onsdag, maj 26, 2010

Låt människor själva styra över sin vardagUnder rubriken " De flesta politiker gör ett jättebra jobb", kritiserar en debattör i en insändare mig för att vara en av de debattörer som hävdar att just hans parti är det enda rätta. Jag har replikerat denna insändare och låter intresserade läsare ta del av den här på min blogg.


Låt mig inledningsvis vara tydlig med att jag anser att ingen människa eller politiskt parti är fullkomlig. Centralt i den kristna idétraditionen, som är centralt i den människosyn vi kristdemokrater har är insikten om att det inte finns perfekta människor. Därför kan det inte heller existera perfekta politiska partier eller samhällen. Detta gör att kristdemokratin med kraft avvisar totalitära ideologier som menar sig ha patent på sanningen.

Det är också denna tanke som gör att kristdemokratin är en reformerande kraft - liksom vi är tveksamma till perfekta system i framtiden så är vi också skeptiska till historiens system. Kvardröjande orättvisor måste ständigt avslöjas, lösningar omprövas och dogmer ifrågasättas.

Vidare kommenterar debattören att jag hänvisar till en Sifounderöskning som visar att av 1 000 tillfrågade personer säger 81 procent ja till att ha kvar eller att utveckla vårdnadsbidraget och 85 procent vill inte ha kvotering av föräldraförsäkringen och att det visar på att den politik vi kristdemokrater för har stöd av svenska folket.

Givetvis så är det viktigt att ha en kritisk inställning inför opinionsmätningar av alla dess slag. Vi kan aldrig vara säkra på att enskilda undersökningar träffat rätt. Samtidigt så kan opinionsundersökningar vara bra som vägvisare om var opinionen finns, men man kan aldrig vara riktigt säker när det gäller statistik.

Det kan vara på sin plats med ett förtydligande vad jag menar med att politiker inte ska lägga sig i människors liv. Det handlar helt enkelt om att vi kristdemokrater betonar att båda föräldrarna är viktiga för sitt barn så har föräldrarna redan idag en lagstdgad rätt till hälften av föräldrapenningarna vardera. Det finns ingen som kan tvinga dem att överlåta dagar till varandra.

Det blir istället en överenskommelse mellan föräldrarna och en lösning som passar den specifika familjens situation bäst. Precis som det ska vara.

Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers liv och vardag. Att dagar i föräldraförsäkringen fryser inne för att de inte utnyttjas alls, främjar inte familjer. Det är säkert en av många anledningar till att åtta av tio föräldrar svarar att de jsälva vill bestämma över fördelningen av föräldraförsäkringen.

Dessutom svara drygt 80 procent av de föräldrar som utnyttjat sin föräldrpenning att de är nöjda med hur de fördelat sin föräldrledighet. Men detta bryr sig inte vänsterpartierna om. De vill omyndigförklara föräldrar. Det är det vi menar menar med "pekpinnepolitik".

Starka och fungerande familjer skapar trygghet. Ingen familj fungerar perfekt men för de flesta skapar den en trygg punkt i livet. Därför vill vi kristdemokrater underlätta för landets familjer. Vi vill stärka familjers privatekonomi och säger ifrån när politiker har ett ovanifrånperspektiv och vill styra om hur familjer ska leva sina liv. Vi tror att familjer själva vet bäst hur de vill ha sin vardag.

Slutligen vill jag säga att jag delar debattörens syn på att de flesta politiker gör ett bra jobb. Men, frågan är var man sätter gränsen för "ett bra jobb" - när politiker försöker styra människors vardag så finns det all anledning att se upp.

lördag, maj 08, 2010

Satsa på kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken är oerhört viktig för vårt län. En fråga som diskuterats livligt under de senaste åren är det system med taxor enligt zoner som man nu hittills använt i Länstrafiken i Jönköpings län. Frågan ska utredas i Länstrafiken, vilket naturligtvis är viktigt för hela vårt län. Det har skrivits insändare i min lokaltidning, Jönköpings Posten om det hela. Nu går en ledamot av Vänsterpartiets distriktsstyrelse ut i lokalpressen och anklagar den borgerliga majoriteten för att inte värna om miljön och inte vilja sänka busspriserna.

Inledningsvis kritiserar skribenten de stigande överpriserna i kollektivtrafiken och att det inte är bara zonindelningen som är orättvisa utan även priset per zon. En uppfattning som jag delvis delar. Jag och jag tror att jag har stöd för min uppfattning att det självfallet ska vara så billigt som möjligt att åka kollektivt. Samtidigt så kan jag se att de offentliga verksamheterna också måste gå runt rent ekonomiskt. När det gäller kollektivtrafiken går en del av biljettintäkterna till b la underhåll av bussar och tåg. En del av biljettintäkterna går också åter in i verksamheten. Därför kan jag anse att avgifter för kollektivtrafiken är motiverad. I alla politiska förslag bör man väga samman alla fakta till en bra slutsats. Därför tror jag inte att helt nolltaxa kollektivtrafiken är möjlig. Därför är jag kritisk till den motion Vänsterpartiet lagt i landstinget om att helt nolltaxa ungdomar och pensionärer. Men, jag delar helt slutsatsen att vi måste bygga ut kollektivtrafiken.

Miljöfrågan är en prioriterad fråga där man måste samarbeta över blockgränserna. Miljö- och klimatfrågan får inte bli en fråga för ett parti - utan här måste alla politiska partier hjälpas åt. Tyvärr är inte tendensen att samarbeta över blockgränserna i dessa frågor. Man gör vår miljö och förvaltandet av våra resurser en riktig björntjänst om man gör frågorna om vår miljö till en blockfråga - utan här måste samarbete - utöver blockgränserna ske.

Vi kristdemokrater vill att vi ska förvalta våra resurser väl.”Vi har inte ärvt jorden från våra föräldrar – vi har lånat den av våra barn” är ett bra sätt att
sammanfatta människans relation till naturen. Det är ett förhållningssätt som har legat till grund för kristdemokratisk politik alltsedan vårt parti bildades på 1960-talet. Insikten att miljöpolitik och ekonomisk politik måste giftas samman är central för att vi ska väl förvalta - inte förbruka - naturens allt knappare resurser.

Med detta som utgångspunkt formar vi också våra politiska ageranden, i såväl landsting som kommun. I Jönköpings kommun har vi kristdemokrater motionerat om förslag till en enhetstaxa för hela kommunen och länet, undertecknad av vårt kommunalråd och vår dåvarande gruppledare, under 2006. Vi föreslog då att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppta diskussioner med övriga kommuner i länet liksom landstinget i syfte att förbättra kollektivtrafiken.

Vi påpekade också i motionen att om målet om ett rundare och snabbare län kunna uppfyllas måste vi förtroendevalda våga diskutera olika lösningar av den gemensamma kollektivtrafiken utan att drabbas av revirtänkande eller gömma oss bakom byråkratiska procedurer. Detta är en linje som står fast.

Vi kristdemokrater skrev också i vår överenskommelse för kristdemokrater på Höglandet att Höglandets alla kommuner kommer att vid kommande överläggningar om länstrafikfrågor driva införandet av en ringlinje med moderna lokaltåg i Jönköpings län. Vi slog också då fast att det kommer tas tas initiativ till förändrat taxesystem som bidrar till att göra länet rundare. Detta är en politik som ligger fast.I stället för att präglas av revirtänkande, bör vi genom konsekvensanalys och att ställa förslag mot varandra komma fram till den bästa lösningen för vårt län.

onsdag, maj 05, 2010

Unga ska få bestämma själva
Jag har skrivit en insändare om familjens betydelse. De rödgröna försöker bestämma över familjers, unga som gamlas vardag. Det är därför vikitgt att få lite perspektiv i frågan.

Vi kristdemokrater vill stötta de föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn. Den 1 juli 2008 infördes det kommunala vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget är en valfrihetsreform som ger föräldrarna själva möjlighet att välja barnomsorg för sina barn samt mer tid med barnen.

Det förslag som vi kristdemokrater till ett kommunalt vårdnadsbidrag är ett viktigt steg på vägen mot en modern familjepolitik. En familjepolitik som utgår från att familjer är olika och självklart har olika önskemål och behov. Vårdnadsbidraget ger valfrihet och makt åt de som faktiskt vet bäst hur de vill forma sitt familjeliv - nämligen familjerna själva. Vi kristdemokrater kommer självklart att självklart att fortsätta att arbeta för fler reformer som sätter familjerna och barnens behov i centrum.

Enligt en färsk undersökning ifrån Sifo framgår av 1 000 tillfrågade personer säger 81 procent ja till att ha kvar eller att utveckla vårdnadsbidraget och 85 procent vill inte ha kvotering av föräldraförsäkringen.Svenska folkets viljeyttring är alltså på total kollissionskurs med den rödgröna oppositionen, som vill fördubbla kvoteringen och avveckla vårdnadsbidraget.

När politiker talat om familjen har de nästan uteslutande riktat sig till föräldrarna. Unga människor bryr sig både om och påverkas av hur den egna familjen mår och funderar på hur det ska bli när de själva bildar familj.Därför är det oerhört viktigt att diskussionen förs även bland unga. Det är märkligt att detta faktum aldrig talas om i den allmänna opinionen.Det är märkligt med tanke på vad unga mellan 15-19 år prioriterar i livet. När 19 000 unga svarade Kairos Future om vad de drömmer om i livet var nämligen de tre viktigaste sakerna i livet att få ett bra jobb, att hitta den rätta och att få barn. Att eftersträva den trygghet som en familj kan ge är en av de viktigaste framtidsfrågorna för den unga generationen.

Att vara familjevänlig handlar om att slå fast att familjerna själva vet bäst hur de vill ha sin vardag, att möjliggöra för föräldrar och barn att skapa en bra relation med varandra och att erkänna att splittrade familjer är ett samhällsproblem som påverkar många för resten av livet. Att vara familjevänlig får däremot aldrig handla om att använda politiken för tvinga in människor i en och samma mall, eller att inskränka möjligheten att ta ut skilsmässa.

Ingen familj, oavsett form, är perfekt men vi ser att det är det absolut bästa alternativet för att kunna skapa en trygg plattform i livet. Politikens roll är inte att detaljstyra eller lägga över familjens ansvar på statliga institutioner. Politikens roll är att skapa möjligheter för familjer att bråka mindre om tid och pengar och istället vara ett stöd för varandra. Ett stöd som ett statligt substitut aldrig kan ersätta, oavsett hur mycket Sahlin, Wetterstrand och Ohly planerar för det.

Vi kristdemokrater är övertygade om att unga människor vill ha en modern politik som betror människor att själva bestämma över sin vardag, och vi ser därför fram emot att göra upp med de rödgrönas pekpinnepolitik och bana vägen för att framtidens familjer blir lämnade ifred.