lördag, november 29, 2008

EPP-ED minskar interna spännvidden

"Kristdemokraterna bör ej vara bundna till EPP", skriver Lars Wohlin, europaparlamentariker för kristdemokraterna på debattplats i tidningen Kristdemokraten. Jag har skrivit en replik på Wohlins artikel, som jag delger intresserade här på min blogg.

I mångt och mycket delar jag Wohlins synpunkter att EPP-ED driver en politisk linje som i avgörande frågor går helt stick i stäv med den politik som förs på hemmaplan.Jag ämnar inte att gå i polemik med Wohlin, utan ser det nödvändigt att påminna vilket syfte desssa internationella organisationer tjänar.

I och med att de olika ländernas partier befinner sig i vitt skilda kulturella, sociala och politiska situationer kan de inta stora programmässiga skillnader.Internationellt kristdemokratiskt samarbete reglerar och minskar dessa skillnader och därmed den politiska spännvidden.

Den internationella organisationen söker genom publikationer, kongresser, ledarmöten, speciella kommissioner och så vidare säkra ett visst minimum av överensstämmelser på det ideologiska och politiska planet för att därigenom främja ett gemensamt uppträdande. En sådan ideologisk-politisk reglering kan dessutom vara förenad med en strukturell.I vissa länder uppstår det inte sällan partier som försöker använda beteckningen "kristdemokratisk", trots att de har en något dubiös karaktär. I dessa lägen är det den internationella organisationens uppgift att bedöma de ideologiskt sett pålitliga partierna.

Det råder knappast några tvivel om att de internationella kristdemokratiska organisationernas existens inverkat positivt på såväl de europeiska som de latinamerikanska ländernas enhetssträvanden. När till exempel skapandet av Kol- och Stålunionen 1950 (begynnelsen till EG) fick ett positivt mottagande av de kristdemokratiska regeringarna, berodde det troligen på att deras partier ända sedan 1946 hade varit förenade i sin egen europeiska organisation.

När det europeiska samarbetet sedan utvecklade sig genom skapandet av EG-parlmentet beslutade sig kristdemokraterna för att stärka sin egen organisation genom bildandet ev ett eget parti 1976, Europeiska Folkpartiet (European People Party,EPP). Det är viktigt att vi har med oss dessa aspekter när vi talar om det europeiska/internationella samarbetet.

Inga kommentarer: