lördag, april 24, 2010

Utnyttjas inte bara av höginkomsttagare

Jag har skrivit en replik till Socialdemokraterna i min länstidning, Jönköpings Posten.Nu har jag fått lite tid över, så jag publicerar den till intresserade läsare här på min blogg nedan.

Under rubriken "moderaternas stora bakslag hos väljarna", skriver en socialdemokratisk riksdagsledamot i en insändare. Socialdemokraten frågar sig vidare om avdrag för hushållsnära tjänster verkligen är regeringens svar på jobbpolitiken. Helt klart är att jobbpoltiken och avdraget om hushållsnära tjänster hänger ihop.

Branschorganisationen Almega har själva uppgett att det sannolikt är 11 000 nya jobb som skapats genom avdraget.Det skulle innebära att det "bara" arbetade runt 300 personer inom branschen före avdraget infördes.

I regeringens proposition 2006/07:194 Skattelättnader för hushållstjänster med mera beräknades antalet anställda till cirka 2000-3000 personer.Då är man på den säkra sidan om man hävdar att tusentals jobb har skapats genom avdraget.Skulle skattereduktionen tas bort förväntas cirka 5 600, det vill säga hälften av alla arbetstillfällen att försvinna, enligt branschorganisationen Almega.

Vidare hävdar socialdemokraten att skatteavdraget för hushållsnära tjänster bara gynnar några få,främst dem med höga inkomster.Detta är felaktigt.Avdraget nyttjas av alla inkomstgrupper. Under 2008 beviljades 92 465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster.SCB:s undersökning visar att det är en jämn fördelning mellan de olika inkomstgrupperna. Var fjärde person som utnyttjade avdraget hade en inkomst på 16 700 kronor per månad.

Som man frågar får man svar brukar det heta.Att rut-avdraget i sig inte är lika viktigt som exempelvis arbetslösheten är ganska naturligt men om ställer frågan utifrån att rut-avdraget skapat tusentals jobb så hänger ju frågorna ihop på ett helt annat sätt än vad socialdemokraterna vill påskina.Likadant är det med frågan om vad man helst vill satsa en miljard på, det är självklart att man vill satsa på välfärden.Det socialdemokraterna inte säger är att rut-avdraget i runda slängar betalar sig självt (enligt konjunkturinstitutet) och genom att fler svartjobb görs vita ökar skatteintäkterna.Rut ska inte ställas mot välfärdssatsningar.

Istället för att ställa frågor som LO låtit Novus göra kan man ställa den direkt frågan vilket Novus också gjort: Vill du avskaffa rut-avdraget. Då säger 2/3 av alla svenskar nej; vi ska behålla det. 4 av 10 s-väljare vill också ha kvar rut-avdraget.

En motfråga som jag vill ställa till LO och Socialdemokraterna är denna: Varför motsätter ni er en reform som lett till att svartjobb blivit vita, att många, inte minst, kvinnor får avtalsenlig lön, omfattas av försäkringar och så vidare.Eller som Byggnads Hans Tilly formulerar det i Sydsvenskan 5/3: I så fall förnekar vi försäkringsskydd och a-kassa för en hel yrkesgrupp.

I dag jobbar cirka 11 000 personer inom hemservicebranschen. Med de rödgrönas politik hotas hälften av dessa. Många av dem som arbetar inom branschen kommer att gå till direkt arbetslöshet. kommer de rödgröna till makten riskerar de åter att bli arbetslösa samtidigt som den svarta sektorn kommer att växa.


måndag, april 12, 2010

Studentlägenheter i Jönköping

Under rubriken "Varför finns det så få lediga lägenheter i Jönköping ?" i studentkåren i Jönköpings tidning, KårsOrdet nr 5 2009 så framförs en rad viktiga synpunkter när det gäller studenboenden. Jag delar dessa synpunkter. Det samarbete mellan högskolan i Jönköping och Jönköpings kommun gjort i frågan är bra. Att man också är på gång att planera ett studentboende i direkt anslutning till högskolan är ett steg i positiv riktning, men frågan behöver få lite perspektiv.

Jag vill initiera en debatt i frågan. Med synpunkterna vill jag inte säga att Jönköpings kommun varit passiva i frågan utan att att frågan behövs diskuteras vidare.

Man kan säga att det inget tyder på att bostadsbyggandet ligger i linje med högskolans växande. I år finns det 6757 programstudenter vi Högskolan i Jönköping, vilka en stor andel är bosatta i stan. Även många av de 4670 kursstuderande beräknas vara i behov av en studentbostad.

Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram fanns i mars 2009, 1851 studentbostäder i kommunen. Gapet mellan antalet studenter i behov av en studentlägenhet och antalet studentbostäder är alltså i ögonfallande stoprt. Att tala om en bostadsbrist är alltså i allra högsta grad relevant.

Samtidigt trots siffrorna ovan och det gap som belyses verkar de flesta studenter hitta ett boende som fungerar, därmed är inte sagt att man är nöjd med det boende man lyckas få tag i. Men, faktum kvarstår fortfarande, vi har mycket att jobba med i frågan.

En annan aspekt är att det på grund av bostadsbristen tvingas idag högskolan att gå in och hyra/köpa block med fastigheter vilka man i sin tur hyr ut till studenter.Uthyrning av den här karaktären sker främst för att garantera boende för den grupp internationella studenter som kommer till Jönköping varje år. Högskolan i Jönköping skulle helst se att uthyrningen så snart som möjligt skulle upphöra.

Det gäller att ta till sig dessa fakta/synpunkter. Frågan är vad som kan göras konkret för att lösa problemet ? . Debatten lär fortsätta.