torsdag, december 18, 2008

Vad säger Lissabonsfördaget om svensk uranbrytning?

Lissabonsfördraget diskuteras nu livligt runt om i Europa.Sveriges riksdag har nyligen antagit fördraget. En viktig fråga för oss i Sverige är om fördraget innebär att våra kommuner nu inte har rätt att säga nej till uranbrytning inom kommunens gränser.I sådana fall, hur ser skrivningen ut i Lissabonsfördraget?. Jag har satt mig in i frågan och fått tillgång till ett PM ifrån Riksdagens utredningstjänst i frågan, som jag tänkte intresserade läsare får ta del av här på min blogg. Eftersom jag går in på frågan mer specifikt, kommer jag att skriva ett djupdykande inlägg i frågan.

Av PM:et framgår att enligt Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), riksdagens EU-upplysning och kampanjen "Nej till uranbrytning" innebär inte Lissabonsfördraget att Sverige eller våra kommuner förlorar sin rätt att bestämma över uranbrytning inom dess gränser.

Bakgrunden till diskussionen om rätten till uranbrytning är den s.k. optionsrätten. Den innebär att Euratom, d vs fördraget om upprättandet av en Europeisk atomenergigemenskap (Euratomfördraget). Den innebär att Euratom har företräde till alla malmer,råmaterial och klyvbara material som produceras inom gemenskapen, enligt artikel 52 i Euratomfördraget.Det är Euratoms bränsleförsörjningsbyrå ESA (Euratom Supply Agency) som utövar optionsrätten.Byrån har också ensamrätt att ingå avtal för leverans av material som producerats utanför EU. ESA har dock aldrig utövat sin optionsrätt. Bestämmelserna om försörjningsbyråns optionsrätt är omstridda men ändras inte genom Lissabonsfördraget. Enligt Europeiska kommissionen gäller optionsrätten bara material som redan utvunnits eller framställts. Den kan därmed inte användas för att tvinga fram uranbrytning i medlemsländerna.

Det bör även konstateras att i Sveriges anslutningsakt om medlemskap i EU fick Sverige försäkringar om att Euratom inte kommer utöva optionsrätten över svenskt klyvbart material (Ansluitningsakten är primärrätt, dvs. har samma rättsliga status som EU-fördragen.)Sverige fick således behålla rätten över den egna energipolitiken.

Ytterligare garantier för nationellt självbestämmande ges i Lissabonsfördraget om miljö och energi. I dessa bestämmelser stadgas om nationell vetorätt vid åtgärder som väsentligt påverkar en medlemsstats val mellan olika energikällor och den allmänna strukturen hos dess energiförsörjning.

Den som vill fördjupa sig i en kort och koncis analys so besvarar skillnaden i Euratom efter Lissabonsfördraget kan göra det här. Riksdagens EU-upplysning redogör kort för Euratom och dess konsekvenser här. Kampanjen "Nej till uranbrytning" har låtit ett antal jurudikstudenter studera frågan om Lissabonsfördraget och uranbrytning här.


onsdag, december 17, 2008

Rätt åtgärder i rätt tid

Socialdemokraterna kritiserar nu i min lokaltidning, Jönköpings Posten regeringens satsning för jobb och omställning i insändare.
Jag har skrivit en replik till socialdemokraternas insändare, som jag tänkte delge intresserade läsare på min blogg.

"Regeringens rot-avdrag är orättvist", skriver socialdemokraten i en insändare. Inledningsvis skriver socialdemokraten "Bedömare från alla läger har varit ense i sin bedömning "Bra att något görs men det är för lite".

I den internationella finanskrisens spår följer nu en världsomspännande efterfrågenedgång. För en liten, öppen och handelsberoende ekonomi som den svenska får detta omedelbara konsekvenser.

Redan den budget proposition som alliansregeringen presenterade för 2009 tog fasta på att sämre tider var att vänta.

Vi enades där om flera offensiva reformer för att möta utvecklingen i form av en förstärkt politik för arbete och företagande, viktiga framtidsinvesteringar i forskning och infrastruktur samt fortsatta välfärdssatsningar. Budgeten för 2009 är enligt EU-kommissionen den mest expansiva i Europa och innebär att ekonomin stimuleras med motsvarande en procent av BNP.

Vidare kritiserar socialdemokraten att det rot-avdrag som regeringen inför skulle missgynna hyresgäster.
Precis som RUT (skatteavdraget för hushållsnära tjänster) är skattelättnaden för ROT något som införs för att underlätta för hushållen, och inte fastighetsägare.En effekt av detta är att hyresrättsinnehavare inte kan göra något ROT-skatteavdrag men det beror på att de inte direkt betalar för underhåll och reparationer i sin lägenhet. Frågan om man på något annat sätt kan stödja hyresrätter får övervägas vidare.

Enligt socialdemokraten har också fastighetsskattens borttagande inneburit att samtliga hyresgäster i länet, Jönköpings län vi hyran får betala en högre fastighetsavgift. Bilden som socialdemokraten utmålar är ensidig och behöver kompletteras.Systemet med taxeringsvärden visar det stora värdet av en spärrgräns uppåt.Med avgiftstaket på 6000 kronor för år 2008eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet håller sig den kommunala fastighetsavgiften på en i många fall hanterbart låg nivå.Inga fastighetsavgifter kan som den tidigare skena iväg till oförutsägbara och orimliga nivåer. De flesta som får en höjning får det med några tior per månad.

Att regeringen tagit tid på sig i sitt arbete är bra eftersom det krävs ett bra analysarbete för att föreslå rätt åtgärder i rätt tid.

lördag, december 13, 2008

Sjukvården ska stå i livets tjänst,inte dödens

Statens Medcinsk-Etiska råd föreslår att aktiv dödshjälp ska legaliseras i Sverige. Detta är en rent av vidrig tanke, som skulle innebära ett systemskifte inom svensk sjukvård. Vi skulle gå från en målsättning att rädda liva, till en blandad uppgift där man i ena salen hjälper någon att begå ett självmord och i den andra fortsätter att kämpa för att rädda liv. Jag ska fortsätta ge intresserade läsare här på min blogg min syn på detta.

Det finns vissa rättigheter som är absoluta,som inte på några villkor kan förhandlas bort.Rätten till liv och att inte få sitt människovärde kränkt är en sådan rättighet.Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra,påverkar detta hela vardagen vi lever i på ett negativt sätt. En människas värde är lika absolut och okränkbart även när döden närmar sig. Och även de dagar som man kanske inte längre önskar fortsätta leva är människans värde ovärderligt. En studie i Schweiz visar att var fjärde person som söker aktiv dödshjälp gör det på grund av livsleda. Vi behöver inte mer att leva av, utan mer att leva för!

Sjukvården ska stå i livets tjänst.Därför avvisar vi kristdemokrater aktiv dödshjälp. Att tillåta dödshjälp skulle dessutom innebära moraliska dilemman. Vem ska avgöra om aktiv dödshjälp ska utföras eller inte? Kommer en del gamla och sjuka människor känna sig pressade till att be om dödshjälp för att inte vara till besvär?

I debatten pekas på länder där aktiv dödshjälp är lagligt, till exempel Schweiz och Belgien. I Schweiz kan människor möta döden på beställning. Assisterat självmord och aktiv dödshjälp. Men vem ger dig rätten att släcka en människas livslåga?

Istället krävs en helhetssyn som syftar till en avancerad omvårdnad och smärtlindring vid livets slut. Personalen ska erhålla utbildning och fortbildning som leder till medvetnehet om existensiella frågor.

Tysklands förbundskansler, kristdemokraten, Angela Merkel uttryckte det så här. "Varje människa ska få en värdig död, men vi är med all beslutsamhet emot att värdigheten dör i vårt land." Sjukvården ska stå i livets tjänst, inte dödens!

måndag, december 08, 2008

Ändra vapenexportreglerna


Jag har skrivit en artikel om EU:s vapenexportregler här. Låter intresserade läsare ta del av artikeln här på min blogg.

Vi kristdemokrater vill att vapenexport begränsas till stabila demokratiska stater. Av denna anledning är det av stor vikt att det tas ett intiativ till att krigsmaterielförsäljningen från EU-länderna ges en annan inriktning än den nuvarande.

Ett organiserat samarbete och specialisering på krigsmaterielområdet inom hela EU skulle på sikt kunna leda till att försäljningen begränsas till att främst gälla unionens medlemsländer och i andra hand övriga stabila demokratiska stater.

Vi kristdemokrater har länge förespråkat att en uppförandekod för europeisk vapenexport. En sådan har upprättats på brittiskt intiativ och under Storbritanniens ordförandeskap i EU. Koden innehåller minimiregler för vapenexport och är inte bindande för medlemsländerna. Därför har koden kritiserats ifrån olika håll, bland annat från flera fredsorganisationer. Vi kristdemokrater vill därför understryka vikten av en kod med om inte juridiskt så åtminstone moraliskt bindande regler även för några av de länder som tillhör världens största vapenexportörer.
söndag, december 07, 2008

Lyssna till ungdomarna angående IPRED!

Debatten om IPRED och de "civilrättsliga sanktionerna på immaterialrättens område" fortsätter. Jag läste ett läsvärt inlägg av ordförandena i KDU, CUF, LUF och MUF till allianspartierna i frågan,som skrev för en tid sedan. Frågan är om dessa hörsammas i partierna.Det är dags för allianspartierna att lyssna till ungdomarna i denna viktiga fråga. Brevet lyder i korthet:

Som ordförande för Alliansens ungdomsförbund bildar vi dagligen opinion bland unga människor.Vår bedömning är att stödet för vår politik kommer att minska kraftigt om nuvarande lagförslag blir lag. Vi kommer att uppfattas som teknik - och utvecklingsfientliga. Att förlora den unga generationen kommer dessutom att ha konsekvenser i många val framöver.

Artikelförfattarna trycker dessutom på en rad viktiga aspekter i frågan.

Förslaget i sig är inte heller bra:

Att ge industrin möjlighet att inskränka den personliga integriteten på ett sätt som inte ens polisen får göra idag anser vi oacceptabelt.

För ungdomar är nätet "hemma".Det finns ingen tydlig distinktion mellan livet på nätet och livet i övrigt. Att tillåta privata organisationer att göra elektronisk husrannsakan upplevs som om samma organisationer skulle ha rätt att genomsöka ens bostad.

Rättssäkerheten urholkas eftersom de som blir oskyldigt anklagade inte kommer att kunna försvara sig. Hur ska en enskild person i en civilrättslig process måste den enskilde anlita advokat med mera.Detta gör att nästan alla bara kommer att betala kravbreven med rädsla för att bli indragna i processer man inte tar sig ur.