onsdag, oktober 15, 2008

Viktigaste klimatarbetet sker lokalt

På frågan om hur man själv kan bidra till att motarbeta klimatförändringarna är svaret enklare än man tror. Allt från källsortering, mat man köper och vilken bil man väljer.Politiken ska skapa förutsättningar som gör att vi som privatpersoner kan vara delaktiga och bidraga i kampen. Delvis sker detta på riksnivå men den viktigaste biten bör ske på lokal nivå i kommunerna. Stor del av ansvaret ligger alltså hos lokalpolitikerna.


Kommunernas klimatplaner är instrumenten för att skapa förutsättningar för människor att få jobb eller starta eget företag, men även hur vi i framtiden vill bo. Nyckelordet är energieffektivisering.Kunskapen och tekniken för ett energieffektivt byggande finns och därför är byggandet av s.k. nollenergihus med passivhus som utgångspunkt är en viktig del i varje kommuns klimatplan. Det krävs dock vilja och mod hos både politikerna och tjänstemännen.


Utfallet kan vara överraskande positiv och marknadsmässig visa sig inte hel ointressant. Skulle dessutom fler kommuner följa efter kan vi bygga bort en stor del av energiproblemet.Med tanke på de renoveringsplaner samt nybyggnadsplaner som finns för framtiden är det viktigt att bygga smart.Det som har skapats i Nederländska Boxtel är något som vi kan kalla för unikt. Man har nämligen använt sig av de tekniker inom energieffektivisering som vi känner igen och kombinerat med varandra. Resultatet blev nollenergihus. Det låter kanske som en utopi men faktum är att dessa hus ger en överproduktion av mer än 3 500 Kwh/år som årligen ger en avkastning mellan 500- 1500. Vad är det då som gör dessa hus så speciella? Och varför har man lyckats så bra i Boxtel?I grunden är dessa hus byggt som ett passivhus, ett hus utan uppvärmningssystem. Ett annat energisnålt koncept, där du låter kroppsvärmen och värmen från belysning och elektriska apparater stå för uppvärmningen. Som extra tillförde man solpanel som man har kopplat direkt på husets elmätare. För att säkerställa värmeenergi på vintern tillfördes även bergjordvärme med värmevattenpump som ger golvvärme i alla våningarna. Så blev dessa hus dessutom energioberoende.


Ett ovanligt drag som visade sig vara guld värt var att Boxtel kommun lade ansvaret på den byggfirma som skulle vinna upphandlingarna. Inte Boxtel men byggfirman stod för de eventuella riskerna. Boxtel hade bestämt sig för att bygga nollenergi och i upphandlingarna angav man att husen inte skulle säljas förrän man hade kontrollerat att det stämde att de verkligen var nollenergi hus. Därför byggde byggfirman på rätt sida av marginalerna. Man ville helt enkelt inte chansa.


Nollenergihus som framtidens bostad stärker kommunernas miljöprofil samtidigt som det stärker dem som varumärke. Vi kan bygga framtiden redan i dag istället för att vänta på den.fredag, oktober 10, 2008

Socialdemokratins märkliga påståenden
"Försvaret av regeringspolitiken tycks förblinda kristdemokrater" var en av rubrikerna i insändardebatt mellan en socialdemokrat och mig för ett tag sedan.Jag ska här på min blogg försöka bemöta några av de påståenden socialdemokraterna försöker ge sken av.

För det första, att regeringens nu genomförda skattesänkningar skulle tas ut genom höjda avgifter och omfördela från fattig till redan rik,från sjuk till frisk, så får det långsiktigt negativa konsekvenser. Just därför att regeringen tycker det är viktigt att människor har en inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i händelse av arbetslöshet föreslog regeringen att arbetslöshetsförsäkringen sänks med 50 kronor per sysselsatt medlem och månad.Även om vi inte är färdiga är detta ett steg i rätt riktning.


För det andra påstår man att omfördelningseffekten av regeringens förda politik är negativ.Sysselsättningen ökade under 2007 med 110000 personer vilket är en historiskt hög siffra. Av sysselsättningsökningen 2007 gick cirka en tredjedel till utrikes födda och cirka en tredjedel till personer under 26 år. Kvinnors arbetsmarknad utvecklas också positivt. På två år har deltidarbetslösheten bland kvinnor minskat från 71000 till 48000 personer. Det visar på att regeringens politik gynnar kvinnors arbetsmarknad vilket förhoppningsvis kan leda till att skillnaden mellan mäns och kvinnors löner minskar. Det är också mycket glädjande att antalet personer som går på sjuk- och aktivitetsersättning, förut kallat förtidspension, nu minskar för första gången på 35 år.Detta visar på att regeringens förda politik gynnar de mest utsatta.


Nu försöker socialdemokraterna lura i svenska folket att de goda tiderna är över och att Sverige på grund av regeringens politik går in i dystra tider. Inget kan vara mer felaktigt. Trots att ekonomin som en följd av den internationella oron mattas av beräknas arbetslösheten vara fortsatt låg, sjuktalen förväntas sjunka och sysselsättningen förväntas stiga. Enligt försäkringskassans beräkningar kommer sjuktalen att sjunka till under 30 dagar per person och år. Så låga sjuktal har vi inte haft sedan 1960-talet.Detta är också en politik som gynnar de mest utsatta och sjuka.


För det tredje tycker man det är märkligt att vi kristdemokrater lyfter fram vår unika roll i svensk politik. Är det märkligt att påstå att kristdemokratin är unik som tar upp frågor kring det specifika människovärdet, synen på människans ofullkomlighet och människans grundläggande behov av små nära gemenskaper?.Det är rent av så att självaste demokratins innersta kärna utgår ifrån principen om just människovärdet.

Rätten till liv är ju den grundläggande förutsättningen för alla andra mänskliga rättigheter. Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra, påverkar detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt.

Är det märkligt att påstå att kristdemokratin är det parti i Sverige som påvisar att politikens och rättssamhällets grund är ömtåligt utan en hållbar etik och värdegrund?.Dessa värden gör kristdemokratin unik i svensk politik.