torsdag, september 26, 2013

Vårt kulturella arv måste förvaltas

Läser en utmärkt debattartikel i Dagen där Maria Larsson skriver att genom kulturen kan människor utvecklas och finna mening i tillvaron. Därför är det en grundläggande uppgift för politiken att värna kulturen och ge den förutsättningar att växa fritt. De ideella insatserna har stor betydelse. Jag delar denna beskrivning och anser att kulturen måste ha en större roll. Detta finns det stort stöd för. Det finns ett otroligt viktigt arbete och många är det som lägger ner stora delar av sin vardag på att arbeta med kultur. Detta måste politiken ge förutsättningar för.Kulturen utgör en avgörande del i människors tillvaro. Genom kulturen kan människor utvecklas och finna mening i tillvaron. Forskning har visat att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt friskare. Att värna kulturen är därför en grundläggande uppgift för politiken. Kulturen utgör en avgörande del i människors tillvaro. Genom kulturen kan människor utvecklas och finna mening i tillvaron. Forskning har visat att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt friskare. Att värna kulturen är därför en grundläggande uppgift för politiken. Jag vill nämna några aspekter som jag har tänkt på. Det ena är som jag tidigare har nämnt är att många skolors lokaler står tomma under helger och kvällstid. Dessa skulle (om möjligt) kunna fyllas med repningar med bandet eller konserter. Här skulle man kunna utvecklas. Ett annat perspektiv som jag skulle vilja lyfta är att man självklart bör uppmuntra engagemang. I USA har man insett betydelsen av ungas initiativ. För varje tänkbart intresse finns det möjlighet att starta grupper och projekt under stor frihet. Skolledningen ställer upp med lokaler och erbjuder också stöd från personal. detta föder en oerhörd mångfald. Inte bara de som är bra på idrott eller har höga betyg får blomma ut,utan också de som är intresserade av teater,musik, att skriva,jordbruk, matlagning,vänskap och fynd. Och finns det inte en förening som passar finns det goda möjligheter att starta en. Varför skulle det inte kunna gå här ?. Det finns naturligtvis andra perspektiv som är intressanta att belysa men jag väljer att stanna här.

fredag, september 13, 2013

Ökat stöd till trossamfunden i årets budget - utomordentligt förslag !

Jag ska passa på att blogga lite om det vi kristdemokrater har fått igenom i årets budget. Glädjande så har stödet till trossamfunden har förstärkts med 10,5 miljoner. Detta är ett steg i rätt riktning. För många trossamfund är det lokalerna en viktig samlingsplats som gör det möjligt för att synas och vara en del av samhället. . Idag växer också andelen trossamfund som i huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst och många av dem har svårt att hitta nya lokaler som passar deras ändamål. En del samfund tvingas hyra in sig i lokaler som är utformade så att det är svårt att bedriva den religiösa verksamheten på ett värdigt sätt. Därför är beskedet mycket glädjande.Av den anledningen föreslår regeringen därför att statens stöd till att köpa, bygga eller renovera religiösa lokaler höjs med 7,5 miljoner kronor under åren 2014-2016. Stödet utbetalas med 1,5 miljon kronor under 2014 och 3 miljoner kronor per år under 2015 och 2016. Regeringen föreslår även att statens bidrag till den andliga vården inom sjukvården höjs med sammanlagt 3 miljoner kronor under perioden 2014-2016. Bidraget ska användas till att exempelvis kunna anställa fler sjukhuspastorer, präster, diakoner, ordenssystrar och imamer i den ekumeniska verksamheten för andlig vård inom sjukvården. D Detta är tredje året i rad som staten höjer stödet till trossamfunden, efter att stödet tidigare legat still på samma nivå under tio år. Under åren 2012 och 2013 ökade stödet till samfunden med 25 miljoner kronor och förvaltningsanslaget till SST ökade med 2 miljoner kronor.Senna förstärkning innebär alltså en satsning för det civila samhället.