onsdag, april 23, 2008

Havets tillgångar måste övervakasGreenpeaces talesman för havsfrågor,Staffan Danielsson skriver om "EU:s havererade fiskeripolitik " på debattsidan i ett flertal svenska dagstidningar.Jag har skrivit en replik till hans debattartikel,som jag låter intresserade läsare ta del av här på min blogg.

En av hörnpelarna i den kristdemokratiska ideologin är förvaltarskapstanken, som innebär att människan på ett ansvarsfullt sätt skall förvalta och utveckla jordens resurser.
Detta innebär dels att naturresurserna skall förvaltas så att de på ett långsiktigt och uthålligt sätt kan vara till nytta för människorna, dels att naturen i sig har ett värde som ibland måste skyddas från människans verksamheter. När det gäller förvaltningen av våra hav är båda dessa uppgifter aktuella.

Och visst kan det instämmas i att EU: s fiskeripolitik har havererat. Det storskaliga fiske som bedrivits under många år har lett till att fiskebestånden är fullt utnyttjade eller överexploaterade. Det krävs en ändring i vår gemensamma fiskepolitik.

I svenska vatten är det mest aktuella exemplet torsken i Östersjön, där fiskeribiologer nu kräver att fisket helt stoppas under ett antal år. Torskfisket utanför New Foundland var under många år stoppat. Ännu har inte beståndet återhämtat sig helt.

Den nationella och internationella övervakningen av fångstmängderna måste skräpas ytterligare. Det är oacceptabelt att vissa fiskare fortsätter att fiska långt utöver sina tilldelade kvoter. Straffen för överträdelser skall vara kännbara och konsekventa och lagstiftningen entydig. Så kallade check-points, det vill säga rutiner för in- och utpassering i ett lands fiskezon, har visat sig vara effektiva instrument i kontrollverksamheten i de länder där de används.

Fisket ska i likhet med allt annat nyttjande av naturresurser ske med hänsyn till förvaltarskapsprincipen. Det ska vara långsiktigt ekologiskt hållbart och i första hand syfta till människoföda. Ett alltför omfattande fiskeuttag gynnar ingen utan resulterar endast i att tillgången sinar och att näringen på lång sikt dör ut.

Inga kommentarer: