torsdag, december 17, 2009

Dags för medmänsklighet !

För en tid sedan kom en dom ifrån Migrationsöverdomstolen som fattat beslut om att en apatisk pojke skall beviljas uppehållstillstånd medan hans föräldrar och yngre broder skall avvisas. Domen avgjordes där alla domare hade olika uppfattningar och där ordförandes ställningstagande blev avgörande.

All framtagen erfarenhet kring frågan om behandling av apatiska pekar på behovet av lugn och harmoni kring barnet.Att splittra familjen, som domen nu innebär, kan knappast utgöra lämplig vård för ett tillfrisknande enligt bland annat barnläkarföreningen.

Vi kristdemokrater tror på solidaritet, medmänsklighet med den lilla människan i centrum. Ett absolut och alltid lika okränkbart människovärde.Just denna syn gör att jag som kristdemokrat minst sagt blir bekymrad av fallet.

Det nämnda fallet är ett utmärkt exempel på varför det är nödvändigt med en översyn av lagstiftningens begrepp synnerligen ömmande omständigheter. En utredning kommer nu att tillsättas som går igenom utfallen i domstolarna och ska kunna presentera förslag till ändring.Vi kristdemokrater har varit drivande i frågan och anser att ordet synnerligen bör ersättas med särskilda.Detta skulle göra att utfallet i domstolarna blev mer i enlighet med vad riksdagen avsåg när lagen antogs.

söndag, december 06, 2009

Så minimeras växthuseffekten

Jag har skrivit en insändare i min lokaltidning som handlar om att vi genom snabbt och effektivt arbete krävs för att få stopp på växthuseffekten och att Sverige är föregångare i de tuffa arbetet. Tänkte delge intresserade läsare den.

För att förvalta våra resurser; miljömässigt såväl som ekonomiska, och för att minimera vår påverkan på jorden till följd av växthuseffekten måste vi agera nu.

I Sverige har vi kommit en bra bit på genom att energiåtervinna avfallet i värme och el och tillverka fossila drivmedel men vi kan göra mer. Vi kan bland annat arbeta för att sprida vår kunskap internationellt både i form av utbyten och export av miljötenik. Förutom det kan vi dessutom göra en hel del på hemmaplan.

Framför allt kan vi kliva upp några steg på avfallstrappan och börja fokusera mer på att minska avfallstrappan på att minska avfallsmängderna och se till att material återanvänds.
Detta innebär att vi behöver fokusera mer på vad vi konsumerar; köp bara det du behöver, köp kvalitetsprodukter och i andra hand.

Varför inte köpa tjänster istället för den där nyaste mobilen. Reparera de saker som går sönder.
För det som du inte längre vill ha, se till att sortera dem och lämna till återvinningsstationer och centraler där materialet skickas vidare för återvinning. För att underlätta detta arbete måste vi se till att det är enkelt att sortera. Till exempel kan kommuner, second hand och reparationsverksamheter samarbeta på ett liknande sätt som sker vid Alelyckans kretsloppspark i Göteborg.

Vi behöver även öka tillgängligheten för bland annat insamling av förpackningar. Översyn över systemet behöver ske på riksnivå. Mängden förpackningar ökar med den ekonomiska tillväxten i Sverige. Likadant ser det ut i de flesta andra länder i Europa.Ett undantag för detta är Tyskland där har mängden förpackningar minskat trots ökad ekonomisk tillväxt.

Vi måste kunna dra erfarenhet av Tysklands erfarenheter för att bryta denna trend. Låt oss förvalta våra resurser på bästa sätt, låt oss ta tagi klimatfrågan nu !

fredag, november 06, 2009

Gårdsförsäljning av alkohol - en bra idé ?


En het potatis i debatten är frågan om gårdsförsäljning av alkohol.Gårdsförsäljning av alkohol innebär att producenter av alkohol får rätt att sälja sina produkter direkt till en enskild person,utan att behöva gå via det detaljhandelsmonopol (Systembolaget) som är fallet idag.
Det finns anledning att ifrågasätta den linjen.


Vill först och främst klargöra min inställning till alkoholpolitiken och hur det går i hop med den kristdemokratiska principen om att makten ska förflyttas till den enskilda individen istället för en ovanifrån politik där förbud och påbud står över den enskilda - makten ska flyttas till lägsta ändamålsenliga nivå - den s.k. subsidaritetsprinncipen.

För mig som kristdemokrat är det självklart att besluten måste finnas på lägsta ändamålsenliga nivå - dvs individen har frihet att ta ett eget ansvar. Samtidigt innebär denna frihet också ett ansvar. Den kristna människosynen som präglar den kristdemokratiska människosynen innebär ett ansvar för hela samhällsgemenskapen men också ett ansvar för våra medmänniskor. Ett ansvar att se detta samhällsproblem.Alkoholens skadeverkningar är allt för stora i samhället för att negligeras. Ett ansvar för de människor där alkoholen är allt annat än festligt. Jag som kristdemokrat kommer att resolut arbeta mot alkoholens skadeverkningar.

Bakgrunden till diskussionen i sakfrågan är den alkohollagsutredning (SOU 2009:22) som juristen Anna Werner gjort på uppdrag av regeringen. Uppdraget var att undersöka om gårdsföräljning av alkohol är förenligt med såväl en restriktiv alkoholpolitik som Sveriges detaljhandelsmonopol och EG-rätten.

Betänkandet kom i mars i år och föreslog att sådan försäljning inte ska tillåtas i Sverige.

Debatten har stundtals intensifierats där ena sidan hävdar att gårdsförsäljning är bra för landsbygdsutveckling och turism, medan andra som jag själv och flera andra organisationer är oroliga för konskvenserna för både folkhälsan och monopolet.

Argumenten är många,men det är avgörande om den framgångsrika svenska alkoholpolitiken och folkhälsan ska äventyras för att 60-talet svenska vingårdar ska få avsättning för sin produkter, som idag kan handlas på närmsta systembolag. Det är inte värt priset. Därför bör gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker inte tillåtas !

fredag, augusti 14, 2009

Oppositionens politik är orealistisk

"Jobb går före sänkning av skatter skriver sex socialdemokratiska förträdare i en debattartikel.Jag har replikerat artikeln.Tänkte delge detta för er läsare här på min blogg.

En mer nyanserad bild av den svenska ekonomin behöver göras. Det de sex socialdemokraterna glömmer att skriva är att även den svenska regeringen har stimulerat den svenska ekonomin kraftigt.
Det har dels skett genom olika krispaket samt genom höstbudgeten och senast vårbudgeten.Politiken karaktäriseras både av långsiktigt riktiga åtgärder och politik för att möta krisen.Den kännetecknas också av ansvar,trovärdighet och värnande av välfärdens kärna.
Regeringen har genomfört flera åtgärder för att möta arbetslösheten och finanskrisens följder.Bland annat har rätten till visstidsanställning förlängts från tolv månader till 24 månader.Arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år har halverats.
Flera åtgärder har vidtagits för att stärka den yrkesinriktade utbildningen, både på gymnasie-och högskolenivå, samt att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.Just kopplingen mellan skola och arbetsliv anses av flera vara en av huvudorsakerna till den låga arbetslösheten i Danmark och Holland.

Utöver dessa åtgärder har regeringen infört generösare nystartsjobb för unga som varit utan arbete i sex månader, infört avdragsrätt för hushållsnära tjänster,en jobbgaranti för unga som ger rätt insatser efter 90 dagars arbetslöshet samt cirka 30 000 platser inom yrkesvux och yrkeshögskolan.

Enligt (s) motion i riksdagen ska en flod av utbildningsplatser,utöver vad regeringen beslutat finnas på plats.Enligt utbildningsdepartementet är en sådan kraftig utbyggnad på några månader helt orealistisk då den omöjlig att få på plats under så kort tid.Det låter bra för (s) att kunna säga att de satsar på utbildning , men deras satsningar har inte verklighetsförankring.
(S) gör också poäng att de satsar mer än regeringen på lärlingsutbildningar.Men de glömmer att nämna att de själva inte införde sådana vid sin tid vid makten, utan det är ett intiativ av alliansregeringen.Regeringen möjliggör nu 5 000 lärlingsplatser. En ökning utöver det med ytterligare 4000 platser tills i juli såsom (s) föreslagit är inte realistiskt.(S) vill också avskaffa coacher och jobb- och utvecklingsgarantin som regeringen satsar resurser på.Även i en lågkonjunktur kan det behövas stöd för att söka jobb och kortare utbildningar för att ta sig vidare.genom att skrota dessa riskerar fler arbetslösa att fastna i långtidsarbetslöshet.Oppositionen står för en oansvarig ekonomisk politik.

onsdag, juli 08, 2009

Hägglunds engagemang för svensk folkhälsa - en bra idé ?Partiets ställningstagande när det gäller alkohol ifrågasätts nu utav ledande unga kristdemokrater som kallar Göran Hägglunds engagemang i alkoholfrågan som att vi kristdemokrater skulle vara ett "förbudsparti." Ingenting kunde vara mer felaktigt. Vill för det första påtala att den kristdemokratiska ideologin förespråkar frihet men under ansvar.Detta gäller också att våga stå för en viktig socialfråga som drabbar svensk folkhälsa.


Kalla fakta ät att alkoholkonusmtionen ökade med 23 procent mellan 1996 och 2002. Den störtsa ökningen har skett mellan 2000 och 2002,då ökningen var hela 18 procent. Svenskarna dricker mer och starkare öl idag jämfört med åtta år sedan.Då svarade starkölet för 38 procent av ölkonsumtionen attt jämföra med dagen 62 procent. Antalet kvinnor som beteckans som riskkonusmenter har ökat med 41 procent sedan 1997. Motsvarande siffra för män är 18 procent.

Enökad konsumtion leder till fler alkoholskador och stegrande alkoholrelaterad brottslighet. Alkoholskadorna är så att vi alla har någon i vår omgivning som påverkas negativt av alkoholens skadeverkningar. Detta handlar inte ett "förbudsparti" utan det handlar om att vi kristdemokrater anser att det måste drivas en mer aktiv politik som värnar om folkhälsan.

Från den första oktober 2003 sänktes skatten på starksprit med 37 procent i Danmark. En liknande alkoholskattesänkning med tyngdpunkt på starksprit har ägt rum i Finland. Den bakomliggande orsaken till skattesänkningarna i våra grannländer är inte att priset på sprit anses högt i länderna i sig utan att konkurrensen från grannländer som Tyskland och Östeuropa blivit för stark. Danmarks och Finlands vägval sätter ökad press på Sverige att också sänka alkoholskatten vilket föranledde Alkoholinförselutredningen under förra mandatperioden med Kent Härstedt (s) i spetsen. Men att forcera fram en skattesänkning är inte rätt väg att gå. DN har gjort en undersökning hos sina läsare, som visar att hela 18 procent kommer att dricka mer alkohol om alkholpriset sänks.

Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit att inget land ska ha en genomsnittlig konsumtion som överstiger sex liter per person och att konsumtion bland ungdomar under 15 år ska vara nära noll. Medlemsländerna föreslås en rad olika strategier såsom höjda alkoholskatter, begränsade öppettider, ansvarsfullare alkoholservering, fokusering på berusningsdrickande och förebyggande program i arbetslivet är några av de åtgärder som WHO anser är verkningsfulla.

Ovan nämda skattesänkning och andra liberaliseringar på alkoholområdet i Sverige och övriga EU tenderar att gå i rakt motsatt riktning till WHO:s mål. Vi kristdemokrater vill att Sverige bör pröva EU:s regelverk som talar om att begräsningar för den fria rörligheten kan tillgripas om folkhälsan hotas.

Vi anser att riksdagen måste avvisa den föreslagna skattesänkningen på alkohol. Erfarenheterna från Finlands alkoholskattesänkning är mycket negativa och i Polen tvingades man att återinföra en högre alkoholbeskattning. För att Sverige ska kunna ha kvar en socialt ansvarsfull alkoholpolitik krävs det att Sverige återför de nivåer för alkoholinförsel, som fanns i det undantag Sverige förhandlat till sig med Ulf Dinkelspiel och Ann Wibble i spetsen.

Vi vill vara med och bilda en nordisk front för en europeisk alkoholpolitik som sätter folkhälsan i centrum. Och vi tror att vi kommer ha framgångar med detta !.På senare tid har allt fler europeiska länder börjat erkänna de problem som ett missbruk av alkohol skapar i samhället. Vi kristdemokrater vill sätta människovärdet före franska bönder intresse av att sälja vin till våra ungdomar.

söndag, juni 28, 2009

Framtidens energiproduktion


Jag har i tidigare blogginlägg skrivit om solen som energikälla. Jag ska fortsätta på temat energi i detta blogginlägg och fokuserar på framför allt vindkraften.

Det finns stora fördelar med vindkraft, framförallt här i Sverige där vi kan använda vattenkraft som regulator då vindkraften är momentan och varierar mycket såväl över dygnet som över årstiderna. En aspekt som diskuterats när det gäller vindkraften är de ingrepp som görs i naturen för förbindelserna till vindkraftsverket.Är det bara en eller ett fåtal snurror på en enskild plats kanske beskrivningen stämmer något så när men vid uppförandet av större vindkraftsparker är de ingrepp som behöver göras betydligt större. Tillfartsvägar för service under hela verkets livslängd behövs men framförallt krävs kraftledningar som kan forsla den genererade energin till omvandlare för vidare distribution ut på nätet. Jag är inte så säker på att det bara är att gräva ner en liten kabel i dessa fall som gjorts gällande i debatten.Det är ju också därför som det tar så lång tid att få vindkraft på plats eftersom närboende alltid överklagar i alla möjliga instanser, det är ett tecken på att vindkraften har en miljöpåverkan.

Trots det så har Sverige beslutat att bygga ut vindkraften och det rejält. För att nå dit har riksdagen beslutat om så kallade gröna elcertifikat som ska göra det lönsamt att producera el från vindkraft eftersom den förmodligen inte skulle överleva helt utan subventioner. Det viktigaste utifrån min synfallsvinkel är att överlämna beslut om utbyggnad av nya kraftverk åt marknaden, de får helt enkelt avgöra vad som är mest lönsamt. Därför är det väldigt bra att alliansen kommit överens om att möjliggöra byggande av ny kärnkraft om det finns en sådan efterfrågan, men det kan också lika gärna bli ny vindkraft, vågkraft eller bioenergi.måndag, maj 04, 2009

Europa med våra ögon


Valet till Europarlamentet närmar sig nu med stormsteg. En fråga som kan vara berättigad är, varför ska du då kryssa en kristdemokrat. Jag tänkte delge er några av mina tankar.

Det finns olidligt många barn runt omkring vår värld vars föräldrar dött i krig, svältkatastrofer eller dödliga sjukdomar så som AIDS. Barn har tyvärr ofta fasansfulla historier bakom sig. Trots detta finns det ofta ett hopp och en entusiasm bland dessa barn. Man förvånas ständigt över den drivkraft som finns. Det att ”Markus” faktiskt har kvar sina drömmar om ett bättre liv. En del vill utbilda sig till lärare, andra vill bli lärare, några fotbollsproffs eller artister.

För att drömmarna skall bli verklighet en dag krävs att vi mångdubblar vara ansträngningar att hjälpa och stödja dessa barn. Det handlar om vad du och jag gör i vår vardag och ända bort till andra änden vad våra EU-politiker gör.

Problemen barnen möter är enorma, på många ställen bristfälliga skolor eller inga skolor alls. En arbetslöshet som säger att personer utan ”rätt” förutsättningar inte kommer att få jobb. Skrupelfria vuxna som drar in dem i prostitution eller rekryterar dem som barnsoldater. Vi får aldrig glömma att just nu finns det enligt FN:s uppskattningar mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, som faller offer för människohandel varje år och att majoriteten av dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Detta är fler än vad som fördes över Atlanten som slavar. Domen över vår tid kommer att bli mycket hård.

En ”legaliseringsvåg” sköljer just nu över Europa i prostutionsfrågan. I vissa länder accepteras köp av sexuella tjänster som någonting naturligt och lagstiftningen inriktas på att skapa drägliga villkor för dem som är verksamma i branschen vilket är situationen i t ex Storbritannien, Nederländerna Tyskland och Schweiz.

Vi kristdemokrater menar att det är ett oerhört problem att flertalet länder inom EU betraktar kvinnor som prostituerar sig som fullständigt fria individer vilka gjort ett livsval att sälja sina kroppar. Den liberala synen på prostitution är orsaken till att sexköpen ökar och därmed slavhandeln ökar. Här finns en koppling som inte går att bortförklara. Det faktum att prostitution är fullt lagligt i majoritetens av Europas länder gör det mindre stötande att köpa sex.

Vi kristdemokrater kommer resolut att arbeta för att EU förbjuder sexhandel och för att få till en förändring när det gäller mäns attityd till att köpa sex. För en sak är säker, så länge män är benägna att köpa sex så kommer handeln med kvinnor och barn fortsätta i Europa.

Kristdemokraterna vill fortsätta arbetet för att öka EU:s bistånd och särskilt uppmärksamma barnen. Så kan vi ge vårt bidrag till att steg för steg förbättra barnens situation men också se till att deras drömmar blir verklighet. Därför kommer jag att kryssa en Kristdemokrat den 7 juni.
tisdag, mars 24, 2009

Solen- framtidens energikälla ?

Häromdagen så dök skriften "Anders Wijkman - Mina år i Europaparlamentet" ner i min brevlåda tillsammans med Kristdemokraten. I skriften redogör Wijkman på både intressant och viktigt sätt sina profilfrågor framför allt när det gäller miljöområdet.

Jag har tidigare skrivit om mina syn på kärnkraften här. Ett annat intressant område när det gäller energifrågorna är solkraften. Wijkman nämner det kort i sin skrift och jag tänkte intresserade läsare ta del av detta här på min blogg. Jakten efter olja är intensiv. Vad som ofta glöms bort är den potential solenergin representerar. Solen ger varje år 10 000 gånger mer energi till jorden än vad våra samhällen utnyttjar kommersionellt. Problemet med solenergi som energislag är att den är utspridd och måste koncentreras. Teknik för detta finns dock. Solkraftverk på en liten del av Saharas yta skulle till exempel kunna förse hela Europa med all den elenergi vi behöver. En inspirerande tanke.

Än är vi inte där, kostnadseffektiva lösningar både för generering och överföring av energi är på väg. Dagens solkraftverk och solceller blir alltmer effektiva och med hjälp av högspänd likstörm - en teknik som ABB utvecklat - är det möjligt att överföra stora mängder ström över stora avstånd med små förluster.

Satsningar på nya energikällor måste gå hand i hand med satsningar på energieffektivisering för att öka tryggheten i energiförsörjningen och minska utsläppen av koldioxid. Nya jobb skapas och pengar sparas.

söndag, mars 15, 2009

Europa - vår kontinentValet till Europaparlamentet närmar sig med stormsteg. Ett val som är viktigt för din och min framtid, för hur Europa ska formas.Ett val där delaktighet är viktigt. För trots allt så är vi svenskar européer och därmed viktiga även i Europa. Därför är det av stor vikt att vi faktiskt röstar i Europaparlamentetsvalet och sträcker på oss och kallar oss för kristdemokrater med tanke på Europa, vår kontinent. I valet är delaktighet viktigt. Att vi får känna oss som en del av unionen.

Jag har tidigare skrivit om betydelsen av den partigrupp som vi kristdemokrater tillhör i Europa parlamentet. Intresserade läsare kan läsa mer på länken ovan.

fredag, mars 06, 2009

Jönköpings utveckling

Järnvägsdiskussionen i Jönköping har blivit åter aktuellt genom ett lokalt parti, Medborgarforum (bilden ifrån en presskonferens) samt på Facebook. Även för oss kristdemokrater i Jönköping har diskussionen om stadens framtid, hur den utvecklas, hur den växer och järnvägsfrågan åter blivit aktuell.Därför inbjuder vi till samtal den 16 mars klockan 7-19 är du välkommen till vårt kansli på V.Storgatan 1. Anmälan görs till jonkoping@kristdemokraterna.se eller telefon 036-346433.

Jag har tidigare gett vår syn på järnvägsfrågan. Därför nämner jag bara kort våra ståndpunkter.Vi anser för det första att placeringen av stationen är bra som den är.För det första är den centrala kärnan av Jönköping bör utvecklas organiskt söderut mellan Munksjön och Rocksjön och utifrån det såväl österut som västerut. Att utveckla centrum norrut verk knappast rimligt även om staden allt sedan 1600-talet vuxit genom bland att bland annat omvandla vatten till land.

För det andra är järnvägen viktig som transportmedel för människor.Kollektivtrafik som buss och spå bunden trafik behövs för en hållbar stad.Vi måste få en fungerande järnvägstrafik. Den fungerar inte bra idag eftersom spår kapaciteten i Jönköping är dålig. Länets och kommunens utveckling är beroende av fungerande järnvägstransporter och samtliga kommuner i länet står fast vid att spårkapaciteten i Jönköping måste förbättras. För närvarande mfinns inga påbörjade förändringar eller pengar utan istället planering och diskussion om framförallt stadspassagen för högshastighetståg är det som måste bestämmas först. Detta är bara några korta delar av järnvägsfrågan i Jönköping.
måndag, mars 02, 2009

Etiska regler på Konstfack

Efter en fråga på Facebook så är det läge att ta upp kring de etiska reglerna på Konstfack. Jag har bara skumläst de etiska reglerna och tänkte kort ge några kommentarer kring dem.

Institutionen för konst, vid Konstfack, tog i höstas fram etiska regler för handledarnas arbete med etiska frågor rörande studentarbeten. Det är alltså inte regler för studenterna. Dessa riktlinjer har granskats av en intern utredning som nu har lämnats till Konstfacks rektor. Rektorn kommer att meddela sitt ställningstagande imorgon tisdag.Det finns anledning att återkomma till detta.

lördag, februari 28, 2009

Årsmöte med Jönköpings lokalavdelningSå igår var det åter dags för årsmöte med Jönköpings lokalavdelning av Kristdemokraterna. Sammantaget en mycket trevlig tillställning med tillfälle att möta andra människor. Jag mötte b la två nya ansikten som jag inte har sett ifrån Råslätt och Österängen. Jag tror att det är viktigt att vi kristdemokrater fortsätter att synas ute på Råslätt i vår lokal där.


Siewert Öholm, journalist samtalade med Stefan Attefall, riksdagsledamot, Kristdemokraterna (bilden) talade i en paneldebatt om ämnet 'KD och medierna'.Öholm talade som vanligt mycket kunnigt och påläst utefter hans erfarenhet som journalist. Öholm talade om den ensidiga debatten om äktenskapet i media och hur partiet har framstått i den debatten. Öholm talade också om Kristdemokraternas unika roll och om våra rötter i folkrörelserna. Öholm talade också om hur Kristdemokraterna kom till i en tid av konflikt. Som exempel tog Öholm upp namninsmaling för kristendomsundervisningens bevarande som partiet gjorde i sin upprinnelse. Sammantaget en mycket trevlig och social kväll. Det är när vi träffas vi växer som människor.

fredag, februari 20, 2009

Religionsfriheten inskränks allt mer i vår värld


Relgionsfriheten naggas i kanten runt om i vår värld. Vi får aldrig ge upp kampen för dessa våra syskon runt om i vår värld som får uppleva förföljelse på grund av sin tro.

I en artikel i China Daily gick det för en tid sedan att läsa i bilagan "Kazakhstan Special" en artikel skriven av Kazakstans ambassadör i Kina. Han lovordade Kazakstans president Nazabajevs arbete för att skapa en fredlig och harmonisk stat. "Kazakstan diskriminerar inte etnicitet och religion. Den etniska, religiösa,kulturella och språkliga mångfalden är av stor betydelse. Den utgör den ideologiska, moraliska och andliga grunden för vårt samhälle och ger ny kraft till dess utveckling", skrev ambassadören.

Samtidigt kommer rapporter om stora övergrepp mot religiösa i Kazakstan. Landet har stiftat en ny religionslag, som i praktiken gör det omöjligt för små religiösa grupper att registrera sig och därmed officiellt existera. Det tidigare minimikravet på tio medlemmar för registrering har höjts till 200, som personligen måste legitimera sig hos religionsministeriet. Detta i ett land där människor överlag är mycket reserverade mot myndigheter.

I hela Centralasien hårdnartrycket mot reiligiösa grupper. Uzbekistan, Kirgizstan och Turkmenistan har också infört strängare religionslagar. Tadzjikistan håller på att göra det. Allt detta har skett utan att man tagit häsnysn till omfattande kristna, andra religiösa grupper samt människorättsorganisationer. I gammal stalinistisk stil ska man nu kontrollera alla religion.

I Kzakstan har en baptist fått sparken, för att han ledde gudstjänster utan tillstånd. Hans arbetsgivare hade pressats av myndigheterna till avskeda honom. I södra Uzbekistan har polisen och statskonmtrollerad media attackerat föräldrar som låter barn besöka gudstjänster. Varför? Jo, barnen är minderåriga och det är mycket farligt för dem att gå på gudstjänst.

Man tar också del av rapporter om trakasserier från andra platser i öst. Under 2008 ägde två våldsamma attacker rum mot församlingar i Ryssland utan att några åtal väcktes. Fallen har inte ens registrerats hos berörda myndigheter. Vid det ena tillfället hotades medlemmar med en pistol, pastorn misshandlades och församlingen fick hot om mordbrand.

Listan på övergrepp och förföljelser skulle kunna göras ännu längre. Det är viktigt att vi som syskon står upp för dessa våra syskon som utsätts för förföljelse.

söndag, februari 01, 2009

Pant på läkemedel - en bra idé

Sedan jag i en debattartikel i Motala&Vadstena tidning fört fram idén om pant på överblivna läkemedel har jag fått reaktioner på Pfizers miljö-och ansvarsblogg av Bengt Mattson, CSR- och miljöchef på Pfizer AB. Det kan vara av intresse för intresserade läsare av min blogg att jag sammanfattar diskussionen.

För det första, miljöproblemen som uppstår i och med att folk kastar sina överblivna läkemedel i toaletten eller i soporna är väldigt svåra. Även om Apoteket har visst engagemang i frågan, genom att bland annat uppmana konsumenter att återlämna läkemedel till butiken, så kvarstår problemen.Förutom miljöproblemen kan även dessa svårnedbrytbara produkter drabba människan genom bland annat att minska fortplantningsförmågan och öka risken för missfall.

Därför tror jag att ett pantsystem vore fördelaktigt för att komma åt problemet, speciellt då många äldre pensionärer kan uppmuntras att komma tillbaka med läkemedlen på ett mer påtagligt sätt.

Tanken med ett pantsystem på läkemedel är att det ska kunna användas av både Apotek och andra försäljningsställen.Exakt hur detta system ska se ut ska utredas för att systemet ska bli på bästa sätt för att i ett senare steg införas.
Apotekets kunskap kan man ta tillvara på och föra vidare. Apotekets kunskap utesluter inte att systemet vidareutvecklas till ett pantsystem för läkemdel, tvärtom. Kan Apoteket/annat försäljningsställe upplysa om pantsystemet på samma sätt som vi gör med nuvarande system kan vi komma långt.

Att den potentiella miljöpåverkan läkemedel har har blivit föremål för såväl den akademiska världen som läkemedelsindustrin är en positiv utveckling som bör följas och utvecklas.Men faktum är att vi ännu inte vet exakt hur läkemedel påverkar miljön,men att det kan bli skador vet vi.Antibiotika kan till exempel ge resistenta bakteriestammar och hormonpreparat kan orsaka hormonella störningar hos djur. Läkemedelsresterna i vattnet är inte ett akut toxikologiskt problem för människor utan det är den långsiktiga påverkan på miljön och människan som oroar. Idag vet inte forskarna om människor kan ta skada av att få i sig läkemedelsrester till exempel via dricksvattnet. Men det går inte att utesluta.

De ekologiska konsekvenserna av vårt handlande är ofta långsiktiga och kommer således att påverka levnadsvillkoren för kommande generationer liksom de ekologiska förutsättningar vi lever under idag är resultatet av tidigare generationers förvaltande av våra resurser.
fredag, januari 23, 2009

Dödshjälp urholkar människovärdet

Ett seminarium om aktiv dödshjälp kontra livshjälp anordnades för en tid sedan i riksdagen. Kristdemokraterna Alf Svensson och Mikael Oscarsson stod för inbjudan till seminariet.

Jag har tidigare redogjort för min inställning i frågan här. Tidningen Kristdemokraten rapporterar ifrån seminariet. Svensson bjöd tillsammans med den kristdemokratiske riksdagskollegan Mikael Oscarsson in till seminariet som lockade cirka 60 personer. Flera av åhörarna var själva riksdagsledamöter. Förutom Torbjörn Larsson deltog läkaren Anders Milton, DHR:s ombudsman Barbro Gregorsson och cancerläkaren George Engel i panelen.

Upprinnelsen till att Alf Svensson och Mikael Oscarsson arrangerade seminariet, var att den folkpartistiske riksdagsledamoten Eva Flyborg hade aviserat att hon skulle anordna ett seminarium för aktiv dödshjälp.

Milton inledde seminariet med att redogöra för sjukvårdens kärnuppgift att bota, lindra och trösta. Idén att inför aktiv dödshjälp går tvärs emot den grund som sjukvården vilar på och Milton förklarade att en övervägande majoritet av världens läkarkår är motståndare till eutanasi, aktiv dödshjälp.
Milton lyfte upp problematiken med självmord i Sverige som en parallell till frågan om dödshjälp och menade att vi kan komma lägre än de 1 500 självmord som begås i Sverige per år.

Anders Milton angav också "det sluttande planet", en situation där gränserna flyttas framåt. Så har det blivit i Holland där 600 individer per år, främst svårt handikappade barn och äldre, bragts om livet utan att de kunnat fatta beslutet själva. Milton fortsätter:

Egentligen spelar det ingen roll om det är 200, 500 eller 600 personer. Genom att öppna den dörren stänger man till en person att ditt liv inte är värt att leva. Vi behöver i stället mer medmänsklighet.

Barbro Greogorsson och George Engel lyfte fram instressanta synvinklar från de människor som buntas in i den grupp som en del tycker skulle vara betjänta av en aktiv dödshjälp. Men George Engel var tydlig med att han i vardagen aldrig möter frågor om dödshjälp. Det är inte aktuellt. I stället arbetar han för att varje person ska få ett värdigt slut på livet. George Engel slog fast:

Det är omöjligt att balnda in läkarassisterat självmord i den palliativa vården, det är två olika värdegrunder.

Barbro Gregorsson menade att ett införande av aktiv dödshjälp skulle riskera att människovärdet urholkades totalt. Hon konstaterade också att opinionsbilden är väldigt skev i frågan. I en undersökning i Svenska dagbladet var 70 procent för aktiv dödshjälp.
Gregorsson fortsätter:

Frågan som ställdes var: skulle du vilja få aktiv dödshjälp om du hade svåra plågor och allt hopp var ute? Men varför frågade de inte: vill du ha en effektiv och omhändertagande vård eller dödshjälp?onsdag, januari 07, 2009

Framtidens förskola

Dokumentärfilmaren Martin Borgs var på plats den 2 december för Timbros frukostdiskussion om framtiden för Sveriges förskolesystem. Du kan se hans kortfilm om arrangemanget här.