måndag, oktober 29, 2007

Lyft blicken i friskoledebatten

Debatten om konfesionella friskolor fortsätter. Jag har skrivit ytterligare ett debattinlägg,som jag tänkte delge intresserade av här på min blogg.

"Gärna friskolor, men på neutral bas" skriver debattören.Vidare skriver debattören att det inte framgår vilket samfund jag tillhör. Det är alldeles riktigt.


För oss kristdemokrater är det viktigt att slå fast att vi är ett icke konfessionellt parti som vilar på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltas av den kristna traditionen.


Vidare skriver debattören att "ett barn som börjar för- eller grundskola förstår inte i den åldern vad valet innebär om barnet gör detta val på inrådan av föräldrarna så är det inte i egentlig mening barnets utan föräldrarnas val".


Och allt handlar förstås egentligen om att friskolekritiker anser sig veta bättre än både barnet och dess föräldrar vad som är bäst för dem. Och att man lider av religionsnoja.
Om skolor bildligt eller bokstavligt rycker sidor ur skolböcker eller inte kan hålla sig till den fastslagna värdegrunden, har de självklart inget existensberättigande. Men friskolor finns inte för att kunna dra ifrån, utan för att de ger föräldrar och elever ett mervärde - fördjupad kunskap i en miljö som inte den offentliga skolan kan ge. De uppfinns inte i ett vakuum, utan svarar mot behov som medborgarna har.

Skolverket, som ska se till att alla skolor följer lag och läroplan, genomförde för ett par år sedan omfattande oannonserade kontroller av 25 friskolor med religiös profil. Resultat: inte en enda skola brast när det gäller objektiv och allsidig undervisning. Däremot hade vissa av skolorna samma problem som många kommunala skolor: obehöriga lärare och brister i ledarskapet. Trots detta fortsätter friskolekritiker att hävda att tusentals svenska elever drabbas av osaklig undervisning.

På grund av denna påstådda objektivitetsbrist och för att eleverna "påtvingas en religiös uppfattning" ska bidragen till skolor med religiös profil slopas. Vad ligger i förlängningen? Ska föräldrar inte få ge sina barn en religiös uppfostran? Ska barn inte få gå i kyrkan, synagogan eller moskén för att risken är stor att de där påtvingas en religiös uppfattning?
På muslimska, kristna & judiska friskolor går ca tre procent av Sveriges elever. Trots detta hetsjagas de.
Jag skulle önska att vi kunde lyfta blicken i friskoledebatten och låta den handla om det som är väsentligt: Om alla barns rätt till en bra skolgång, i en skola där de får må bra, känna sig sedda och uppskattade och få prestera efter sin förmåga. Och att detta faktiskt gäller, oavsett om skolan råkar vara kommunal eller fristående, konfessionell eller icke-konfessionell.


tisdag, oktober 23, 2007

Hetsjakten på konfessionella friskolor måste få ett slutDen viktiga friskolereform som genomfördes 1992 är långt ifrån en politisk självklarhet i dagens Sverige.Detta trots att vi har fått en Alliansregering med begreppen "valfrihet och mångfald" som valspråk. Skolminister Jan Björklund vill skärpa lagen och socialdemokraternas partiskerterare Marita Ulvskog liknar religiösa friskolor vid barnfängelser(!).

För oss kristdemokrater är det ofattbart hur man kan lägga så mycket kraft och energi åt en skolform där tre procent går. Och där de flesta som går där trivs alldeles utmärkt.
För oss kristdemokrater är det viktigt att slå fast att alla skolor, även de med konfessionell inriktning, ska följa skollag och läroplan där det bland annat framgår att skolan skall förmedla värden så som tolerans, alla människors lika värde och jämställdhet med mera.

Det finns med stor sannolikhet en hel del skolor, både skolor med konfessionell och icke-konfessionell inriktning, som inte följer dessa dokument. Men det får aldrig vara ett argument för att stänga alla skolor med viss inriktning. I så fall ska alla kommunala också stängas och det inser alla vilka konsekvenser det skulle få.

För många barn och ungdomar passar en konfessionell skola bra. Många upplever en större trygghet och gemenskap i dessa skolor än i annan kommunal eller fristående skola. Många upplever en större trygghet och gemenskap i dessa skolor än i en annan kommunal eller fristående skola.
För många elever är det naturligt att inleda en dag med morgonbön tillsammans med andra, att gå i skola där svordomar inte uttalas och inte utsättas för mobbning på grund av sin tro.
Det finns många religiösa skolor som har ett gott rykte och som lyckats bra med att skapa en trygg studiemiljö och bra studieresultat. Att förbjuda dessa skolor vore mycket olyckligt.Det finns konfessionella skolor som fått sina tillstånd indragna på grund av att värdegrunden i läroplanen inte följts och det är bra att dessa skolor har stängts. Samtidigt har inte skolverket funnit anledning för någon av de 25 konfessionella skolor som för några år sedan granskats och det talar sitt tydliga tecken.

Vi kan nog dessutom utgå ifrån att det finns en hel del lärare på kommunala skolor som indoktrinerar elever både religiöst och politiskt men som inte får någon som helst uppmärksamhet trots att den indoktrinering som sker där torde vara lika farlig som den som sker på en konfessionell. Indoktrinering får aldrig ske oavsett om det gäller en konfessionell skola eller inte och mot detta finns lagar och förordningar. Låt dem som vill gå i en skola med religiös inriktning göra det utan att staten går in och förbjuder.
Det finns många skolor med religiös inriktning, där skolan genomsyras av trygghet och respekt för varandra och där elever och personal trivs. Det vore ytterst olyckligt att stänga dessa skolor på grund av att statsmakten fått för sig att allt som har med religion att göra är något farligt och hotfullt.

fredag, oktober 19, 2007

Rovdjuren måste leva i naturlig miljöDebatten om den svenska rovdjurspolitiken fortsätter. I Kristdemokraten så föreslår debattörer ett avlägsnande av vargen utanför nationalparkerna. Ett sätt att argumentera som jag som miljövän och kristdemokrat inte kan acceptera. Våra svenska rovdjur utmålas som något farligt och hotfullt, vilket inte är fallet. Naturligtvis ska vi värna och utveckla våra nationalparker men att begränsa våra rovdjur till dessa områden vore mycket olyckligt. För den biologiska mångfaldens skull finns ett betydande värde i att våra rovdjur är i sin naturliga miljö.


Miljöåklagare Christer Jarlås, med Jämtland och Västernorrland som bevakningsområde, har en lång erfarenhet av utredningar och brottsmål som berör illegal jakt. Han är mycket frågande och kritisk till vad det nya tillägget som lades till under mars 2007 till paragraf 28 i jaktordningen kommer att leda till.


Likt det jag och andra befarar han att man nu hamnar bortom det kontrollerbara samtidigt som att han själv måste lägga ner fler utredningar samt ett brottsmål rörande illegal jakt. Han pekar på att den tidigare varianten av paragraf 28 var ganska noggrant skriven där man fick skjuta ett angripande rovdjur vid en andra attack. Nu blir allt godtyckligt. Hur ska man kontrollera att rovdjuret verkligen var på gång att angripa ett tamdjur eller en hund? Man kan påstå vad som helst utan att det går att bevisa någonting. Det är endast de som deltar vid skotttillfället som egentligen vet vad som hänt. Att Naturvårdsverket nu ska kontrollera effekterna av ändringen i jaktförordningen är bra men problematiken kvarstår.


Även överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö gick ut med ett pressmeddelande där han varnade för att det nya tillägget till paragraf 28 kommer att försvåra vid brottsutredningar angående jaktbrott. Risken är uppenbar att brottsutredningar försvåras genom det beslut som tagits. Vad vi också kan konstatera är att mötet med rovdjur är väldigt individuellt och hur man tolkar situationen vid ett rovdjursmöte. Har man följt rovdjursdebatten så vet man hur olika människor reagerar.


För vissa människor kan bara det att ett rovdjur kommer nära tolkas som ett angrepp. Detta försvårar också situationen. Svårigheterna ligger i att förhindra missbruk. Jaktbrott ska inte kunna kamoufleras som legal skyddsjakt. Paragrafen ska inte heller kunna misstolkas så att den att den används på felaktiga grunder. I beaktande av dagens synnerligen sårbara vargstam finns det inget utrymme för att något enda djur skjuts i onödan. Debattören skriver att det är fel att vargen är utrotningshotad, men kalla fakta är att i hela landet finns idag, endast omkring hundra vargar.


Debattören talar också om hur tamboskap drabbas av vargen. Det talas ofta om hur stora problem vargens återkomst orsakar såväl tamdjursdrift som jakt. Emedan dessa problem absolut inte ska negligeras, så ser jag att det inte är något särskilt stort problem. Man har under 2003 inte haft ett enda fall där varg har dödat tamboskap. I norra delen av Örebro län, där vargen är relativt nyinflyttad har man haft flera incidenter med vargrivna får. Siffror som publicerats av forskaren Jens Karlsson på Grimsö visar klart att vargen är långt ifrån den största dödsorsaken för jakthundar i samband med jakt. Vargens andel av dödligheten för jakthund under jakt uppgår endast till 20 procent. Om man även räknar med de dödsfall som inte är direkt relaterade till jakten så minskar vargens andel ytterligare till tio procent.


Jag vill att vi kristdemokrater alltid ska vara en röst för en hållbar utveckling och att vi fortsätter att arbeta för att förvaltarskapet skall sättas i främsta rummet.


fredag, oktober 05, 2007

Stoppa avvisningen av arbetande människor

Just nu är en ny lag om arbetskraftsinvandring ute på remiss. Det innebär bland annat att asylsökande flyktingar som fått nej istället ska kunna söka arbetstillstånd.En i sig mycket välkommen lag men i väntan på att en ändring av lagen ska ske kommer flyktingar i kläm.Människor som arbetar i Sverige och som svenska företag behöver.

En artikel i Kristdemokraten handlar om Reza Rezai som kom för fyra år sedan som asylsökande till Sverige från Afghanistan. Ett år senare började han jobba hos Harald Takvam på Däckservice Trading AB i Markaryd.Han behövs där.

Men att Reza Rezai behövs på det företag där han jobbar heltid spelar ingen roll. Efter att ha överklagat Migrationsverkets beslut om avvisning till högsta instans står det nu klart:Reza Rezai måste återvända till Afghanistan.

Han berättar att hans pappa plötsligt försvann en dag i Afghanistan och aldrig mer kom tillbaka,och att hans två äldre bröder blev dödade av en grupp banditer. Förutom att han fruktar för sin egen säkerhet om han skulle tvingas att återvända,har han heller ingen aning om var hans mamma och två systrar befinner sig.Han vet inte ens om de lever.

Bengt Germundson,kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Markaryd,har engagerat sig i fallet. Han anser att kristdemokraterna borde kräva att regeringen omedelbart stoppar alla avvisningar av flyktingar som uppfyller kraven i den kommande lagen om arbetskraftsinvandring. I ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt vädjar Reza Rezai om att regeringen ska upphäva Migrationsverkets beslut om avvisning,i avvaktan på riksdagens beslut om en ny lag för arbetskraftsinvandring.Även Bengt Germundson, har skrivit till statsministern i ärendet.Germundson skriver:

Ovissheten inför framtiden är stor och möjligheten att återvända synes mycket liten.En siffra i migrationsverkets statistik, men i verkligheten en människa med krossade drömmar.Det känns besvärande att försvara en sådan politik.

Och det är inte svårt att instämma. Regeringens förslag "Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring",säger att de som fått avslag på sin asylansökan och har en varaktig anställning om minst ett år,ska få arbetstillstånd. Men förslaget är ute på remiss och under tiden hinner människor att komma i kläm. Därför är det dags för regeringen att handla.Låt dessa människor få stanna!.

Andra fakta i ärendet är att enligt ett beslut som togs av Migrationsverkets rättschef Henrik Wiman i år ska afghaner som sedan tidigare har ett avvisningsbeslut på sig,men under en tid haft tidsbegränsat uppehållstillstånd avvisas.Alla afgahner med ett beslut om avvisning kallas till återvändandesamtal. Där får de besked om det avtal om självmant återvändande som förhandlats mellan den svenska och afghanska regeringen,samt FN:s flyktingorgan UNHCR.Anställda säger att det i princip inte är många som nappar på dessa samtal och det är inget konstigt. Människor som är fyllda med hopp och en framtid i Sverige tvingas till ett samtal där man får återvända till ett land där man inte har någon framtid.

Det är då ärendet överlämnas till polismyndigheten. Men polisen har mycket att göra. För avvisade afghaner står således hoppet till polismyndigheten har så fullt upp med annat,att tiden hinner gå och den nya lagen om arbetskraftsinvandring träda i kraft,vilket ger dem en möjlighet att stanna i Sverige.Men just nu,innan lagen blivit verklighet,har de afghaner som tvingats lämna Sverige mycket liten möjlighet att komma tillbaka.

Migrationsminister Tobias Billström är inte beredd att göra undantag. Billström säger

Regeringen är väldigt angelägen att göra rätt från början. Förslaget är utskickat på remiss och vi vill höra från myndigheter,frivilligorganisationer och så vidare vad de säger,innan den nya lagen sätts på plats.

Vi kan inte bryta uut delar eller börja ändra ordningen innan vi vet hur förslaget till ny lag kommer att se ut.Jag vill att förslaget ska bli genomarbetat och så bra som möjligt,säger Billström.


torsdag, oktober 04, 2007

Äktenskapsfrågan - en knepig fråga

På tal om att vår lokalatidning,Jönköpings Posten skrev i en ledare att det inte är lätt för en kristdemokrat att argumentera för den budget regeringen nyligen presenterat,skriver den kristdemokratiske riksdagsledamoten Stefan Attefall i en debattartikel i Jönköpings Posten:

När det gäller äktenskapsfrågan så har JP rätt i att det är en knepig fråga för regeringen som återstår att lösa. Nu remissbehandlas förslaget från den statlige utredaren. Under 2008 är bollen hos regeringen. Vi kristdemokrater går in i dessa diskussioner med det enkla synsättet att det inte finns någon anledning att ändra på äktenskapsbegreppet.Äktenskap är och har alltid varit beteckningen på ett förbund mellan en man och en kvinna. inte två män,eller tre individer.Den som söker det rättsliga skyddet för samkönade par har partnerskapslagen som ger samma skydd som äktenskapet,Det finns inga historiska,juridiska eller sakliga skäl att ändra äktenskapsbegreppet.Varför är det bara kristdemokraterna som törs säga detta?