fredag, september 13, 2013

Ökat stöd till trossamfunden i årets budget - utomordentligt förslag !

Jag ska passa på att blogga lite om det vi kristdemokrater har fått igenom i årets budget. Glädjande så har stödet till trossamfunden har förstärkts med 10,5 miljoner. Detta är ett steg i rätt riktning. För många trossamfund är det lokalerna en viktig samlingsplats som gör det möjligt för att synas och vara en del av samhället. . Idag växer också andelen trossamfund som i huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst och många av dem har svårt att hitta nya lokaler som passar deras ändamål. En del samfund tvingas hyra in sig i lokaler som är utformade så att det är svårt att bedriva den religiösa verksamheten på ett värdigt sätt. Därför är beskedet mycket glädjande.Av den anledningen föreslår regeringen därför att statens stöd till att köpa, bygga eller renovera religiösa lokaler höjs med 7,5 miljoner kronor under åren 2014-2016. Stödet utbetalas med 1,5 miljon kronor under 2014 och 3 miljoner kronor per år under 2015 och 2016. Regeringen föreslår även att statens bidrag till den andliga vården inom sjukvården höjs med sammanlagt 3 miljoner kronor under perioden 2014-2016. Bidraget ska användas till att exempelvis kunna anställa fler sjukhuspastorer, präster, diakoner, ordenssystrar och imamer i den ekumeniska verksamheten för andlig vård inom sjukvården. D Detta är tredje året i rad som staten höjer stödet till trossamfunden, efter att stödet tidigare legat still på samma nivå under tio år. Under åren 2012 och 2013 ökade stödet till samfunden med 25 miljoner kronor och förvaltningsanslaget till SST ökade med 2 miljoner kronor.Senna förstärkning innebär alltså en satsning för det civila samhället.

Inga kommentarer: