onsdag, april 23, 2008

Havets tillgångar måste övervakasGreenpeaces talesman för havsfrågor,Staffan Danielsson skriver om "EU:s havererade fiskeripolitik " på debattsidan i ett flertal svenska dagstidningar.Jag har skrivit en replik till hans debattartikel,som jag låter intresserade läsare ta del av här på min blogg.

En av hörnpelarna i den kristdemokratiska ideologin är förvaltarskapstanken, som innebär att människan på ett ansvarsfullt sätt skall förvalta och utveckla jordens resurser.
Detta innebär dels att naturresurserna skall förvaltas så att de på ett långsiktigt och uthålligt sätt kan vara till nytta för människorna, dels att naturen i sig har ett värde som ibland måste skyddas från människans verksamheter. När det gäller förvaltningen av våra hav är båda dessa uppgifter aktuella.

Och visst kan det instämmas i att EU: s fiskeripolitik har havererat. Det storskaliga fiske som bedrivits under många år har lett till att fiskebestånden är fullt utnyttjade eller överexploaterade. Det krävs en ändring i vår gemensamma fiskepolitik.

I svenska vatten är det mest aktuella exemplet torsken i Östersjön, där fiskeribiologer nu kräver att fisket helt stoppas under ett antal år. Torskfisket utanför New Foundland var under många år stoppat. Ännu har inte beståndet återhämtat sig helt.

Den nationella och internationella övervakningen av fångstmängderna måste skräpas ytterligare. Det är oacceptabelt att vissa fiskare fortsätter att fiska långt utöver sina tilldelade kvoter. Straffen för överträdelser skall vara kännbara och konsekventa och lagstiftningen entydig. Så kallade check-points, det vill säga rutiner för in- och utpassering i ett lands fiskezon, har visat sig vara effektiva instrument i kontrollverksamheten i de länder där de används.

Fisket ska i likhet med allt annat nyttjande av naturresurser ske med hänsyn till förvaltarskapsprincipen. Det ska vara långsiktigt ekologiskt hållbart och i första hand syfta till människoföda. Ett alltför omfattande fiskeuttag gynnar ingen utan resulterar endast i att tillgången sinar och att näringen på lång sikt dör ut.

torsdag, april 17, 2008

Stoppa avvisningarna till Afghanistan

Nyligen besökte Reza Rezai,som jag tidigare bloggat om polisen i Ljungby (bilden) och mottog ett avvisningsbeslut.Han ska utvisas på lördag till Kabul.

Samtidigt går Migrationsdomstolen emot Migrationsverket i en tredje dom och slår fast att man i nuvarande läge inte kan avvisa ensamstående personer till Kabul om de inte har anknytning i form av familj,släkt, vänner etc.

Det är minst sagt häpnadsväckande att Migrationsverket, trots dessa tre domar som går verket emot och trots att ett par ärenden ligger i Migrationsöverdomstolen i samma fråga, fortsätter att avvisa ensamstående personer utan nätverk till Kabul.

Det enda rimliga är att inhibera samtliga avvisningar i avvaktan på vägledande domar i Migrationsöverdomstolen om nu inte tre domar i Migrationsdomstolen är skäl nog.
Migrationsverkets agerande visar med all önskvärd tydlighet att verket struntar fullständigt i att det finns ett flertal afghaner i samma sits (exvis Reza) som man därmed skickar
iväg till en osäker framtid och kanske tom till en säker död.


Samtidigt ondgör sig den svenska regeringen över situationen i Kina,
Tibet m fl länder.

Regeringen med Tobias Billström i spetsen är ytterst ansvarig för den rådande situationen. Det är en skam att Sveriges regering inte har kraft att ge en tydlig politisk signal till sin egen myndighet,Migrationsverket, att stoppa detta inhumana spel med människors liv.

Enligt min mening borde vi våga kräva följande:


Stoppa omgående avvisningarna till Afghanistan i avvaktan på Migrationsöverdomstolens vägledande domar!

söndag, april 13, 2008

SKL:s tredje modell bra


Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sänt ett brev till utredaren Michael Koch som utreder om almännyttans villkor angående där man föreslår en tredje modell.
Likt min partikollega Acko Ankarberg Johansson vill jag poängtera att kommunerna har ett samhällsuppdrag och ska bland annat ta ansvar för bostadsförsörjningen. Om kommunernas bostadsbolag, som utredaren föreslår, inte får ta samhällsansvar utan enbart ska agera affärsmässigt blir det en övervältring av ansvaret till den privata sektorn.
Sedan vet jag att många företag tar samhällsansvar, men det kan inte vara privata företagen själva som ska bära det. givetvis är det kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret och allmännyttan är ett av verktygen som kommunerna har för att klara uppgiften.
Från SKL har man därför sänt ett brev till utredaren där man avstyrker de båda ytterlighetsalternativen och istället föreslår en tredje modell. Kortfattat innebär den att de kommunala bostadsföretagen ska agera affärsmässigt. De ska rikta sin verksamhet till alla.
kommunerna ska dock kunna ge sina bostadsföretag uppdrag som syftar till att uppnå mål av allmänt intresse för bostadsförsörjningen.Om de allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll avskaffas,ersätts den av annan reglering som innebär spärrar mot oskäliga hyror.
Samtliga partier inom SKL står bakom skrivelsen och man gläds över att ansvarig minister Mats Odell visar stort intresse för förslaget. Det arbetas just nu vidare för att utveckla den tredje modellen och hoppas att den kan vinna ett brett stöd i samhället på samma sätt som partierna inom SKL ställt dig bakom den.