måndag, juli 24, 2006

Med fokus på Hong Kong


Fortsätter min fokusering på min blogg om Kina och mänskliga rättigheter. I detta inlägg ska jag fokusera på staden Hong Kong. Självklart kommer jag inte ge heltäckande bild, men ska ändå göra ett försök att beskriva situationen.

Den viktigaste politiska frågan i Hongkong SAR (Special Administrative Region) gäller relationen till Peking och upprätthållandet av Hongkongs autonoma ställning enligt principen "ett land, två system" i enlighet med Hongkongs minikonstitution, Basic Law.

Företrädare för de demokratiska krafterna i Hongkong önskar se en snabb utveckling mot full demokrati. Ett viktigt steg på vägen är fria och allmänna val av Chief Executive, Hongkongs regeringschef, och till parlamentet, LegCo, vid nästa val 2007/2008. Centralregeringen i Peking och inflytelserika företrädare för näringslivet motsätter sig en alltför snabb utveckling. National Peoples Congress i Peking meddelade formellt i april förra året att allmänna val inte kan äga rum redan 2007/2008. Det skapade en betydande politisk spänning mellan demokraterna i Hongkong å ena sidan och regeringarna i Hongkong och Peking å andra sidan.

Efter en konsultationsprocess kring den demokratiska utvecklingen lades en slutrapport fram i oktober. I rapporten föreslås förändringar som innebär en utvidgning av den valkommitté som utser Chief Executive samt ökad representation i parlamentet av lokalvalda politiker. Någon tidsplan för övergången till full demokrati presenteras inte, något som kritiseras av det demokratiska lägret.

I mars avgick regeringschefen Tung Chee-hwa av hälsoskäl, två år innan mandatperiodens utgång. Den ende kandidat som ställde upp i fyllnadsvalet var tidigare biträdande regeringschefen, Donald Tsang. Redan i ett tidigt skede uttalade centralregeringen i Peking sitt stöd för Tsang som även hade ett starkt stöd bland Hongkongs befolkning. Tsang, som har en lång karriär bakom sig i Hongkongs administration, utsågs formellt till ny Chief Executive i juni.

Tsang har vinnlagt sig om att förbättra kommunikationen på politisk nivå mellan Hongkong och fastlandskina. Ett första steg var en resa till grannprovinsen Guangdong som Tsang ledde. Samtliga parlamentariker i Hongkong bjöds med på resan, även de demokrater som tidigare varit portförbjudna i Kina.

Storbritannien hade för Hongkongs vidkommande ratificerat sex av de centrala konventionerna för mänskliga rättigheter (MR). Dessa är konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor, konventionen mot tortyr och konventionen om barnets rättigheter. Kina har accepterat att de skall fortsätta att vara tillämpliga på Hongkong. Kina har tillåtit en fortsättning av rapporteringen till FN varje år om läget för de mänskliga rättigheterna i Hongkong och endast krävt att rapporten insändes via Peking.

Hongkong är ett rättssamhälle där rätten till liv och kroppslig integritet generellt sett respekteras. Dödsstraffet avskaffades 1993.

Generellt sett åtnjuter Hongkongborna oförminskad rätt till rörlighet över gränserna. Dock bör noteras att vissa företrädare för oppositionen inte tillåts resa till Kina, men en uppluckring av dessa restriktioner tycks vara på väg. Medborgare i övriga Kina tillåts i allt större utsträckning på egen hand besöka Hongkong som turister. Liberaliseringen kan delvis ses som en åtgärd från centralregeringens sida att stärka Hongkongs turistnäring och ekonomi.
Ett antal händelser sedan återföreningen med Kina har bidragit till en viss ovisshet om Hongkongbornas rättsliga ställning under vistelse på fastlandet. Det förekommer att Hongkongbor grips av myndigheterna i Kina och hålls som gisslan för sina företags obetalda skulder och verksamhet på fastlandet. Vidare har personer med hemvist i Hongkong gripits i Kina och bland annat anklagats för olovlig underrättelseverksamhet.

Ett uppmärksammat fall är journalisten Ching Cheong, som arresterats i Kina anklagad för spioneri. Omständigheterna kring fallet är oklara och Hongkongregeringen anklagas av olika MR-organisationer för att inte ha agerat tillräckligt kraftfullt för att informera sig om fallet och verka för att Cheongs rättigheter tillvaratas.

Den personliga friheten respekteras generellt sett. Regeringen har inte förbjudit Falun Gong-rörelsen i Hongkong, trots att man stått under press från Peking i frågan. Rörelsen, som beräknas ha endast 500 aktiva utövare i Hongkong, är dock väl bevakad av myndigheterna. Kritik har uttalats över att tillresande Falun Gong-anhängare avvisats på flygplatsen i samband med toppmöten i Hongkong. I en uppmärksammad rättegång dömdes 2002 ett antal Falun Gong-anhängare för att ha "hindrat framkomligheten på allmän plats" vid en sittdemonstration framför Kinas sambandskontor i Hongkong. Domen överklagades och ogillades av appellationsdomstolen år 2005 med motiveringen att de grundläggande yttrande- och demonstrationsfriheterna ska gälla oavsett politisk inriktning på aktionen.

Även om mycket positivt har hänt i arbetet med de mänskliga rättigheterrna råder stora brister.Detta får vi aldrig glömma när vi talar om mänskliga rättigheter i Kina.

tisdag, juli 18, 2006

Med blicken fäst på Kina

Minnet av Mao Zedong lever:Här säljs souvenirer med den store ledaren

Foto:Amnesty Press

Hur ser situationen ut med mänskliga rättigheter i Kina?. Jag har gått igenom en del mediarapportering och rapporter i ämnet för att bäst kunna beskriva situtionen. Vi måste våga lyfta blicken till våra kinesiska syskon.

Enligt Amnesty Internationals årsrapport var Kina det land som avrättade flest människor, minst 3 000 personer dödades ochdubbelt så många, runt 6 000 dömdes till döden. Men Amnesty tror att det riktiga antalet är närmare 10 000 dödade.

I utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Kina 2005 skrivs "Kina är en enpartistat som saknar fria val. Ett antal grundläggande fri och rättigheter respekteras inte och bland annat tortyr och godtyckliga frihetsberövande förekommer.Politisk opposition är inte tillåten."

Vidare fortsätter rapporten "De grundläggande fri och rättigheterna,såsom yttrandefrihet, pressfrihet,organisationsfrihet och religionsfrihet, är fortsatt starkt begränsade.Under 2005 fanns dock tecken på att restriktionrna för media och på Internet håller på att skärpas ytterligare."

Vidare konstaterar rapporten "Tillämpning av dödsstraffet är mycket omfattande. Trots påstötningar vägrar kinesiska myndigheter att ange exaktauppgifter, men enligt en ledamot av nationella folkkongressen uppgår antalet dödsdömda varje år till över 10 000. Enligt Amnesty International stod Kinaför nästan 90 procent av världens utdömda dödsdomar 2004."
Rapporten fortsätter "Bruket av tortyr är utbrett,trots att det är förbjudet enligt lag." "En tidigare aviserad reform som innebar avskaffande av systemet med arbetsläger, kallat"omskolning genom arbete" eller administrativt frihetsberövande, verkar ha stannat av".

De kinesiska myndigheterna är också världsledande i censur och förtryck av yttrande- och pressfriheten. Enligt organisationen Reportrar utan gränser är Kina bland de fem sämst i världen på pressfrihet, och den kinesiska statsappratens främsta vapen mot tryckfriheten är pressdepartementet. Trots att många medier numer är privatägda har de väldigt lite handlingsutrymme.

Pressdepartmentet ger "riktlinjer" till de kinesiska medierna om vad som är tillåtet att skriva och rapportera om. Exempelvis är det fortfarande förbjudet att rapportera om massakern på Himmelska Fridens torg den 4 juni 1989 då kinesisk militär dödade hundratals obeväpnade demonstranter.

Human rights Watch kritiserar sökmotorer som Google, Yahoo och Microsoft för att anpassa sina tjänseter för att passa diktaturen Kina. Exempelvis har Google tagit bort länkar till internetsajtersom den kinesiska regeringen inte tycker om.

Microsoft skickar felmeddelande till kinesiska kunder när de använder kinesiska tecken för fred,Taiwan, Tibet,demokrati, mänskliga rättigheter eller demonstration.
Yahoo säger i ett uttalande till HRW att de försöker respektera de länders lagar där de etablerar sig. Det är en anpassning som människorättsaktivister anser är ett brott mot FN:s nya regler för multinationella företag. Där står att det är företagens ansvar att deras produkter och tjänster inte används för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Myndigheterna i Peking har högtidligt lovat en förbättring av människorätts situtionen och vissa demokratiska reformer. Men det är något som de flesta bedömare är ense om ännu inte har införts.

2008 ska de olympiska spelen invigas i Peking. De olympiska arnorna byggs av arbetare som fortfarande är förbjudna att orgnaisera sig, strejka eller uttrycka sin mening om missförhållanden. Trots att både Kina och kinesiska företag och de multinationella olympiska sponsorerna som Coca-cola,Kodak och Visa har FN:s arbetsrättsliga organ, ILO:s regler att rätta sig efter.

söndag, juli 16, 2006

Siktet på Beijing 2008


Foto:Wikipedia

Siktet är i olympiska sammanhang ställt på Beijing 2008. Världen kommer att rikta blicken mot Kinas framgångar, samtidigt som man förblindas av den välputsade fasaden och glömmer de massavrättningar som ägt rum på sammaarenor som fotbollen kommer att spelas. Det är viktigt att vi har detta i åtanke när de olympiska spelen inleds i Beijing.Vi måste höja blicken och se på situationen som våra kinesiska syskon har. Jag kommer därför, med bölrjan idag att fokusera kringutvecklingen och situationen i landet.

Kina har en enorm tillväxt. Kinas tillväxt ligger stabilt på 7-8 procent om året. Detta skall jämföras med västliga länders tillväxt på 1-2 procent de senaste åren. Amnesty International säger att de mänskliga rättigheterna inte har respekterats mer i takt med den ekonomiska utvecklingenoch integrationen i världsekonomin,snarare tvärtom.

Kina är en av de hårdaste kommunistdiktaturerna i världen med systematisk förfljelse av oliktänkande, i bästa fall summariska rättegångar och dödsstraff förkontrarevolutionär verksamhet.Journalister och vanliga Internetanvändare sitter fängslade runt om i Kina. Kommunistregimen i Kina har köpt in ett system för att övervaka och filtrera SMS meddelanden från "kontrarevolutionär verksamhet". Redan tidigare har Internet noga övervakats.Den tidigare brittiska kolonin Hong Kong har förändrats oerhört. Ökad kontroll av pressen har skett, utländska TV kanaler som CNN och BBC sänds lokalt med fördröjning. Dyker det upp nyheter som inte passar kommunistdiktaturen så ser man till att bilden blir svart under inslaget.Det finns också ett förslag från Peking till ledarna i hong kong att parabolantenner skall förbjudas.

Hong Kong har ändå en priviligerad ställning som SAR, "Special Administrative Region" ,jämfört med vad folk i andra städer i Kina utsätts för. IOK:s vice ordförande Gunilla Linberg uttalade sig för några år sedan för TT att "Det är ju ett hårt tryck på Kina att öppna sig och förbättra mänskliga rättigheter".

Massakern på Himmelska Fridens Torg 1989 verkar glömd sedan länge. under sitt Kinabesök 1996 lovprisade Göran Persson Kinas stabilitet. Detta ledde till kraftig kritik, inte minst från regeringen i vårt grannland Danmark. Denna kritik skakade Göran Persson av sig med sedvanlig arrogans. Den sittande socialdemokratiska regeringen har som alltid när det gällerkommunist eller socialistdiktaturer hållit en mycket låg profil.

Man vill inte stöta sig med partibröderna i Havanna, Pyongyang eller Peking. Det är dags för regeringen att välja sida, demokrati eller diktatur?

söndag, juli 09, 2006

Växande spänningar mellan Hamas och Syrien

Tänkte ägna mig lite om situationen i Israel i mitt blogginlägg idag. Vi har de senaste veckorna hört oroliga rapporter ifrån Israel. Situationen berör oss. Varhelst det unika, okränkbara människovärdet kränks berör det oss.

Enligt en rapport på den palestinska webbsidan PNN och som citeras i Ynet News ,mötte Syriens president Bashar Assad Hamas-ledarskapet i Damascus kort efter den israeliska styrkeuppvisningen då IAF-stridsflygplan flög över hans palats förra veckan. Den israeliska aktionen var föranledd av det faktum att Israel ser Assad som en av Hamas huvudsupportrar och har upprepade gånger begärt att den syriska regimen upphör att ge pengar tilll och att vara värd för terrororganisationen.

I mötet antas Assad ha begärt frisläppandet av Gilad Shalit,men Hamasledaren Khaled Mashalll,som trots den verkliga auktoriteten i terroroganisationen, vägrade att ge efter. Istället åkte Mashall till Algeriet tillsammans med många av de Hamasledare som har sin bas i Algeriet. Hamas talesmän i Gazaremsan sade att de inte kände till händelsen, men att de inte trodde att informationen var korrekt.

lördag, juli 01, 2006

Dags för ett hederligare Sverige!Foto:Kristdemokraterna

Så har Sveriges viktigaste parti hållit riksting. Denna gång var rikstinget förlagt till Göteborg. Det var en intensiv period. Tinget behandlade också tre prepositioner ifrån partistyrelsen. Den ena om en samlad bostadspolitik och den andra om ett hederligare Sverige. Den tredje om landsbygdspolitik.

Före detta chefen för Svenskt näringsliv, Ebba Lindsö valdes in i partistyrelsen. Med henne vid rodret kommer vi att nå framgångar. Hennes erfarenheter kommer att vara mycket användbara i partiarbetet.

Tyvärr så röstades förslaget om en kommunal polis ned. Förslaget jämkades med ett större kommunalt inflytande över polisen. Fördelarna med en kommunal polis väger enligt mig upp nackdelarna. Fördelarna är att vi får en större närhet till polisen. Sannolikt skulle också det utövas mer ansvar om ansvaret för polisen ligger hos kommunalrådet. Den polisprivatisering som uppstår när alltfler kommuner anlitar privata vaktbolag somska sköta polisiära uppgifter är negativ.

Arbetsbördan blir något större med en kommunaliserad polis för kommunerna. Men inte större än den övergripbar. Kommunerna har redan idag ansvaret för lika viktiga uppgifter som den polisiära såsom räddningstjänst, insatser vid kris. I enlighet med subsidaritetsprincipen ska beslut fattas så nära människor som möjligt. Därför beklagar jag attförslaget röstades ner.

I prepostionen för en storstadspolitik hittar vi viktiga förslag. Förbättra klimatet för småföretag, inför avdragsrätt för hushållsnära tjänster, stöd kvinnors företagande.Vi vill också stärka samordningen genom regioner med utökade ansvarsområden. Vi vill också slopa arbetsgivaravgiften för nystartsjobb. Vi vill också utveckla mångfalden inom arbetsförmedlningen,garantera personbliga jobb-guider, öka konkurrenssättningen inom offentlig finansierad verksamhet, införa ett rikstäckande valideringssystem,öka stödet till avknoppning och social ekonomi.Vi vill också motverka strukturell diskriminering genom såväl avkodifiering som positiv särbehandling. Vi vill också stärka äldres möjligheter och drivkrafter på arbetsmarknaden.

Vi vill införa stödbanker i förorterna till smföretagande i miljonprogramsområdena. Dessa skulle stå för både ekonomiska och kunskapsmässiga resurser för dem som idag har svårt att få lån. Man skulle öka tillgången på riskkapitalgenom samarbete mellan näringsliv,staden och ideella orgnisationer. Förebilderna tilla sådana banker finns internationellt.Detta är endast ett axplock på den nya storstadspolitik som presenterades vid vårt riksting.

Vi kristdemokrater vill stärka familjen och det civila samhället. Vi vill tillsätta en värdekommission för att bidra till en bred värdemässig och etisk mobilisering genom att förankra samhällsdebatten.Vi vill uppvärdera den ideella sektorn. Vi vill stärka etiken inom idrottsrörelsen. Vi vill stoppa politieringen av universitetens styrelser. Vi vill skapa en skola med ordning,arbetsro och kamratskapVi vill stärka förtroendet stat och offentlig sektor. Detta är endast ett axplock ur den proposition som behandlades på rikstinget om hederlighet.