fredag, juni 19, 2015

Rapport slår hål på myter om tiggare

En ny studie slår hål på myter om de Rumänska tiggarna. Tiggarna i Skandinavien är mycket fattiga.Rumänska tiggare i Stockholm, Oslo och Köpenhamn är mycket fattiga, och ingen annan tjänar på vad de samlar in. I Stockholm drar de in minst pengar och sover oftare utomhus, visar en stor studie. Jag tror att vi gör klokt i en översyn av hur situationen faktiskt ser ut för tiggarna innan vi drar alltför stora slutsatser. Tigger hör ofta samman med hemlöshet- och akut hemlösa EU/EES-medborgare samt tredjelandsmedborgare har blivit allt mer synliga i landet under de senaste åren. En del av dem tillbringar större delen av sin tid i det offentliga rummet, och försörjer sig bl.a. genom tiggeri, medan andra är mer osynliga i sitt sökande efter försörjning. Det handlar främst om personer som uppehåller sig i Sverige och söker försörjning inom ramen för EU:s fria rörlighet. Den ekonomiska krisen inom EU är givetvis en av orsakerna till att fler människor ser sig tvungna att bege sig ifrån sina hemländer för att söka sin försörjning. Många människor anser att det är bättre att komma till exempelvis Sverige och tigga än att vara i sina hemländer, på grund av att de lever i extrem fattigdom, social exkludering och diskriminering i hemländerna. Det är ganska vanligt förekommande att de personer som försörjer sig genom att tigga i offentliga miljöer reser tillsammans i grupper. Det är en förklaring till att de också bosätter sig tillsammans i t.ex. skogspartier utanför bebyggelsen i bilar, tält, husvagnar och dylikt. Lagstiftningen säger att EU-medborgare och deras familjemedlemmar som inte är ekonomiskt aktiva har rätt att uppehålla sig i Sverige i tre månader som turister och de har då normalt sett inte rätt till annat bistånd än i akuta nödsituationer. Enligt socialtjänstlagen har kommunen en skyldighet att pröva en ansökan om bistånd från den som vistas i kommunen. Rätt till ekonomiskt bistånd gäller alla, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. För den som tillfälligt vistas i Sverige, kan emellertid biståndet avse akut hjälp och pengar till en resa hem. Det tycks dock som att det är få av de utländska tiggarna som vänder sig till socialtjänsten för att be om hjälp. Det beror troligen på att dessa personer många gånger är medvetna om att de inte har rätt till bistånd. Det kan också handla om att de är skeptiska till myndigheter efter att ha blivit utsatta för diskriminering i sina hemländer. Det finns exempel på kommuner i landet som har valt att gå längre än vad lagen ålägger dem att göra. Exempelvis har Stockholm och Göteborg öppnat upp både olika dagverksamheter, rådgivningsverksamheter samt härbärgen särskilt inriktade på denna grupp. Hemlöshetssamordnarens uppgift är att ge kommunerna stöd i deras arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, ge kommunerna stöd i att skapa långsiktiga och hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet, samt att särskilt uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet. Ett särskilt fokus läggs på familjer med barn som riskerar att vräkas. Hemlöshetssamordnarens arbete för att stödja kommunerna har varit framgångsrikt. Samordnaren har besökt ett stort antal kommuner i hela landet. På de flesta kommunbesök har representanter från den politiska ledningen, tjänstemän från socialförvaltningen, från stadsbyggnadssidan och kommunala bostadsbolag medverkat. Cirka ett år efter första besöket gör hemlöshetssamordnaren ett återbesök för att följa upp arbetet i kommunerna. Sammanfattningen av de återbesök som har genomförts än så länge är att de flesta kommuner verkligen har lyft upp frågan och bland annat tagit fram strategier för hur arbetet ska gå till. Det är dessa utmaningar vi står inför.

söndag, juni 14, 2015

Livshjälp och inte dödshjälp

”Nu när bromsklossen Kristdemokraterna har försvunnit från Socialdepartementet efter åtta år,så är det dags att väcka liv i dödshjälpsfrågan” skriver Stellan Welin och Björn Ulvaeus på opinion@svt.se Det finns vissa rättigheter som är absoluta, som inte på några villkor kan förhandlas bort. Rätten till liv och rätten att inte få sitt människovärde kränkt är en sådan rättighet. Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra, påverkar detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt. Sjukvården ska stå i livets tjänst. Därför avvisar vi kristdemokrater aktiv dödshjälp. Att tillåta dödshjälp skulle dessutom innebära moraliska dilemman. Vem ska avgöra om dödshjälp ska utföras eller inte? Vilka gränser ska dras när dödshjälp ska vara tillåtet? Kommer en del gamla och sjuka människor känna sig pressade till att be om dödshjälp för att inte vara till besvär? Vidare pekas på länder där aktiv dödshjälp är lagligt, till exempel Schweiz och Belgien. I Schweiz kan människor möta döden på beställning. Assisterat självmord och aktiv dödshjälp. Men vem ger dig rätten att släcka en medmänniskas livslåga? Istället krävs en helhetssyn som syftar till en avancerad omvårdnad och smärtlindring vid livets slut. Personalen ska erhålla utbildning och fortbildning som leder till medvetenhet om existentiella frågor.

S blir kvar i Svenska kyrkan

I S-tidningen AIP står att "Även fortsättningsvis är det Socialdemokraternas partistyrelse Sjutusen socialdemokrater är aktiva i svenska kyrkan och för dem är viktigt..." "Oavsett vilken religiös inriktning man har är vi viktiga, men det är problematiskt att vi är med och styr i ett religiöst samfund..." För vem är detta ett problem? Är det socialdemokraterna, Svenska Kyrkan eller för medlemmarna med annan politisk tillhörighet? Det är dags att låta Svenska Kyrkan vara det är den tänkt att vara och inte någon politisk rekryteringsbas. Det är dags att börja prata om en svensk kyrka utan politisk inblandning.

lördag, juni 13, 2015

Svensk kultur - nyckeln till integration

EN sådan här dag, när det är solsken så önskar jag prinsen lycka till i sitt framtida äktenskap. Det för mig in på debatten om monarkins vara eller inte vara. Vi kristdemokrater ser positivt till nationen som gemenskap.Svensk kultur bör spela en viktig roll i integrationen av invandrare till Sverige. Sverige ska inte försöka göra avkall på sina egna traditioner eller förneka sin egen kultur i tron att detta underlättar invandrares integration.En falsk värdrelativism som förnekar att en svensk kultur med särdrag existerar leder istället till att invandrare luras till ett utanförskap. Nationella helgdagar, flaggan och monarkin är viktiga symboler som både infödda och nyanlända kan samlas kring och känna samhörighet med.

torsdag, juni 11, 2015

Energifrågorna - vår tids utmaning

Ett hett debatterat samtalsämne är frågan om kärnkraft. Det kan därför vara på sin plats att utveckla min syn på området.Jag tycker det är oerhört viktigt att vi dels diskuterar miljö-och hållbarhetsfrågorna och energifrågorna. Jakten efter olja är intensiv. Vad som ofta glöms bort är den potential solenergin representerar. Solen ger varje år 10 000 gånger mer energi till jorden än vad våra samhällen utnyttjar kommersiellt. Problemet med solenergi som energislag är att den är utspridd och måste koncentreras. Teknik för detta finns dock. Solkraftverk på en liten del av Saharas yta skulle till exempel kunna förse hela Europa med all den elenergi vi behöver. Ett spännande perspektiv. Dock är vi inte där ännu., kostnadseffektiva lösningar både för generering och överföring av energi är på väg. Dagens solkraftverk och solceller blir alltmer effektiva och med hjälp av högspänd likström - en teknik som ABB utvecklat - är det möjligt att överföra stora mängder ström över stora avstånd med små förluster. Satsningar på nya energikällor måste gå hand i hand med satsningar på energieffektivisering för att öka tryggheten i energiförsörjningen och minska utsläppen av koldioxid. Nya jobb skapas och pengar sparas. Vad gäller kärnkraften så finns det många intressanta områden att diskutera. Beroende på vem man frågar "farlig"kärnkraften är. Exempelvis så menar Patrick Moore som var med och startade Greenpeace som varit mycket anti kärnkraft men har helt svängt i frågan. Enligt honom har säkerheten kommit så långt att det inte finns något att oroa sig för. Uranbrytning, som främst sker i Canada idag är där mycket säkert för arbetarna och man återställer omgivningen vilket gör att han ansåg inte heller brytningen vara ett problem. Man hittar nu nya platser i nya länder där det finns ”möjligheter” till brytning, så tillgång inget problem. Även att ta vara på avfallet har blivit säkrare och nu ibland annat Frankrike har man börjat kunna återanvända stora delar av avfallet, vilket gör att du kan i praktiken använda dig av det i, om det var, 300 eller 500 år om tekniken slår igenom. Ny teknik osv såg han inte som problem, där det finns säkerhetsproblem är möjligtvis i de gamla kärnkraftsverken som fortfarande är igång,men olyckor var inte troliga enligt honom. Med dessa argument är kärnkraft betydligt bättre än andra energikällor som flertalet har betydligt större skada på naturen, Moores slutsats. I och med förvaltarskapstanken är det oerhört viktigt att vi som Kristdemokrater har ett mycket långsiktigt perspektiv i vad vår politik får för konsekvenser.Vi behöver inse att trots energieffektiviseringar pekar ändå det mesta på att vi kommer att behöva än mer el i framtiden, om vi vill satsa på elbilar/hybridbilar osv. Har vi inte tillräckligt med egen energi behöver den importeras och då är det troligt att det bara blir sämre alternativ. Men jag tycker det är oerhört viktigt att vi i debatten och i den praktiska politiken är pådrivande vad gäller förnybar energi, den vi har kunskap om idag men också forska på nya sätt. Vi i Sverige är lyckligt lottade med vattenkraften som många andra länder inte har tillgång till, nu med större möjligheter för vindkraft hoppas jag på en utveckling inom detta område.Vågkraft är också ett mycket intressant alternativ, solenergi kan vi säkert också utveckla. Jag tror inte att vi behöver vara så oroliga i närtid för olyckor i samband med våra kärnkraftverk. Vad gäller säkerhet ser jag det snarare att ett orosmoment kan vara om kärnkraften någon gång framöver kommer i ”orätta händer”. Men vi måste alltid föra upp säkerhetsfrågorna på agendan och vara tydliga med hur vi tar hand om avfallet och inte tysta ner den debatten. Kristdemokraternas hållning är att avveckla in den mån det är möjligt och det anser jag att vi gör klokt i.Samtidigt aktivt uppmuntra andra alternativ så avvecklingen kan ske i så snar framtid som möjligt.