söndag, oktober 28, 2012

Ekonomin måste ha etik

Vänsterpartiet menar i en debattartikel i min lokaltidning att när Marx och Engels skrev om att naturliga inslag i människors liv utsattes för kapitalistisk penetration och att den är minst lika aktuell idag. Avslutningsvis lyfter man upp att det finns värden som inte kan mätas i pengar. Det för oss in på en intressant diskussion. Vi kristdemokrater sätter grundläggande värden främst. Detta gäller även i den ekonomiska politiken. Vi värnar om människans unika och okränkbara värde, att resurser används på ett hållbart sätt och att våra ekonomiska aktiviteter idag inte urholkar livbetingelserna för våra barn och barn barnbarn. En av kristdemokraternas grundbultar är förvaltarskapstanken, att jorden är ett lån från kommande generationer. Genom förvaltarskapet har vi en skyldighet att ta tillvara och utveckla såväl mänskliga resurser som naturresurser på ett hållbart sätt. Vår uppgift är att oförbrutet för att förbättra livsbetingelserna för såväl vår egen som kommande generationer. Samtidigt ska vi slå vakt om utvecklingen är hållbar och och att vi,efter bästa förmåga lämnar jorden i ett bättre skick än vi ärvde den. Detta är en viktig utgångspunkt. När det gäller Marx och Engels så kan det vara värt att påminna sig om att den utgår ifrån en materialistisk människosynen Det mänskliga kollektivet sattes framför den enskilda människan. Vad gäller etiken var den en form av klassutilitarism snarare än utilitaristisk egoism. Arbetarklassens nytta eller partielitens nytta i praktiken, sattes framför individens nytta. Den neoklassiska skolan anklagades för att vara ideologiskt impregnerad av en borgerlig livssyn. Var klass hade sin egen logik och nationalekonomin var den borgerliga klassens vetenskap och redskap för att förtrycka arbetarklassen. Först vid det egendomslösa samhället skulle ideologiska lögner ersättas av sanningen.

tisdag, oktober 09, 2012

Värdegrunden är viktig

Läser i en artikel i Dagen att det satsa fem miljoner på "kristen värdegrund" ifrån regeringens sida. I diskussionen kan det vara värt att påminna sig om vad denna värdegrund egentligen står för och hur den har påverkat oss. Det judisk-kristna arvet är ett historiskt faktum och har haft en enorm betydelse, inte minst för Europas utveckling. Detta har berett mark för frihet,demokrati och det unika,lika och okränkbara människovärdet. Detta innebär att det inte är den enskilde personens tanke-eller prestationsförmåga som avgör, utan det faktum att hon är människa. detta värde gäller oavsett kön,etnisk tillhörighet eller social tillhörighet,handikapp eller sexuell läggning. Att människovärdet är okränkbart innebär att andra värden, som produktiopn eller nytta aldrig får sättas över människans rätt till liv. Rätten till liv och rätten att inte få sitt människovärde kränkt är något som vi anser vara naturgivet, det finns inneboende i den mänskliga existensen. Det bygger på att det finns rättigheter som är absoluta, som inte kan förhandlas bort. Dessa aspekter tycker jag fattas i diskussionen om värdegrunden. Det är oerhört viktigt att detta lyfts upp.

söndag, oktober 07, 2012

Analys av mp:s budget

Jag ska försöka mig på ytterligare en analys när det gäller Miljöpartiets budget. Jag kommer endast behandla s och mp:s budget p ga utrymmesskäl. Som jag tidigare skrivt, så går det givetvis inte i detalj gå in i förslagen, men kommer kort att beröra dom. Frågan som man ställer sig är hur får Miljöpartiet ihop att en generell sänkning av arbetsgivaravgiften kommer att skapa nya jobb men att en dubblering av samma avgift för ungdomar inte påverkar arbetslösheten? Höjd bensinskatt och införandet av lastbilsskatt kommer att få stora konsekvenser för den svenska glesbygden. Lastbilar betalar inte skatt. Skatten kommer att betalas av företag och människor i glesbygden som får dyrare varor och sämre transportmöjligheter. För att klara sig i Miljöpartiets Sverige gäller det att omgående bosätta sig i någon av de större städerna. ”Hela Sverige ska leva” har i Miljöpartiets tappning blivit ”hela Södermalm ska leva”. Miljöpartiet vill styra och ställa med familjerna genom att avskaffa vårdnadsbidraget och tvångsdela föräldraförsäkringen. Partiet har också släppt sitt tidigare förslag om barntid och har därmed helt köpt den socialistiska tanken om att möjligheten att tillbringa tid med sina barn är en fråga om arbetstid och inte en fråga om relationer och ett familjevänligare samhälle. Skatteavdraget för ensamstående är ett dåligt förslag av två skäl. Det ena är att det skulle ge en skattesänkning till ensamstående föräldrar (utom de som saknar skattepliktig inkomst, alltså de med sämst ekonomiska förutsättningar) oavsett inkomst vilket vore ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Det andra är att det sänder helt fel signaler när man skulle förlora pengar på att flytta ihop. Kristdemokraterna vill se en politik som stärker möjligheten för sammanhållning, istället för att motverka den.

Analys av s-budget

Efter att ha tagit del av de skuggbudgetar så tänker jag kort försöka mig på en analys av dom.Jag kommer behandla de olika förslagen i separata inlägg. Intressant att notera är att Socialdemokraterna inte lägger några konkreta förslag vad gäller vårdnadsbidrag,barnomsorgspeng och föräldraförsäkring. Värt att notera är också att Mp inte presenterar någon ytterligare sänkning av skatten för pensionärer, men ställer sig bakom regeringens liggande förslag. Socialdemokraterna har under Stefan Lövens tid som partiledare gjort stort nummer av att det är dom som vet att det är i företagen som jobb skapas. Hur det budskapet hänger ihop med kraftiga skattehöjningar som nu Socialdemokraterna nu lägger på de svenska företagen är svåra att förstå. 2 procent högre bolagsskatt än regeringens förslag, 14 miljarder i höjd arbetsgivaravgift för ungdomar och dubblerad restaurangmoms ger en ökad skattebörda på närmare 30 miljarder för företagen. hur hjälper det några företag att skapa nya jobb ? Socialdemokraterna håller fast vid den höjda marginalskatterna som redan är högst i världen "Ingen ska få betala mer än 60 procent i marginalskatt" är den nya devisen. Socialdemokraterna avskaffar skatteavdraget för till ideella organisationer. När Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat givande och större engagemang så vill Socialdemokraterna minska engagemanget och hellre styra det med riktade bidrag. När det gäller Rut avdraget, som varit till stor hjälp både när det gäller att skapa nya arbetstillfällen och att lösa livspusslet för många familjer. Vilken nytta en halvering i taket av avdraget är svårt att se.

onsdag, oktober 03, 2012

Bygg människovänligt

Nu flaggar regeringen för att underlätta reglerna för att underlätta för privatpersoners med möjlighet att hyra ut sin bostad. Jag har tidigare här på min blogg skrivit om bostadssituationen för studenter. Jag tror att det krävs en helhetssyn i bostadsfrågan. Därför så är det min förhoppning, när oppositionen i lugn och ro får läsa igenom förslaget får insikten att det är bra. För att få ett helhetsgrepp krävs åtgärder på flera områden. framförallt handar det om att öka utbudet av lediga lägenheter. En åtgärd som jag gillar är att öppna upp möjligheten att bilda kollektiv i en lägenhet utan att betala för varandra. Att varje person får et eget kontrakt för sin del av lägenheten, så kallade kompiskontrakt. Om vi genom att uppmuntra till sammanboende kunde få 10 procent av de i Stockholm och Malmö att flytta ihop, så kunde 19 000 lägenheter frigöras i Stockholm och 3 000 i Malmö. I huvudsak så handar detta om små lägenheter som ofta efterfrågas av ungdomar. På så sätt kan ensamheten minska samtidigt som fler bostäder frigörs åt andra. Ytterligare ett konkret förslag som Norge har. Där är det skattefritt att hyra ut bostaden till halva privatkostnaden. Det gör att villor ofta byggs med en mindre uthyrningsbar bostad i fastigheten. Enigt Stockholms handelskammare skulle bättre villkor för andrahandsvillkor för kunna skapa inte mindre än 55 000 beostadstillfällen bara i Stockholmsområdet. Därför måste vi,på samma sätt som i Norge, låta alla hyresintäkter för upp till halva privatbostaden vara skattefria. Det finns andra aspekter, men jag väljer att stanna här.