söndag, april 22, 2007

Flytt av Simsholmen?

Foto:Jönköping.nu

Att Jönköping växer så det knakar går det inte att ta miste om.
Stadsbyggnadsvisionens arbete har nu börjat att ge spår i Jönköping som stad.Jönköping har en vacker bro, ett stort köpcentrum. Ett område man nu börjat arbeta med är Norra Munksjön. Området Norra Munksjön är ett resultat av ett tätt samarbete mellan politiker, tjänstemän och näringsliv och kommer att vara färdigetablerat omkring år 2010,enligt planerna.

Här är huvudförslagen. Jag kommer sedan att kommentera dem kort.

A. Gamla kvar, men istället täcka över verket, och eventuellt angöra en ny park, Jönköpings nya centrala stadspark. Ca: 300 miljoner kr

B.Nytt reningsverk i Bergsutrymme, vilket frigör stor central mark. Nackdelen är sanering av oljespill i befintligt bergutrymme. Ca: 930 miljoner kr

C.Som befintligt reniningsverk fast på annan plats, exempelvis vid Stora Spånhult, där JOK sportstuga är belägen. Detta förslag frigör också mark. Ca: 770 miljoner kr.

Det är ett förslag från dåvarande oppositionen om att utreda en flytt av såväl Simsholmen som Oset. Nu har en första studie gjorts och vi är bara i början på en process.

Gå gärna till Juenporten redan nu och ta del av utstälklningen där eller läs handlingen som Jönköpings kommun har på sin hemsida.

Likheter med Järnvägen är svåra att se.

Det kan idag någon enstaka gång kännas lite lukt från reningsverket, men det är doft som vi själva producerar.

Oavsett vilket av placerings alternativen som väljs så skall de vara så väl inbyggda att dofter hanteras inne i anläggningen, och det som kommer ut är ett bra renat vatten.
Avloppsvattnet som kommer ut från Reningsverket skall oavsett placering alltid ledas ut till Vättern ev. via Munksjön eller annat vattendrag.

Jag förstår varför man lägger dessa verksamheter på lägsta plats och närmast vatten, det är i första hand för att slippa att pumpa mer än nödvändigt. Och att vara nära mottagaren av avloppsvattnet så det är logiskt att dessa anläggningar ligger där de gör.

När man nu kan bygga in en sådan här anläggning och sedan bygga i princip vad som helst ovanpå och runt om, då måste det finnas andra starka själ för att flytta denna anläggning.

Tanken är att i alla alternativ dra Osets anläggning till Simsholmen

Det vore nog bra att resonera en eller två gånger vad vi vill med vår stad. Är det bra att exploatera hårt eller mjukare skall vi ha verksamheter i staden eller inte, kan vi ha en stad med nollutsläpp så lär det krävas noll insläpp också.

fredag, april 20, 2007

Sverige allt mer ensamt i försvaret av genmanupulerade grödor (GMO)

I en bloggpost försvaras genmanipulation av grödor. Flera bloggar har tagit upp ämnet. Jag tänkte därför göra ett djupdyk i ämnet,utifrån en artikel i Kristdemokraten skriven av Martin Wisell,sakkunnig på kristdemokraternas riksdagskansli.

Människan har under tusentals år ägnat sig åt att manipulera växter och djur i syfte att få fram olika egneskaper som av någon anledning ansetts önskvärda.Vildvetet,som fortfarande växer vilt i Mindra Asien,har bara en bråkdel så många korn på varje ax som det "tama" vete som nu är världens mest odlade spannmål. Däremot har det mycket större blad och kraftigare rotsystem för att kunna klara sig i konkurrensen om ljus, vatten och näring. Vetet har avlats fram genom att de mest lämpade grödorna valts ut och korsats med varandra så att de önskade egenskaperna förstärkts i generation efter generation.

Den stora skillanden mellan traditionell avel och moderna gentekniken är att det tidigare tog tusentals år nu kan göras på ett år. Den andra stora skillnaden är att det genom gentekniken är möjligt att överföra egenskaper mellan helt olika arter. Man har exempelvis odlat fram en tobaksplanta som är självlysande eftersom den fått gener från en eldfluga.

Gentiskt modifierade grödor (GMO-grödor) odlas i första hand i Nord-och Sydamaerika. USA har den största arealen som odlas med GMO-gördor,50 miljoner hektar,vilket motsvarar drygt Sverige totala landyta. Inom Eu odlas genetiskt modfierad majs och sojabönor i en handfull länder.

Allergiker har oroat sig över att genomodiferade livsmedel ska innehålla allergener som är farliga för dem.Om man är allergisk mot jordgubbar vill man naturligtvis veta om den mat man köper innehåller råvaror som fått gner från jordgubbar.Detta har lett till starka krav på obligatorisk märkning av alla produkter som innehåller GMO.

Nu är det inte alldeles så enkelt som att en viss gen orsakar en viss egenskap. Generna påverkar varandra på olika sätt som kan vara svåra att kartlägga.geerna påverkar varandra.En gen medför vissa egenskaper i sin ursprungliga organism kan medföra helt andra egenskaper i en annan oprganism.Vi kan därför aldrig vara riktigt säkra på att en genförändrad organism inte producerar ämnen som kan skada den som är överkänslig.

En annan risk som diskuterats mycket är spridningen av pollen från GMO-grödor till vilda släktingar,vilket skulle kunna ge upphov till korsningar med vissa egenskaper.Exmeplvis skulle en vild växt med insektsresistens kunna konkurrera ut andra växter och sprida sig okontrollerat.Naturligtvis innebär pollenspridning också ett problem för de bönder som odlar icke-modfierade grödor och som vill kunna garantera kunderna GMO-fria produkter då detta efterfrågas.

Det finns forskare som varnar för att introduktionen av genetiskt modiferade grödor driver på likriktningen inom odlingen genom att allt färre sorter av varje grödoslag odlas.Denna utveckling fanns sedan tidigare,men har accelerarat sedan introduktionen av GMO. När en gröda tagits fram som är immun mot visst bekämpningsmedel kommer endast denna sort av den aktuella grödan att odlas.

Under den irländska potatispesten vid mitten av 1800-talet var alla potatisplantorna känsliga mot ben eda sjukdom.Samma potatispest drabbade även Anderna i Sydamaerika,men bönderna där odlade omkring 46 olika sorters potatis och pesten drabbade bara några få sorter.En bred gentisk variation kan därför ses som en sort försäkring inför okänd framtid,vilket borde vara önskvärt utifrån den kristdemokratiska förvaltarskapstanken som talar om att vi ska förvalta den jord vi har fått till låns till andra generationer.

All använding av GMO styrs av EU-lagstiftning,som i sin tur anger i vilka sammanhang en nationell lagstiftning får förekomma. Genom införandet av tre nya EU-förordningar 2003 har medlemsstaternas möjligheter att själva besluta om godkännande av GMO-produkter kringskurits betydligt.Enligt de gemensamma reglerna finns obligatoriska krav på spårbarhet och märkning för produkter som är framställda av GMO-substanser.Detta krav gäller emmellertid endast om andelen GMO uppgår till mer än 0,9 procent i någon av de i produkten ingående ingredienserna.Krav på märkning och spårbarhet gäller inte för djur som utfodrats med genetiskt modifierat foder.

Skadeståndsansvaret för skador som uppstår i samband med använding av GMO är mycket begränsat. För att en miljöskada ska leda till skadestånd måste det röra sig om att någon arts bevarandestatus måste ha påverkats negtivt,det vill säga risken att arten utrotas ska ha ökat. EU-reglerna skyddar exempelvis inte en ekologisk jordbrukare som av misstag får in GMO på sin åker.

Men finns det inte inom EU en så kallad miljögaranti,som ger ett enskilt medlemsland rätt att införa strängare regler män de gemnsamma för att skydda miljö och människors hälsa? med "miljögarantin" brukar åsyftas artikel 95 i EG-fördraget. Artikeln är betydligt svagare än vad många tror.För att ett medlemsland ska kunna införa strängare regler måste det presentera nya vetenskapliga belägg för att miljö eller hälsa hotas.Problemet måste också vara specifikt för just detta medlemsland,det går inte enbart vilja ha en högre miljöambition. Slutligen måste de nationella åtgärderna vara proportionella i förhållande till miljöproblemets storlek. Samtliga dessa villkor måste vara proportionella i förhållande till miljöproblemets storlke. Samtliga dessa villkor måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet för ett land att införa sådana regler.

I mars i år förelsog det ansedda franska forskningsrådet CRII-GEN att företaget Monsantanos genförändrade majs MON 863 omedelbart skulle stoppas.Detta efter att CRII-GEN gjort en oberoende analys av Monsantos egna testdata.Enligt den franska studien drabbades råttor i försök av olika sjukdomar sedan de ätit den genförändrade majsen.MON 863 hade då nyligen godkänts av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet,EFSA.I samband med godkännandet hade EFSA endast granskat Monsantos egna slutsatser av råttförsöken. När Monsatos ansökte om EU-godkännande för MON 863 beslköt Jordbruksverket och dess systermyndigheter i vöriga EU-länder att hemligstämpla ansökan,eftersom den ansågs innehålla affärshemligheter.Greenpeace lcykades dock få en tysk domstol att häva hemligstämpeln och beordra att hnadlingarna skulle lämnas ut.Greenpeace överlät därefeter matierialet till CRII-GEN.Sedan CRII-GEN:s analys offentliggjorts har den granskats av EFSA,som är starkt kritisk till analysen. Fortsättning lär följa.

Trots de orosmoln som finns kring tekniken har de svenska kristdemokraterna inte ställt sig helt avvisande till GMO.Gentekiniken kan vara ett verksamt medel för att föda en växande världsbefolkning. men också för att bota mänskligt lidande.Det vore överilat att döma ut användningen av genetiskt modifierade organismer innan vi har fått en bättre bild av de möjligheter och risker som faktiskt finns.

Eftersom genteknikens konsekvenser för miljön och människors hälsa inte har blivit tillräckligt utforskade har kristdemokraterna konsekvent argumenterat att försiktighetsprincipen ska gälla i GMO-politiken. Kristdemokraterna har också av detta skäl förespråkat obligatoriska krav på märkninga av alla produkter som innehåller gentiskt modifierade organismer eller där GMO funnits med i framställningsprocessen mav livsmedel. Partiet mear att kravet kravet på märkning också ska gälla kött från djur som utfodrats med GMO-foder. Kristdemokraterna vill inte heller ha någon nedre gräns för hur stor andel GMO-görda som ak finnas för att märkning ska vara obligatorisk.
Framför allt är kristdemokraterna skeptiska till usättning av GMO i frå odling, där pollen kan sprida sig till vilda växter.Om man begränsar odling av GMO till växthus utan möjlighet till spridning av pollen skulle man kunna minimera risken för skador på eksosystemen.

GMO-grödornas popularitet har sjunkit bland Europas regeringar. I december år 2006 var Sverige ett av endast fyra medlemsländer som röstade för att vinga österike att häva sitt importförbud mot GMO-majsen. I februari 2007 var Sverige ett av endast tre länder som ville tvinga Ungerna att importera denna majs. Om ytterligare vetenskapliga resultat visar på risker med GMO-produkter blir det svårt att motivera att Sverige ska tillhöra den krympande minoritet som slår vakt om GMO i alla lägen.Regeringen har nyligen gett Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa risker och möjligheter med GMO. Utredningen ska vara klar i höst. Kanske kommer den att resultera i en mer avvaktande hållning i GMO-frågornafrån den svenska regeringens sida. Här har kristdemokraterna en möjlighet att göra skillnad.

Ett problem med att låta de enskilda medlemsländernaha egna regler för GMO-produkter som får föras in i landet är att detta skapar obalanser i den gemensamma jordbrukspolitiken. En rimlig utväg skulle kunna vara att i smaband med den stundande "hälsokontrollen" av den gmensamma jordbrukspolitiken fastslå att GMO-frågor stårutanför den gemensamma jordbrukspolitiken för den inre marknaden. Med tanke på skepticismen i medlemsländerna borde EU även inom Värtldhandelsorganisationen (WTO) driva principen om natiionell besltuanderätt i GMO-frågorna.

Debatten om GMO ser helt olika ut på de olika sidorna om Atlanten.Det kategoriska avståndstagande från GMO som äör tämligen spritt i Europa finns knappt överhuvudtaget iUSA. Inom miljörörelsen och konsmuentrörelsenförs en nyanserad diskussion. Man konstaterar att grödor som genmanipuleras till att bli insektsresistenta kan bidra till en minskad användning av kemiska bekämpningsmedel,samtidigt som man ser risker med att grödor toleranta mot bekämpningsmedel kommer att leda till en ökad använding av dessa medel.

I USA finns över hälften av den areal som odlas med genetiskt modfierade grödor. USA har pressat hårt för att EU ska öppna sin marknad för GMO-produkter. Från amerikanskt håll ser man krav på märkning som ett ahndelsehinder som saboterar den fria marknanden. Detta trots att det har visat sig att konsumenterna påp marknaden inte fterfrågar prdukter som innehåller GMO.
Här i Europa fasar vi inför manipulationer av växter,samtidigt som manipulationer av mänskliga stamceller och embryon betraktas som en mer elle midnre självklar utveckling. I USA tycks inställningen snarast vara den motsatta. Den "europeriska" utgångspunkten borde inte vara självklarr för en kristdemokrat. Det finns anledning att ha en öppen inställning till genteknikens möjlighet i kombination med en ansvarsfull medvetenhet om riskerna.Framtida forskningsreultat och sakliga argument bör i slutändan få vara avgörande.

tisdag, april 17, 2007

Kristdemokratisk mittenpolitik

KDS -Kristen Demokratisk Samling var det parti som på allvar förde ut svensk kristdemokrati ibland stugorna i Sverige.Men hur ser denna politiska unika folkrörelses kristdemokratiska mittenpolitiska riktning ut?.Ska försöka ge mig på en beskrivning av denna unika politiska riktning i denna post. Att försöka ge sig på en "definition" är för mycket taste of Webersk idealtyp för min smak.

Vår politik är vare sig revolutionär eller rekationär,utan reformistisk.
Vår politik är vare sig individualistisk eller kollektivistisk, utan personalistisk.

Vår politik är vare sig konfessionell eller sekularistisk, utan sekulär.
Vår politik är vare sig socialistisk eller marknadsliberal, utan socialt marknadsekonomisk.Vår politik är vare sig laissez-faire eller socialstatlig, utan subsidiär.
Vår politik är vare sig isolationistisk eller interventionistisk, utan internationalistisk.

Vår politik är vare sig etnocentrisk eller kosmopolitisk, utan mångfaldigt intregrerande.
Vår politik är vare sig traditionalistisk eller modernistisk, utan traditionell och modern.

Vår politik är vare sig konsumistisk eller ekosofisk, utan förvaltande.

Huruvida partiet rent konkret passar in i bilden är en intressant och öppen fråga.

lördag, april 14, 2007

Situationen i Ukraina oroarFoto:Privat. Bilden är tagen ifrån Självständighetsplatsen i Kiev på självständighetsdagen i Kiev i år.

Ukrainas president ,Viktor Jusjtjenko, undertecknade nyligenett dekret om upplösning av parlamentet och genomförande av nyval till parlamentet. Valet är utsatt till den 27 maj. Dekretet markerar kulminationen av en längre tids maktkamp mellan presidenten å ena sidan och parlamentets majoritet och premiärministern å den andra. Det ger oss anledning till oro.

Utrikesminister Carl Bildt delar denna oro. Vad som kommer ske härnäst är oklart. Parlamentsmajoriteten och regeringen har uppmanat presidenten att återkalla dekretet, som man anser står i strid med konstitutionen. Det förekommer spekulationer om hur de väpnade styrkorna och polisen kommer att agera.

Men jag tror att det ändock finns hopp för Ukraina och det är den yngre generationen som brinner för en levande demokrati. Vi unga kristdemokrarter har nyligen inlett ett samarbete med Christian-Democratic Youth of Ukraine på titeln "The school of young politician: “Let’s go together!”. Där vi kommer att utbyta erfarenheter emd varandra och presentera det vi tror och brinner för.Detta inbringar hopp trots det nuvarande parlamentariska läget i landet. Men vikten av stabilitet i lande tkan inte nog understrykas.

FN vägrar ta till sig kritik


Jag har tidigare bloggat om FN:s tvivelaktiga roll .Denna kritik tycks nu har bekräftats ytterligare. Under en av Human Rights Councils:s (HRC) sessioner , vägrade rådets president, Alfonso de Alba, för första gången att tacka en talare för ett anförande och hotade till och med att ta bort liknande tal från protokollet.
Hillel Neuer, direktor för UN Watch, kritiserade nämligen i sitt treminuterstal HRC för att vara på väg att bli ett "värdelöst råd", enligt vad UN Watch webbsida uppger. Neuer pekade på den uppenbara bristen av resolutioner mot övergrepp av mänskliga rättigheter i Darfur, Tibet och Tjetjenien och menade att "[HRC:s] svar har varit tystnad. Dess svar har varit likgiltighet. Dess svar har varit kriminellt."
Däremot har HRC antagit åtta resolutioner som fördömer en enda stat: Israel. Därigenom strävar rådet efter att "demonisera den israeliska demokratin, att delegitimera den judiska staten, och att göra det judiska folket till syndabock". Neuer avslutar med följande: "Vad blev det av grundarnas dröm? Hemska lögner och moralisk upp-och-nervändning, den har blivit en mardröm." Ironiskt nog, inrättades rådet för ett år sedan för att ersätta FN:s kommission för mänskliga rättigheter eftersom den ansågs vara alltför partisk mot Israel.

torsdag, april 12, 2007

Israelbojkott fel väg att gå

Hizbollahs flagga

In en artikel i tidningen City skriver DN-medarbetaren eftersom seger för Hizbollah "producerar det bästa reultatet".Staten israels förintelse. Författaren tvekar inte att kalla staten Israels agerande för statsterrorism likt vänsterpartisten Thordis Samuelsson gjorde i Jönköpings fullmäktige för en tid sedan när ett krav på en kommunal bojkott av israeliska varor behandlades. Vänsterpartiet i Jönköping har tidigare dirivt på samma krav.


Anledningen till att det inte bildats någon palestinsk stat är korruption och brist på demokrati i den palestinska myndigheten. Därför är inte bojkott av Israel någon bra lösning.Detta är viktigt at poängtera i sammanhanget. Om bara Sverige bojkottar Israel kommer konflikten i Mellanöstern att lösas. Så enkelt är det,om vi ska tror på vänstedebatter och DN-medarbetaren Andreas Malm. Man anser också att Israel använder sig av terrorism som metod.Men värtlden är inte så svartvit som man tycks tro. Och att liera sig med Hamas/Hizbollah är sämsta tänkbara väg till fred.

Hamas/Hizbollahs politiska utgångspunkter kan sammanfattas så här: utplåna staten Is­rael, använd självmordsterrorism för att nå dit och underkuva kvinnor och oliktänkande för att upprätta en islamistisk totalitär stat. Att vänsterpartiet och miljöpartiet flirtar med den sortens rörelse är rent motbjudande och ett slag i ansiktet på alla flyktingar i Sverige som flytt islamistiska förföljelser.


Konflikten i Mellanöstern har båda sidor gjort övertramp. Vi är de första att slå fast att Israel inte är någon felfri stat och också gjort sig skyldigt till övergrepp. Men att ensidigt lägga skulden på staten Israel är felaktigt och det leder inte framåt. I det ex-t­remistfack som vänsterpartiet och miljöpartiet placerat sig själva i — genom stöd till palestinska väpnade grupper och krav på isolering av Israel — finns inte något utrymme för fred mellan parterna. Där är det i stället intifada som leder framåt. Vi har sett de fyra senaste åren att väpnade strider förvärrar situationen och skapar nya tragedier. Situationen i Mellanöstern är komplex och inrymmer många olika sidor, den går även långt tillbaka i historien varför några mirakelkurer inte kan ordineras. Men ett första viktigt steg mot fred är förhandlingar. Det slutliga målet är att en palestinsk stat upprättas samtidigt som Israel får garantier för sin existens och terrorismen upphör. En del tror att en palestinsk stat inte finns därför att Israel inte accepterar det. Det är inte sant. En palestinsk stat kunde ha bildats redan 1948 — men de palestinska ledarna tackade nej. I stället ockuperades de palestinska områdena av Jordanien och Egypten, för att därefter ockuperas av Israel vid sexdagarskriget 1967. Västbanken och Gaza ockuperades av Israel i hopp om att kunna förhandla fram fred i utbyte mot en självständig stat för palestinierna.


Fredsavtal slöts sedan också med både Egypten och Jordanien som båda avsade sig anspråk på Västbanken och i Gaza. Möjligheten för en palestinsk stat öppnades och 1993 skrevs ett fredsavtal på av PLO och Israel i Oslo. Den palestinska myndigheten skapades och Israel drog sig tillbaka. Under 2005 lämnade Israel de återstående delarna av Gazaremsan och i våras valdes Ehud Olmert till premiärminister för att Israel även skulle lämna större delen av Västbanken. Israels intentioner borde därmed vara fullständigt klara. Israel vill se en pale-stinsk stat på västbanken och Gaza. Då återstår frågan: varför har inget hänt under de tretton åren sedan Osloavtalet undertecknades? Förklaringarna återfinns i den palestinska myndigheten, som snabbt omvandlades till en oerhört korrupt och odemokratisk organisation.


Freedomhouse ger den palestinska myndighet betyg fem (lägst är sju) för politiska rättigheter och betyg sex för civila rättigheter. På organisationen Transparency Internationasl lista över hur korrupta stater är så hamnar Palestina på plats 107 av lägst 158. De delar plats med länder som Kazakstan, Nicaragua och Eritrea. Förklaringen till att det inte bildats en palestinsk stat på Västbanken och i Gaza beror på denna korruption och brist på demokrati i den palestinska myndigheten. Mer demokrati och mindre korruption åstadkoms kanske inte bäst genom att bojkotta Israel utan genom att ställa tydligare krav på transparens och demokrati på den palestinska sidan.


tisdag, april 10, 2007

Klimatfrågan - en ödesfråga

Miljöpartiet riktar kritik mot politiken vi kristdemokrater fört mot ett hållbart samhälle i lokalpressen. jag har skrivit en replik till deras insändare. jag lkägger upp den för intresserade läsar här på min blogg.

På 1970-talet kallades kristdemokraterna ibland för vatten- och luftpartiet och flera kampanjer handlade om miljön.

Frågan om klimatet är en ödesfråga för mänskligheten, en ödesfråga för mänskligheten, en fråga som ingen kan gå förbi. Men något minst lika viktigt är frågan om hur vi förvaltar de resurser vi har till förfogande på vår planet.

Ett par månader för valet gick vi kristdemokrater ut och krävde att momsen på bensin skulle sänkas så att det skulle bli billigare att köpa bensin.

Vi ska då påminna oss om att när frågan väcktes hade vi ett bensinpris som låg på närmare 13 än 12 kronor och lyckligtvis har priset kommit en bit ner sedan dess. Frågan vi borde ställa oss är:

Hur säkerställer man att människor kan bo på landet där det inte går några pendeltåg och ändå bidra till den minskning som måste komma när det gäller utsläppen?
Här kan vi kristdemokrater tänka oss olika kombinationer utan att det innebär en sänkning av bensinskatten. Ett exempel är skattelättnader i form av exempelvis glesbygdsavdrag, men det finns flera modeller att fundera på.

Vi kristdemokrater har nyligen släppt rapporten ”Bekämpa klimathotet” med fem riksdagsledamöter i spetsen där ett förslag är att förbjuda nyförsäljning av privata bilar med fossila bränslen från och med 2015 i hela EU.

Det gäller att vi vänder på alla stenar för vår planets skull.

söndag, april 08, 2007

En timmes flygresa bort...

...så har våra vänner i Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) hamnat i regeringsställning tillsammans med liberala Reformpartiet och Socialdemokraterna.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) eller Union of Pro Patria and Res Publica är en sammanslagning mellan de två partierna Union of Pro Patria och Res Publica. Partiet är konservativt, kristdemokratiskt och i viss mån nationalistiskt parti och är medlem I European Peoples Party (EPP). Res Publica bildades inför valet 2003 och gick från igenstans till att bli näst största parti med 24,8 % och 24 mandat (+24). Pro Patria bildades 1992 och fick vid valet 2003 7,3 % och 7 mandat (-11). Pro Patria bildade det självständiga Estlands första regering 1992 till 1995 tillsammans med Moderates (numera Social Democratic Party).

En timmes flygresa bort kan man också läsa detta i regeringsprogrammet:
To increase the wealth of the people of Estonia the Governing Coalition shall:
3) retain a single income tax rate for everyone. By 2011, reduce the income tax rate to 18% (2010 – 19%, 2011 – 18%), increase the minimum amount exempt from income tax to 3,000 Estonian kroons a month (2008 – 2,250 Estonian kroons; 2009 – 2,500 Estonian kroons; 2010 – 2,750 Estonian kroons)


Regeringsprogrammet i dess helhet finns att läsa här: http://www.valitsus.ee/?id=1468

Eesti Est! :)

fredag, april 06, 2007

Glad påsk!Vill tillönska alla läsare på min blogg en riktigt GLAD PÅSK. Återkommer efter helgerna med nya blogginlägg. Ps! om det skulle dyka upp något speciellt kanske det kommer något extra inlägg även under helgen :).

onsdag, april 04, 2007

Ingen rättvisa i godtycklig skatt

S-regeringen avskaffade förmögenhetskatten för de absolut rikaste svenskarna om deras
förmögenhet var inlåst som ägande i ett företag,till exempel H&M-storägaren Stefan Persson.

Under den tidigare socialdemokratiska regeringen avskaffades gåvo-och arvskatten,vilket vi kristdemokrater tidigare verkat för. Vidare avlägsnade s-regeringen förmögenhetskatten för de absolut rikaste svenskarna om deras förmögenhet var inlåst som ägande i ett företag,till exmpel H&M-storägaren Stefan Persson.

Vårt parti har funnit detta stötande:en selektiv förmögenhetsskatt,för vissa men inte för de allra rikaste.

Genom att köpa O-noterade aktier kunde dessutom förmögenhet omvandlas till noll. Pengar placerades i dyra bostadsrätter och fritidshus med lågt taxeringsärde än inköps-och marknadsvärde. Så "försvann" förmögenheter som existerade. Förmögenhetsskatten utvecklades till att bli en frivillig skatt, att betalas för de som så önskade. Någon rättvisa fanns inte i detta. Systemet gynnade var sig landet,de fattigaste eller arbetsmarknaden. pengar som kunde gjort nytta här försvann bort:en orättvis skatt.

Förmögenhetskatten har därmed blivit en godtycklig skatt. Skattebasen innehåller många undantag vilket innebär att personer med samma verkliga förmögenhet kan betala olika mycket i skatt. Den har också bidragit till att svenskar placerat sitt sparande i utlandet,pengar som skulle göra stor nytt ifall de placerades i företagande, konsumtion och gåvor i vårt eget land: en improduktiv skatt.

Skatten tas bort redan för 2007. Det innebär att den förmögenhetsredovisning som skulle ha gjort i deklarationen nästa år i april, och som skulle baserats på en persons förmögenhet den 31 december 2007,inte behöver göras. Beslutet om borttagandet kommer att tas av riksdagen under hösten 2007 efter förslag av regeringen i en proposition.

Skatteverket välkomnar nu regeringen beslut då det rejält minskar mängden kontrolluppgifter för deklarationerna. Enligt Skatteverket befinner sig svenskt kapital motsvarande minst 500 miljarder kronor i utlandet, men mycket talar för att det kan röra sig om långt större beloppDet är pengar som om de togs hem skulle kunna investeras för att skapa nya företag, arbete och välfärd i Sverige.

Ett borttgande av skatten kan göra att en del av detta kapital kommer tillbaka till den svenska kapitalmarknaden och att motiven att placera nytt sparande i utlandet minskar. Detta kan förbättra svenska företags,särskilt mindre företags,försörjning med riskkapital. Det handlar också om att möta skattekonkurrensen från länder i vår närhet.Vid sidan av Sverige är det nu bara fyra v OECD:s 30 medlemsländer som har kvar en beskattning av förmögenhet. Finland, Nederländerna och island är alla exempel på länder som under senare år avskaffat förmögenhetsskatt.Regeringen menar att Sverige skulle missgynnas av att inte följa deras exempel:en ohållbar skatt.

Avskaffande tav skatten innebär att Allians för Sveriges gemensamma löften uppfylls och det samtidigt som vi med god marginal klarar målet om överskott i de offentliga finanserna.Att det finns ett sannolikt samband mellan ett avskaffande av förmögenhetsskatten och jobbskapande är något som det funnits bred konsensus kring i den svenska debatten.

Exempelvis föreslog bland annat den tidigare LO-ekonomen P-O Edin i januari 2005 ett slopande av skatten till finansdepartementet.Förslaget har också under flera år drivits från organisationer med kopplin till svenskt företaganade.Att vi nu avskaffar förmögenhetskatten handlar om att vi vill få kapital att åter söka sig till Sverige,men också om att hejda en sedan lång tid pågående kapitalflykt.

En godtycklig,frivlli,ohållbar improduktiv och jobbfientlig skatt förtjänar att avskffas.Nästa år går vi vidare och fortsätter att sänka inkomstskatterna.Det är positivt att var och en får behålla mer än i dag av vad han eller hon arbetat ihop.

Aborter i Sverige

Föreslår intresserade läsare att läsa följande blogginlägg om förslaget ifrån socialdepartementet om att utöka aborträtten av Lars F Eklund på idéinstitutet Civitas

http://tidskriftcivitas.blogspot.com/2007/02/aborter-i-sverige.html

Anders Wijkman i Gomorron Sverige

Europparlamentariker Anders Wijkman (kd) om hur människan påverkas av klimatförändringarna i onsdagens Gomorron Sverige:


http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=311297

måndag, april 02, 2007

Bevara skyddet för utrotningshotade arterFoto:SNF

I ett pressmeddelande daterat 2007-03-22 utropar riksdagsledamöterna Sven Gunnar Persson och Irené Oskarsson, ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott ”Bra med rätt att skjuta rovdjur som angriper tamdjur!”.I pressmeddelande drar riksdagsledamöterna synnerligen anmärkningsvärda slutsatser. Slutsatser som nu kan komma att riskera den mångfald som både kristdemokraterna och riksdagen tidigare kämpat för.

Under valrörelsen 2006 drev bland annat centerpartiet frågan om att försämra det svenska rovdjurskyddet. Olyckligtvis å fanns det även kristdemokrater förde fram samma krav. Detta krav har under mars 2007 lett till ett regeringsbeslut som riskerar att utrota de små populationer av järv och varg som fortfarande finns kvar. Beslutet möjliggör för främst lantbrukare att skjuta rovdjur som är på väg att attackera tamdjur även om det inte finns inhägnat, vilket tidigare var vad lagen tillät. Den här nya förordningen för med sig nya problem: Idag förekommer hetsjakt mot varg (om vilken debatten till största del kommit att handla om) i vissa delar av Sverige. Vissa individer skulle inte förspilla tillfället att skjuta djuren utan rättsliga påföljder, något som till och med jordbruksministern befarar.

Vargen är idag en utrotningshotad och rödlistad art. Med ett bestånd med så lite som 50 könsmogna individer fördelat på Sverige och Norge (SLU, ArtDatabanken) kan den biologiska mångfalden och genetiska poolen få stora problem om fler djur skulle skjutas av.
Idag finns vargen endast kvar i fem län och har (Gotland undantaget) från de andra redan blivit utrotad. Det är ett problem för den ekologiska mångfalden som ingen kan blunda för.
Som kristdemokrater ser vi med oro på den här utvecklingen. Vi vill att kristdemokraterna alltid ska vara en röst för en hållbar utveckling och att vi fortsätter att sätta förvaltarskapet i främsta rummet.

Linjen om dubbelspår står fast

Foto:Jnytt

Jag skriver detta inlägg med anledning av att Banverket idag har lämnat det dystra beskedet om att den reviderade framtidsatsningen som innebär att dubbelspåret senareläggs.
Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att planen nu är ute på remiss. Och att den linje som beslutades i KF i torsdags står fast.Vi hoppas på att få med satsningen inom denna planperiod (fram till 2015).
Beslutet är kanske ett bevis på att inte låta visionerna gå för långt. Om Banverket inte ens kan tänka sig satsa trehundra miljoner är det ett bevis för att man inte kan satsa många miljarder.
Anågende socialdemokraternas kritik emot spilittring så finns det anledning att påminna sig om att de befinner sig i oppositionså de ska sätta sig emot men det här är ju ett förslag vi är överens om. Det hade såklart varit en fördel om alla partierna varit helt ense men vi fortsätter vår satsning på en fungerande regional järnvägspolitik.

Ja till dubbelspår - för miljöns skull

Foto:Jnytt

Med anledningen av den senaste tidens debatt angående ett eventuellt byggande av dubbelspår av järnvägen i Jönköping så finns det anledning att återkomma i frågan. Idag har också Banverket kommit med sina kommande satsningar, vilket jag kommer att återkomma till.
Folkomröstningar ska kunna resultera i att det blir som folket bestämt. Vi har haft en nationell där det blev tvärtom (högertrafik).En kommunal dito som har alternativen dubbelspår eller järnväg söder om Munksjön är inte reell eftersom det senare alternativet inte finns. Regeringen kommer i bästa fall att, efter måndagens bantade Framtidsplan från banverket, ha 290 miljoner kronor till vår regionala tågtrafik som möjliggör förbättringar i tågkapacitet och bättre strandområde. Men dessvärre inte de minst 6 miljarder kronor som krävs för att flytta järnvägen söderut. Att påstå detta för befolkningen som om det vore ett alternativ är, tycker jag, väldigt populistiskt. Att genomföra en folkomröstning med dessa alternativ vore riktigt illa.


Om det förslaget vinner men aldrig kan genomföras eftersom så mycket pengar inte satsas på regional järnväg har man inte lurats då?

Vi har all förståelse för att människor skriver under en protestlista när man förespeglas en obruten strand till samma kostnad som ett dubbelspår.

Handlingarna i ärendet speglar ju hela denna långa processen (10år) fram till idag. Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare enigt tagit ställning för ett dubbelspår . Det är ingen ny fråga. Den senaste utställningen i Juneporten har varit uppe sedan i höstas, finns fortfarande kvar såvitt jag vet. Ändå förstår jag att många invånare inte känner sig tillräckligt informerade. Det är svårt att nå ut så alla verkligen ges möjlighet att ta till sig information i tid. I detta avseende har vi mycket att göra för att förbättra, i denna likväl som i andra frågor. Det är bl a därför vi i den nuvarande majortiten i Jönköpings kommun vill satsa på medborgarservice och en bättre informationspunkt till invånarna. Detta var också ett av de beslut som beslutades i och med att vårt kommunprogram antogs.

Vi värnar om miljön runt Norra Strandgatan. De ekologiska konsekvenserna av vårt handlande är ofta kortsigtigt, det finns en tydlig konskevens för kommande generationer och de ekologiska förutsättningar vi lever unde rär resultatet av tidigare generationers förvlatande av våra resurser. med den utgångspunkte kommer vi att arbeta vidare med miljön i Jönköpings kommun.

Detta är också en oerhört viktig utgångpunkt när det gäller frågan om ett dubbelspår. Det ska vara så lit intrång i naturen som möjligt. Därför kommer självklart miljöaspekten att följas upp mycket nogsamt framöver.Detta kommer samtliga intressenter såsom Banverket och inte minst Miljöförvaltningen i Jönköpings kommun att se över.

Eftersom förslaget som ligger utestänger både utsikt och tillgänglighet till Vättern enligt den enorma propaganda som just nu förs så måste man tycka att förslaget är dumt. Att det i själva verket innebär att det från det nuvarande läget öppnas upp betydligt har inte på något sätt nått fram till gemene man. Så långt som man kunde lästa i JP före beslutet togs har inte en enda artikel tagits in som förklarar majoritetens (utom Moderaterna) ståndpunkt.

Jag noterar också att Länsstyrelsen faktiskt insåg att om järnvägen inte flyttas så är ett nytt dubbelspår att föredra eftersom man då kan bygga bort en hel del av de risker ett eventuellt haveri utmed Vätterstranden skulle medföra. Ur miljösynpunkt måste det ändå vara att föredra tågtransporter av resenärer som ska in till centrum, än att få fler bussar och än mer trafik. Jag bor i Bankeryd. Varje morgon och varje kväll är det långa köer från bankerydshållet och in mot Jönköping, om vi kunde få en tätare tågtrafik kanske en hel del av den trafiken kunde undvikas med stor vinst för miljön. Det är främst detta som lett fram till vår ståndpunkt i frågan.

söndag, april 01, 2007

Solfläckar -orsak till klimatförändringar?


Med tanke på den senaste tidens diskussion angående klimatproblematiken både här på min blogg och samt i och med den brittiska tv-dokumentär så finns det anledning att fördjupa sig i några av de teorier som ifrågasätter växthuseffekten.Dock så finns det indicier som visar att det går att ifrågasätta teorierna. Det är främst dessa ståndpunkter som lett fram till mina och övriga miljöintresserades ståndpunkt i frågan.
I sammanhanget är det viktigt att slå fast det inte finns någon teori som inte tål att diskuteras. Men, det gäller också att se till vad den sammanlagda vetenskapen säger.Det är liksom det som på något sätt får bli vägledande. Därmed är inte sagt att man inte lyssnar till annan argumentering. Det är en viss skillnad där ser jag speciellt efter diskussioner av det slag vi har fört här på min blogg och i andra sammanhang.
De danska forskarna Svenskmark och Friis-Christensen menar att det finns stora likheter mellan variationerna i solfläcksaktivitet och jordens medeltemperatur.
När danskarnas teorier presenterades i vetenskapsprogrammet Nova på SVT såg man det i två diagram som lades över varandra, där de två kurvorna låg mycket nära varandra. De danska forskarna menar att det beror på att den kosmiska strålningen "laddar" partiklar i atmosfären, de så kallade aerosolerna. Aerosolerna är viktiga när moln bildas, och enligt den här teorin skulle aerosolerna laddas på ett sätt som gör att det bildas mer moln - vilket i sin tur skulle bidra till ett varmare genomsnittsklimat, eftersom mer värmestrålning reflekteras tillbaka till jordytan.
Problemet är att Svensmark inte visat något hans samband slutar gälla om man tar med hela dataserien då solen och temperaturen inte sammvarierar.
Det finns många resonemang som kan tyckas kloka men sedan gäller det att fakta backar upp det man tror, det är där teorin har haft problem. Kosmisk strålning har till exmpel bara en artikel mig veterligen som förklarar en liten del av en liten del om hur det kan ha marginell inflytan på klimatet. Det finns faktiskt tidigare artiklar om det än Svensmark. Men deras resultat kan inte ens jämföras med CO2 ressultaten de har visat på så liten förklaring att jag personligen inte tror det har någon avgörande effekt. Men jag ska ju villigt erkänna att jag långt ifrån är en expert på området, men experterna tycks dra samma slutsats.Exakt hur mycket varmare det blir vet förståss ingen eftersom vi inte vet vad människan tar sig till.
IPCC revideras inte av politiker men det redovisas för politiker och de ska godkänna språket som används för att inte missförstånd ska uppstå om vad ord betyder. Vilket det gjort i tidigare omgångar. Detta är i sammanhanget viktigt att fastlå. Det finns ändå de forskare som inte kommer överens med IPCC. Men de kommer inte överens med denna artikel:
Emanuel, K. (2005), Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, online publication; published online 31 July 2005 doi: 10.1038/nature03906
Detta så långt jag förstår det. Att forskarvärlden inte alltid kommer överens ändrar inte huvuddragen i IPCC rapporten.

Järnvägsspåren i Jönköping i framtiden

Så här kan järnvägsspåren komma att se ut i Jönköping i framtiden

Efter den intensiva debatt som pågått om järnvägen så finns det anledning för mig att kommentera bakgrunden till den ståndpunkt som nu tagits av majortieten i Jönköpings kommunfullmäktige. Och eftersom (m) valt den populistiska sidan och inte berättar om hela sanningen måste jag ändå kommentera.

Folkomröstningar är bra om folkviljan också kan genomföras. Men den kan inte det eftersom det är staten som bestämmer. Inte vi i Jönköpings kommun. Ännu en folkomröstning som lurar människor vore inte heller bra. Vårt regionala järnvägsnät som går in till centrala Jönköping kan inte kombineras med höghastighetståg. Om man skulle förlägga det regionala järnvägsnätet enbart söder om Munksjön kommer det inte att klara en förbindelse på rimligt sätt till Bankeryd, Habo och vidare på grund av topografin. Vi skulle alltså missa järnväg till den nordvästra delen vilken idag fungerar mycket bra. Att ersätta med buss är inte långsiktigt hållbart. Götalandsbanan har inte ens spåren gemensamma med vårt regionala järnvägsnät.

Götalandsbanan är ett projekt som finns angivet hos Banverket och är tidsatt till 2030, vi arbetar för en tidigareläggning till 2020 därför att vi behöver höghastighetståg som förbinder landets första och andra stad och på vägen passerar Jönköping. Klimatskäl talar för fler järnvägsförbindelser istället för biltransporter.Ifrån kommunledningens sida har man därför bjudit bjudit ansvarig statssekreterare till Jönköping av det skälet för en överläggning. Eftersom Banverket endast avsatt 300 miljoner kronor faller det alternativ jag likt en del andra i vår kommunledning tidigare förordat, nämligen nedgrävning.Det skulle kosta minst 3 miljarder kronor. Eftersom Banverket fått minskat anslag och just i dagarna håller på med en revidering av sina objekt (långa planeringstider) finns inte en rimlig chans att tro att vi skulle få 3 mdkr till en nedgrävning. Än mindre de många fler miljarder som krävs för en flyttning söderut. Vi kristdemokrater har under många år förordat ett dubbelspår, även i valrörelsen så detta kan knappast vara en nyhet. Vår partigrupp diskuterade också frågan i måndags på vårt gruppmöte före vi beslutade oss för en ståndpunkt i kommunfullmäktige. Man stod fast vid att förorda dubbelspår eftersom det är det enda realistiska alternativet. Att låtsas som om det finns en annan möjlighet vore att lura människor.

Eftersom det inte finns någon politisk enighet i Jönköping kommer förmodligen Banverket att avföra Jönköping från de 300 miljoner kronor som var märkta för oss. Det innebär att den befintliga banvallen blir kvar, de regionala tågen kommer ha fortsatta svårigheter att klara trafiken och övriga länsbor som åker tåg vet vad det innebär för deras resor till och från regionens huvudstad. Jag inser att många av dem som önskar flytta järnvägen söderut gör det i en önskan att ge Jönköping ett ännu bättre läge.

Vi som förordar en förbättring av det regionala järnvägsnätet gör det också för att stärka Jönköpings läge. Vårt mål är nog gemensamt, vi har dock inte velat förutskicka invånarna något som inte kan genomföras. I så fall skulle vi med rätta ha kallats för populister.