torsdag, december 27, 2012

Avdragsgillt för gåvor - här för att stanna

Läser med glädje att Plan för Sverige nu har ökat med 10 miljoner sedan det blev möjligt att göra avdrag för gåvor. Det glädjer mig naturligtvis också att det anordnas seminarier på temat i riksdagen men jag tror också att det är viktigt att man även lokalt diskuterar denna viktiga fråga. Det viktiga i sammanhanget är att lyfta fram att samhället är större än staten och ideella organisationer är med och gör världen till en bättre plats. De hjälper hemlösa med tak över huvudet. De lyssnar till barn som är utsatta. De skyddar utsatta kvinnor. De borrar brunnar i Afrika. Deras insatser måste uppmuntras och få bättre förutsättningar. Det är därför vi kristdemokrater kämpat för detta länge och det har blivit resultat. Och det handlar inte främst om att skänka pengar till välgörenhet som det ibland hävdas i debatten utan om just det jag skrev inledningsvis, att samhället är större än staten.Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån. Människan som till sin är sociala varelser formar gemenskaper med frihet och förvaltarskap, rättigheter och skyldigheter. Det börjar med små gemenskaper som uppstår naturligt,såsom familjer,släkt och vänner. Det handlar om det civila samhällets övriga gemenskaper som grannskap,intresseföreningar,fackföreningar kan rationellt motiveras utifrån sin ändamålsenlighet. Vi kallar dom för naturliga gemenskaper. De utgör stommen i samhället och kompletteras med lokala och regionala gemenskaper till den statliga nivån. Reformen som infördes kommer att öka givande i vårt land, vilket nu bekräftats med det ovan beskrivna. Reformen kommer förhoppningsvis också innebära ett ökat engagemang och intresse för de ideella organisationerna. Införandet av avdragsrätten innebär också ett trendbrott i svensk politik där vi nu istället för fortsatt styrning av det civila samhället öppnar upp för ökad självständighet för de ideella organisationerna.

lördag, december 15, 2012

Det behövs en vuxen som lyssnar

Vid den här tiden på året, runt jul, så har kristdemokraternas årliga glöggkampanj gått av stapeln. Många engagerade kristemokrater och kanske andra har hjälp till med denna viktiga insats. Vi har valt att fokusera på ett par områden, där jag kort kommer kort nämna några områden, som vi valt att lägga tyngdpunkten på nedan: * Rent dricksvatten * Tak över huvudet * En vuxen som lyssnar Jag kommer i detta inlägg lägga tyngdpunkten på ett av dessa områden. Jag tänkte stanna vid punkten en vuxen som lyssnar. Detta ligger tydligt i linje med den inriktning som vi valt att lägga fokus på nämligen barn och ungas uppväxtvillkor. Vi ser idag alltför många barn som inte har en vuxen att vända sig till. Det gäller såväl i barns närhet, exempelvis i skolan, på fritids eller hemma i familjen. Det existerar inga perfekta familjer men den viktigaste gemenskapen är familjen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Samtidigt mår många barn och unga allt sämre. Därför är en viktig del att stötta familjer. Vi kristdemokrater vill att vi ska stödja och förvalta de värden och förutsättningar för att familjen kan fungera. Det är därför viktigt att det förmedlas värden. Det finns ingen värdeneutral och ingen värdeneutral kultur. Utan en gemenskap med en grundläggande etik skapas ett samhälle där den starke styr och den svage lider. Det är också ett samhälle där uppfattningen om vad som är rätt och orätt skiljer sig från person till person. Det är därför samhället måste genomsyras av värden av goda normer, till exempel människans okränkbarhet, alla människors lika värde samt solidaritet med de mest utsatta. Dessa har en djup förankring i den judiska kristna etiken. Detta är en viktig utgångspunkt när man arbetar med värdegrunden.

torsdag, november 22, 2012

Reflektioner om sommaren...

Såhär års drömmer man sig gärna bort till sommaren. Sitter o bläddrar i en artikel ifrån kommunens tidning (Wätterstänk Nr 6.12) där Fritid Jönköping på ett förtjänstfullt sätt för verksamheten på Uddebo dagläger och kollo för barn och unga med någon slags funktionnedsättning. I dessa dagar jobbar Destination Jönköping hårt med att marknadsföra Jönköping och ett av det man bör lyfta fram är sammanhållningen, där Uddebo är ett utmärkt exempel. Jag beundrar både föräldrar och de som jobbar i detta otroligt viktiga arbete och inte bara det, det tas emot några feriepraktikanter. Dessa praktikanter gör stor nytta och vill också gärna komma tillbaka år från år och på det sättet skapas det arbetstillfället. Et gott exempel på hur viktigt det civila samhället är. Det är ju när vi människor går samman som det blir som allra bäst.

torsdag, november 15, 2012

Kurdernas sak är vår

Jag läser med glädje att vi kristdemokrater nu uppmärksammat kurdernas situation i Turkiet. Vi måste i varje situation värna om det alltid lika okränkbara människovärdet i centrum och säga stopp när det kränks. Det krävs som artikel författarna anför att EU nu agerar. Detta visar sig när man studerar historien. Efter den turkiska revolutionen så antog Turkiet en författning som förnekade att det fanns andra inhemska folkgrupper än turkar. Det rådde en nationalism på 1800-talet i de olika delarna av det Osmanska riket, vilket var en anledning till dess sönderfall.De turkiska myndigheterna använde inte begreppet "kurder" förrän på 1900-talet. När den väpnade delen av partiet PKK 1984 började bekämpa statsmakten militärt, proklamerade den turkiska regeringen undantagstillstånd för landets sydöstra delar. Detta krig pågick fram till 1999, då PKK:s ledare Abdullah Öcalan sattes i fängelse.2004 började kurdiska aktivister på nytt med militära aktioner.Under hela kriget dödades mer än 35 000 människor. Som en del io Turkiets strävan att bli medlemmar i EU, försöker man nu förbättra situationen för landets minoriteter. Jag anser att det är viktigt att EU nu följer att detta åtföljs och att mänskaliga rättigheter följs. Detta är vår skyldighet som medmänniskor men också som Europeiska stater. Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra, påverka detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt.

söndag, november 11, 2012

Avdragsgillt för gåvor behövs

Från och till i debatten så ser man motstånd mot avdragsrätt för gåvor till. Det görs gällande ifrån en del debattörer att välgörenhet inte förändrar, utan att man istället måste gå ihop till en folkrörelse. Vill inledningsvis vara tydlig med att jag tror att det är otroligt viktigt med en folkrörelse. Det är i de små gemensamma gemenskaperna vi kan utvecklas som människor. Detta är en viktig utgångspunkt. Men jag menar att man gör ett snedsteg när man sätter detta mot varandra. Vi vet att insamlingar gör skillnad. Organisationer såsom Rädda Barnen,Bris, röda korset och kyrkorna är några som gång på gång visat sitt stytora värde. I smaband med katastrofer, såsom exempelvis tsunamikatastrofen, står den ideella sektorn ofta för mycket av det inledande arbetet som det fortsatta arbetet. Detta hade inte varit möjligt utan gåvor, så visst gör det skillnad. Vi kristdemokrater har i regeringen arbetat hårt för att få til stånd det skatteavdrag som nu införts.Dessa förändrade skatteregler som gör avdragsrätt till ideella organisationer gynnar hela samhället genom ökat stöd till svaga grupper och bidrag till forskning.

lördag, november 10, 2012

Om vård till papperslösa

Ett 60-tal organisationer, bland annat fack som LO och TCO, vård, Sveriges kristna råd, röda Korset och Amnesty kritiserar i ett gemensamt remissvar regeringens och Miljöpartiets förslag kring vård av papperslösa flyktingar och att förslaget inte landade i att alla ges samma rätt till vård. Regeringen och Miljöpartiet föreslår att papperslösa barn under 18 år ska få samma rätt till vård som alla andra,likaså gravida kvinnor. Vuxna ska få samma rätt som ge idag rätt till asylsökande. i förslaget står "vård som inte kan anstå". Vilket inte bara inkluderar akutsjukvård utan även om det är en sjukdom som behöver behnadlas under en begränsad period. Vi kristdemokrater hade velat gå längre och ge papperslösa samma rätt till vård som alla andra. Men vi är glada och nöjda med att vi har kommit såhär långt även om vi velat gå längre. Det är en stor framgång att vi har fått igenom vård för papperslösa. Det viktigaste är nu att det nu blir genomförbart. Det är ett generöst förslag i grunden som ger papperslösa samma rättigheter som asylsökande. För oss kristdemokrater är det speciellt glädjande att barn upp till 18 år nu får heltäckande vård och gravida kvinnor.

söndag, oktober 28, 2012

Ekonomin måste ha etik

Vänsterpartiet menar i en debattartikel i min lokaltidning att när Marx och Engels skrev om att naturliga inslag i människors liv utsattes för kapitalistisk penetration och att den är minst lika aktuell idag. Avslutningsvis lyfter man upp att det finns värden som inte kan mätas i pengar. Det för oss in på en intressant diskussion. Vi kristdemokrater sätter grundläggande värden främst. Detta gäller även i den ekonomiska politiken. Vi värnar om människans unika och okränkbara värde, att resurser används på ett hållbart sätt och att våra ekonomiska aktiviteter idag inte urholkar livbetingelserna för våra barn och barn barnbarn. En av kristdemokraternas grundbultar är förvaltarskapstanken, att jorden är ett lån från kommande generationer. Genom förvaltarskapet har vi en skyldighet att ta tillvara och utveckla såväl mänskliga resurser som naturresurser på ett hållbart sätt. Vår uppgift är att oförbrutet för att förbättra livsbetingelserna för såväl vår egen som kommande generationer. Samtidigt ska vi slå vakt om utvecklingen är hållbar och och att vi,efter bästa förmåga lämnar jorden i ett bättre skick än vi ärvde den. Detta är en viktig utgångspunkt. När det gäller Marx och Engels så kan det vara värt att påminna sig om att den utgår ifrån en materialistisk människosynen Det mänskliga kollektivet sattes framför den enskilda människan. Vad gäller etiken var den en form av klassutilitarism snarare än utilitaristisk egoism. Arbetarklassens nytta eller partielitens nytta i praktiken, sattes framför individens nytta. Den neoklassiska skolan anklagades för att vara ideologiskt impregnerad av en borgerlig livssyn. Var klass hade sin egen logik och nationalekonomin var den borgerliga klassens vetenskap och redskap för att förtrycka arbetarklassen. Först vid det egendomslösa samhället skulle ideologiska lögner ersättas av sanningen.

tisdag, oktober 09, 2012

Värdegrunden är viktig

Läser i en artikel i Dagen att det satsa fem miljoner på "kristen värdegrund" ifrån regeringens sida. I diskussionen kan det vara värt att påminna sig om vad denna värdegrund egentligen står för och hur den har påverkat oss. Det judisk-kristna arvet är ett historiskt faktum och har haft en enorm betydelse, inte minst för Europas utveckling. Detta har berett mark för frihet,demokrati och det unika,lika och okränkbara människovärdet. Detta innebär att det inte är den enskilde personens tanke-eller prestationsförmåga som avgör, utan det faktum att hon är människa. detta värde gäller oavsett kön,etnisk tillhörighet eller social tillhörighet,handikapp eller sexuell läggning. Att människovärdet är okränkbart innebär att andra värden, som produktiopn eller nytta aldrig får sättas över människans rätt till liv. Rätten till liv och rätten att inte få sitt människovärde kränkt är något som vi anser vara naturgivet, det finns inneboende i den mänskliga existensen. Det bygger på att det finns rättigheter som är absoluta, som inte kan förhandlas bort. Dessa aspekter tycker jag fattas i diskussionen om värdegrunden. Det är oerhört viktigt att detta lyfts upp.

söndag, oktober 07, 2012

Analys av mp:s budget

Jag ska försöka mig på ytterligare en analys när det gäller Miljöpartiets budget. Jag kommer endast behandla s och mp:s budget p ga utrymmesskäl. Som jag tidigare skrivt, så går det givetvis inte i detalj gå in i förslagen, men kommer kort att beröra dom. Frågan som man ställer sig är hur får Miljöpartiet ihop att en generell sänkning av arbetsgivaravgiften kommer att skapa nya jobb men att en dubblering av samma avgift för ungdomar inte påverkar arbetslösheten? Höjd bensinskatt och införandet av lastbilsskatt kommer att få stora konsekvenser för den svenska glesbygden. Lastbilar betalar inte skatt. Skatten kommer att betalas av företag och människor i glesbygden som får dyrare varor och sämre transportmöjligheter. För att klara sig i Miljöpartiets Sverige gäller det att omgående bosätta sig i någon av de större städerna. ”Hela Sverige ska leva” har i Miljöpartiets tappning blivit ”hela Södermalm ska leva”. Miljöpartiet vill styra och ställa med familjerna genom att avskaffa vårdnadsbidraget och tvångsdela föräldraförsäkringen. Partiet har också släppt sitt tidigare förslag om barntid och har därmed helt köpt den socialistiska tanken om att möjligheten att tillbringa tid med sina barn är en fråga om arbetstid och inte en fråga om relationer och ett familjevänligare samhälle. Skatteavdraget för ensamstående är ett dåligt förslag av två skäl. Det ena är att det skulle ge en skattesänkning till ensamstående föräldrar (utom de som saknar skattepliktig inkomst, alltså de med sämst ekonomiska förutsättningar) oavsett inkomst vilket vore ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Det andra är att det sänder helt fel signaler när man skulle förlora pengar på att flytta ihop. Kristdemokraterna vill se en politik som stärker möjligheten för sammanhållning, istället för att motverka den.

Analys av s-budget

Efter att ha tagit del av de skuggbudgetar så tänker jag kort försöka mig på en analys av dom.Jag kommer behandla de olika förslagen i separata inlägg. Intressant att notera är att Socialdemokraterna inte lägger några konkreta förslag vad gäller vårdnadsbidrag,barnomsorgspeng och föräldraförsäkring. Värt att notera är också att Mp inte presenterar någon ytterligare sänkning av skatten för pensionärer, men ställer sig bakom regeringens liggande förslag. Socialdemokraterna har under Stefan Lövens tid som partiledare gjort stort nummer av att det är dom som vet att det är i företagen som jobb skapas. Hur det budskapet hänger ihop med kraftiga skattehöjningar som nu Socialdemokraterna nu lägger på de svenska företagen är svåra att förstå. 2 procent högre bolagsskatt än regeringens förslag, 14 miljarder i höjd arbetsgivaravgift för ungdomar och dubblerad restaurangmoms ger en ökad skattebörda på närmare 30 miljarder för företagen. hur hjälper det några företag att skapa nya jobb ? Socialdemokraterna håller fast vid den höjda marginalskatterna som redan är högst i världen "Ingen ska få betala mer än 60 procent i marginalskatt" är den nya devisen. Socialdemokraterna avskaffar skatteavdraget för till ideella organisationer. När Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat givande och större engagemang så vill Socialdemokraterna minska engagemanget och hellre styra det med riktade bidrag. När det gäller Rut avdraget, som varit till stor hjälp både när det gäller att skapa nya arbetstillfällen och att lösa livspusslet för många familjer. Vilken nytta en halvering i taket av avdraget är svårt att se.

onsdag, oktober 03, 2012

Bygg människovänligt

Nu flaggar regeringen för att underlätta reglerna för att underlätta för privatpersoners med möjlighet att hyra ut sin bostad. Jag har tidigare här på min blogg skrivit om bostadssituationen för studenter. Jag tror att det krävs en helhetssyn i bostadsfrågan. Därför så är det min förhoppning, när oppositionen i lugn och ro får läsa igenom förslaget får insikten att det är bra. För att få ett helhetsgrepp krävs åtgärder på flera områden. framförallt handar det om att öka utbudet av lediga lägenheter. En åtgärd som jag gillar är att öppna upp möjligheten att bilda kollektiv i en lägenhet utan att betala för varandra. Att varje person får et eget kontrakt för sin del av lägenheten, så kallade kompiskontrakt. Om vi genom att uppmuntra till sammanboende kunde få 10 procent av de i Stockholm och Malmö att flytta ihop, så kunde 19 000 lägenheter frigöras i Stockholm och 3 000 i Malmö. I huvudsak så handar detta om små lägenheter som ofta efterfrågas av ungdomar. På så sätt kan ensamheten minska samtidigt som fler bostäder frigörs åt andra. Ytterligare ett konkret förslag som Norge har. Där är det skattefritt att hyra ut bostaden till halva privatkostnaden. Det gör att villor ofta byggs med en mindre uthyrningsbar bostad i fastigheten. Enigt Stockholms handelskammare skulle bättre villkor för andrahandsvillkor för kunna skapa inte mindre än 55 000 beostadstillfällen bara i Stockholmsområdet. Därför måste vi,på samma sätt som i Norge, låta alla hyresintäkter för upp till halva privatbostaden vara skattefria. Det finns andra aspekter, men jag väljer att stanna här.

tisdag, september 25, 2012

Billström, ta ansvar för flyktingbarnen!

I morgon kommer det att arrangeras en demonstration på Mynttorget i Stockholm för att migrationsminister Tobias Billström för att säkerställa att barns asylprocess ska agera för att säkerställa att barns asylprocess är rättssäker och beaktar barns bästa. Detta välkomnar jag av flera anledningar. Den senaste tiden har media uppmärksammat om flera fall där Migrationsverket, den myndighet där Tobias Billström (m)är ansvarig minister, beslutat att utvisa flera barn trots att det uppenbart står i strid med vad som är barnens bästa.Detta kan vi se i fallen med Ali 15 år,Haddile och Viola.Men det finns en mängd barn som far illa på grund av det sätt som migrationsverket styrs av ansvarig minister, Tobias Billström. Vi hör dagligen om fler och fler fall där ensamkommande barn tvingas gömma sig i rädsla för att utvisas till länder som Italien. Vi hör samtidigt hur polisen trappar upp jakten på dessa barn genom att göra tillslag på skolor, systematiskt begära legitimation av barn på gator och torg samt ligga i bakhåll efter idrottsträningar och liknande. Vi anser att det gått för långt och att politiken måste förändras. Som kristdemokrat vill jag att Tobias Billström tar ansvar för att skydda barn på flykt från att råka illa ut. Vi vill markera för den ansvariga ministern att migrationsverket inte jobbar på ett sätt som inte sätter barnens bästa i centrum. De krav som framfördes vid demonstrationen är högst rimliga som i korthet går ut på: - Stoppa genast utvisningar av barn till Italien och Malta (Dessa länder har ett undermåligt mottagande av minderåriga där basala behov inte tillgodoses) - Undanta barn som grupp från Dublinförordningen (vilket låter barn få söka asyl direkt i Sverige, hellre än att de skickas runt mellan länder som vägrar ta ansvar)

söndag, september 23, 2012

Kristdemokratiska inslag i budgeten

Som kristdemokrat är jag väldigt nöjd vad vi vi åstadkommit i årets budget. Vi kristdemokrater fått gehör för de tre frågor som vare prioriterade i budgetförhandlingarna.Vi fick till en historiskt hög satsning på infrastrukturen, framförallt järnväg. Vi tar rejäla tag när det gäller drift och underhåll. Vi lyckades få med de andra partierna på en höjning av golvet i föräldraförsäkringen, från 180 till 225 kronor per dag. Höjningen kommer att spela en väldigt stor roll för alla dem som idag bara får ut grundersättningen i föräldraförsäkringen. Det handlar framför allt om unga föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, om studenter och hushåll där en förälder är född utomlands. I dag får föräldrar med ersättning på grundnivå, vid ett uttag av föräldrapenning under 30 dagar per månad, 5 400 kronor per månad i föräldrapenning före skatt. Efter höjningen blir motsvarande ersättning 6 750 kronor före skatt. Alltså en ökning på 1 350 kronor (25 procent!) i månaden. Vi möjliggör också uttag av föräldrapenningdagar till barnets tolvårsdag (idag åtta). Vi har också fått igenom ytterligare en skattesänkning för pensionärerna, den fjärde i ordningen. Sänkningen innebär att de flesta pensionärer får mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Sammanlagt innebär de fyra sänkningarna av skatten att Sveriges pensionärer får mellan 6 800 kronor och 10 200 kronor mer i plånboken per år. Sänkningarna betyder mest för dem med låg pension. För en pensionär med garantipension innebär skattesänkningarna sammantaget en extra ”månadslön”. Utan Kristdemokraterna hade det aldrig skett.

torsdag, september 20, 2012

Om läxhjälp

Jag har tillsammans med min partikamrat Annika Eclund, tillika riksdagsledamot skrivit en replik om socialdemokraternas motstånd när det gäller regeringens skolpolitik och möjligheten att få läxhjälp som en hushållsnära tjänst (likt RUT-avdraget) som jag tänkte delge intresserade läsare. Alliansregeringen har lagt om skolpolitiken genom att införa en rad reformer; som ny gymnasieskola,nya läroplaner, ett nytt betygssystem,fler nationella prov och en modern skollag. Allt för att komma till rätta med de problem som socialdemokraterna varit oförmögna att göra någonting åt. Den reflexmässiga reaktionen kring skatteavdraget för hushållsnära tjänster känner vi vid det här laget igen.När RUT-avdraget lanserades kunde vi höra förklenande uttalanden från socialdemokrater. Respektlöst kallade de branschens fackmannamässiga arbetare för pigor. Idag är tongången annorlunda. De elever som har behov av hemuppgifter kan få det inom skolans ram, i skolans uppdrag ingår anpassning efter elevernas behov, allt för att alla elever ska nå målen,det finns olika anledningar till att elever vill få studiehjälp i hemmiljö. Tidigare har detta varit ytterst få förunnat, och inte sällan har det rört sig om en svart marknad.Nu öppnas nya möjligheter för fler att använda sig av hushållsnära tjänster, nya jobb genereras på en vit marknad och läxhjälp blir uppnåeligt för en bredare grupp elever. Oppositionens åsiktsuttryck angående läxhjälp kommer med alla sannolikhet att förändras med tiden, det är vår starka förvissning.

tisdag, augusti 21, 2012

Nej till ett allianspartiGöran Hägglund meddelade för en tid sedan att han säger nej till statsministerns förslag  till en gemensam valplattform för Alliansen. En uppfattning som är alldeles riktigt av flera skäl. Det första som slår mig är att värderingarna som står bakom varje parti försvinner. Det är ju trots allt så att det finns tankegods i varje parti som riskerar att försvinna om det bildas ett stort alliansparti.. Jag anser att det finns en problematik i dagens politiska debatt att m debatterar s och s debatterar m. Det är inte alltid lätt för de andra partierna att hävda sig, speciellt för dom partier som kämpar med sviktande opinionsmätningar och kämpar i motvind opinionsmässigt.


Därmed  är inte sagt att man inte kan enas i regeringsarbetet. Det finns många goda förslag som lagts och kommer att läggas sedan maktskiftet. Men, mer tydlighet och det behöver bli mer utrymme att faktiskt lägga nya förslag som förklarar varför man just ska lägga sin röst på det partiet o sv.

Jag är övertygad om att kristdemokratin som en unik rörelse i  politiken över vår värld kommer nå framgångar. Kristdemokratin är den rörelse som tar upp frågor kring det specifika människovärdet,synen på människans ofullkomlighet och människans grundläggande behov av små och nära gemenskaper. Det är  renat av så att demokratins innersta kärna utgår från principen om just människovärdet.

Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för alla mänskliga rättigheter. V i vet alla att när människovärdet terroriseras av  ofullkomliga politiker, militärer eller andra, påverkar detta hela den vardagenvi lever i ett på ett negativt sätt.

Krigsförbrytare ställdes inför rätta och dömdes till brott mot mänskligheten trots att de följt sitt lands lagar.trots att de följt sitt lands lagar. Kristdemokratin är det parti i  Sverige som påvisar att politikens och rättssamhällets grund är ömtåligt utan  en hållbar etik och värdegrund. Det är denna övertygelse som gör kristdemokratin unik i svensk politik. Det är med denna övertygelse som kristdemokratin klart fyller ett tomrum i samhällsdebatten som finns.

För ett tag sedan lade folkpartisten Carl B Hamilton ett förslag om att alla allianspartier ska slås ihop. Av de skäl jag angett så finns det all anledning att vara skeptisk.

Ett exempel som sätter fingret på den problematik som uppstår är det min partikollega Göran Sydhage berättar på sin blogg ifrån när kd i Örnsköldsvik gick samman från 4 lokalavdelningar till en stor lokalavdelning som skulle vara stark och slagkraftig. Det som händer är dels att den lokala prägeln försvinner men också att gräsrötterna blir åsidosatta och principen att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå blir åsidosatt. Det tål att tänka på både när vi formar vår organisation men också när vi formar politiken på riksnivå.

onsdag, augusti 15, 2012

Demokratin på Kuba behöver stödJag har med intresse följt KDU-ordförande Aron Modigs berättelse i media om hur han drabbades av en bilkrasch tillsammans med oppoitionella. Jag har tidigare innan händelsen bloggat om situationen på Kuba. Som jag ser det är det otroligt viktigt att omvärlden nu ger sitt stöd till de demokratikämpar som finns. Folket på Kuba behöver det nu kanske merän någonsin. Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) ger en bra bakgrund om vad som egentligen hände, KIC skriver om händelsen:

Söndagen den 24 juli 2012 avled Kubas främste oppositionsledare, kristdemokraten och människorättsaktivisten Oswaldo Paya (bilden ovan, Daniels anmn)  efter att den bil han färdades i kolliderat med ett träd. Vid incidenten avled även Harold Cepero, en av de unga lovande ledarna i den förbjudna kristdemokratiska rörelsen på Kuba.

....Med sin höga moral, beslutsamhet och strategiska förmåga var han ständigt en nagel i ögat på den kommunistiska regimen. När han i unga år vägrade förneka sin kristna tro och skickades till arbetsläger, då han kastades ut från universitetet i sin övertygelse att det fanns något annat bortom kommunismens dekret och testuggande, när han hävdade att civila samhället inte kan ersättas av staten, när han startade sin kristdemokratiska rörelse, utmanade det kommunistiska partiet genom att försöka bli kandidat i landets riggade valsystem, enade en splittrad opposition och skapade en verklig människorättsrörelse med fäste i hela landet, eller när han fick Europaparlamentets Sacharovpris för sitt arbete. Det är inte svårt att höra Castrobröderna indignerat klaga över denne ständige Paya, som inte lämnade diktaturen någon ro.

Sanna hjältar med andra ord. Vi får aldrig mättas i att kämpa för demokrati. Vi får aldrig mättas att kämpa för det alltid lika okränkbara människovärdet. Vi vet att ensam inte är stark och människan är i behov av små nära gemenskaper. Det är rent av så att självaste demokratins innersta kärna utgår just ifrån principen om just människovärdet.

Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen före alla andra mänskliga rättigheter. Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra, påverka detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt. 
 

fredag, juni 08, 2012

Skärpta vapenexportsregler - tankar inför parlamentarisk utredning

Läser i en debattartikel att regeringen nu har till avsikt att skärpa vapenexportkontrollen. Regeringen tillsätter nu en parlamentarisk utredning med syfte till att utreda den framtida exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. Syftet är att skärpa vapenexportkontrollen när det gäller icke-demokratiska stater. Gott så, att man vaknat kring denna viktiga fråga. Det återstår å se om ord går till handling.

I artikeln så konstaterar man inledningsvis att Sverige utrikes- och handelspolitik, liksom andra politikområden, bidra till  en hållbar och rättvis global utveckling. Sverige har ett genuint engagemang  för att medverka till stärkandet av demokrati och mänskliga fri-och vår krigsmaterielexport ska givetvis inte undergräva denna strävan. Sverige politik för global utveckling, liksom EU:s uppförandekod, utgör också verktyg  för att styra mot en sådan utveckling.

Vidare konstateras det som kanske är det viktigaste. Artikeln fortsätter :

En bredare parlamentarisk samstämmighet skulle främja långsiktighet och stabilitet...utredningens huvudsyfte ska -i enlighet med den riksdagsöverenskommelse  [ Daniels kommentar] som slöts förra året mellan allianspartierna och Socialdemokraterna om att ta fram en ny krigsmateriell lagstiftning gentemot icke-demokratiska stater... utredningen kommer därutöver få till uppgift att utreda på vilket sätt en skärpning av exportkontrollen exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater kan förväntas få, för Sveriges bredare bilaterala, för den svenska exporten av krigmaterial och tekniskt bistånd, för försvarsindustrin och för ekonomin i stort.

Givetvis är detta vackra formuleringar, men det finns all anledning för oss att engagera oss, som medborgare eller kalla det för "gräsrötter" att sätta blåslampa på regeringen, så man verkligen skrider till verket I detta arbete skulle man kunna använda folkbildningen som är en välbeprövad och viktig del av det civila samhället. Det är också här man kan lyssna in röster som finns och analysera men också använda denna kanal för att väcka andra frågor/idéer på området.

söndag, juni 03, 2012

Demokratin - samhällets grundbultLäser att det idag finns 38 000 förtroendevalda i våra kommuner och landsting. SCB:s statistik visar att endast 8 procent av politikerna är över 30 år. Värt att notera är att samma åldersgrupp utgör 20 procent av befolkningen medan åldersgruppen 50-65 år är överrepresenterad. Inom politikerkåren är de över 65 år år en ökande grupp från 17 procent till 234 procent. Det finns naturligtvis också andra aspekter än statistik som man ska fokusera på, nämligen hur man stärker demokratin, kanske särskilt de grupper som brukar nämnas, antalet kvinnor och utlandsfödda, men jag vill också lyfta medborgarperspektivet.I debatten har framförts att ge fler representation och ge fler rösträtt i kommunvalen.

Som ung kristdemokrat välkomnar jag naturligtvis detta arbete. Jag har tidigare gett min och utifrån vårt principprograms syn på demokrati och jag föreslog då att ett medborgarråd ska inrättas. Jag tycker fortfarande att denna idén är spännande och som man skulle kunna utveckla till att bli ett forum där medborgare får träffa politiker, gå samman och lyfta förslag mot varandra, ja, möjligheterna är stora. Det är i detta arbete vi på allvar kan ta tillvara på det civila samhället.

I ett diskussionsunderlag till Demokratiutredningen SOU 1998:101 så konstateras det att röstningserfarenheten är det första steget för förstagångsväljarna att bli en fullvärdig demokratisk medborgare.Vidare kan man också konstatera att röstningserfarenheten är viktig för demokratin eftersom den fungerar som en katalysator för medborgarnas politiska intresse och senare i livet.Detta är en intressant utgångspunkt och en bra metafor.

Vidare konstateras det att demokratin i Sverige är att medborgarna förväntas vara intresserade av politik, informerade i politiska frågor och delta aktivt i politiken. De förväntas uppfatta den politisk verkligheten på ett klart och korrekt sätt. De förväntas agera rationellt och dessutom ta hänsyn till vad som är bäst för alla. Denna 'supermedborgare' är det ingen som tror existerar i verkligheten. Jag tycker detta sätter frågan om en fungerande demokrati på sin spets.

Självklart så finns det mer aspekter som man kan ta med, som exempelvis medborgaren i en kristdemokratisk kontext, men jag väljer att stanna här, för ni ska orka läsa. När det gäller den ökande representationen i exempelvis kommunen så ser jag det som otroligt viktigt att folk känner sig representerade av en vettig företrädare som kan föra ens talan, likaså när det gäller rösträtt. Jag tror att det är viktigt med en levande diskussion i dessa viktiga frågor och här tror jag att vi kristdemokrater har all anledning att gå i bräschen.måndag, februari 20, 2012

Dags å ställa om svenska fordonsflottan !

En fråga som nyligen diskuteras är att enligt regeringens mål att den svenska bilparken ska vara fossilfri år 2030. Med en genomsnittsålder på 16 år för en äldre bil så kan det så betyder det att det inte ska säljas en fossilberoende bil fr om omkring 2014. Idag så ser vi en motsatt utveckling. Andelen fossiloberoende bilar som säljs i Sverige har minskat sedan 2006.

Utifrån den förvaltarsyn vi kristdemokrater som ska vi både värna både om miljön och klimatet. Det behövs också en annan syn på tillväxt, där markandsekonomin är viktig. Definitionen av miljöbilar måste skärpas. Det var ett helt riktigt och första steg att regeringen införde en officiell miljöbilsdefintion ur skattesynpunkt. Nu används den också ute i våra kommuner t ex i Helisngborg som infört friparkering för miljöbilar på kommunens p-platser. Nu kan p-vakterna bara knappa in reg nr på bilen så framgår om det är en miljbil eller inte. Fri parkering är ett incitament som avgjort valet positivt för ett antal bilköpare. Det är därför med stor förvåning som jag ser min egen hemkommun, Jönköpings kommun nu slopat denna förmån.

Det är nu hög tid att applicera defintionen. Det var många som tidigare krävde detta av Carlgren men regeringen kom inte till skott. Detta är något vi kristdemokrater borde driva hårt inom regeringen. Fossilfritt borde numera vara det enda rimliga för att komma igång med en skattelättnad, fri parkering,undantag från trängselskatt mm.

Vi kommer ha svårt att klara miljömålen. De är ändå satta för lågt eftersom den senaste den senaste forskningen visat att situationen är mer allvarlig än när vi satte målen. Det är alltså bråttom med konkreta åtgärder.

Vi måste prioriter biogas och elbilar. Jag liksom flera tror också på fortsatt användning av ekonomiska styrmedel som fossilskatt. Sedan så måste vi titta på hur det slår i glesbygd utan möjlighet till biogas och laddningsstationer för el. Det måste gå att lösa.

En nyckelfråga är också utbyggnad av järnvägar,höghastighetståg mm för att gods förs över till järnväg från lastbilar och att tåget på allvar ska kunna konkurrera med flyget på halvlånga och långa sträckor.

Det finns mycket att göra bara viljan finns, även om det inte alltid sker så snabbt.

söndag, februari 19, 2012

Mer tid för barnen

Flera liberala debattörer och tidningar har kritiserat vårdnadsbidraget och argumenterat för en ökad kvotering av föräldraförsäkringen.När vår nya familjepolitik presenterades där vi vill bygga ut föräldraföräkring, införa barnomsorgspeng och ett barnskatteavdrag så kritiserar jämställdhetsminister Nyamko Saboni (FP) dessa hårt.

Att socialdemokrater kritiserar vårdnadsbidrag och lovordar kvotering är man van vid eftersom socialistiska politiker i alla tider velat bestämma så mycket som möjligt - vare sig det gäller äldreomsorg, vår egen plånbok eller barnomsorgen. Desto mer upseendeväckande är Sabonis kritik, som företräder ett påstått liberalt parti. Egentligen borde det ju vara självklart att mer makt till barnfamiljer är en liberal hållning.

När Saboni, liksom flera liberal debattörer och tidningar underkänner familjens betydelse för ett barns utveckling är desto mer glädjande att kristdemokraternas presenterat flera goda förslag som ger ökad makt och valfrihet för familjerna.

Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år. Ett förslag är att utöka föräldrapenningdagarna med 30. Begränsningar i regelverket ska bort och inkomstsskyddet förlängas till tre år.Rätten till tjänstledighet på heltid för att vara hemma med barnen bör utvidgas så att båda föräldrarna har lika rätt till 18 månaders föräldraledighet när barnet är under tre år. Golvet i föräldraförsäkringen ska höjas för de familjer som har sämst ekonomi med 70 kronor per dag. Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna. Föräldrarna ska själva ges makten att fördela tiden med sina barn.

Barnomsrogspeng för egna barn. Barnomsorgspeng finns sedan den 1 juli 2009 men ska byggas ut så att föräldrar kan få barnomsorgspeng även om det enbart gäller egna barn i hemmet. Hur mycket pengar det rör sig om bör bestämmas av kommunen och vara kopplad till den genomsnittliga kostnaden kommunen har för barn i annan pedagogisk omsorg.

När det gäller kvotering av föräldraförsäkringen så måste det vara upp till varje familj att själv bestämma om hur man lägger sin barnledighet. Detta måste vara en självklar utgångspunkt.

När det gäller vårdnadsbidraget så har det varit en hörnsten i vår familjepolitik under många år.Målet med vårdnadsbidrag är att skapa ökad rättvisa och valfrihet i barnomsorgen och ge föräldrar möjlighet till mer tid tillsammans med sina barn. I realiteten är det dock inte många barnfamiljer som upplever att konstruktionen av det nuvarande vårdnadsbidraget ger tillräckliga valmöjligheter. Därför behöver man se på de olika förslag som presenterats och landa i en bättre avvägning mellan målet att familjer ska kunna stå på egna ben och ta ansvar för sin egen försörjning och målet att skapa valfrihet i barnomsorgen och mer tid för barnen. Det är klokt att erbjuda barnfamiljerna olika verktyg.

lördag, februari 18, 2012

Sverige ska ha en generös flyktingpolitik

Har inte haft tillfälle att skriva här på bloggen på ett tag, så nu kommer några inlägg på raken. Jag har tidigare bloggat om migrationspolitiken, läser i en artikel av pastorn Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan i Stockholm där han menar att den svenska flyktingpolitiken blivit allt hårdare under de senaste åren där han märker de som arbetar med och träffar några av de allra mest utsatta i samhället ser hur medmänskligheten kylts ned.

En signal som är viktig och bör tas på största allvar. Swärd menar att framfarten av högerextrema och främlingsfientliga partier i Europa medför att de etablerade partierna för en mer restriktiv för en mer restriktiv flyktingpolitik för att parera den politiska konkurrensen från högerpopulismen.

Jag delar delvis denna uppfattning. Ett exempel som visar detta med tydlighet är debatten om att ge papperslösa rätt till vård. Det är ingen hemlighet att vi kristdemokrater arbetat hårt för att alla som vistas här ska ha rätt till vård. En rätt som självklart också borde innefatta dem som är så kallade papperslösa. För rätt till sjukvård är en mänsklig rättighet, oavsett om man har sina papper i ordning eller inte.
Förra året så tillsatte regeringen en utredning som skulle se över hur - inte om rätten till vård skulle garanteras. Utredning som presenterades i våras som nu ska remitteras. För att förslagen ska gå igenom så måste hela regeringen vara överens. Moderaterna var redan till början skeptiska till utredningen och har fortsatt att bromsa den vidare processen,vilket är att beklaga.

Samtidigt så har regeringen arbetat för en mer generös och human migrationspolitik, där kristdemokrater varit den starkaste rösten för i regeringen genom överenskommelsen om migrationspolitiken under mandatperioden, vilket skapar en stabil riksdagsmajoritet för mandatperioden, vilket säkerställt att Sverigedemokraterna inte heller i fortsättningen kommer att få något inflytande över migrationspolitiken. Det finns mer att göra på området, även om en del redan är gjort.

Slutligen så vill jag instämma i Swärds ord, som belyser frågan på ett bra sätt när han talar om om att flyktingpolitik handlar om att hjälpa människor i utsatta situationer, som riskerar att bli dödade,torterade eller fängslade om de måste återvända till sina ursprungsländer. Europa inklusive Sverige är idag ett slutet fort när det gäller att ta emot flyktingar. Det är intressant att notera att ett fattigt land som Kenya tar emot fler flyktingar än vad hela Europa gör sammantaget.

Swärd menar vidare att det på senare år skapats en hårdare restriktion även i den svenska flyktingpolitiken. Barmhärtighet och tolerans ska balanseras mot hårdhet och tuffare krav. Det verkar som att balanspunkten har skiftats till medmänsklighetens nackdel. En ganska utbredd känsla är att svenska flyktingpolitiken har skärpts de senaste åren, det finns exempel på ledande poltiker bland allainspartierna som är bekymrade över utvecklingen.

Swärd sätter verkligen frågan på sin spets. Synpunkterna är mycket viktiga att ha med sig när man arbetar vidare med frågan.

onsdag, januari 11, 2012

Bostad först

Läste i en artikel i min lokaltidning,Jönköpings Posten idag att antalet uteliggare minskar, men hemlösheten i övrigt ser ut att öka i Jönköping. Därmed följer Jönköping den nationella trenden.
Värt att notera i sammanhanget är också att det var fler som var riktigt akut hemlösa och till exempel bodde utomhus eller på härbärge vid den förra mätningen i Jönköping, som gjordes år 2005. Detta innebär ett stort ansvar för såväl stat,som kommun.

Det gäller att alla krafter arbetar med frågan, här spelar civilsamhället en viktig roll. En intressant modell som vunnit gehör utomlands är "Bostad först" som innebär att den hemlöse i första hand ska erbjudas en bostad på normala villkor och parallellt erbjuda den hjälp och stöd som han eller hon behöver för att komma till rätta med de problem som finns.

Socialstyrelsen och Boverket har tagit fram en kunskapsöversikt om olika boendelösningar för att lösa hemlöshet.En övergripande slutsats är att kommunerna måste kunna erbjudaså permanenta boendelösningar som möjligt,kompletterande med individuellt behovsanpassat stöd.

Det är också viktigt att ha med sig att hemlösa personer har samma behov av ett tryggt långsiktigt boende som andra, oavsett om de har andra problem utöver bristen på bostad.Ett resultat från den systematiska Hemlösa personer har samma behov av ett tryggt långsiktigt boende som andra, oavsett om de har andra problem utöver bristen på bostad. Ett resultat från den systematiska kartläggningen tyder på att ett tryggt boende ibland också är en förutsättning för att stöd och vård i olika former ska ha effekt. Vägen till ett självständigt boende sker i många fall stegvis, med
successivt minskat behov av vård och stöd. Detta är viktigt att vi har med oss.

Våra kommuner behöver stöd för att arbeta vidare och att rikta framtida statliga stöd till att arbeta vidare. Därför är vi i behov av att tillsätta en nationell hemlöshetssamordnare. Samordnarens uppdrag kan vara att b la meverka till att kostnads-och konsekvensanalyser görs av hemlöshetens samhällskostnader och mänskligt lidande, medverka till att utveckla metoder och arbetssätt o sv.

Arbetar vi med detta för ögonen så kan vi tillsammans minska hemlösheten.

fredag, januari 06, 2012

IKEA gör rätt för sig

Har nu uppdaterat mig lite angående IKEA:s inköpsrutiner. IKEA har höga ambitioner för att göra rätt för sig vad gäller de produkter de erbjuder i sina restauranger. Man köper idag sina ägg ifrån Finland för att äggen ska komma från inredda burar.

Den kyckling man köper in,importeras från Frankrike där den kokats/grillats. Dessförinnan är den uppfödd i England. Man kan konstatera att det är tråkigt att man väljer uppfödare som ligger så långt bort och inte erbjuder svensk kyckling och ägg i sina restauranger. Därför är det på sin plats om en ursäkt att IKEA:s kycklingimport som att den var sammankopplad med ägg produktionen i Frankrike.

onsdag, januari 04, 2012

Är det befogat att tala om "religiös rensning" ?

Runt omkring i vår värld, sås förföljs människor för sin tro. Detta måste det spridas ökad kunskap kring. Det hör till människovärdet, att fritt kunna utöva sin tro.

I DN den 27 mars 2011 fanns en intressant ledarartikel med titeln "Kriget mot kristna". Bakgrunden till artikeln var det ökande våldet mot kristna, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika. DN:s ledarskribent tar upp några exempel på undersökningar som gjorts. Den brittiska katolska organisationen Aid to the Church hävdade nyligen i den färska rapporten "Persecuted and Forgotten" (Förföljd och Glömd) att 75 procent av all rligiös förföljelse riktas mot kristna.

DN tog också som exempel tankesmedjan Pew Research Center som hävdar att kristna trakasseras i två tredjedelar av världens länder,fler än andra religionsutövare. DN konstaterar också på ledarplats att västvärlden har en stark ovilja mot att ta avstånd från följelser mot kristna och nämner flera orsaker till detta. DN nämner också att höga muslimska företrädare världen över har tagit starkt avstånd mot våldet mot kristna. Det är bra att en stor tidning som DN markerar sin inställning i frågan så starkt !

Dessa brott mot människovärdet som faktiskt sker världen över, måste vi i västvärlden ta avstånd ifrån. Jag liksom flera tycker det är befogat att tala om "religiös rensning".

tisdag, januari 03, 2012

Skärpning IKEA

Man kan fundera över vad det är IKEA erbjuder till så låga priser. Tidningen Fjäderfä avslöjade för en tid sedan hur IKEA importerar sin kyckling.

EU har gjort stora ansträngningar för inbyggda burar som är en viktig djursskyddsreform som en rad länder förhalar. Det är därför upprörande att IKEA köper sin kyckling ifrån Frankrike som är ett av de länder som framhärdar i att vilja utsätta sin kycklingpopulation för gamla oinredda burar.

Detta är anmärkningsvärt och beklagansvärt, speciellt med tanke på att IKEA på sin hemsida deklarerar att man har höga ambitioner ilja erbjuda mat av hög kvalitet för en liten peng. Det är lovvärt men klingar falskt när de importerar kyckling av det här slaget.

Jag delar också uppfattningen att IKEA:s kunder ställer högre krav och förväntar sig att företaget kan backa upp fina ord. Att kycklingar ska kunna leva i inredda burar innebär att de har värpreden, ströbädd och sittpinnar. Ett alldeles rimligt krav som svenska bönder hörsammat. Det har dock inneburit att de får kämpa under orättvisa konkurrensvillkor. Detta är beklagansvärt.