fredag, juli 03, 2015

Abort- ett etiskt dilemma

På insändarplats i min lokaltidning för somliga upp abortdebatten - en diskussion som jag välkomnar inte minst med tanke på det okränkbara människovärdet som alltid bör sättas i främsta rummet. Varje människa har ett inneboende okränkbart människovärde som är oberoende vilka egenskaper hon har. Det gör att vi värnar livet och ser varje människa som ett mål i sig. Vi inser att tekniska landvinningar kan vara dubbeleggade. Möjligheten får aldrig tas som intäkt att också göra det som urholkar eller kränker människovärdet. Vi saknar inte etiska frågor att ta ställning till. Vi har sett en utveckling där fosterdiagnostik används för att selektera bort barn som inte passar föräldrarnas eller samhällets förväntningar. Det är inte okej att genomföra en abort för att ens barn inte har rätt genetiska förutsättningar, ett fysiskt handikapp eller fel kön. Därför bör fosterdiagnostik användas med försiktighet och inte för selektiva aborter. Man ger sig in på en farlig väg om man börjar gradera vilka funktionsnedsättningar som ska leda till abort och vilka som inte ska göra det. Det finns orosmoln för att legalisera aktiv dödshjälp. Nyligen tog Miljöpartiet ställning i den frågan. Sjukvårdens uppgift ska vara att hjälpa, bota och lindra. Därför vänder vi oss mot aktiv dödshjälp och assisterade självmord som vägen ur lidande eller svåra situationer. Frågan om vem som ska leva eller inte får inte bli föremål för subjektiva bedömningar utan samhällets ansvar ska vara att förbättra i den utsattas situation. Abort är en oerhört känslig och svår fråga. Vi kristdemokrater ser abort som ett etiskt dilemma och ser oroligt på den stora mängd aborter som utförs varje år i Sverige. Ett förbud mot abort är dock inte en lösning på problemet utan det bästa sättet att förändra situationen är genom ett förebyggande arbete.

torsdag, juli 02, 2015

Föräldrar vet vad som är bäst för sina barn

I insändare i min lokaltidning går folkpartister ut och kritisera oss kristdemokrater för vår tydlighet när det gäller familjepolitiken. Familjen är samhällets viktigaste byggsten. Det är i den lilla grupp som familjen utgör som familjemedlemmarna får möta kärlek, omtanke och förståelse men också där vi lär oss ansvar och krav. Trygga familjer leder till ett tryggare och harmoniskt samhälle. Insändarskribenterna argumenterar för en kvoterad föräldraledighet, med en kritisk adress till vårdnadsbidraget. Föräldrarna kan idag ta ut 480 dagar (sex månader) i ledighet efter barnets födsel. 2 månader är kvoterad för vardera föräldern (”pappadagarna”) , vilket innebär att föräldrarna endast kan bestämma över de resterande 14 månader ska fördelas. Vi kristdemokrater vill avskaffa dessa kvoterade månader och istället låta familjerna själva bestämma hur de vill fördela dessa. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt Folkpartiet vill nu kvotera föräldraförsäkringen så att en tredjedel (160 dagar,knappt 5 månader) reserveras för pappan och en tredjedel för mamman. Det innebär att pappan kan vara hemma max drygt 10 månader med barnet, mot 14 månader idag. Man argumenterar i debatten om att man vill ”individualisera” föräldraförsäkringen. Ett argument som faller. Föräldraförsäkringen är nämligen idag redan individualiserad. Varje förälder få idag 160 dagar var, och har sedan möjlighet att ge bort 100 dagar. Politiker med ovanifrån lösningar vill ta bort den möjligheten,och det är en pekpinnereform och ingen frihetsreform. De rödgröna tillsammans med folkpartiet vill tvångsdela föräldraförsäkringen, eftersom de anser att kvinnor stannar hemma fler månader än män, vilket gör att deras lön påverkas negativt och att deras frihet därmed inskränks. Därmed utgår de ifrån uppfattningen att lycka endast kan mätas i pengar. Men lön borde väl snarare ses som ett verktyg för att uppnå vad man vill i livet,än ett mål i sig självt. Om människor blir lyckliga över att kunna vara hemma under barnets första år, varför ska då politiker gå in och slå fast att de borde betrakta detta som en frihetsinskränkning som skadar ekonomin? Politikens roll är att ge människor förutsättningar till att söka sina egna vägar till lycka. För några kan detta handla om att den ene föräldern är hemma med barnet längre än den andre,och för några innebär det att föräldraförsäkringen delas lika. I grunden handlar detta om att människor själva vet bättre än kommunpolitiker och riksdag vad som passar i den egna vardagen. De rödgrönas,tillsammans med folkpartiet om kvoterad föräldraförsäkring kan exempelvis få som konsekvens att färre föräldrar har råd att ta ut alla månaderna i föräldraförsäkringen. Det är förmodligen varken bra för barnen eller något som gör att föräldrar i allmänhet särskilt mycket lyckligare. De rödgröna tillsammans med folkpartiet har blåst upp till strid mot valfriheten i föräldraförsäkringen. Vi kan lova att vi kristdemokrater kommer att göra allt i vår makt för att värna familjernas frihet.

onsdag, juli 01, 2015

Solenergi - framtidens energislag

I Sverige har vi en energimix som består av vatten och kärnkraft. I ett internationellt perspektiv ger den elmixen upphov till väldigt låga utsläpp av klimatgaser. De klimatmässiga fördelarna med att installera solceller om man jämför med att behålla el från vatten och kärnkraft är i dagsläget inte särskilt stora. Men det innebär inte alls att vi bör avfärda solcellerna som möjlig energiresurs i Sverige - det är att tänka alltför kortsiktigt. Sverige elnät sitter idag ihop med övriga Europas och idag går vi mot en alltmer integrerad elmarknad. Ur det perspektivet får solcellsinstallationer i Sverige positiva klimateffekter. Dessutom så kan vi inte förlita oss på kärnkraften för all framtid. Kärnkraften är dels en riskfaktor, dels ch idag har vi väldigt gamla kärnkraftverk. Om Sverige inte vill bygga nya framöver kommer det att uppstå elbrist och då är det viktigt att ha bra alternativ som sol, vind och vågkraft så att vi inte behövde förlita oss på fossila energiresurser. Detta är ett område vi har stora utmaningar framför oss - inte minst med tanke på den framtida avvecklingen av kärnkraften som den rödgröna regeringen driver.