söndag, maj 17, 2015

Vi måste agera för vårt klimat

Vi kristdemokrater vill utifrån förvalatarskapstanken, som säger att vi ska lämna jorden i minst lika gott skick som när vi själva tog emot den. En bra utgångspunkt är: "vi har inte ärvt jorden av våra förfäder, utan vi lånar den av våra barn". Att minska koldioxidutsläppen för att förhindra växthuseffekten är nödvändigt och livsviktigt. Vårt mål är att inom en snar framtid hejda förbränningen av fossila bränslen och ersätta dessa med och ersätta dessa med förnyelsebara energikällor. Vi har som människor ett stort ansvar att förvalta de resurser vi har fått oss till del.Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man gör det, alltifrån hur resurser delas till hur de sköts/hushålllas med. I detta finns vår tids största utmaningar,energifrågorna är en av dessa frågor. Ett gott förvaltarskap innebär att vi inte förbrukar mer energi än vad vi behöver. Många energieffektiviseringar kan göras, det bästa exemeplet på detta är den sparade kilowattimmen. Exempelvis kan värme och energisystem samordnas så de arbetar tillsammans, värmen ifrån luften från husen kan användas som uppvärmning, fastigheter isoleras, fönster bytas och vid nybyggnationer bygga hus som passivhus. Allt material vi använder för uppvärmning och elproduktion skadar miljön så lite som möjligt. Vi behöver därför fortsätta arbetet med att byta energislag, bort från fossila bränslen över till mer hållbara energislag. Vi behöver göra detta arbete medvetna om vad för påverkan de nya energislagen har/kan ha. Detta för att vi inte ska bygga in oss i ett system som har andra nya stora stora miljöproblem och/eller orsakar svält i andra delar av vår värld. För att klara det behöver vi komplettera vår infrastruktur genom att stödja lokal till medelstor produktion. Det kan röra sig om energi från sol, vatten, vågor och vind men även el och värmeproduktion från avfallsförbränning och biobränslen ,rötning av gödsel och andra organiska ämnen. På många håll, exempelvis i Jönköpings kommun har man påbörjat detta arbete, vilket välkomnas, men mer behöver göras. Det kan även röra sig om att ta till vara spillvärme från företag,och småskalig produktion av el och värme med b la solceller. Några exempel på vad som bör göras är att se över regelsystemen och styrsystemen så det lönar sig att producera egen el i liten skala (solceller,vindkraft), ta tillvara på spillvärmen från industrier, främja utvecklingen av miljöteknikföretag, t ex genom att öppna en dialog mellan beslutsfattare och företagen för att få reda på vad som utvecklingen. Vi bör också satsapengar på den spårbundna och vattenburna trafiken både för gods och människor. Vi ska också fortsätta satsningen på fossilfria bränslen. Man bör också underlätta för att upphandlingar kan göras som b la främjar minskad förbrukning av fossila och lägre energiåtgång bid framställningen av produkter etc. Till sist, men inte minst vi måste agera nu !