de som faktiskt vet bäst hur de vill forma sitt familjeliv - nämligen familjerna själva. Vi kristdemokrater kommer självklart att självklart att fortsätta att arbeta för fler reformer som sätter familjerna och barnens behov i centrum.

Enligt en färsk undersökning ifrån Sifo framgår av 1 000 tillfrågade personer säger 81 procent ja till att ha kvar eller att utveckla vårdnadsbidraget och 85 procent vill inte ha kvotering av föräldraförsäkringen.Svenska folkets viljeyttring är alltså på total kollissionskurs med den rödgröna oppositionen, som vill fördubbla kvoteringen och avveckla vårdnadsbidraget.

När politiker talat om familjen har de nästan uteslutande riktat sig till föräldrarna. Unga människor bryr sig både om och påverkas av hur den egna familjen mår och funderar på hur det ska bli när de själva bildar familj.Därför är det oerhört viktigt att diskussionen förs även bland unga. Det är märkligt att detta faktum aldrig talas om i den allmänna opinionen.Det är märkligt med tanke på vad unga mellan 15-19 år prioriterar i livet. När 19 000 unga svarade Kairos Future om vad de drömmer om i livet var nämligen de tre viktigaste sakerna i livet att få ett bra jobb, att hitta den rätta och att få barn. Att eftersträva den trygghet som en familj kan ge är en av de viktigaste framtidsfrågorna för den unga generationen.

Att vara familjevänlig handlar om att slå fast att familjerna själva vet bäst hur de vill ha sin vardag, att möjliggöra för föräldrar och barn att skapa en bra relation med varandra och att erkänna att splittrade familjer är ett samhällsproblem som påverkar många för resten av livet. Att vara familjevänlig får däremot aldrig handla om att använda politiken för tvinga in människor i en och samma mall, eller att inskränka möjligheten att ta ut skilsmässa.

Ingen familj, oavsett form, är perfekt men vi ser att det är det absolut bästa alternativet för att kunna skapa en trygg plattform i livet. Politikens roll är inte att detaljstyra eller lägga över familjens ansvar på statliga institutioner. Politikens roll är att skapa möjligheter för familjer att bråka mindre om tid och pengar och istället vara ett stöd för varandra. Ett stöd som ett statligt substitut aldrig kan ersätta, oavsett hur mycket Sahlin, Wetterstrand och Ohly planerar för det.

Vi kristdemokrater är övertygade om att unga människor vill ha en modern politik som betror människor att själva bestämma över sin vardag, och vi ser därför fram emot att göra upp med de rödgrönas pekpinnepolitik och bana vägen för att framtidens familjer blir lämnade ifred.

lördag, april 24, 2010

Utnyttjas inte bara av höginkomsttagare

Jag har skrivit en replik till Socialdemokraterna i min länstidning, Jönköpings Posten.Nu har jag fått lite tid över, så jag publicerar den till intresserade läsare här på min blogg nedan.

Under rubriken "moderaternas stora bakslag hos väljarna", skriver en socialdemokratisk riksdagsledamot i en insändare. Socialdemokraten frågar sig vidare om avdrag för hushållsnära tjänster verkligen är regeringens svar på jobbpolitiken. Helt klart är att jobbpoltiken och avdraget om hushållsnära tjänster hänger ihop.

Branschorganisationen Almega har själva uppgett att det sannolikt är 11 000 nya jobb som skapats genom avdraget.Det skulle innebära att det "bara" arbetade runt 300 personer inom branschen före avdraget infördes.

I regeringens proposition 2006/07:194 Skattelättnader för hushållstjänster med mera beräknades antalet anställda till cirka 2000-3000 personer.Då är man på den säkra sidan om man hävdar att tusentals jobb har skapats genom avdraget.Skulle skattereduktionen tas bort förväntas cirka 5 600, det vill säga hälften av alla arbetstillfällen att försvinna, enligt branschorganisationen Almega.

Vidare hävdar socialdemokraten att skatteavdraget för hushållsnära tjänster bara gynnar några få,främst dem med höga inkomster.Detta är felaktigt.Avdraget nyttjas av alla inkomstgrupper. Under 2008 beviljades 92 465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster.SCB:s undersökning visar att det är en jämn fördelning mellan de olika inkomstgrupperna. Var fjärde person som utnyttjade avdraget hade en inkomst på 16 700 kronor per månad.

Som man frågar får man svar brukar det heta.Att rut-avdraget i sig inte är lika viktigt som exempelvis arbetslösheten är ganska naturligt men om ställer frågan utifrån att rut-avdraget skapat tusentals jobb så hänger ju frågorna ihop på ett helt annat sätt än vad socialdemokraterna vill påskina.Likadant är det med frågan om vad man helst vill satsa en miljard på, det är självklart att man vill satsa på välfärden.Det socialdemokraterna inte säger är att rut-avdraget i runda slängar betalar sig självt (enligt konjunkturinstitutet) och genom att fler svartjobb görs vita ökar skatteintäkterna.Rut ska inte ställas mot välfärdssatsningar.

Istället för att ställa frågor som LO låtit Novus göra kan man ställa den direkt frågan vilket Novus också gjort: Vill du avskaffa rut-avdraget. Då säger 2/3 av alla svenskar nej; vi ska behålla det. 4 av 10 s-väljare vill också ha kvar rut-avdraget.

En motfråga som jag vill ställa till LO och Socialdemokraterna är denna: Varför motsätter ni er en reform som lett till att svartjobb blivit vita, att många, inte minst, kvinnor får avtalsenlig lön, omfattas av försäkringar och så vidare.Eller som Byggnads Hans Tilly formulerar det i Sydsvenskan 5/3: I så fall förnekar vi försäkringsskydd och a-kassa för en hel yrkesgrupp.

I dag jobbar cirka 11 000 personer inom hemservicebranschen. Med de rödgrönas politik hotas hälften av dessa. Många av dem som arbetar inom branschen kommer att gå till direkt arbetslöshet. kommer de rödgröna till makten riskerar de åter att bli arbetslösa samtidigt som den svarta sektorn kommer att växa.


måndag, april 12, 2010

Studentlägenheter i Jönköping

Under rubriken "Varför finns det så få lediga lägenheter i Jönköping ?" i studentkåren i Jönköpings tidning, KårsOrdet nr 5 2009 så framförs en rad viktiga synpunkter när det gäller studenboenden. Jag delar dessa synpunkter. Det samarbete mellan högskolan i Jönköping och Jönköpings kommun gjort i frågan är bra. Att man också är på gång att planera ett studentboende i direkt anslutning till högskolan är ett steg i positiv riktning, men frågan behöver få lite perspektiv.

Jag vill initiera en debatt i frågan. Med synpunkterna vill jag inte säga att Jönköpings kommun varit passiva i frågan utan att att frågan behövs diskuteras vidare.

Man kan säga att det inget tyder på att bostadsbyggandet ligger i linje med högskolans växande. I år finns det 6757 programstudenter vi Högskolan i Jönköping, vilka en stor andel är bosatta i stan. Även många av de 4670 kursstuderande beräknas vara i behov av en studentbostad.

Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram fanns i mars 2009, 1851 studentbostäder i kommunen. Gapet mellan antalet studenter i behov av en studentlägenhet och antalet studentbostäder är alltså i ögonfallande stoprt. Att tala om en bostadsbrist är alltså i allra högsta grad relevant.

Samtidigt trots siffrorna ovan och det gap som belyses verkar de flesta studenter hitta ett boende som fungerar, därmed är inte sagt att man är nöjd med det boende man lyckas få tag i. Men, faktum kvarstår fortfarande, vi har mycket att jobba med i frågan.

En annan aspekt är att det på grund av bostadsbristen tvingas idag högskolan att gå in och hyra/köpa block med fastigheter vilka man i sin tur hyr ut till studenter.Uthyrning av den här karaktären sker främst för att garantera boende för den grupp internationella studenter som kommer till Jönköping varje år. Högskolan i Jönköping skulle helst se att uthyrningen så snart som möjligt skulle upphöra.

Det gäller att ta till sig dessa fakta/synpunkter. Frågan är vad som kan göras konkret för att lösa problemet ? . Debatten lär fortsätta.