torsdag, december 18, 2008

Vad säger Lissabonsfördaget om svensk uranbrytning?

Lissabonsfördraget diskuteras nu livligt runt om i Europa.Sveriges riksdag har nyligen antagit fördraget. En viktig fråga för oss i Sverige är om fördraget innebär att våra kommuner nu inte har rätt att säga nej till uranbrytning inom kommunens gränser.I sådana fall, hur ser skrivningen ut i Lissabonsfördraget?. Jag har satt mig in i frågan och fått tillgång till ett PM ifrån Riksdagens utredningstjänst i frågan, som jag tänkte intresserade läsare får ta del av här på min blogg. Eftersom jag går in på frågan mer specifikt, kommer jag att skriva ett djupdykande inlägg i frågan.

Av PM:et framgår att enligt Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), riksdagens EU-upplysning och kampanjen "Nej till uranbrytning" innebär inte Lissabonsfördraget att Sverige eller våra kommuner förlorar sin rätt att bestämma över uranbrytning inom dess gränser.

Bakgrunden till diskussionen om rätten till uranbrytning är den s.k. optionsrätten. Den innebär att Euratom, d vs fördraget om upprättandet av en Europeisk atomenergigemenskap (Euratomfördraget). Den innebär att Euratom har företräde till alla malmer,råmaterial och klyvbara material som produceras inom gemenskapen, enligt artikel 52 i Euratomfördraget.Det är Euratoms bränsleförsörjningsbyrå ESA (Euratom Supply Agency) som utövar optionsrätten.Byrån har också ensamrätt att ingå avtal för leverans av material som producerats utanför EU. ESA har dock aldrig utövat sin optionsrätt. Bestämmelserna om försörjningsbyråns optionsrätt är omstridda men ändras inte genom Lissabonsfördraget. Enligt Europeiska kommissionen gäller optionsrätten bara material som redan utvunnits eller framställts. Den kan därmed inte användas för att tvinga fram uranbrytning i medlemsländerna.

Det bör även konstateras att i Sveriges anslutningsakt om medlemskap i EU fick Sverige försäkringar om att Euratom inte kommer utöva optionsrätten över svenskt klyvbart material (Ansluitningsakten är primärrätt, dvs. har samma rättsliga status som EU-fördragen.)Sverige fick således behålla rätten över den egna energipolitiken.

Ytterligare garantier för nationellt självbestämmande ges i Lissabonsfördraget om miljö och energi. I dessa bestämmelser stadgas om nationell vetorätt vid åtgärder som väsentligt påverkar en medlemsstats val mellan olika energikällor och den allmänna strukturen hos dess energiförsörjning.

Den som vill fördjupa sig i en kort och koncis analys so besvarar skillnaden i Euratom efter Lissabonsfördraget kan göra det här. Riksdagens EU-upplysning redogör kort för Euratom och dess konsekvenser här. Kampanjen "Nej till uranbrytning" har låtit ett antal jurudikstudenter studera frågan om Lissabonsfördraget och uranbrytning här.


onsdag, december 17, 2008

Rätt åtgärder i rätt tid

Socialdemokraterna kritiserar nu i min lokaltidning, Jönköpings Posten regeringens satsning för jobb och omställning i insändare.
Jag har skrivit en replik till socialdemokraternas insändare, som jag tänkte delge intresserade läsare på min blogg.

"Regeringens rot-avdrag är orättvist", skriver socialdemokraten i en insändare. Inledningsvis skriver socialdemokraten "Bedömare från alla läger har varit ense i sin bedömning "Bra att något görs men det är för lite".

I den internationella finanskrisens spår följer nu en världsomspännande efterfrågenedgång. För en liten, öppen och handelsberoende ekonomi som den svenska får detta omedelbara konsekvenser.

Redan den budget proposition som alliansregeringen presenterade för 2009 tog fasta på att sämre tider var att vänta.

Vi enades där om flera offensiva reformer för att möta utvecklingen i form av en förstärkt politik för arbete och företagande, viktiga framtidsinvesteringar i forskning och infrastruktur samt fortsatta välfärdssatsningar. Budgeten för 2009 är enligt EU-kommissionen den mest expansiva i Europa och innebär att ekonomin stimuleras med motsvarande en procent av BNP.

Vidare kritiserar socialdemokraten att det rot-avdrag som regeringen inför skulle missgynna hyresgäster.
Precis som RUT (skatteavdraget för hushållsnära tjänster) är skattelättnaden för ROT något som införs för att underlätta för hushållen, och inte fastighetsägare.En effekt av detta är att hyresrättsinnehavare inte kan göra något ROT-skatteavdrag men det beror på att de inte direkt betalar för underhåll och reparationer i sin lägenhet. Frågan om man på något annat sätt kan stödja hyresrätter får övervägas vidare.

Enligt socialdemokraten har också fastighetsskattens borttagande inneburit att samtliga hyresgäster i länet, Jönköpings län vi hyran får betala en högre fastighetsavgift. Bilden som socialdemokraten utmålar är ensidig och behöver kompletteras.Systemet med taxeringsvärden visar det stora värdet av en spärrgräns uppåt.Med avgiftstaket på 6000 kronor för år 2008eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet håller sig den kommunala fastighetsavgiften på en i många fall hanterbart låg nivå.Inga fastighetsavgifter kan som den tidigare skena iväg till oförutsägbara och orimliga nivåer. De flesta som får en höjning får det med några tior per månad.

Att regeringen tagit tid på sig i sitt arbete är bra eftersom det krävs ett bra analysarbete för att föreslå rätt åtgärder i rätt tid.

lördag, december 13, 2008

Sjukvården ska stå i livets tjänst,inte dödens

Statens Medcinsk-Etiska råd föreslår att aktiv dödshjälp ska legaliseras i Sverige. Detta är en rent av vidrig tanke, som skulle innebära ett systemskifte inom svensk sjukvård. Vi skulle gå från en målsättning att rädda liva, till en blandad uppgift där man i ena salen hjälper någon att begå ett självmord och i den andra fortsätter att kämpa för att rädda liv. Jag ska fortsätta ge intresserade läsare här på min blogg min syn på detta.

Det finns vissa rättigheter som är absoluta,som inte på några villkor kan förhandlas bort.Rätten till liv och att inte få sitt människovärde kränkt är en sådan rättighet.Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra,påverkar detta hela vardagen vi lever i på ett negativt sätt. En människas värde är lika absolut och okränkbart även när döden närmar sig. Och även de dagar som man kanske inte längre önskar fortsätta leva är människans värde ovärderligt. En studie i Schweiz visar att var fjärde person som söker aktiv dödshjälp gör det på grund av livsleda. Vi behöver inte mer att leva av, utan mer att leva för!

Sjukvården ska stå i livets tjänst.Därför avvisar vi kristdemokrater aktiv dödshjälp. Att tillåta dödshjälp skulle dessutom innebära moraliska dilemman. Vem ska avgöra om aktiv dödshjälp ska utföras eller inte? Kommer en del gamla och sjuka människor känna sig pressade till att be om dödshjälp för att inte vara till besvär?

I debatten pekas på länder där aktiv dödshjälp är lagligt, till exempel Schweiz och Belgien. I Schweiz kan människor möta döden på beställning. Assisterat självmord och aktiv dödshjälp. Men vem ger dig rätten att släcka en människas livslåga?

Istället krävs en helhetssyn som syftar till en avancerad omvårdnad och smärtlindring vid livets slut. Personalen ska erhålla utbildning och fortbildning som leder till medvetnehet om existensiella frågor.

Tysklands förbundskansler, kristdemokraten, Angela Merkel uttryckte det så här. "Varje människa ska få en värdig död, men vi är med all beslutsamhet emot att värdigheten dör i vårt land." Sjukvården ska stå i livets tjänst, inte dödens!

måndag, december 08, 2008

Ändra vapenexportreglerna


Jag har skrivit en artikel om EU:s vapenexportregler här. Låter intresserade läsare ta del av artikeln här på min blogg.

Vi kristdemokrater vill att vapenexport begränsas till stabila demokratiska stater. Av denna anledning är det av stor vikt att det tas ett intiativ till att krigsmaterielförsäljningen från EU-länderna ges en annan inriktning än den nuvarande.

Ett organiserat samarbete och specialisering på krigsmaterielområdet inom hela EU skulle på sikt kunna leda till att försäljningen begränsas till att främst gälla unionens medlemsländer och i andra hand övriga stabila demokratiska stater.

Vi kristdemokrater har länge förespråkat att en uppförandekod för europeisk vapenexport. En sådan har upprättats på brittiskt intiativ och under Storbritanniens ordförandeskap i EU. Koden innehåller minimiregler för vapenexport och är inte bindande för medlemsländerna. Därför har koden kritiserats ifrån olika håll, bland annat från flera fredsorganisationer. Vi kristdemokrater vill därför understryka vikten av en kod med om inte juridiskt så åtminstone moraliskt bindande regler även för några av de länder som tillhör världens största vapenexportörer.
söndag, december 07, 2008

Lyssna till ungdomarna angående IPRED!

Debatten om IPRED och de "civilrättsliga sanktionerna på immaterialrättens område" fortsätter. Jag läste ett läsvärt inlägg av ordförandena i KDU, CUF, LUF och MUF till allianspartierna i frågan,som skrev för en tid sedan. Frågan är om dessa hörsammas i partierna.Det är dags för allianspartierna att lyssna till ungdomarna i denna viktiga fråga. Brevet lyder i korthet:

Som ordförande för Alliansens ungdomsförbund bildar vi dagligen opinion bland unga människor.Vår bedömning är att stödet för vår politik kommer att minska kraftigt om nuvarande lagförslag blir lag. Vi kommer att uppfattas som teknik - och utvecklingsfientliga. Att förlora den unga generationen kommer dessutom att ha konsekvenser i många val framöver.

Artikelförfattarna trycker dessutom på en rad viktiga aspekter i frågan.

Förslaget i sig är inte heller bra:

Att ge industrin möjlighet att inskränka den personliga integriteten på ett sätt som inte ens polisen får göra idag anser vi oacceptabelt.

För ungdomar är nätet "hemma".Det finns ingen tydlig distinktion mellan livet på nätet och livet i övrigt. Att tillåta privata organisationer att göra elektronisk husrannsakan upplevs som om samma organisationer skulle ha rätt att genomsöka ens bostad.

Rättssäkerheten urholkas eftersom de som blir oskyldigt anklagade inte kommer att kunna försvara sig. Hur ska en enskild person i en civilrättslig process måste den enskilde anlita advokat med mera.Detta gör att nästan alla bara kommer att betala kravbreven med rädsla för att bli indragna i processer man inte tar sig ur.

lördag, november 29, 2008

EPP-ED minskar interna spännvidden

"Kristdemokraterna bör ej vara bundna till EPP", skriver Lars Wohlin, europaparlamentariker för kristdemokraterna på debattplats i tidningen Kristdemokraten. Jag har skrivit en replik på Wohlins artikel, som jag delger intresserade här på min blogg.

I mångt och mycket delar jag Wohlins synpunkter att EPP-ED driver en politisk linje som i avgörande frågor går helt stick i stäv med den politik som förs på hemmaplan.Jag ämnar inte att gå i polemik med Wohlin, utan ser det nödvändigt att påminna vilket syfte desssa internationella organisationer tjänar.

I och med att de olika ländernas partier befinner sig i vitt skilda kulturella, sociala och politiska situationer kan de inta stora programmässiga skillnader.Internationellt kristdemokratiskt samarbete reglerar och minskar dessa skillnader och därmed den politiska spännvidden.

Den internationella organisationen söker genom publikationer, kongresser, ledarmöten, speciella kommissioner och så vidare säkra ett visst minimum av överensstämmelser på det ideologiska och politiska planet för att därigenom främja ett gemensamt uppträdande. En sådan ideologisk-politisk reglering kan dessutom vara förenad med en strukturell.I vissa länder uppstår det inte sällan partier som försöker använda beteckningen "kristdemokratisk", trots att de har en något dubiös karaktär. I dessa lägen är det den internationella organisationens uppgift att bedöma de ideologiskt sett pålitliga partierna.

Det råder knappast några tvivel om att de internationella kristdemokratiska organisationernas existens inverkat positivt på såväl de europeiska som de latinamerikanska ländernas enhetssträvanden. När till exempel skapandet av Kol- och Stålunionen 1950 (begynnelsen till EG) fick ett positivt mottagande av de kristdemokratiska regeringarna, berodde det troligen på att deras partier ända sedan 1946 hade varit förenade i sin egen europeiska organisation.

När det europeiska samarbetet sedan utvecklade sig genom skapandet av EG-parlmentet beslutade sig kristdemokraterna för att stärka sin egen organisation genom bildandet ev ett eget parti 1976, Europeiska Folkpartiet (European People Party,EPP). Det är viktigt att vi har med oss dessa aspekter när vi talar om det europeiska/internationella samarbetet.

tisdag, november 25, 2008

Adventsfirande i kyrkan - en självklarhet
Eleverna i småländska Skillingaryd får inte fira advent i kyrkan. Rektorer på flera skolor har beslutat att det traditionella adventsfirandet i kyrkan ska tas bort på grund av att det strider mot skollagen.

Många skolor i Sverige har en lång tradition av att fira advent i kyrkorna.Tidigare har det inte ansetts stå i strid med läroplanens fastställande om att undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Kristendomen är grunden till Sveriges kulturella arv. Både svenskar och invandrare behöver förstå den kultur de lever och verkar i. Att inte ge den möjligheten kan leda till onödiga motsättningar och ökad segregation. I det mångkulturella Sverige måste även vår svenska kultur få plats.

Skälen som anges för att avskaffa adventsfirande och skolavslutningar i kyrkan är att religionsutövning inte får förekomma i skolan, att elever som inte är kristna riskerar att känna sig uteslutna från ceremonin och att det är en inskränkning i relgionsfriheten. Ökad tolerans främjas inte genom att vi i Sverige avskaffar våra kulturella traditioner.

Vi ska respektera andras kulturella identitet lika mycket som vi vill att andra ska respektera vår. De flesta invandrargrupper vill inte att vi ska utplåna våra egna traditioner.

Ett Sverige som är ett land som både är tolerant mot människor som kommer hit med andra kulturella traditioner och som vårdar sitt eget kulturarv är vad vi kristdemokrater vill ha.

Skolverket bör nu förtydliga sin policy, så att policyn inte kan tolkas så att traditionellt adventsfirande ses som en olaglig religionsutövning.

måndag, november 10, 2008

EU och Kuba

Den 23:e oktober i år återupptog EU och Kuba formellt sitt samarbete då Eu-representanter mötte Kubas utrikesminister Felipe Perez Roque.Det nya avtalet, som innebär att båda sidor skall se över möjligheterna till samarbete inom handel,miljö och forskning och teknologi, signerades av den kubanske ministern och EU:s kommissionär för utveckling och humanitärt bistånd, Louis Michel. Europeiska kommissionen har förbundit sig att investera mellan 20 och 25 miljoner euro i gemensamma projekt och har erbjudit 2,6 miljoner euro i katastrofhjälp till Kuba för återuppbyggnad efter att flera orkaner drabbat ön.

lördag, november 01, 2008

Dags att införa pant på läkemedel!
Varje år kasseras omkring 1 200 ton läkemedel i Sverige. Så snart förseglingen på en storförpackning bryts betraktas innehållet som förbrukat även om man bara använt en liten del av innehållet. Resten slängs Värdet av överblivna läkemedel uppskattas till drygt 2 miljarder kronor. För exempelvis Kronobergs läns landsting rör det sig om cirka 40 miljoner kronor som går upp i rök varje år.

Ett i det långa loppet, ännu allvarligare problem är miljöaspekten av detta slöseri. En stor del av de kasserade medicinerna hamnar i naturen som miljögifter. Vart tredje hushåll återlämnar inte sina överblivna piller och mediciner utan slänger dem direkt i de vanliga soporna eller i avloppet, enligt tidigare undersökningar som Apoteket gjort.
Läkemedelsanvändningen ökar alltmer och effekten på miljön har inte varit ett högprioriterat område inom forskningen, även om det finns ett antal studier som visar hur till exempel utsläpp av östrogen från p-piller kan få fisk- och grodyngel att utveckla ett annat kön än om de levt i vatten med naturliga halter av kvinnliga könshormoner. Forskare har också varnat för allvarliga följder på människors hälsa. Ett av dem är minskad fruktsamhet hos män.

De ekologiska konsekvenserna av vårt handlande är ofta långsiktiga och kommer således att påverka levnadsvillkoren för kommande generationer liksom de ekologiska förutsättningar vi lever under idag är resultatet av tidigare generationers förvaltande av våra resurser.

Mot bakgrund av detta borde ett pantsystem på läkemedelsförpackningar med innehåll snarast utredas för att senare införas. Oavsett vad man tycker om det är det ett faktum att pengar styr människors beteende i hög grad. Se bara på systemet med pantburkar och pantflaskor som är mycket framgångsrikt, jämfört med återvinning av de förpackningar som saknar pant. Som kristdemokrater med förvaltarskapstanken som ledstjärna har vi all anledning att gå i bräschen för att driva på detta. Nu är dessutom rätt tid att genomföra det, i samband med att apoteksmonopolet avregleras. Vi unga kristdemokrater har redan börjat att arbeta med frågan, nu uppmanar vi partiet att hoppa på tåget.
onsdag, oktober 15, 2008

Viktigaste klimatarbetet sker lokalt

På frågan om hur man själv kan bidra till att motarbeta klimatförändringarna är svaret enklare än man tror. Allt från källsortering, mat man köper och vilken bil man väljer.Politiken ska skapa förutsättningar som gör att vi som privatpersoner kan vara delaktiga och bidraga i kampen. Delvis sker detta på riksnivå men den viktigaste biten bör ske på lokal nivå i kommunerna. Stor del av ansvaret ligger alltså hos lokalpolitikerna.


Kommunernas klimatplaner är instrumenten för att skapa förutsättningar för människor att få jobb eller starta eget företag, men även hur vi i framtiden vill bo. Nyckelordet är energieffektivisering.Kunskapen och tekniken för ett energieffektivt byggande finns och därför är byggandet av s.k. nollenergihus med passivhus som utgångspunkt är en viktig del i varje kommuns klimatplan. Det krävs dock vilja och mod hos både politikerna och tjänstemännen.


Utfallet kan vara överraskande positiv och marknadsmässig visa sig inte hel ointressant. Skulle dessutom fler kommuner följa efter kan vi bygga bort en stor del av energiproblemet.Med tanke på de renoveringsplaner samt nybyggnadsplaner som finns för framtiden är det viktigt att bygga smart.Det som har skapats i Nederländska Boxtel är något som vi kan kalla för unikt. Man har nämligen använt sig av de tekniker inom energieffektivisering som vi känner igen och kombinerat med varandra. Resultatet blev nollenergihus. Det låter kanske som en utopi men faktum är att dessa hus ger en överproduktion av mer än 3 500 Kwh/år som årligen ger en avkastning mellan 500- 1500. Vad är det då som gör dessa hus så speciella? Och varför har man lyckats så bra i Boxtel?I grunden är dessa hus byggt som ett passivhus, ett hus utan uppvärmningssystem. Ett annat energisnålt koncept, där du låter kroppsvärmen och värmen från belysning och elektriska apparater stå för uppvärmningen. Som extra tillförde man solpanel som man har kopplat direkt på husets elmätare. För att säkerställa värmeenergi på vintern tillfördes även bergjordvärme med värmevattenpump som ger golvvärme i alla våningarna. Så blev dessa hus dessutom energioberoende.


Ett ovanligt drag som visade sig vara guld värt var att Boxtel kommun lade ansvaret på den byggfirma som skulle vinna upphandlingarna. Inte Boxtel men byggfirman stod för de eventuella riskerna. Boxtel hade bestämt sig för att bygga nollenergi och i upphandlingarna angav man att husen inte skulle säljas förrän man hade kontrollerat att det stämde att de verkligen var nollenergi hus. Därför byggde byggfirman på rätt sida av marginalerna. Man ville helt enkelt inte chansa.


Nollenergihus som framtidens bostad stärker kommunernas miljöprofil samtidigt som det stärker dem som varumärke. Vi kan bygga framtiden redan i dag istället för att vänta på den.fredag, oktober 10, 2008

Socialdemokratins märkliga påståenden
"Försvaret av regeringspolitiken tycks förblinda kristdemokrater" var en av rubrikerna i insändardebatt mellan en socialdemokrat och mig för ett tag sedan.Jag ska här på min blogg försöka bemöta några av de påståenden socialdemokraterna försöker ge sken av.

För det första, att regeringens nu genomförda skattesänkningar skulle tas ut genom höjda avgifter och omfördela från fattig till redan rik,från sjuk till frisk, så får det långsiktigt negativa konsekvenser. Just därför att regeringen tycker det är viktigt att människor har en inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i händelse av arbetslöshet föreslog regeringen att arbetslöshetsförsäkringen sänks med 50 kronor per sysselsatt medlem och månad.Även om vi inte är färdiga är detta ett steg i rätt riktning.


För det andra påstår man att omfördelningseffekten av regeringens förda politik är negativ.Sysselsättningen ökade under 2007 med 110000 personer vilket är en historiskt hög siffra. Av sysselsättningsökningen 2007 gick cirka en tredjedel till utrikes födda och cirka en tredjedel till personer under 26 år. Kvinnors arbetsmarknad utvecklas också positivt. På två år har deltidarbetslösheten bland kvinnor minskat från 71000 till 48000 personer. Det visar på att regeringens politik gynnar kvinnors arbetsmarknad vilket förhoppningsvis kan leda till att skillnaden mellan mäns och kvinnors löner minskar. Det är också mycket glädjande att antalet personer som går på sjuk- och aktivitetsersättning, förut kallat förtidspension, nu minskar för första gången på 35 år.Detta visar på att regeringens förda politik gynnar de mest utsatta.


Nu försöker socialdemokraterna lura i svenska folket att de goda tiderna är över och att Sverige på grund av regeringens politik går in i dystra tider. Inget kan vara mer felaktigt. Trots att ekonomin som en följd av den internationella oron mattas av beräknas arbetslösheten vara fortsatt låg, sjuktalen förväntas sjunka och sysselsättningen förväntas stiga. Enligt försäkringskassans beräkningar kommer sjuktalen att sjunka till under 30 dagar per person och år. Så låga sjuktal har vi inte haft sedan 1960-talet.Detta är också en politik som gynnar de mest utsatta och sjuka.


För det tredje tycker man det är märkligt att vi kristdemokrater lyfter fram vår unika roll i svensk politik. Är det märkligt att påstå att kristdemokratin är unik som tar upp frågor kring det specifika människovärdet, synen på människans ofullkomlighet och människans grundläggande behov av små nära gemenskaper?.Det är rent av så att självaste demokratins innersta kärna utgår ifrån principen om just människovärdet.

Rätten till liv är ju den grundläggande förutsättningen för alla andra mänskliga rättigheter. Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra, påverkar detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt.

Är det märkligt att påstå att kristdemokratin är det parti i Sverige som påvisar att politikens och rättssamhällets grund är ömtåligt utan en hållbar etik och värdegrund?.Dessa värden gör kristdemokratin unik i svensk politik.


fredag, september 05, 2008

Dags för en skola som ser den unika människan
Den senaste tiden har betyg diskuterats på insändar- och debattplatserna i tidningarna. Stundtals har debatten varit polariserad. Betygsdiskussionen har blivit ett slagträ mellan de politiska blocken.Problemet med betyg är att de har två olika funktioner: de är dels kunskapsmätare, dels ett verktyg för rangordning mellan sökande till gymnasieskolan och högskolan. Det är kanske mest där som skon klämmer: betygen som kunskapsmätare är bra för att kunna få ett kvitto på personlig och kunskapsmässig utveckling.
Den andra delen är ett skäl till varför vi kristdemokrater talat om att man bör ha mer individanpassning när man gör urval till gymnasieskolan och högskolan, kunna tillvarata otraditionellt vunna kunskaper som inte syns i betygen.
Ett av skolans nuvarande problem är att målen i läroplanerna och kursplanerna är för många. Det leder till att lärare inte kan kontrollera att alla uppfylls, vilket kan vara en förklaring till att en del elever som borde få IG får G. Därför har vi kristdemokrater börjat arbeta för att man ska minska antalet mål i skolan.

Ett annat problem är att skiftet från relativa till absoluta betyg skedde utan tillräcklig fortbildning bland lärarna, och att man inte fäster tillräcklig vikt vid detta i lärarutbildningen. Vi är för absoluta/målrelaterade betyg så att man bara behöver jämföra sig med sig själv i förhållande till målen, men lärarna måste bli bättre på att kunna göra likvärdiga och balanserade bedömningar om en elev verkligen har G eller IG. Man kan också fundera på om inte ekonomiska aspekter spelar in: det kanske är mer ekonomiskt lönsamt att släppa igenom elever än att låta dem gå kvar, eftersom de är särskilt resurskrävande, det vill säga grundskolan lämpar över problem på gymnasieskolan.

Det är viktigt att utvärderingar gör av elevers kunnande så att eventuella brister kan åtgärdas så tidigt som möjligt. Samtidigt är det viktigt att elever med speciella talanger och egenskaper uppmuntras och ges förutsättningar att utveckla dessa.

onsdag, augusti 27, 2008

Kärnkraftens betydelseKärnkraftens vara eller icke vara har på senaste tiden diskuterats. Jag tänkte ge min syn på kärnkraften i detta inlägg.Till min hjälp har jag haft papret "Kärnkraft i världen, Nystart för utbyggnad" av tankesmedjan Timbro som jag tycker ger en balanserad syn på kärnkraften.
Reaktorolyckan 1979 i amerikanska Harrisburg satte stopp för fortsatt utbyggnad av kärnkraften i de flesta västländer. Tjernobylkatastrofen cementerade denna attityd i väst.Dock har kärnkraftsutbyggnaden fortsatt i stort sett ostört i Sydostasien. Men den negativa synen på kärnkraften har ändrats i USA och de flesta andra europeiska länder. Det finns nu en positiv attityd hos allmänheten, framträdande politiker och industrin. beställning av nya reaktorprojekt väntas inom de senaste åren.

De viktigaste skälen för den nya synen på kärnkraftens framtid, som också speglar min syn på kärnkraften är:
  • Ny kapacitet för elproduktion behövs


  • Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor anses vara dyr och alltför långsam


  • Kärnkraftsproduktion är praktiskt taget fri från koldioxidutsläpp


  • Ny kärnkraft anses även ha god konkurrenskraft


  • Driftsäkerheten och tillgängligheten har visat sig vara väsentligt större än man kunde förutse


  • Säkerheten vid världens kärnkraftsverk har förbättrats avsevärt under de senaste 20 åren


  • Nya reaktortyper (se mitt inlägg om Thorium) med bättre driftsegenskaper finns tillgängliga för beställning


  • Studier visar att världens tillgångar på uran kommer att räcka under många generationer


  • Avfallsfrågan är inte på samma sätt som tidigare en akilleshäl för kärnkraften


måndag, juli 21, 2008

Resultaten av politiken viktigast


Det är fantastiskt att socialdemokraterna skriver i insändare att få väljare uppfattade Alliansens budskap om sänkta ersättningsnivåer i a-kassan eller sänkta tak i sjukförsäkringen (lägre sjukersättning till högavlönade).
Var det något media med stor hjälp av socialdemokraterna påminde väljarna om så var det väl just detta. Trots det vann alliansen valet. Väljarna gav oss alltså mandat att skära i transfereringssystemen för att kunna satsa pengar på jobbpolitiken och välfärdspolitiken istället. Det har vi också gjort.

Äldrevården och psykiatrin har fått ökade resurser, skolpolitiken förbättras och en tandvårdssatsning av aldrig förr skådat slag har genomförts. Samtidigt har människor fått rejält sänkta inkomstskatter och jobbtillväxten har varit fenomenal. Hittills har regeringens politik varit mycket lyckad och inget talar för den kommer att misslyckas kommande år.

Socialdemokraterna hamnar sedan i ett märkligt resonemang om olika etiketter på kristdemokraterna. Oavsett om man skrämmer med höger eller vänster så kvarstår faktum vår politik ger jobb och minskar utanförskapet som i sin tur möjliggör stora välfärdssatsningar. De som vinner mest på en sån politik är de mest utsatta.

Socialdemokraterna får sätta vilken etikett de vill på alliansen och kristdemokraterna. För mig är det viktiga resultatet av politiken och där har Alliansen stor anledning att vara nöjda.

torsdag, juli 03, 2008

Alliansen genomför vad den lovade

Alliansen gick till val på en tydlig politisk agenda som vi också fick väljarnas förtroende att genomföra. Det är utifrån den politiska agendan vi nu bedriver regeringspolitik.
Socialdemokraterna påstår i insändare att löftespolitiken från Alliansen före valet 2006 har gått över till en systemskiftespolitik utan folklig förankring. Jag håller inte med om den beskrivningen. Det stämmer för visso att Alliansen gick till val på många löften, både bekväma och obekväma. Men till skillnad från många andra tidigare regeringar håller vi nu också på att genomföra löftena.
Att kritisera alliansen för att den genomför sina löften istället för att bedriva en socialdemokratisk politik är för mig obegripligt. En regering ska genomföra löften och stå upp för sin politik, det ska göra skillnad att byta regering.
Alliansen lovade att sänka inkomstskatterna, det har vi gjort. Alliansen lovade att bekämpa arbetslösheten, det har vi gjort. Alliansen lovade att förändra a-kassan, det har vi gjort. Alliansen lovade att satsa på äldrevården och den psykiatriska vården, det har vi gjort. Alliansen lovade att förbättra svensk skolpolitik, det har vi gjort. Att kalla detta för att svika väljare eller att rasera svensk välfärd är för mig obegripligt.
LO har nu kommit in i en löfteskarusell som skulle kosta svenska löntagare stora summor pengar. Frågan är snarare om svenska folket är berett och gå med chockhöjda skatter och därmed minskat reallöneutrymme och ökad arbetslöshet för att LO ska få igenom sina krav om höjda bidrag. Själv tvekar jag, men låt väljarna avgöra i nästa val. Fram till dess kommer dock Alliansen fortsätta att driva den politik vi blev valda att göra och som hittills gett stora framgångar för Sverige.

fredag, juni 06, 2008

EU ska utnyttjas

”Jönköpingsungdomar tar ställning mot Lissabonsfördraget”, skriver ordföranden för ung vänster Jönköpings län i en insändare i en av länstidningarna.I insändaren argumenterar ung vänster mot den gemensamma författningen. Jag har skrivit en replik som jag jag låter intresserade läsare ta del av här på min blogg.


Inledningsvis har jag bara en enkel liten fråga. Så du vill att vi skall ha kvar Amsterdam-fördraget, Nice-fördraget och ett halvt dussin till liknande, som gemene man inte kan läsa och sätta sig in i?
Att vi istället får en författning som de flesta kan läsa på en eftermiddag, är ett väldigt stort framsteg.

Vänsterpartiet har genom hela sin historia haft helt fel i sina ställningstaganden till Europa, våra europeiska grannar och de samhällssystem som har praktiserats.

Det vore klädsamt om dess företrädare nu också kunde ge uttryck om de verkligen har rätt när man fördömer det mödosamma samarbetsprojekt som på knagglig och på demokratins väg faktiskt förs framåt inom EU.

Det handlar nämligen inte om för eller emot EU, eller ens hur EU ska vara konstruerat. Utan det handlar om vilken politik som ska föras på Europa nivå, på samma sätt som i riksdagen eller kommunfullmäktige. Alla kanske inte gillar landstingen, men man lägger ju sig inte ner och dör i landstingsvalen, utan istället försöker man ju se till att landstingen gör rätt saker – och gör dem bra. På samma sätt är det med EU.

EU ska helt enkelt utnyttjas. För med hjälp av sammanträdesrummen i Bryssel kan vi göra allt från att minska fattigdom, stoppa droghandel och rädda planeten till att förenkla för unga att plugga och jobba utomlands. Vilka möjligheter som öppnas med samarbete!

Det nej och nja- sägarna måste svara på hur vi ska lösa miljöproblemen, utfiskningen av Östersjön, människosmugglingen, sexslavhandeln, knarkhandeln och säkerheten utan fördjupat samarbete och överstatliga beslut. Man är ju snarare ett hot mot miljön när man har som krav att lämna den enda arena som finns för att på ett effektivt sätt hantera miljöproblem. Och vänsterns syn på internationellt samarbete har alltid varit att det är onödigt – man har ju röstat nej till svenskt medlemskap i stort sett varje internationellt forum. Jonas Sjöstedt –vänsterns toppnamn – har sagt att vi ska stå utanför ”plocka russinen ur kakan”, för att det är ”så man får de godaste bullarna”. Kanske det funkar ett tag. Men nationalismens och egoismens eftersmak brukar vara bitter.

Hur ser vänsterpartiets Europapolitik ut i en tid då Sverige behöver föra en tydlig politik i det europeiska samarbetet?

fredag, maj 23, 2008

Inte bättre i Kina - trots omvärldens ögonDebatten om de olympiska spelen i Beijing fortsätter. Jag har tidigare bloggat om de olympiska spelen och mänskliga rättigheterna. Som ett ytterligare bidrag i debatten har jag skrivit en replik på en insändare i Kristdemokraten.
”Ställ upp på OS-invigningen”, skriver debattören i Kristdemokraten. Vidare skriver debattören att en ökad internationell närvaro borde även ge upphov till en ökad spridning av internationellt tänkande.
I artikeln hävdas också att OS är en av de största mediemagneterna, skulle leda medias närvaro kunna lätta på begränsningarna av yttrandefriheten. Och idrotten har förbrödrande kraft. Historiskt har idrotten en samlande och förbrödrande kraft. Människor samlas kring idrotten och idrotten blir en symbol för sammanhållighet.
Dock naggas denna förbrödrande kraft i kanten när de belgiska och nyzeeländska idrottsmännen i OS inte får säga vad de tycker. De har fått skriva på ett kontrakt där de lovar att inte för några politiska uttalanden före eller under OS. Även den brittiska kommittén ville införa ett liknande kontrakt men stötte på lagliga hinder.
Sveriges olympiska kommitté har inte krävt något liknande av sina OS-kandidater. Däremot avstyrde de, enligt Lasse Anrell på Aftonbladet, ett planerat besök av Amnesty International då idrottsmännen skulle informeras om läget för de mänskliga rättigheterna i Kina.
Någon yttrandefrihet existerar inte, inte heller religionsfrihet och dödsstraffet tillämpas ofta. Under 2006 avrättades enligt Amnesty International minst 1010 människor i Kina. På andra plats kom Iran med 177.
Men Amnesty tror att den officiella siffran bara är toppen av ett isberg. De uppskattar att 7 500 till 8 000 personer kan ha avrättats.
Vid den senaste partikongressen i Beijing nämnde president Hu Jintao ordet demokrati mer än 60 gånger. Samtidigt hade säkerhetspolisen effektivt rensat staden på så kallade ”pensionärer”, människor som desperat sökt sig till huvudstaden för att klaga på maktövergrepp.
Det verkar som om de också inför OS vill städa undan alla regimkritiker, för att OS ska kunna genomföras i en ”harmonisk anda”. Dagens Nyheters Torbjörn Peterson har tidigare interjuvat flera av de mest kända regimkritikerna. När han nyligen sökte dem igen hittade han dem inte- och ingen visste vart de hade tagit vägen.
Förra året fick Shi Tao guldpennan av World Association of Newpapers. Man Shi Tao kunde inte hämta sin utmärkelse. Han satt i fängelse, dömd till tio år för att han skickat e-post utomlands och berättat att de kinesiska myndigheterna krävt ”återhållsamhet” i rapporteringen av 15-årsdagen av massakern på himmelska fridens torg. Ytterligare ett trettiotal kinesiska journalister sitter fängslade.
Nyligen kom också Reportrar utan gränser över ett hemligt dokument som visar att de kinesiska myndigheterna inte tänker tillåta total pressfrihet under OS, trots att de utlovat det när de tilldelades spelen.

fredag, maj 16, 2008

Papperslösa måste få rätt till vård i SverigeJag har tidigare bloggat om att papperslösa måste få rätt till vård i Sverige. Den medicinska etikens mest grundläggande princip är alla människors rätt till vård efter behov, grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Gömda flyktingar saknar däremot till stor del tillgång till sjukvård.

I en debattartikel i Kristdemokraten betonar Inga-Britt Backlund, kd-ledamot Stockholms läns landsting det hela:

I en utmäkt artikel i Dagens Nyheter söndagen den 11 maj under rubriken Ska läkaren bli bödel? av författaren Maciej Zaremba belyses det förslag som riksdagen den 20 maj skall ta ställning till.

Om detta lagförslag går igenom kommer de mest värnlösa människorna i vårt land att utsättas för den värsta selektionsprocess som man kan tänka sig. FN:s rapportör Paul Hunt menar att vi i Sverige då lagfäster diskrimenering.

Sverige har flera gånger av FN kritiserats för att tillsammans med Österrika vara sämst i Europa på likabehandling inom vården. Vad innebär då förslaget? Sammanfattningsvis menar man att läkare och övrig vårdpersonal skall ägna stor möda åt att bedöma och kategorisera de sjuka som vågar uppsöka vården. Dessa skall enbart godkännas som vårdmottagare om "vården inte kan anstå". Detta leder rimligen till en godtycklighet i bedömningen och det forsätter patienten i en oförutsägbar och rättslös situation!

Vissa patientkategorier ska alltså bli föremål för utsortering! Lagförslaget är, förutom att det är helt lagvidrigt, i avsaknad av konsekvensbedömningar. betydelsen av tidiga insatser för att förebygga ökat lidande för patienten har man naturligtvis inte tagit någon som helst hänsyn till. Och om man mot förmodan är ett tillräckligt "akut-sjukt" fall bör man komma ihåg att man måste betala ett fullt pris, och det betyder för till exempel en förlossning cirka 40 000 kronor. De så kallade papperslösa patienterna tillhör de mest utsatta och lidande människor som finns i Sverige. Många lever på minimala inkomster från svart arbete under slavliknande villkor eller av osäkra llmosor. Några lever bokstavligen på svältgärnsen. Hur påverksa sjukvårdens värderingar och tillit till vården om denna särbehandling kommer att lagfästas? Den gör också våld på vårdpersonalens yrkesetik.

Nå, vad skulle det kosta, frågar sig vän av ordning. Och varför kör man inte ut de personer som inte har rätt att stanna i Sverige? Maciej Zaremba skriver: Enligt Christian Forster vid länsstyrelsen i Stockholm skulle utgifterna för Stockholms läns landsting öka med 15 miljoner, det vill säga en promille av budgeten för en ny spårvagn på Nockebybanan!"

En lag håller på att skapas som innebär godtycklighet och som strider mot den av Sverige läkarförbund antagna Lossabondeklarationen att ge alla patientkategorier rätt till lämplig medicinsk vård och som det uttrycks där, "närhelst lagstiftningm regeringsåtgärder eller annan admninstration eller instution förnekar en patient dessa rättigheter".

Som kristdemokrat kan jag omöjligen stödja detta av tobia Billström illa ihopsnickrade, vårdlösa och människofientliga förslag. Vem skall betala det morlaiska priset?

tisdag, maj 13, 2008

Demokrati inom försvaret

Ett intressant samtalsämne som har diskuterats är demokrati i försvaret. Existerar demokratibegreppet inom försvaret?, Isåfall på vilket sätt?. Jag anser att så är fallet. Jag redogör min syn på demokrati i försvaret i detta blogginlägg.

Jag anser att demokratin existerar inom försvaret. Vikten av pluralism i det egna förbandet, ett jämställt försvar och ett försvar är oerhört viktigt.Därmed respekterar man varje individ som okränkbar. Det finns ett betydande värde i ett sådant försvar. Det finns all anledning att fundera över demokrati i försvaret.

Respekten för alla människors lika värde behöver finnas b la annat för gruppsammanhållningen, det är inte minst viktigt med sammanhållningen i ett förband.Organisationer som arbetar nära försvaret, exempelvis Folk och Försvar arbetar med frågor som att stödja stödja fred, frihet och demokrati.Detta torde vara en synnerligen viktig uppgift för det svenska försvaret att arbeta för.

Det finns betydande värde i ett försvar som värderar kompetens före kön. Ett exempel på hur man kan uppnå ett mer jämställt försvar är ett mer aktivt uppsökande från myndighetens sida borde ske utan att tillämpa mönstringsplikt. Mönstringssystemet behöver utvecklas och förändras då ett försvar för dagens behov ställer helt andra krav på tillgänglighet och kompetens än invasionsförvaret. De tester som utförs vid mönstringstillfället behöver förändras och anpassas till den moderna soldatens villkor och därmed också anpassas till kvinnors fysiska förutsättningar.

Jämställdhet måste vara en betydligt mer prioriterad fråga på alla nivåer för att kunna öka rekryteringsbasen för yrkesofficerare och specialister. Kvinnliga yrkesofficerare bedöms ofta utifrån den manliga måttstocken och stämmer inte in. Värderingar och attityder kring jämställdhet inklusive det viktiga arbetet mot sexuella trakasserier och diskriminerande särbehandling grundat på kön måste bli mer prioriterat på alla nivåer inom Försvarsmakten. Det finns ett betydande värde av att fortsätta driva en sådan linje.


Avgörande vid inskrivning för värnplikt och civilplikt med längre grundutbildning är att den enskilde har de fysiska och psykiska förutsättningar som krävs för att fullgöra tjänstgöringen, dvs. är lämplig.Därtill fordras att man är motiverad. Görs tjänstgöringen dessutom attraktiv med ett bra civilt meritvärde bör personalbehovet kunna tillgodoses utan att man behöver tillgripa tvångsåtgärder.

Enligt de regler som gäller idag har svenska kvinnor samma möjligheter som män att deltaga i totalförsvaret. Genom lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning har kvinnor också möjlighet att genomgå antagningsprövning (mönstring) för inskrivning. En kvinna som skrivits in för värnplikt Intresset från kvinnor för att genomgå pliktutbildning har alltsedan denna möjlighet öppnades varit lågt.

Det är därför angeläget att öka attraktionskraften i utbildningen. Detta kan göras genom generella förbättringar av de värnpliktigas förmåner. Fler kvinnor skulle pröva en militär grundutbildning om det också fanns en möjlighet att avbryta utbildningen efter en tid. Denna ordning tillämpas i de övriga nordiska länderna. En sådan möjlighet borde prövas i Sverige för kvinnor. Gränsen bör kunna sättas vid lång grundutbildning. Man ska ha rätt till att avbryta utbildningen under t.ex. de första sextio dagarnas utbildning. Först därefter ska samma regler gälla som för männen.
Detta är en del av demokratifrågan inom försvaret,även om jag förenklat diskussionen i detta inlägg.

söndag, maj 11, 2008

Priviligerat partnerskap för Turkiet


I ett extra partifullmäktige faställdes det europapolitiska handlingsprogram för kristdemokraterna. Likt Kristdemokraterna i Västmanland att föreliggande förslag är ett väl genomarbetat och mycket välskrivet dokument och vi kan konstatera med glädje att många av de synpunkter många kristdemokrater fört fram i remissvar har beaktas i nuvarande förslag. Men liksom kristdemokraterna i Västmanland skriver i en debattartikel i Kristdemokraten vill även jag tydligt markera att jag inte delar partiets inställning till Turkiets medlemskap i Europeiska unionen.Anledningarna till detta är flera.I debattartikeln ges några viktiga utgångspunkter.I ett gott hem måste vi sätt gränser för att känna trygghet och kunna skapa god grannsämja. Det Europa som håller på att byggas upp påverkar nu en hel kontinent, som i sin tur genomgår en radikal och snabb förändring och som nu måste finna ett nytt jämviktsläge. Vår kontinent och dess invånare letar nu efter metoder att konsolidera detta 60-åriga folkhemsbygge.Om vi lyckas med detta arbete kommer vi att få balans och harmoni i vårt gemensamma Europa med en berikande mångfald.Konkret innebär detta att innan vi välkomnar länder utanför Europa måste vi först tillsammans mned länderna och folket på Balkan lösa de mångåriga konflikterna på denna halvö på vår kontinent. De länder i centrala och norra Europa som hittills valt att stå utanför vår gemenskap (Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein) måste ges tid att inse värdet av den europeiska gemenskapen.Europa är en kontinent med många olika traditioner och språk, men vi har också gemensamma värderingar som demokrati och social rättvisa. Vi värnar dessa värderingar, tar hänsyn till mångfalden och strävar efter att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt.Vi vill i detta sammanhang hänvisa till ett avsnitt i förbundskansler Angela Merkels numera klassiska tal vid CDU kongressen i Hannover i höstas där hon lyfter fram och tydliggör turkietfrågan. CDU anför i detta tal att Turkiet inte skall få fullvärdigt medlemskap i den Europeiska unionen. Däremot skall CDU arbeta för ett privligerat partnerskap med Turkiet. även i övrigt skall CDU i den Europeiska unionen arbeta för goda relationer med sina grannar........Vi menar att ett dyligt ställningstagande i denna fråga bidrar till en positiv utveckling både i Europa och Turkiet.

onsdag, april 23, 2008

Havets tillgångar måste övervakasGreenpeaces talesman för havsfrågor,Staffan Danielsson skriver om "EU:s havererade fiskeripolitik " på debattsidan i ett flertal svenska dagstidningar.Jag har skrivit en replik till hans debattartikel,som jag låter intresserade läsare ta del av här på min blogg.

En av hörnpelarna i den kristdemokratiska ideologin är förvaltarskapstanken, som innebär att människan på ett ansvarsfullt sätt skall förvalta och utveckla jordens resurser.
Detta innebär dels att naturresurserna skall förvaltas så att de på ett långsiktigt och uthålligt sätt kan vara till nytta för människorna, dels att naturen i sig har ett värde som ibland måste skyddas från människans verksamheter. När det gäller förvaltningen av våra hav är båda dessa uppgifter aktuella.

Och visst kan det instämmas i att EU: s fiskeripolitik har havererat. Det storskaliga fiske som bedrivits under många år har lett till att fiskebestånden är fullt utnyttjade eller överexploaterade. Det krävs en ändring i vår gemensamma fiskepolitik.

I svenska vatten är det mest aktuella exemplet torsken i Östersjön, där fiskeribiologer nu kräver att fisket helt stoppas under ett antal år. Torskfisket utanför New Foundland var under många år stoppat. Ännu har inte beståndet återhämtat sig helt.

Den nationella och internationella övervakningen av fångstmängderna måste skräpas ytterligare. Det är oacceptabelt att vissa fiskare fortsätter att fiska långt utöver sina tilldelade kvoter. Straffen för överträdelser skall vara kännbara och konsekventa och lagstiftningen entydig. Så kallade check-points, det vill säga rutiner för in- och utpassering i ett lands fiskezon, har visat sig vara effektiva instrument i kontrollverksamheten i de länder där de används.

Fisket ska i likhet med allt annat nyttjande av naturresurser ske med hänsyn till förvaltarskapsprincipen. Det ska vara långsiktigt ekologiskt hållbart och i första hand syfta till människoföda. Ett alltför omfattande fiskeuttag gynnar ingen utan resulterar endast i att tillgången sinar och att näringen på lång sikt dör ut.

torsdag, april 17, 2008

Stoppa avvisningarna till Afghanistan

Nyligen besökte Reza Rezai,som jag tidigare bloggat om polisen i Ljungby (bilden) och mottog ett avvisningsbeslut.Han ska utvisas på lördag till Kabul.

Samtidigt går Migrationsdomstolen emot Migrationsverket i en tredje dom och slår fast att man i nuvarande läge inte kan avvisa ensamstående personer till Kabul om de inte har anknytning i form av familj,släkt, vänner etc.

Det är minst sagt häpnadsväckande att Migrationsverket, trots dessa tre domar som går verket emot och trots att ett par ärenden ligger i Migrationsöverdomstolen i samma fråga, fortsätter att avvisa ensamstående personer utan nätverk till Kabul.

Det enda rimliga är att inhibera samtliga avvisningar i avvaktan på vägledande domar i Migrationsöverdomstolen om nu inte tre domar i Migrationsdomstolen är skäl nog.
Migrationsverkets agerande visar med all önskvärd tydlighet att verket struntar fullständigt i att det finns ett flertal afghaner i samma sits (exvis Reza) som man därmed skickar
iväg till en osäker framtid och kanske tom till en säker död.


Samtidigt ondgör sig den svenska regeringen över situationen i Kina,
Tibet m fl länder.

Regeringen med Tobias Billström i spetsen är ytterst ansvarig för den rådande situationen. Det är en skam att Sveriges regering inte har kraft att ge en tydlig politisk signal till sin egen myndighet,Migrationsverket, att stoppa detta inhumana spel med människors liv.

Enligt min mening borde vi våga kräva följande:


Stoppa omgående avvisningarna till Afghanistan i avvaktan på Migrationsöverdomstolens vägledande domar!

söndag, april 13, 2008

SKL:s tredje modell bra


Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sänt ett brev till utredaren Michael Koch som utreder om almännyttans villkor angående där man föreslår en tredje modell.
Likt min partikollega Acko Ankarberg Johansson vill jag poängtera att kommunerna har ett samhällsuppdrag och ska bland annat ta ansvar för bostadsförsörjningen. Om kommunernas bostadsbolag, som utredaren föreslår, inte får ta samhällsansvar utan enbart ska agera affärsmässigt blir det en övervältring av ansvaret till den privata sektorn.
Sedan vet jag att många företag tar samhällsansvar, men det kan inte vara privata företagen själva som ska bära det. givetvis är det kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret och allmännyttan är ett av verktygen som kommunerna har för att klara uppgiften.
Från SKL har man därför sänt ett brev till utredaren där man avstyrker de båda ytterlighetsalternativen och istället föreslår en tredje modell. Kortfattat innebär den att de kommunala bostadsföretagen ska agera affärsmässigt. De ska rikta sin verksamhet till alla.
kommunerna ska dock kunna ge sina bostadsföretag uppdrag som syftar till att uppnå mål av allmänt intresse för bostadsförsörjningen.Om de allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll avskaffas,ersätts den av annan reglering som innebär spärrar mot oskäliga hyror.
Samtliga partier inom SKL står bakom skrivelsen och man gläds över att ansvarig minister Mats Odell visar stort intresse för förslaget. Det arbetas just nu vidare för att utveckla den tredje modellen och hoppas att den kan vinna ett brett stöd i samhället på samma sätt som partierna inom SKL ställt dig bakom den.

onsdag, mars 19, 2008

Ett federalt Europa - med människan i centrumNyligen har remisstiden till ett nytt förslag på Europapolitiskt program löpt ut inom partiet. Om ett år är det val till Europaparlamentet.

Och det är viktigt att vi som medborgare och kristdemokrater är delaktiga i Europapolitiken.

Kristdemokraterna har på ett avgörande sätt varit med och skapat den Europeiska Unionen (EU). Det andra världskriget lämnade Europa i ruiner. Miljoner människor hade fått sätta livet till. 1949 erbjöd den franske statsmannen Jean Monet och den kristdemokratiske utrikesministern Robert Schumann Tyskland och den kristdemokratiske förbundskanslern Konrad Adenauer, ett förpliktigande samarbete i Kol- och stålunionen. Tanken var dels att underlätta återuppbyggnaden av Europa, men framförallt att förebygga ett nytt storkrig genom att kontrollera kol- och stålproduktionen.

Kol- och stålunionen trädde i kraft 1952 och omfattade förutom Tyskland och Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg - de västeuropeiska länder som drabbats hårdast av kriget. Samarbetet blev en framgång och 1957 byggdes det ut med Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC) och kärnenergi-samarbetet Euratom.

De svenska Kristdemokraterna (kd) beslutade redan 1990 på sitt riksting i Falköping "att uttala sig för en stegvis anslutning till de europeiska gemenskaperna - EG". Sedan dess har varje riksting med övervägande majoritet bekräftat och utvecklat vår positiva syn på samarbetet inom den Europeiska Unionen. Partiet har senare efter en djupgående process med bland annat ett stort antal studiecirklar, under sitt extra riksting i januari 2000, ställt sig bakom ett svenskt deltagande i EMU. Detta stakade ut en väg som vi ska fortsätta att gå på.

Samtidigt kan vi ifrågasätta varför det inte har förts en större diskussion om Europapolitiken vi kristdemokrater håller på att forma. Vi måste våga diskutera de viktiga Europafrågorna. Europa måste kännas nära medborgarna.

Därför är jag bitvis kritisk till det sätt som EU idag fungerar på många områden. EU är ett viktigt instrument som inte utnyttjas fullt ut. Subsidiaritetsprincipen om beslut på lägsta nivå måste ges en mer framskjuten position. För att uppnå detta är det nödvändigt att konkretisera och förtydliga på vilka områden beslut ska fattas av EU-organ.


Jag delar därför de europeiska kristdemokraternas vision om ett enat och demokratiskt Europa där den politiska makten fördelas efter subsidiaritetsprincipen mellan de olika nivåerna. I enlighet med EPP och dess ungdomsförbund YEPP menar vi att en federal struktur är bästa sättet att förverkliga subsidiariteten och motverka onödig centraliserisering och byråkratisering. Unionen ska byggas upp av självständiga stater och starka regioner. En europeisk federation är den bästa försäkringen för ett decentraliserat Europa som uppmuntrar till mångfald. En federation i kombination med subsidiaritet innebär att Unionen endast tar tag i de frågor som inte medlemsstaterna klarar av att på ett effektivare och bättre sätt sköta själva. Federalismen, rätt tillämpad, ökar därför medborgarnas inflytande och skapar förutsättningar för att konstruktivt samarbete.
Det är fel att kalla förhållandet mellan staterna som en federation rakt över, men det är ett federationsliknande förhållande i de frågor/lagar där medlemsstaterna har beslutat att EU skall ta på sig beslutansvaret. EU har endast makt i de frågor där medlemsländerna beslutar att överföra makt till EU därför att besluten bedöms bli bättre på en högre nivå, exempelvis, frågor som är nationsöverskridande. Detta är en ordning som bör bevaras.

söndag, mars 16, 2008

Erbjud hjälp istället för sprutor

"Min son är sprutnarkoman.Vad gör jag" frågar sig en debattör i min lokaltidning Jönköpingsposten.

Missbruket av alkohol och narkotika är samhällets största sociala och medicinska problem.Det krävs en aktiv politik för att minska drogmissbruket, men också en omfattande attitydförändring.Vi kristdemokrater ser med oro på allla drogliberala tendenser, både på nationell och internationell nivå och anser att sådana tendenser måste bekämpas.

Man kan aldrig nog understryka familjens roll som en förebyggande kraft mot missbruk och utslagning. En kristdemokratisk drogpolitik kräver hänsyn till individens helhetssitutation samt det faktum att vi alla växer upp under olika förutsättningar. Det är oerhört viktigt att samhället ger tydliga signaler, dels genom en tydlig och kraftfull lagstiftning, och dels genom att intensifiera opinionsbildningen mot drogliberala tendenser.

Frågan om sprututbyte ställer oss inför ett svårt dilemma. Å ena sidan är narkotikamissbruk något som måste bekämpas med största kraft. Det är en tragedi varje gång en person fastnar i drogmissbruk, främst för missbrukaren själv men också för dennes familj och vänner.

Å andra sidan måste vi göra det som står i vår makt för att på alla sätt hjälpa de personer som har fastnat i drogmissbruk. Det kan därför vara lockande att införa sprututbyten om tillgång till rena sprutor kan minska smittspridning bland missbrukare. Sprututbyten ger ökade möjligheter för hälso- och sjukvården att komma i kontakt med missbrukare samt att upptäcka och spåra smitta. Men det finns samtidigt allvarliga invändningar, som vid en samlad bedömning gör att vi kristdemokrater är negativa till ett införande av sprututbyte.

För det första: vare sig socialstyrelsens utvärderingar eller den internationella forskningen ger stöd för att sprututbyte i sig skyddar mot HIV-smitta bland injektionsnarkomaner.

För det andra: Sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund har inte visat att deras verksamhet leder till att missbrukarna slussas vidare till vård som de annars inte skulle ha påbörjat. Internationella erfarenheter ger samma besked.

För det tredje: Som stöd till sprutpositiva förslag hänvisar man ofta till en rapport, utgiven av WHO, skriven av Max Wodak. Han är läkare i Australien och arbetar mot FN:s narkotikakonventioner och för legalisering av narkotika. Han har inrättat sprutrum och förespråkar att läkare ska skriva ut heroin till missbrukande patienter.

Istället för att erbjudas sprututbyte borde missbrukarna få hjälp att sluta använda narkotika.
tisdag, februari 26, 2008

Välkommet hårdare tag mot lastbilar


Likt KDU välkomnar jag EU-kommissionens förslag på tuffare gränsvärden för utsläpp av luftföroreningar från tunga motorfordon. Det faktum att förslaget endast gäller nyproduktion,att det möter efterfrågan på marknaden och att det har god framförhållning, gör det till ett bra och balanserat förslag.
Vi bör verka för en offensiv miljöpolitik som möter de krav som konsumenternas ökande efterfrågan ställer på miljövänligare varor och tjänster.Till följd av detta krävs en fortsatt utveckling och ökad användning av miljövänligare transportmedel. Övergången till användandet av transporter via sjöfart och järnväg bör även fortsättningsvis uppmuntras på de sträckor där det är en konkurrenskraftigt alternativ.
Idag står dock lastbilar för 44 procent av transporterna inom EU och lastbilen kommer även framöver att vara det enda alternativet för många företag.Strängare gränsvärden för miljöpåverkan på nyproducerade lastbilar är därför ett bra förslag som skapar ytterligare incitament för den redan existerande utvecklingen inom motorindustrin.
Föregångaren till dett förslag,Euro5,träder i kraft 1 oktober i år men det är av stor vikt att man redan nu sätter upp nya mål att sträva mot. Detta för att uppmuntra den utveckling som vi nu ser på marknaden av miljövänligare transportmedel samt att ge tillverkare tillräckligt med tid för att anpassa sin produktion efter de nya föreskrifterna.
Låt oss hoppas att det får ett positivt bemötande då det under året presentera för Europapralmentet och rådet.

fredag, februari 22, 2008

Varför denna misstro mot föräldrar?

Nu ger han slutligen upp,Per Kågesson.I en debattartikel deklarerar han att han lu lämnar sitt parti.Skälet är socialdemokraternas syn på familjepolitiken.Spiken i kistan var den artikel som Thomas Östros skrev för en tid sedan om att de ville avskaffa vår dnadsbidraget.
Kågesons artikeln är läsvärd, läs den gärna i länken ovan.

Och socialdemokraterna fortsätter att bekämpa valfrihet för småbarnsföräldrar.Nedsättande uttalanden om småbarnsföräldrar viner i luften.

I en debatt i Aktuellt förra veckan sa till exempel socialdemokraten Veronica Palm att med vårdnadsbidraget får alla barn sämre barnomsorg. Ett bisarrt påstående. Inte bara för att regeringen förstärker förskolan utan också för att det klankar ner på föräldrarnas förmåga att ta hand om sina egna barn. Lärarförbundets Eva-Lis Preisz är inne på samma linje. Hon gillar inte heller vårdnadsbidraget eftersom barnen då inte tas omhand av utbildad personal. De hamnar dessutom utanför statlig kontroll!

Varför denna misstro mot föräldrars förmåga att ta hand om sina egna barn? Varför skulle politiker eller myndigheter veta bättre än barnens föräldrar vad just deras barn behöver?
Vi kristdemokrater är övertygade om att föräldrar själva kan avgöra vilken typ av barnomsorg som passar deras barn bäst. Kanske förskola, dagmamma, föräldrakooperativ eller att stanna hemma lite längre än vad nuvarande föräldraförsäkring medger. Därför är vårdnadsbidraget en viktig reform.
Nu flyttar vi makten från politikernas sammanträdesrum till småbarnsföräldrarnas köksbord.

torsdag, februari 21, 2008

Dynastisk scen på Kuba

Fidel Castro meddelade för en tid sedan att han avgår.Dock till hans lillebror Raol Castro.Detta kommer att göra att Kuba kommer att komma så långt ifrån demokrati man kan tänka sig.Detta medans Kuba fortsätter att idealiseras i väst och i Sverige. Detta kommenterar lokaltidningen Jönköpings Posten i en ledare på följande sätt:

Fallet Kuba har länge tjänat som den svenska vänsterns sista utpost för diktatursvärmeri.Den kubanska revolutionen inspirerade sjuttiotalsvänstern till den grad att det för många blev inte bara politiskt utan även socialt traumatiskt att ta avstånd från diktaturen.Därför gjorde många helt enkelt inte det.För en del handlade den borgerliga kritiken om illvilja; det fanns ju demokrati.En speciell kubansk sådan.För andra gick det att rationalisera bilden så pass att alla alla problem på Kuba skulle bero på amerikansk aggression, och vore det inte för den så kallade revolutionens sanna vision snabbt komma till uttryck.

.....Ändå är det påfallande hur länge Kubakramarna lyckats hålla sina positioner i den svenska offentligheten.Man har hela tiden lyckats vidmakthålla något slags romantiskt skimmer över just Kuba,som fått det att framstå som något helt skilt från andra kommunistiska stater.Av någon anledning har just Kubas brott mot de mänskliga rättigheterna aldrig uppammat samma politiska energi som när det gällt andra länder.Kuba kan man alltid semestra på och Castro är det alltid okej att säga något beundrande om.Någonstans är ju jusat Kuba en progressiv diktatur och alltså inte en riktig sådan,har man tänkt.

Detta till trots att Kuba gått så långt i tyranni att makten kommit att bli dynastisk.Den ärvs bevisligen inom familjen.Det är noga taget så långt ifrån en demokratisk utveckling man kan komma.Ändå lyfts nu förhoppningar överallt om att ett frihetligt genombrott är på väg.

Om det är så är det förstås bnra. Men risken är också uppenbar att allt fortsätter som förut på Kuba och att alla revolutionsromantiker kan fortsätta tjusas i smyg av det kommunistiska experimentet på andra sidan atlanten.

lördag, februari 09, 2008

Biståndet ska främja - inte motverka - demokratisk utveckling

Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) (bilden ovan) flaggade för en tid sedan för förbättrade kriterier angående vilka länder som ska få bistånd i form av budgetstöd.Fria massmedier är ett kriterium.

Ska nämna ett par viktiga aspekter när vi diskuterar bistånd. För det första - biståndet ska främja - inte motverka demokratisk utveckling.Till biståndets viktigaste mål hör att bidra till långsiktig lokal utveckling för att bekämpa fattigdomen,att bidra till framväxten av stabila demokratier och att värna om de mänskliga rättigheterna och miljön.Bistånd innebär skyldigheter för både givare och mottagare att leva upp till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, miljöskydd, korruptionsbekämpning etc.

För att biståndet ska vara effektivt bör det i högre grad styras av lokala behov och stärka utvecklingsländers ägarskap av politiken.Givar och mottagarländer antog 2005 den så kallade Parisdeklarationen för ett effektivt bistånd som innebär skyldigheter för båda partner. Syftet är att stärka mottagarländernas ägarskap av politiken.

Givarländerna ska ge stöd till mottagarländer egna strategier för fattigdomsbekämpning framtagna efter brett deltagande av olika aktörer inklusive parlamenten och det civila samhället.Samtidigt ställer Världsbanken, Internationella Valutafonden (IMF) och andra givare detaljerade villkor - så kallad konditionalitet för hur den ekonomiska politiken i utvecklingsländerna ska utformas i samband medskuldavskrivningar,nya lån och bistånd. Dessa villkor åsidosätter det demokratiska beslutsfattandet i mottagarländerna,
och försvagar på så sätt parlamentens roll och målsättningen att fattigdomsstrategier ska tas fram i brett demokratiskt deltagande.


söndag, januari 27, 2008

Kristdemokratin - unik

"Ideologin kan knäcka kd" basunerar Aftonbladet ut i en artikel. I motsats till Aftonbladet anser jag att det är just ideologin som är ryggraden för oss kristdemokrater.Jag har tidigare skrivit om kristdemokratisk ideologi här.

Vi finns där för att vi är ett ständigt alternativ för de väljare som genomskådat socialismens misslyckande, vi existerar för de medborgare som inte köper ekologismens världsfrånvända utopier,vi kommer att vara kvar för all röstberättigade vars tilltro till otyglad kapitalism skapar den perfekta balansen,inte är total.Vår kristdemokratiska övertygelse är unik för att den tar upp frågor kring det specifika människovärdet,synen på människans ofullkomlighet och människans grundläggande behov av små gemenskaper av små och nära gemenskaper.Det är rent utav så att självaste demokratins innersta kärna utgår från principen om just människovärdet.


Rätten till liv är ju den grundläggande förutsättningen för alla andra mänskliga rättigheter. vi vet alla när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker,militärer eller andra,påverkar detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt.Krigsförbrytare ställdes inför rätta och dömdes mot brott mot mänskligheten trots att de följt sitt lands lagar.Kristdemokratin är det parti i Sverige som påvisar att politikens och rättssamhället är ömtåligt utan en hållbar etik och värdegrund.

Med personalismen,förvaltarskapsprincipen,ofullkomlighetstanken,rätt makt på rätt nivå,betoningen på naturliga gemenskaper,klassförsoning och samhällsgemenskap,social marknadsekonomi och internationell solidaritet i ryggen kan vi sluta att navelskåda,sträcka på oss och presentera oss som Kristdemokrater. Kanske med en viss politisk särart,men med en ideologisk styrka som kan häva oss bort från dåliga opinionsvindar till 11,1 % i nästa val.


fredag, januari 11, 2008

Thorium bra för Sverige

Man undrar varför man i debatterna kring miljö och växthuseffekten hör så lite om atomkraftverk.Och när det kommer någon som debatterar atomkraft/kärnkraft handlar det allt som oftast om någonting som vi redan vet.

Aktuellt i diskussionen är thorium som kärnbränsle och dess fördelar. Kanske blir det lösningen på framtidens problem?.Det är därför på sin plats att skriva lite om thorium.Ett kraftverk i Norge planeras drivet av Thorium, så inom kanske 20 år så börjar övergången till detta ämne.

Thorium är ett radioaktivt mineral som är mindre radioaktivt och instabilt än uran men som annars har en del likheter. Det går t.ex att driva en kärnreaktor med thorium och ämnet lär vara 550 gånger vanligare än uran 235, naturligt. Thorium är tre gånger vanligare än alla isotoper av uran i jordskorpan, och producerar per viktenhet 250 gånger mer energi än uran. Inget plutonium produceras i processen. Avfallet blir mindre radioaktivt och under kortare tid. En thoriumreaktor kan tydligen inte härdsmälta.

Det europeiska partikelfysiklaboratoriet, CERN beräknade för en tid sedan att thoriumenergiproduktion skulle vara billigare än både kol och naturgas, förutom övriga fördelar. De största tillgångarna finns i Australien, men det är Indien, som även har stora tillgångar, en fjärdedel av alla tillgångar, som har längst gångna planer på att i framtiden övergå till thorium. Tekniken för att driva thoriumreaktorer har först ganska nyligen utvecklats. Eftersom thorium är mindre instabilt än uran så krävs det mer teknisk påverkan för att få processen att fungera. Ett protonbombardemang är det som håller klyvningen ingång.

Grönrealisten skriver här en mera utförlig artikel angående thorium.Men för att läsarna skall hålla sig uppdaterarade så publicerar jag en faktaruta om det hela här på min blogg nedan.

Fakta kring Thorium:
- Thorium är ett radioaktivt ämne som i framtiden kan ersätta uran i befintliga och nya atomkraftverk.
- Thorium är däremot inte som uran nerbrytbart för användning till atomvapen.
- Thorium-atomkraftverk har inte det radioaktiva plutoniumet som avfall.
- Nedbrytningstiden är 100 år mot 10 000 år för uran och mängden avfall är under 5 % av en uranbaserade atomanläggning.
- Thorium finns i fjällgrunderna och Norge har 20 % av världs förråd. För övrigt finns thorium i USA, Australien och Indien.
- Förrådet som finns i Norge är värd mer än de oljefonder Norge har.


Vi bör diskutera thoriumbaserade atomkraftverk i Sverige. Vi har kanske också thorium i våra fjällgrunder. Om det som forskarna påstår håller, även om det kanske inte är så enkelt, kan detta vara lösningen på ett av världens största hot som kräver en lösning de närmaste 50 åren, klimathotet.

onsdag, januari 09, 2008

Ovärdigt att neka vård

Sverige är enligt en EU-finansierad rapport nyligen sämst inom unionen för den som rä papperslös och behöver läkarhjälp.Och FN:s rapportör Paul Hunt har tidigare kritiserat Sverige för rejäla brister just på det här området.


Alla människor måste ha rätt till sjukvård. Alla människor i Sverige måste ha rätt till sjukvård i Sverige.Det är helt oacceptabelt att människor,oavsett varför de befinner sig i vårt land,inte kan få den vård de behöver.Människor utan uppehållstillstånd ska ha samma rätt till vård som svenskar.


Och nu ryter även Socialstyrelsen till och kräver att regeringen tillsätter en utredning om hur asylsökande och gömda flyktingar ska kunna få sjukvård på samma villkor som övriga bosatta i Sverige. Socialminister Göran Hägglund (kd) delar uppfattningen, men har inte övriga regeringen med sig.


Thomas Österberg på tidningen Dagen skriver några viktiga utgångspunkter i sammanhanget:


De främsta skälen att förändra gällande regler är de rent humanitära.Arguementet att den som bor här illegalt får skylla sig själv när han eller hon blir sjuk håller knappast.Ingen kan fråntas rättigheten att bli behandlad som en människa.


Såväl läkaretiken som FN:s mänskliga rättigheter poängterar just detta. När någon som vistas här i Sverige blir sjuk,så är det vår skyldighet som medmänniskor att ge hjälp.Vuxna asylsökande har idag i princip bara rätt till akutsjukvård.Den som är gömd eller arbetar och bor i Sverige utan papper måste stå för hela kostnaden själv.En förlossning kan kosta drygt 20 000 kronor.Och mödravård betraktas inte som akutsjukvård,vilket gör att rejäla komplikationer ibland hinner tillstöta i graviditeten innan insatser sätt in.Med lidande för både mamman och barnet som följd, men också till rejält sötrre kostnader än vad som hade behövt vara nödvändigt.

Samtidigt som sjukvårdspersonal gör stora medcinska insatser idellt för asylsökande och flyktingar,så nekas människor andra gånger vård.Att Sverige ska ligga långt efter länder som Spanien,Portugal och Italien på det här området säger naturligtvis sitt.Många gånger är gömda flyktingar också rädda att söka vård för risken att bli upptäckta.

Socialstyrelsen är inte vilken myndighet som helst,och ryter inte ifrån i vilka frågor som helst.Men nu gäller det grundläggande människovärdesfrågor.Nog är det märkligt om regeringen skulle bortse från kritiken från flera tunga instanser när en ny proposition om sjukvård för asylsökande nu ska förberedas.tisdag, januari 08, 2008

EU måste enas i synen på Kina

Min kristdemokratiska kollega,Marlene Grundström skriver träffsäkert i en krönika i Kristdemokraten om EU:s syn på Kina:

Erfarenheten visar att protektionistiska åtgärder ofta är illa genomtänkta,av ad-hoc karaktär och i det långa loppet ineffektiva.Faktum är att de på grund av sin kortsiktighet också underminerar EU:s möjligheter att använda handelspolitiken för att hantera de mer långsiktiga politiska utmaningarna.EU:s höga tullar mot kinesiska lågenergilampor är bara ett av många exempel.Efter påtryckningar från framför allt tyska industrilobbyn har EU:s handelsministrar valt att straffa Kinas övergång till mer klimatvänliga produkter.Samtidigt klagar EU på att Kina gör för lite för klimtatet.Varför skulle Kina ta EU på allvar?

År efter år har EU:s ledare misslyckats med att tala med en röst mot Kina.Till följd har de kinesiska ledarna blivit experter på att spela ut EU:s medlemsstater och indsutrigrenar mot varandra.

Handel kan onekligen vara ett kraftfullt politiskt verktyg.Men det förutsätter starkt politiskt ledarskap.EU:s handelsministrar har till uppgift att se till hela EU:s ekonomiska intressen på lång sikt - inte ge vika för den industrilobbygrupp som är mest högljudd för stunden.

Det förutsätter också att handeln harmoniseras med de övergripande politiska målen för EU:s Kinapolitik - som hållbar utveckling,mänskliga rättigheter,lag och rätt,och ekonomisk utveckling.
Otydliga signaler och spretande ledarskap tjänar varken EU eller Kina på i längden.