torsdag, december 29, 2011

Om skuggbudgeten som KDU presenterade

Läser på politikerbloggen att KDU nu presenterat sin skuggbudget på Frihetsdagarna som är en seminariehelg, som syftar till att intensifiera idédebatten inom KDU,kristdemokratin och borgerligheten i stort.
Vill börja med att säga att jag välkomnar en idédebatt både inom kristdemokratin och borgerligheten i stort. Det har alltför ofta saknats en idédebatt inom kristdemokratin och borgerligheten i stort. Därför välkomnar jag att ungdomsförbundet nu initierar en sådan debatt.

Jag ska kort genom några axplock ur skuggbudgeten kommentera den. För det första vill KDU genomföra ett skattepolitiskt reformpaket innehållande ett femte jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt samt slopad värnskatt.

Naturligtvis så är intentionen med dessa förslag goda, men när det gäller ekonomi, så behövs på gas och broms. Jag med flera har åsikten att ekonomin ska inte överhettas, eftersom det leder till ökat utanförskap. Noteras bör också att bankerna får dela den nationella ansvarskänslan vilket i praktiken samordnas med finansministern, vilket visar på hur viktig ekonomin är för ett balanserat välfärdssamhälle. Detta är viktigt att ha med sig. Man skulle kunna förlänga diskussionen om marknadsekonomin, men jag väljer att stanna vid dessa synpunkter.

Vidare vill KDU också satsa på barn och unga genom en ungdomspsykiatrimiljard, en bildningssatsning och genom att slopa fribeloppet i studiemedelssystemet. Den första av dessa reformer syftar till att öka närvaron av kuratorer vid landets skolor och till att stärka upp i arbetet för en bättre hälsa bland landets unga. Den andra ska hjälpa till att upprätta bildningsidealet genom att hålla igång, rusta upp och bygga ut biblioteken vid landets skolor. Den tredje ska ge studenter större möjligheter att påverka sin egen ekonomiska situation samt skaffa sig värdefull arbetslivserfarenher vid sidan om studierna. Dessa förslag tror jag kommer att ha goda effekter.

Det går att nämna flera viktiga förslag, men jag väljer att stanna här.Mer om förslagen kan ni läsa på KDU:s hemsida.

söndag, december 25, 2011

Dags för en tidsenlig upphovsrätt

Läser med glädje att KDU nu vill tillåta fildelning. Ett viktigt och riktigt förslag av flera anledningar.

"Ipred-lagen klubbades enkelt igenom" kunde man läsa i media.Denna lag, som nu gäller, som innebär att det blir möjligt för uppehovsrättsägare i domstol tvinga internetleverantörertvinga Internetleverantörer att avslöja datorer ”nedladdning av viss omfattning” misstänks förekomma. Hur stor denna omfattning måste vara kunde justitieminister Beatrice Ask (m) inte säga i riksdagsdebatten som föregick förslaget om lagstiftningen av regeringen.

En vettig röst i debatten var i debatten var Svenska Dagbladets ledarredaktion på sin blogg. De frågade hur framtiden för kulturen egentligen ska se ut om upphovsrätten försvinner. Det ärliga svaret är väl att få egentligen vet, och att de förslag som lagts fram är ganska otillfredsställande. Men om det då inte finns någon tillfredsställande förslag som lagts fram är ganska otillfredsställande, varför håller vi då inte fast vid det gamla upphovsrätten ?

SvD nämnde politikernas tal om att ”inte kriminalisera en hel generation”, och konstaterar att politikerna nog är ärliga i sina resonemang. Men det uppstår ju problem när denna generation fortsätter att göra illegala saker hela tiden, som att ladda ner filmer,eller ladda ner den senaste filmen.

Det är här huvudproblematiken finns.Det är därför viktigt att lagstiftningen ses över så att nedladdning av upphovsrättsskyddat material inte ska vara straffbart,däremot ska uppladdning vara det.

Ytterligare aspekter i frågan är att det finns en stor risk att oskyldiga blir tvungna att betala dyra skadestånd. Idag sker stämningar via IPRED genom civilrättsliga prövningar, vilket gör att personen som anklagats för att ha brutit mot upphovsrätten kan bli skyldig att betala hela rättegångskostnaderna.
Privatpersonen och företaget ställs förutsättningslöst mot varandra och eftersom att företaget oftast har mer resurser, och därmed ett övertag, är det enklast för den misstänkte att bara betala direkt för att inte åka på större kostnader.

torsdag, december 22, 2011

Myter om invandrare

När man diskuterar asylfrågor så dyker det ofta upp påståenden som är värda att bemöta. Jag ska kort bemöta några för att få en levande diskussion i dessa viktiga frågor. Det andra är att det, med tanke på det som skrivits behövs ett klargörande ifrån min sida.Utifrån material ifrån regeringen så finns det en del viktiga utgångspunkter.

För det första så vill jag förtydliga min och regeringens tillsammans med miljöpartiet uppfattning vad gäller asylrätten.

För att ett rättssäkert asylsystem ska vara väl fungerande är det viktigt med ett tydligt avslut. De som beviljas uppehållstillstånd ska så snabbt som möjligt kunna påbörja etableringsprocessen i Sverige medan de som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft är skyldiga att lämna landet. Ett väl fungerande återvändande, i första hand självmant men om det krävs med tvång, är en av förutsättningarna för att Sveriges asylsystem ska vara långsiktigt hållbart.

Vidare hävdas det i debatten invandrare har hög arbetslöshet och att kostnaderna för invandringspolitiken är stora.De nationalekonomiska studier som gjorts av invandring har tittat på effekter på till exempel tillväxt, handel, företagande, löner och offentliga finanser. Det finns inget självklart sätt att foga samman dessa olika perspektiv till ett svar.

Vissa studier av invandring i USA och Japan pekar på svagt positiva effekter på tillväxten, men det finns även studier som pekar på svagt negativa effekter. Studier av den fria rörligheten inom EU pekar på vissa positiva effekter på tillväxten. Flera studier pekar på att invandring leder till ökad handel med invandrarnas ursprungsländer. Andelen företagare är högre bland utrikes födda än bland inrikes födda och utrikes födda har fler anställda per företag. Det finns teorier om att öppna och toleranta samhällen är mer uppfinningsrika, och Sverige ligger också i topp i flera internationella index över innovationsklimat.Detta sätter frågan i

Det är inte helt klart hur invandringen påverkar de offentliga finanserna. De beräkningar som finns visar på större kostnader än intäkter. Två viktiga saker som påverkar beräkningarna är hur gamla människor är när de kommer till Sverige och hur stor andel som arbetar. En förbättrad integration kan ge stora positiva effekter. Det bör också noteras att beräkningarna handlar om offentliga intäkter och utgifter på individnivå. De positiva effekterna som invandring har på samhällsekonomin som helhet genom ökad tillväxt, handel och företagande ingår inte.

Sammantaget kan vi se att Sverige, i likhet med till exempel Kanada och Australien, har kunnat kombinera en förhållandevis hög invandring med en god ekonomisk utveckling.

Vidare så talas det i debatten om invandrare är överrepresenterade när det gäller brott.I den statistik Brottsförebyggande rådet hänvisar till kan man se att Sverige inte sticker ut jämfört med liknande länder. Det är lika många eller fler som uppger att de har utsatts för brott i en del länder med lägre invandring, till exempel Danmark och Norge. Invandring tycks därför inte vara en avgörande faktor i en jämförelse av antalet brott mellan länder.

Den överrepresentation som finns bland utlandsfödda i brottsstatistiken beror bland annat på att det är många unga män som kommer till Sverige, en grupp som normalt är överrepresenterad i statistiken. Även faktorer som arbetslöshet och låg utbildningsnivå spelar in. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att den absoluta majoriteten utrikes födda, precis som den absoluta majoriteten svenskfödda, aldrig begår brott.

Brott ska alltid bekämpas och den ansvarige ska ställas till svars. Men när en enskild invandrare begår brott ska vi aldrig skuldbelägga hela gruppen utrikes födda.

onsdag, december 21, 2011

Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle

När man debatterar asylfrågor så dyker det i allmänhet upp frågor som jag kort tänkte reflektera kring.Det finns anledning för oss att vara självkritiska. Vi har inte tagit strid för det alltid lika okränkbara människovärdet i varje situation. Resultatet av detta ser vi i opinionen.

Samhällsdebatten präglas ofta av påståenden som inte har sitt ursprung i fakta utan snarare i okunskap och skrönor. Överdrifterna är många och återkommande. Det finns en tendens att enkla lösningar lyfts fram som svar på svåra och komplicerade frågor och att lågkonjunktur och arbetslöshet skylls på invandringen.

Vår ideologi och våra värderingar är tydliga. Vi kan aldrig välja egoism framför solidaritet. Vi kan inte sluta cirkeln, stänga gränsen, vända ryggen åt omvärlden. Istället behöver vi omsätta våra värderingar i politisk handling. Vi behöver öppna våra hem för dem som är hemlösa. Vi behöver dela med oss av vår mat till dem som svälter. Erbjuda en familj till den som är föräldralös.

Vi kristdemokrater står emot partier och ideologier som vill dela in människor i ett ”vi” och ett ”de andra”. Vi vet att människor tillsammans bygger ett bättre samhälle.

Det finns naturligtvis flera aspekter i dessa frågor, som jag tänkte delge er här på min blogg i ett annat inlägg.

lördag, december 17, 2011

Är vi vilsna kristdemokrater ?

Under rubriken "Vilsna kristdemokrater" skriver en ledare i min lokaltidning den 17/12 skriver i en ledare att partiledaren, inte löser politikens problem. Jag tror att ledaren har både rätt och fel.

Ledaren har helt rätt i sin analys att partiet behöver bli mer relevant och tydliga. Här tror jag det finns alla anledning att fundera över hur vi kommunicerar vår politik och hur vi blir tydligare. I den rapport som framtidsgruppen presenterade landade man på några viktiga slutsatser, som är värd att ta tillvara på. Man pekade exempelvis ut att vi inte har lyckats att sprida kunskap och engagemang för och om vår politik. Allt för få väljare har sett behov av partiets politik. Jag tror att vi behöver mer tydlighet i våra värderingar men också hur vi ser på samhällsgemenskapen som helhet. Jag delar också framtidsgruppens slutsatser att vi behöver vara tydliga med profilering i miljö-och rättvisefrågor. Detta binder tveklöst vår samhällssyn oss till.

Vidare skriver ledaren några slutsatser jag inte delar när den skriver om att man behålla sin socialkonservativa kontur. Framtidsgruppen visade i sin rapport att kristdemokratin är en egen och defiinerad ideologi som inte behöver kopplas till eller förstärkas av andra ideologiska strömningar. Ibland kallas kristdemokratin för borgerliga, värdekonservativ eller något annat. Detta är vare sig korrekt eller nödvändigt. Däremot kan man självklart på det personliga planet känna att man sökt sig till Kristdemokraterna från exempelvis konservativt eller liberalt håll,eller för en eller flera sakfrågor.Kristdemokratin ska ha låga trösklar och rymma människor som kommer ifrån människor som kommer ur olika traditioner och värderingsmönster.

Jag tycker detta är en intressant analys som är intressant och viktigt att ha med sig.

Välkommen avdragsrätt

Ska försöka att blåsa liv i bloggen efter att jag inte varit speciellt aktiv, beroende på att jag glömt bort att uppdatera bloggen, men det ska bli ändring på det framöver :).

Det kan vara på sin plats att skriva lite om den glöggkampanj som vi har haft där många samtal har förts med vanligt folk. Många kristdemokrater har tappert varit med och kampanjat.
I år har den handlat om det vi kristdemokrater arbetat hårt för, nämligen att privatpersoner när de ger gåvor till ideella organisationer. Det kan vara på sin plats att förklara varför vi kämpat för det.

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att samhället är större än staten. Det civila samhället och ideella organisationer har en mycket viktig roll att fylla i det goda samhället. Det är i det civila människor får utlopp för sitt engagemang och sina intressen. I det civila samhället utvecklas och stärks demokratin, människor får möjlighet till att ta egna initiativ för att hjälpa andra och göra viktiga samhällsinsatser.
Sverige är ett av de få länder som inte haft någon avdragsrätt till ideella organisationer.Med tanke på den viktiga roll som dessa organisationer har vi kristdemokrater kämpat att införa en sådan avdsragsrätt. Nu ger det arbetet resultat.

söndag, december 11, 2011

En ansvarsfull klimatpolitik kräver samarbete

I en debattartikel i en av våra länstidningar http://www.blogger.com/img/blank.gifså efterlyser fyra s-riksdagsledamöter en socialdemokratisk miljöpolitik. Jag välkomnar detta uppvaknande när det gäller miljöpolitiken men jag tycker att klimatförändrings-, energieffektiviserings – samt energifrågor inte kan drivas som en politisk sakfråga av ett enskilt parti eftersom dessa frågor rör oss alla. Det bör därför vara en fråga som sträcker sig över parti- och blockgränser.


Det krävs visioner för framtiden och politiska beslut att jobba med. Det krävs politisk vilja och mod för att ta besvärliga beslut som kan sätta oss politiker till svars. Utan sådana beslut händer det inte mycket kring klimatförändringsfrågor på lokal och regional nivå.

I förvaltarskapstanken, som är central för oss kristdemokrater är ansvaret för miljön enviktig del. Vi har ett gemensamt ansvar att minska utsläppen. De klimatförändringar, som orsakas av människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären, är ett exempel på ett område där den nationella beslutsnivån inte räcker till.

Samarbete över gränserna är avgörande. De rika länderna måste gå före av etiska skäl
eftersom vi har ansvar för den absolut största delen av de utsläpp som gjorts och görs, men också för att visa att det är möjligt att ställa om ekonomin.
Att ställa om vår livsstil för att minska utsläppen kan ha stor påverkan på enskildas och familjers vardagsliv. Därför krävs att de beslut som fattas är väl underbyggda av forskning och att sambanden på ett trovärdigt sätt kan förklaras för dem som berörs.

måndag, november 28, 2011

Stärk det civila samhället

Följer med intresse det arbete som Alliansen gör i framtidskommissionen för att ta fram en långsiktig politik. Varje partiledare leder en utredning. Hägglund tar upp något mycket viktigt, nämligen det om det civila samhället. Jag skulle vilja påstå att det är i det civila samhället vi utvecklas som människor.

En viktig utgångspunkt är att vi kristdemokrater vill stärka det civila samhällets möjligheter att göra människor mer delaktiga och engagerade i samhällsutvecklingen och välfärden. Det är i det civila samhället alla naturliga gemenskaper samlas. Detta betyder att beslut ska tas på ändamålsenlig nivå - inte styras av ett ovanifrån perspektiv.

Det handlar om en människosyn där man ser att varje människa föds in i ett sammanhang med nära relationer. Vårt principprogram uttrycker det väl när den talar om att Vi har ett djupt behov av andra människor och vi är alla i olika faser av våra liv så svaga att vi är helt beroende av andra.

Enligt den personalistiska människosynen är gemenskap något naturligt för människan. Människan tar ansvar för sig själv, för de sina och för sina livsvillkor. Hon bildar gemenskaper och sociala nätverk och mår väl av att ha goda relationer till sina medmänniskor. Familjer, släkt och samhällets övriga gemenskaper som grannskap, intresseföreningar, fackföreningar och trossamfund uppstår naturligt och kan rationellt motiveras utifrån sin ändamålsenlighet och hur verkligheten är beskaffad.

Det är denna syn som vi ska ha med oss i arbetet i Allians för Sverige. Det handlar om ett systemskifte i svensk politik som hände 2006. I detta arbete måste vi hjälpas åt, att sprida sunda tankar som bildas i små gemenskaper.

fredag, oktober 21, 2011

Hur stärker vi demokratin ?

I debatten har det framförts att ge fler representation i kommunfullmäktige eller rösträtt i kommunvalen. Som kristdemokrat välkomnar jag att detta lyfts upp i debatten. Vi behöver se på vilka sätt vi kan göra representationen vassare i både kommun, landsting och riksdag.

Ett ideal, med utgångspunkt ifrån vårt principprogram som är bärande i detta arbete är en demokrati där varje medborgare ges möjligheter till deltagande,inflytande och delaktighet, inte bara vid valtillfället utan kontinuerligt.Det krävs att arbetsformerna inom det representativa politiska systemet, den offentliga förvaltningen och partierna utvecklas så att det aktiva deltagandet uppmuntras och att verkligt inflytande kan uppnås.En fungerande demokrati förutsätter jämställdhet mellan kvinnor och män.

En viktig princip är det som vi kristdemokrater kallar för subsidaritetsprincipen, som innebär rätt makt på rätt plats.Detta innebär att det som en liten gemenskap själv klarar av att hantera skall den också själv ansvara för och besluta om. De större gemenskaperna skall stödja de små gemenskaperna att bevara denna kompetens. De uppgifter som de mindre gemenskaperna inte på ett ändamålsenligt sätt klarar av skall de större gemenskaperna ta ansvar för.

Förslag som lämnats är idén om ett medborgarråd, som innebär att rådet skall vara en samtalspartner mellan exempelvis kommun och allmänheten. Detta som ett led i arbetet för att medborgare ska få gehör för sina åsikter. Dessa kan med fördel röstas fram genom val i det berörda området/kommun.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att stärka demokratin.

tisdag, september 27, 2011

Hemlöshet - dags för konkretisering

För en tid sedan presenterades en rapport ifrån stadsmissionen att allt fler barn och unga blir hemlösa. Enligt rapporten så är så har så många som 19 000 barn är hemlösa sedan regeringen 2007 satte målet om att inga barn ska vräkas.

Vill inledningsvis vara tydlig med att det överhuvudtaget inte får förekomma att barn vräks. Det är en oacceptabel utveckling. Det finns en tydlig lagstiftning som ger ett tydligt ansvar till våra kommuner att sörja för sina invånare. Socialtjänstlagen är också tydlig med att hänsyn till barnens bästa måste beaktas. Detta har sitt ursprung i FN:s barnkonvention. Det finns mycket som kommunerna kan göra men det är också upp till riksdag och regering att skapa ett bra regelverk och incitament för att bryta en negativ utveckling. Mycket har gjorts, men mycket återstår.

Vad som också är viktigt i detta sammanhang är viktigare att lyfta fram de mellanmänskliga relationerna. Ensam är inte stark utan de sociala nätverken byggs av människor i samverkan,gemenskaper, och är en naturlig och avgörande del av våra liv. Det är viktigt att samhället gör det bästa för att stötta dessa små gemenskaper. En del i detta är att stötta alla de goda krafter som finns.Det är viktigt att vi alla hjälps åt.

lördag, augusti 13, 2011

Viktigt med en civilkuragelag

Ett viktig förslag som vi kristdemokrater återigen lämnat ett förslag till i riksdagen är införandet av en civilkuragelag. Detta är ett steg i rätt riktning när det gäller att skapa ett mänskligare Sverige.Jag har nu tagit med tid att sätta mig in i förslaget och tänkte ge några korta reflektioner.

En viktig utgångspunkt är att inte agera en en människa är i nöd eller när ett brott pågår.Det viktigaste i ett samhälle är omsorgen om varandra. En viktig utgångspunkt är det som vi kristdemokrater kallar för personalismen. Det innebär att människovärdet ska vara högsta princip i politiken och att alla människor har lika värde. Människovärdet måste gång på gång försvaras. Människovärdet måste gång på gång försvaras.

Regeringens utredare Olle Arbahamsson skriver i sitt betänkande av Handlingspliktsutredningen (SOU 2011-16)

Frånvaron av ett praktiskt behov av allmän handlingsskyldighet då människor befinner sig i nöd innebär inte automatiskt att frågan om införande av bestämmelser härom kan avfärdas från dagordningen.Däremot fodras det, i avsaknad av ett sådant praktiskt betingat behov, att de skäl av annan art som talar för en kriminalisering är mycket starka

Speciellt i de sista raderna antyder utredaren ett feltänk när han skriver "det inte finns en praktisk betingad kriminalisering är mycket starka." Men uppstår inte behov av en lagstiftning där man är skyldig att ingripa när en människa är i nöd ?. Behov av en lagstiftning finns. Vi menar att det är orimligt att människor ska känna sig otrygga eller oroliga för att utsättas för brott. Det kan röra sig om att inte vågar röra sig på stan eller rädslan för inbrott eller överfall i en ensligt belägen gård på landet. Det spelar ingen roll vart man är - människor ska känna sig trygga. Detta understryker vikten av en sådan lag.Lagtekniskt så kan detta fungera likt de lagar man har i Danmark,Finland och Norge samt Frankrike där en sådan lagstiftning redan finns.

onsdag, augusti 10, 2011

Friskolor är här för att stanna

I en debattartikel i Jnytt, skriver tre förbundsstyrelseledamöter "Gör slut på friskolesystemet".När friskolekritiker i allmänhet för fram sina åsikter är de i allmänhet fyllda av felaktigheter.

I debatten påstås att friskolor tar pengar från de kommunala skolorna och att de segregerar genom att det bara är en viss sorts elever som välkomnas. Detta är inte sant.

Det är en myt att de fristående skolorna får mer pengar än de kommunala. Enligt lag ska de fristående skolorna ekonomiska villkor räknas på samma grunder som de kommunala skolorna. Om friskolor kan ha mindre klasser och fler lärare så beror det på att de hushållar med pengarna på ett annat sätt.

Respekten för att människor är olika måste vara utgångspunkten för den svenska skolan.Eftersom människor har olika intressen och är duktiga på olika saker inom olika områden behövs det en mångfald av såväl utbildningar som skolformer.Friskolereformen och det fria skolvalet bidrar till att skapa just en sådan pluralism.Den som tycker att den lokala skolan har brister kan utan problem söka sig till en utbildning i en annan stadsdel eller annan kommun.Och den som tycker att det fattas någon typ av skola är välkommen att fylla tomrummet genom att start en ny.Alla elever har likvärdiga möjligheter att söka till alla skolor, vilket skapar en rörlighet mellan olika områden och gör att ambitiösa och drivna förortselever kan söka sig till mera populära innerstadssskolor. Ett system där den så kallade närhetsprincipen råder, så att alla tvingas att gå i en skola som geografiskt sett ligger närmast hemmet,skulle mer än något annat bidra till en besvärande segregation.

Det civila samhällets engagemang i skolväsendet är av största vikt för att säkra en utbildning av god kvalitet.Eftersom de fristående skolorna har sitt ursprung i just det civila samhället ser vi unga kristdemokrater mycket positivt på dessa.Friskolorna gör att mångfalden ökar och att elever har större möjligheter att få en undervisning som är anpassad efter sina behov och förutsättningar. Det är också av största vikt att fristående skolor ska får verka på samma villkor som de kommunala skolorna och ingen skolform diskrimineras.

Mot detta står vänsterns syn om en enda skolform som ska passa alla.Man vill också inskränka det fria skolvalet och att tvinga alla att gå i den skola som närmast hemmet, eftersom man menar att det fria skolvalet leder till segregation och uppdelning.Vad tror man händer om alla förortsbarn tvingas gå i förortsskolan medan Lidingöbarnen tvingas gå i Lidingöskolan?.Snacka om uppdelning utan att barnen får minsta valfrihet att förändra sin situation.

Istället för att låsa fast oss vid formen av skolor så borde vi centrera på den viktigare frågan, hur vi kan utveckla den.

måndag, juni 13, 2011

Kristdemokratin - vår styrka.

I en ledare i min tidning Jönköpings Posten skriver man om Kristdemokraterna som "De öppna armarnas parti". Man skriver om att vi kristdemokrater vill vara alla till lags. Man skriver också om att vi ska välja en väg och hålla fast vid den. Vidare skriver man att vi kristdemokrater behöver en kompass som inte pekar åte flera riktningar samtidigt utan att välja väg och hålla fast vid den.

Jag delar den uppfattningen. Vi kristdemokrater behöver bli mer tydliga i vilken väg vi ska gå på. Här vi ett stort arbete för framtiden. Jag anser att vi har en grundsyn och värderingar, som vi måste vara mer tydliga med. Denna grundsyn är något vi som kristdemokrater kan vara stolta över och sträcka på oss om. Vi behöver också bli mer kaxiga, våga att sätta ner foten i viktiga frågor.

Framtidsgruppen konstaterar några viktiga punkter jag vill nämna.Under rubriken "En tydlig kristdemokratisk berättelse" pekar man ut att kristdemokratin är en självständig och världsvid rörelse, som växte fram parallellt med konservatismen och socialismen. I många länder som Tyskland o Chile är Kristdemokraterna stora partier, som tidvis dominerar den politiska scenen. Något som också är värt att framhålla är att den kristdemokratiska internationalen väl kan mäta sig med socialistinternationalen i storlek och inflytande.

Vidare pekar man på det som som kanske är viktigast, nämligen att kristdemokratin bygger på ett antal grundvärden hämtade ur kristen etik och västerländsk humanism. Det är utifrån dessa värden kristdemokratisk politik utformas. Det intressanta är hur man rent konkret kommunicerar och omsätter detta i praktiken. Samtidigt är det viktigt att fastslå att vi är ett icke konfessionellt parti. Detta uttrycks också i vårt principprogram.

Vidare konstaterar man att kristdemokratin är en egen och väl beskriven ideologi som inte behöver kopplas till eller förstärkas av andra ideologiska strömningar. Min reflektion är att kristdemokratin inte kan positionera sig, vare sig åt det ena eller det ena eller det andra hållet. Därför kanske inte positioneringen ens är intressant. Jag delar därför slutsatsen i rapporten Ibland kallas kristdemokratin för borgerlig,värdekonservativ, liberal eller något annat. Detta är vare sig korrekt eller nödvändigt. Däremot kan man självklart på det personliga planet känna att man sökt sig till Kristdemokraterna från exempelvis ett konservativt eller liberalt håll, eller för en eller flera sakfrågor. Kristdemokratin ska ha låga trösklar och högt i tak och därmed rymma människor som kommer ur olika traditioner och värderingsmönster.

Den intressanta frågan är hur man utvecklar den konkreta politiken utifrån denna styrka.Det kommer att bli en intressant utveckling.

En mänskligare sjukförsäkring!

Jag har varit aktiv i frågan om sjukförsäkringen. Jag replikerade en debattartikel i Kommunalarbetaren. Tyvärr har man inte publicerat repliken, så jag delger er repliken här på min blogg.

Debattören skriver att det är dags att stoppa hetsjakten på sjukskrivna i Sverige. De förändringar som genomförts i sjukförsäkringen har till stora delar varit bra och nödvändiga.Sedan Alliansen tog över regeringsmakten 2006 har antalet sjukskrivningar halverats och förtidspensionerna har minskat med 10 procent.Många som tidigare inte fick den hjälp och stöd de behövde får det idag.

Man hänvisar vidare till den undersökning av SKL som visar att var 5:e som söker försörjningsstöd är utförsäkrad, så är det så att det är en av tio som har utförsäkrats som sökt socialbidrag.Det innebär att nio av tio inte behöver socialbidrag när de lämnar sjukförsäkringen efter två och ett halvt år. Det är en stor framgång.

Det finns emellertid ett antal brister där sjukförsäkringen behöver rättas till. Regeringen har, efter starka kristdemokratiska påtryckningar, tillsatt en utredning som ska se över försäkringen. Det handlar bland annat om en förändring av reglerna för vem som ska lämna sjukförsäkringen när de når gränsen för antalet dagar med sjukpenning eller inte längre ska få tidsbegränsad sjukersättning. Vi kristdemokrater kommer att arbeta för dessa förändringar blir genomförda.Det kommer ge större trygghet, minska utanförskapet och skapa en mänskligare sjukförsäkring.

söndag, juni 05, 2011

Efterlyses: En idémässig debatt

I en replik i SVD 4/6 skriver ett antal distriktsordföranden i KDU "Tydlig profil gör oss starka". Artikelförfattarna pekar på flera viktiga punkter i förbundets utveckling där man pekar på "KDU är idag en politisk organisation med en bred och högflytande debatt, något som alla de som närvarar vid vårt riksmöte nog kan hålla med om.Men vi är samtidigt mer samspelta och med en tydligare profilering än på länge."

Naturligtvis så välkomnar jag denna utveckling. Men det jag saknar i den idémässiga diskussionen både inom ungdomsförbundet och partiet. Jag ska försöka mig på en beskrivning av kristdemokratins idémässiga grund. Kristdemokratins mittenposition är ju en produkt av idéhistoria och historia - inte en ideologisk ståndpunkt i sig. Dvs det finns det finns ju inte en enda position kristdemokratin har intagit med skälet att det är en mittenposition. Rörelsen har intagit sina ståndpunkter utifrån sin politiska filosofi (och praktiska överväganden, och det har ofta resulterat i en "mittenposition" i förhållande till andra förhållningssätt, eftersom en politik grundat på personalismen ofta innebär ett "både och" snarare än ett antingen eller. Det är det jag försöker illustrera.

Kristdemokratin kan lika gärna vara höger,dvs om det rent faktiskt, i ett givet läge, inte finns något parti till höger om den. Huruvida vi kristdemnokrater står längst till höger idag är ju en öppen fråga, och kanske inte ens intressant.

När man ibland beskriver kristdemokratin som en rörelse i mitten,så är det pga den bild som framträder om man ser rörelsen i ett helhetsperspektiv - Europa och Latinamerika, hela 1900-talet. Det betyder inte att det alltid stämmer på enskilda eller decenniers nivå.

fredag, mars 04, 2011

Kristdemokraterna når flera migrationspolitiska mål

Äntligen så regeringen med miljöpartiet de gröna träffat en överenskommelse om migrationspolitiken.Vi kristdemokrater har har varit pådrivande för att en överenskommelsen skulle träffas. Vi är därför stolta och glada över överenskommelsen som gör att vi uppnår flera av partiets migrationspolitiska mål.

Överenskommelsen skapar en stabil riksdagsmajoritet för migrationspolitiken under mandatperioden. Därmed har vi säkerställt att Sverigedemokraterna inte heller i fortsättningen kommer att få något inflytande över migrationspolitiken.

Överenskommelsen innebär ett gemensamt ansvarstagande för migrationspolitiken och innehåller även ett antal konkreta reformer som ska genomföras under mandatperioden. Den slår också fast att regeringen och Miljöpartiet löpande kommer att samråda gällande aktuella lagstiftningsfrågor och EU-ärenden.

Utgångspunkten för överenskommelsen är att Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Asylrätten ska värnas och särskild hänsyn ska tas till barns bästa. Dessutom ska de som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det. Med de överenskomna åtgärderna kommer fler människor att kunna bygga sin framtid i Sverige.

Vi kristdemokrater når framgång i frågan om att alla barn som finns i Sverige ska ha rätt att gå i skolan under trygga former. Överenskommelsen innebär att rätten till skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska utökas. Även detta var ett av Kristdemokraternas vallöften.

Vi kristdemokrater når också framgång gäller familjeåterförening. Idag är situationen helt orimlig för många familjer, inte minst från Somalia, eftersom Sveriges krav på giltigt pass är omöjligt att uppfylla. Detta problem ska nu lösas med utgångspunkt i principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening.

tisdag, januari 11, 2011

Konsekvenser av SD:s politikDet är intressant att notera konsekvenserna av Sverigedemokraternas politik. Jag vill inledningsvis vara tydlig med att även om det i allra högsta grad är demokratiskt att motarbeta SD och deras ideologi är det viktigt att vi inte förföljer eller förlöjliga partiets representanter. Detta är en viktig utgångspunkt.

Tänkte kommentera SD:s förslag i korthet.Sverigedemokraterna menar att en minskning av asyl- och anhöriginvandringen skulle kunna spara 26 miljarder.Enligt Jan Ekberg, professor i Nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö, stämmer inte beräkningen. Sverigedemokraterna har nämligen valt att räkna alla eventeulla kostnader för invandringen, men däremot räknat med ytterst få intäkter. Sverigedemokraterna antar exempelvis att bara 10 procent av de nyanlända invandrarna skulle få jobb och betala skatt.Enligt Jan Ekberg visar erfarenheten att man efter ett par år är uppe i åtminstone 30-40 procent.

Stora delar av SD:s förslag finansieras med dessa felaktiga kalkyler.Och inte nog med det, Sverigedemokraterna räknar dessutom hem en besparing på 12,4 miljarder redan innevarande budgetår 2010! Om deras politik skulle bli verklighet , kommer anslagen till kommunerna att minska med 3,8 miljarder, medan anslagen till landsting kommer att minska med 0,6 miljarder. Det skulle slå hårt mot välfärdens kärna, dvs mot skola, vård och omsorg.Totalt säger sig Sverigedemokraterna kunna spara 77,8 miljarder under kommande treårsperiod. Detta är ett enda svart hål i deras beräkning. En sådan kreditkortspolitik skulle snabbt leda till kraftig underskott och höjda räntor.

Sverigedemokraterna vill begränsa arbetskraftsinvandringen, trots att generationsväxlingen innebär att det kommer att råda brist på arbetskraft om bara några år.Deras förslag kom mer att innebära stora problem för näringslivet och leda till flaskhalsar och inflation.

Ett annat argument som Sverigedemokraterna har är att det är bättre att hjälpa på plats,k men håller deras argument ? Nej, verkligen inte Sverigedemokraterna vill inte hjälpa mer på plats utan föreslår istället en sänkning av biståndet till 0.7 BNI,dvs en sänkning på ungefär 10 miljarder per år.