lördag, september 13, 2014

Anpassning till ett förändrat klimat

Här på min blogg så ska jag försöka mig på att nå en av vår tids största utmaningar och det är frågan om miljön. Det är ingen tvekan om att det blir ett varmare klimat i framtiden,och även att detta kommer att medföra många och kostbara anpassningar för att i så stor som möjligt eliminera förväntade skador av olika slag. I de södra delarna av vårt land med ganska betydande sträckor av kust är det troligen främst den förväntade steg av havsvattennivån som ger anledning till att vi i största mån försöker eliminera det största farorna. Det enda vi säkert vet är att det kommer att bli ett högre vattenstånd längs vår kust. Den ökade temperaturen ger också "en hjälp" till detta, men allt talar väl för att att vi i Södra Sverige kommer att få ett betydligt varmare klimat, troligen med många dygn där temperaturen aldrig understiger 20 grader, vilket inte minst den varma sommaren tyder på. Det kommer säkerligen att bli problem med våra vägar och även våra järnvägar kommer att känna av detta. Här är det då främst ras och skaderisker som kan kan förvänta sig. Det har redan startats undersökningar på riksnivå och dessa borde även kunna ge tips till våra väghållare. När det gäller flygtrafiken är det trafikslag som klarar sig bäst från så stora negativa konsekvenser vid ett varmare klimat.När det gäller vatten så är det ju en råvara som vi inte kan leva utan.Här måste man vara uppmärksam de ledningar som kan drabbas av ras och jordskred. När man räknar med att högre temperaturer kommer medföra smittspridning kan komma att öka och förorenas i högre grad och att nya och nu okända mm kan komma till våra landskap. Likaså kan det bli lättare att odla nya grödor, medan de nu valda kan komma reduceras. Behovet av uppvärmningar kan komma att minskas en hel del medan behovet av kylanläggningar kan komma att ökas. Vidare kan det bli möjligt att odla nya sädesslag, medan de andra måste tas bort.Man kan inte heller bortse från att det kan komma nya arter av djur till våra landskap, kanske något som är både bra och dåligt.