onsdag, november 14, 2007

Rucka inte på procentsmålet!


Foto:Wikipedia

"Det handlar om kvalité,inte volym",säger den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson (bilden) som vill omvärdera enprocentsmålen.Alliansbröderna med oss kristdemokrater och folkpartiet i spetsen protestesterar.

Tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund skriver på ett träffsäkert sätt på ledarplats i Dagens Dagen:

Att den ansvariga ministern,Gunilla Carlsson,nu säger sig vilja utmana de andra är oroväckande även om hennes syfte,att fokusera mer på effektivitet och resultat,har fog för sig.

Det tog lång tid och hår opinionsbildande arbete innan en procentsmålet slogs fast. Och det är alldeles för enekelt att säga att det inte längre har aktualitet.Att sträva efter att biståndspengarna används effektivt borde vara en självklarhet oavsett hur målet formuleras. Det råder ingen motsättning mellan ökade sådana ansträngningar och att behålla en procentsats med stort symbolvärde,där Sverige kan tjäna som internationell riktkarl.

Snarare verkar det kontraproduktivt om diståndsministern och hennes parti lägger ner kraft på att övertyga de andra regeringspartierna om att målet bör slopas istället för att satsa energin på att förbättra effektiviteten.

tisdag, november 06, 2007

För ett schystare Sverige!

Den 5-18 november kamapanjar vi kristdemokrater.Syftet med kampanjen är att sprida budskapet om de värderingar som ligger till grund för den politik vi för.I kampanjen för vi fram vårdnadsbidraget,en äldrepolitik präglad av värdighet och valfrihet,satsningar på psykiatrin,samt behovet av civilkurage.

Kika gäran in på kampanjens hemsida.Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundsson skriver med anledning av kampanjen här.Även tidningen Dagen skriver om kampanjen här.

Kampanjen lyfter upp en rad viktiga frågor b la frågan om att instifta en civilkuragelag som förnärvarande utreds av justiedepartementet. Samhället måste på ett tydligt sätt visa att det inte likgiltighet eller passivitet för en människa i nöd.Det behövs en sådan lag som gör var och en skyldig att hjälpa en medmänniska i nöd, utifrån situationen och sina egna förutsättningar. Det skulle vara en tydlig signal från samhällets sida att vi inte godtar brottslighet eller kränkningar och att vi ställer upp för varandra. Vi vill se ett samhälle där fler vågar ta ansvar och där vi bryr oss om varandra.

måndag, oktober 29, 2007

Lyft blicken i friskoledebatten

Debatten om konfesionella friskolor fortsätter. Jag har skrivit ytterligare ett debattinlägg,som jag tänkte delge intresserade av här på min blogg.

"Gärna friskolor, men på neutral bas" skriver debattören.Vidare skriver debattören att det inte framgår vilket samfund jag tillhör. Det är alldeles riktigt.


För oss kristdemokrater är det viktigt att slå fast att vi är ett icke konfessionellt parti som vilar på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltas av den kristna traditionen.


Vidare skriver debattören att "ett barn som börjar för- eller grundskola förstår inte i den åldern vad valet innebär om barnet gör detta val på inrådan av föräldrarna så är det inte i egentlig mening barnets utan föräldrarnas val".


Och allt handlar förstås egentligen om att friskolekritiker anser sig veta bättre än både barnet och dess föräldrar vad som är bäst för dem. Och att man lider av religionsnoja.
Om skolor bildligt eller bokstavligt rycker sidor ur skolböcker eller inte kan hålla sig till den fastslagna värdegrunden, har de självklart inget existensberättigande. Men friskolor finns inte för att kunna dra ifrån, utan för att de ger föräldrar och elever ett mervärde - fördjupad kunskap i en miljö som inte den offentliga skolan kan ge. De uppfinns inte i ett vakuum, utan svarar mot behov som medborgarna har.

Skolverket, som ska se till att alla skolor följer lag och läroplan, genomförde för ett par år sedan omfattande oannonserade kontroller av 25 friskolor med religiös profil. Resultat: inte en enda skola brast när det gäller objektiv och allsidig undervisning. Däremot hade vissa av skolorna samma problem som många kommunala skolor: obehöriga lärare och brister i ledarskapet. Trots detta fortsätter friskolekritiker att hävda att tusentals svenska elever drabbas av osaklig undervisning.

På grund av denna påstådda objektivitetsbrist och för att eleverna "påtvingas en religiös uppfattning" ska bidragen till skolor med religiös profil slopas. Vad ligger i förlängningen? Ska föräldrar inte få ge sina barn en religiös uppfostran? Ska barn inte få gå i kyrkan, synagogan eller moskén för att risken är stor att de där påtvingas en religiös uppfattning?
På muslimska, kristna & judiska friskolor går ca tre procent av Sveriges elever. Trots detta hetsjagas de.
Jag skulle önska att vi kunde lyfta blicken i friskoledebatten och låta den handla om det som är väsentligt: Om alla barns rätt till en bra skolgång, i en skola där de får må bra, känna sig sedda och uppskattade och få prestera efter sin förmåga. Och att detta faktiskt gäller, oavsett om skolan råkar vara kommunal eller fristående, konfessionell eller icke-konfessionell.


tisdag, oktober 23, 2007

Hetsjakten på konfessionella friskolor måste få ett slutDen viktiga friskolereform som genomfördes 1992 är långt ifrån en politisk självklarhet i dagens Sverige.Detta trots att vi har fått en Alliansregering med begreppen "valfrihet och mångfald" som valspråk. Skolminister Jan Björklund vill skärpa lagen och socialdemokraternas partiskerterare Marita Ulvskog liknar religiösa friskolor vid barnfängelser(!).

För oss kristdemokrater är det ofattbart hur man kan lägga så mycket kraft och energi åt en skolform där tre procent går. Och där de flesta som går där trivs alldeles utmärkt.
För oss kristdemokrater är det viktigt att slå fast att alla skolor, även de med konfessionell inriktning, ska följa skollag och läroplan där det bland annat framgår att skolan skall förmedla värden så som tolerans, alla människors lika värde och jämställdhet med mera.

Det finns med stor sannolikhet en hel del skolor, både skolor med konfessionell och icke-konfessionell inriktning, som inte följer dessa dokument. Men det får aldrig vara ett argument för att stänga alla skolor med viss inriktning. I så fall ska alla kommunala också stängas och det inser alla vilka konsekvenser det skulle få.

För många barn och ungdomar passar en konfessionell skola bra. Många upplever en större trygghet och gemenskap i dessa skolor än i annan kommunal eller fristående skola. Många upplever en större trygghet och gemenskap i dessa skolor än i en annan kommunal eller fristående skola.
För många elever är det naturligt att inleda en dag med morgonbön tillsammans med andra, att gå i skola där svordomar inte uttalas och inte utsättas för mobbning på grund av sin tro.
Det finns många religiösa skolor som har ett gott rykte och som lyckats bra med att skapa en trygg studiemiljö och bra studieresultat. Att förbjuda dessa skolor vore mycket olyckligt.Det finns konfessionella skolor som fått sina tillstånd indragna på grund av att värdegrunden i läroplanen inte följts och det är bra att dessa skolor har stängts. Samtidigt har inte skolverket funnit anledning för någon av de 25 konfessionella skolor som för några år sedan granskats och det talar sitt tydliga tecken.

Vi kan nog dessutom utgå ifrån att det finns en hel del lärare på kommunala skolor som indoktrinerar elever både religiöst och politiskt men som inte får någon som helst uppmärksamhet trots att den indoktrinering som sker där torde vara lika farlig som den som sker på en konfessionell. Indoktrinering får aldrig ske oavsett om det gäller en konfessionell skola eller inte och mot detta finns lagar och förordningar. Låt dem som vill gå i en skola med religiös inriktning göra det utan att staten går in och förbjuder.
Det finns många skolor med religiös inriktning, där skolan genomsyras av trygghet och respekt för varandra och där elever och personal trivs. Det vore ytterst olyckligt att stänga dessa skolor på grund av att statsmakten fått för sig att allt som har med religion att göra är något farligt och hotfullt.

fredag, oktober 19, 2007

Rovdjuren måste leva i naturlig miljöDebatten om den svenska rovdjurspolitiken fortsätter. I Kristdemokraten så föreslår debattörer ett avlägsnande av vargen utanför nationalparkerna. Ett sätt att argumentera som jag som miljövän och kristdemokrat inte kan acceptera. Våra svenska rovdjur utmålas som något farligt och hotfullt, vilket inte är fallet. Naturligtvis ska vi värna och utveckla våra nationalparker men att begränsa våra rovdjur till dessa områden vore mycket olyckligt. För den biologiska mångfaldens skull finns ett betydande värde i att våra rovdjur är i sin naturliga miljö.


Miljöåklagare Christer Jarlås, med Jämtland och Västernorrland som bevakningsområde, har en lång erfarenhet av utredningar och brottsmål som berör illegal jakt. Han är mycket frågande och kritisk till vad det nya tillägget som lades till under mars 2007 till paragraf 28 i jaktordningen kommer att leda till.


Likt det jag och andra befarar han att man nu hamnar bortom det kontrollerbara samtidigt som att han själv måste lägga ner fler utredningar samt ett brottsmål rörande illegal jakt. Han pekar på att den tidigare varianten av paragraf 28 var ganska noggrant skriven där man fick skjuta ett angripande rovdjur vid en andra attack. Nu blir allt godtyckligt. Hur ska man kontrollera att rovdjuret verkligen var på gång att angripa ett tamdjur eller en hund? Man kan påstå vad som helst utan att det går att bevisa någonting. Det är endast de som deltar vid skotttillfället som egentligen vet vad som hänt. Att Naturvårdsverket nu ska kontrollera effekterna av ändringen i jaktförordningen är bra men problematiken kvarstår.


Även överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö gick ut med ett pressmeddelande där han varnade för att det nya tillägget till paragraf 28 kommer att försvåra vid brottsutredningar angående jaktbrott. Risken är uppenbar att brottsutredningar försvåras genom det beslut som tagits. Vad vi också kan konstatera är att mötet med rovdjur är väldigt individuellt och hur man tolkar situationen vid ett rovdjursmöte. Har man följt rovdjursdebatten så vet man hur olika människor reagerar.


För vissa människor kan bara det att ett rovdjur kommer nära tolkas som ett angrepp. Detta försvårar också situationen. Svårigheterna ligger i att förhindra missbruk. Jaktbrott ska inte kunna kamoufleras som legal skyddsjakt. Paragrafen ska inte heller kunna misstolkas så att den att den används på felaktiga grunder. I beaktande av dagens synnerligen sårbara vargstam finns det inget utrymme för att något enda djur skjuts i onödan. Debattören skriver att det är fel att vargen är utrotningshotad, men kalla fakta är att i hela landet finns idag, endast omkring hundra vargar.


Debattören talar också om hur tamboskap drabbas av vargen. Det talas ofta om hur stora problem vargens återkomst orsakar såväl tamdjursdrift som jakt. Emedan dessa problem absolut inte ska negligeras, så ser jag att det inte är något särskilt stort problem. Man har under 2003 inte haft ett enda fall där varg har dödat tamboskap. I norra delen av Örebro län, där vargen är relativt nyinflyttad har man haft flera incidenter med vargrivna får. Siffror som publicerats av forskaren Jens Karlsson på Grimsö visar klart att vargen är långt ifrån den största dödsorsaken för jakthundar i samband med jakt. Vargens andel av dödligheten för jakthund under jakt uppgår endast till 20 procent. Om man även räknar med de dödsfall som inte är direkt relaterade till jakten så minskar vargens andel ytterligare till tio procent.


Jag vill att vi kristdemokrater alltid ska vara en röst för en hållbar utveckling och att vi fortsätter att arbeta för att förvaltarskapet skall sättas i främsta rummet.


fredag, oktober 05, 2007

Stoppa avvisningen av arbetande människor

Just nu är en ny lag om arbetskraftsinvandring ute på remiss. Det innebär bland annat att asylsökande flyktingar som fått nej istället ska kunna söka arbetstillstånd.En i sig mycket välkommen lag men i väntan på att en ändring av lagen ska ske kommer flyktingar i kläm.Människor som arbetar i Sverige och som svenska företag behöver.

En artikel i Kristdemokraten handlar om Reza Rezai som kom för fyra år sedan som asylsökande till Sverige från Afghanistan. Ett år senare började han jobba hos Harald Takvam på Däckservice Trading AB i Markaryd.Han behövs där.

Men att Reza Rezai behövs på det företag där han jobbar heltid spelar ingen roll. Efter att ha överklagat Migrationsverkets beslut om avvisning till högsta instans står det nu klart:Reza Rezai måste återvända till Afghanistan.

Han berättar att hans pappa plötsligt försvann en dag i Afghanistan och aldrig mer kom tillbaka,och att hans två äldre bröder blev dödade av en grupp banditer. Förutom att han fruktar för sin egen säkerhet om han skulle tvingas att återvända,har han heller ingen aning om var hans mamma och två systrar befinner sig.Han vet inte ens om de lever.

Bengt Germundson,kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Markaryd,har engagerat sig i fallet. Han anser att kristdemokraterna borde kräva att regeringen omedelbart stoppar alla avvisningar av flyktingar som uppfyller kraven i den kommande lagen om arbetskraftsinvandring. I ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt vädjar Reza Rezai om att regeringen ska upphäva Migrationsverkets beslut om avvisning,i avvaktan på riksdagens beslut om en ny lag för arbetskraftsinvandring.Även Bengt Germundson, har skrivit till statsministern i ärendet.Germundson skriver:

Ovissheten inför framtiden är stor och möjligheten att återvända synes mycket liten.En siffra i migrationsverkets statistik, men i verkligheten en människa med krossade drömmar.Det känns besvärande att försvara en sådan politik.

Och det är inte svårt att instämma. Regeringens förslag "Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring",säger att de som fått avslag på sin asylansökan och har en varaktig anställning om minst ett år,ska få arbetstillstånd. Men förslaget är ute på remiss och under tiden hinner människor att komma i kläm. Därför är det dags för regeringen att handla.Låt dessa människor få stanna!.

Andra fakta i ärendet är att enligt ett beslut som togs av Migrationsverkets rättschef Henrik Wiman i år ska afghaner som sedan tidigare har ett avvisningsbeslut på sig,men under en tid haft tidsbegränsat uppehållstillstånd avvisas.Alla afgahner med ett beslut om avvisning kallas till återvändandesamtal. Där får de besked om det avtal om självmant återvändande som förhandlats mellan den svenska och afghanska regeringen,samt FN:s flyktingorgan UNHCR.Anställda säger att det i princip inte är många som nappar på dessa samtal och det är inget konstigt. Människor som är fyllda med hopp och en framtid i Sverige tvingas till ett samtal där man får återvända till ett land där man inte har någon framtid.

Det är då ärendet överlämnas till polismyndigheten. Men polisen har mycket att göra. För avvisade afghaner står således hoppet till polismyndigheten har så fullt upp med annat,att tiden hinner gå och den nya lagen om arbetskraftsinvandring träda i kraft,vilket ger dem en möjlighet att stanna i Sverige.Men just nu,innan lagen blivit verklighet,har de afghaner som tvingats lämna Sverige mycket liten möjlighet att komma tillbaka.

Migrationsminister Tobias Billström är inte beredd att göra undantag. Billström säger

Regeringen är väldigt angelägen att göra rätt från början. Förslaget är utskickat på remiss och vi vill höra från myndigheter,frivilligorganisationer och så vidare vad de säger,innan den nya lagen sätts på plats.

Vi kan inte bryta uut delar eller börja ändra ordningen innan vi vet hur förslaget till ny lag kommer att se ut.Jag vill att förslaget ska bli genomarbetat och så bra som möjligt,säger Billström.


torsdag, oktober 04, 2007

Äktenskapsfrågan - en knepig fråga

På tal om att vår lokalatidning,Jönköpings Posten skrev i en ledare att det inte är lätt för en kristdemokrat att argumentera för den budget regeringen nyligen presenterat,skriver den kristdemokratiske riksdagsledamoten Stefan Attefall i en debattartikel i Jönköpings Posten:

När det gäller äktenskapsfrågan så har JP rätt i att det är en knepig fråga för regeringen som återstår att lösa. Nu remissbehandlas förslaget från den statlige utredaren. Under 2008 är bollen hos regeringen. Vi kristdemokrater går in i dessa diskussioner med det enkla synsättet att det inte finns någon anledning att ändra på äktenskapsbegreppet.Äktenskap är och har alltid varit beteckningen på ett förbund mellan en man och en kvinna. inte två män,eller tre individer.Den som söker det rättsliga skyddet för samkönade par har partnerskapslagen som ger samma skydd som äktenskapet,Det finns inga historiska,juridiska eller sakliga skäl att ändra äktenskapsbegreppet.Varför är det bara kristdemokraterna som törs säga detta?

söndag, september 30, 2007

måndag, september 24, 2007

Personalismen -läran om ett bättre samhälle

I tidigare blogginlägg har jag fördjupat mig kring skiljelinjer mellan kristdemokratin och övriga ideologier.
Jag har tänkt mig att fortsätta kring kristdemokratins hörnstenar i ett par inlägg.
Du har säkert hört förr att vi lever i en individualiserad tid.Nu är det individen som är i centrum och denna individs fria vilja. Frihet som endast begränsas av den egna viljan är regeln för nutidsmänniskan.Vem är du att påstå att jag borde leva mitt liv på ett annat sätt? Jag vet minsann bäst själv,själv är bäste dräng! Eller så är det inte det. Kanske är det så att vi är i behov av varandra,kanske är det så att vi är i behov av varandra mer än någonsin?

Som kristdemokrater talar vi varmt om att den enskilda personen ska få makt över sitt eget liv men vi påtalar samtidigt att samme person också har ett stort ansvar,både för sitt eget liv och för sin omgivning. Vi betonar därför en ansvarstagande miljöpolitik,en solidarisk alkoholpolitik och en offensiv global utvecklingspolitik för att ge några exempel.

Människans behov av sin omgivning kännetecknar den kristdemokratiskamänniskosynen,personalismen. Den personalistiska människosynen ser människan som en unik gemenskapsvarelse. Personalismen är därmed ett verkligt och radikalt alternativ till en allt mer egocentrisk individualism men också ett radikalt alternativ till en krävande kollektivism. Där individualismen ignoerar människans behov av gmenskap och relationer i sin analys betonar personalismen att människan finns i ett socialt sammanhang och att detta sammanhang är nödvändigt för att människan ska växa. Detta sociala sammanhang kan se olika ut, familjen som vi föds in i är det mes t grundläggande smmanhanget men även ens vänner,idrottföreningen,rotary,fackföreningen,källarbandet,kyrkan eller det politiska partiet är en viktig del i den sociala miljö som utgör näring för människan och får henne att växa.

Även i jämförelse med kollektivismen pekar personalismen på en alternativ väg.Kollektivismen betonar som bekant kollektivets bästa framför den enskildes frihet. Vid första anblick kan detta framstå som en sympatisk tnake,vi kristdemokrater betonar ju ett solidariskt ansvarstagande för varandra. Men tittar man närmare på kollektivismen upptäcker man snart att detta ansvarstagande är allt annat än solidariskt. När vi kristdemokrater alltid insett att vi människor har olika behov och därför också behöver t ex olika former av pedagogik i skolan främjar kollektivismen istället en kvävande och enfaldig konformism där den enskilde personens behov sätts i främsta rummet. För några år sedan drev Kristdemokratiska Ungdomsförbundet,KDU en kampanj på temat "mera mångfald och mindre enfald" just för att peka på kolllektivismens baksida med dess totala oförmåga att se människan med hennes behov bakom alla krav på likformighet. En annan av de stora bristerna i kollektivismen är att dess syn på solidaritet begränsas vid den egna gruppen. Tillhör du arbetarklassen ska du visa solidaritet med denna klass men inte med några andra, "de andra" är nämligen din fiende,i alla fall om man ska tro kollektivismens försvarare. Vänsterns tal om solidaritet blir därför ytterst ihåligt,"vänstersolidariteten" räcker bara så långt egenintresset orkar blicka.

En av personalismens huvudpoänger är att vi inte kan leva i ett vakuum,vi behöver känna att vi är en del av en social gemenskap,eller flera gemenskaper,för att må bra och få möjlighet att växa som människor.vi behöver känna gemenskap samtidigt som vi ser den enskilde personen bakom alla system,klasser och andra kollektivistiska konstruktioner. Därför vänder sig vi kristdemokrater som personalismens försvarare både mot liberalism och socialism.
Som personalismens försvare betonar vi alltså denna unika gemenskapsvarelse men också hennes ansvar.Människans ansvarstagande grundar sig i synen på människan som en moralisk varelse. Människan är kapabel att betrakta sin egen existens och därmed självmedveten.Utifrån dett självmedvetande följer också ett ansvar för vårt beteende. Vi kan inte försvara att vi kränker andra människor utifrån ett djurisk resonemang om instinkter och egenintresse utan vet att våra handlingar påverkar andra och därför har vi också som personer en moralisk skyldighet att agera på ett sätt som främjar alla människors okränkbara värde och alla människors rätt att växa i trygga gemenskaper. Därför står vi kristdemokrater upp för trygga familjer,ett starkt civilt samhälle men även ne trygg värld i övrigt där fred och icke-våld främjas för att på så sätt undvika kränkningar av människovärdet. Vi kristdemoikrater står upp för det gemensamma bästa genom att se människan och hennes behov.


fredag, september 21, 2007

Kristdemokrati är inte konservatism

I en debattartikel i Kristdemokraten gör riksdagsledamoten Ingvar Svensson ett träffsäkert inlägg angående konservatismens förhållande till kristdemokratin. Svensson avser att återkomma i ämnet i ett längre inlägg,vilket kommer bli spännande läsning.

Debattinlägget ger kanske att den akademiska världen inte är så svart-vit som man i debatten har gjort gällande.Svensson skriver

Det är intressant att i samband med denna debatt (den som försiggår även inom KDU) hade kristdemokraternas riksdagsgrupp vid sin kKick-off i augusti besök av en statsvetare som föreläste om ismerna och ideologierna. Denne statsvetare konstaterade följande:konservatismen är stendöd.På frågan om kristdemokraterna är ett konservativt parti svarade han att ett sådant påstående vore djupt orättvist,men att det visst finns drag som sammanfaller,men att det inte är unikt i sig. Hos alla politiska partier finns drag som sammanfaller med delar i olika ideologier.

onsdag, september 19, 2007

Kristdemokrati är inte värdekonservatism

I debatten om kristdemokratins förhållande till konservatismen rekommenderar jag starkt en läsning på den kristdemokratiske riksdagsledamoten Ingvar Svenssons blogg.
http://svenssonbloggen.blogspot.com/2007/07/kristdemokrati-r-inte-vrdekonservatism.html

måndag, september 03, 2007

Ge besked om prövningen av gasledningen


Ett ganska hett diskussionsämne den senaste tiden har varit den gasledning som planeras mellan Ryssland och Tyskland.bygget har redan påbörjats på tysk mark.Gasledningen är tänkt att gå från Viborg,genom Finska viken,passera utanför Gotlands östkust och sluta i tyska Greifswald. Sträckan är 120 mil lång därav betydande delar kommer att gå i den svenska ekonomiska zonen.
Från början var gaslendingen tänkt att dras i östra delen av Östersjön, söder om Bornholm. I juli berättade media att bolaget Nord Stream i stället vill dra ledningen norr och väster om Bornholm, alltså genom Bornholmsgattet och alldeles utanför Sveriges södra kust. Detta är olämpligt av flera skäl.
Sträckningen innebär en ökad fara för den svenska kusten och kan få omfattande konskvenser ur säkerhets-och miljösynpunkt. Ett scenario där gasledningen börjar läcka är ett allvarligt scenario som b la Trelleborgs kommun pekat på. Risken är större med den nya sträckningen eftersom trafiken är tätare där.
Östersjön är ett innanhav som inte tål alltför hårda påfrestningar,ur miljösynpunkt.Om gasledningen går sönder är det en katastrof oavsett var det inträffar, men ju närmare fastlandet desto mer påverkas befolkning,vegetationen och djurliv.Därför vore den bästa lösningen att dra ledningen på land.I vattnet är en läcka svårare att upptäcka och åtgärda snabbt.
Även fisket påverkas negativt,eftersom det talas om fiske-och ankringsförbud.
Om det visar sig att det finns kemiska stridsmedel eller annat farligt material på Östersjöns botten ser vi kristdemokrater det som direkt olämpligt att dra fram en gasledning som innebär att omfattande ingrepp sker på havsbottnen.
Nu är det dags att bryta tystnaden från svenska regeringens sida och ge besked om hur man tänker hantera frågan om den tysk-ryska gasledningen. I den ekonomiska zonen har Sverige jurisdiktion med avseende bl.a. på skydd och bevarande av den marina miljön. Därför måste Sverige göra klart att all miljöstörande verksamhet inom vår ekonomiska zon skall underkastas gällande lagstiftning för miljöprövning.

fredag, juni 15, 2007

Social ekonomi- det tredje alternativetEfter en tids uppehåll så har jag nu återigen tagit upp mittt bloggande. Detta inlägg tänkte jag ägna åt det tredje alterantivet efter marknadsekonomi - nämligen den sociala ekonomin.

I en artikelserie i tidningen Kristdemokraten tas begreppet upp vidare.Ofta är debatten polariserad i privat eller offentlig ekonomi,utan att ta upp det tredje alternativet. privata företag är kanske inte så intresserade att satsa på idella verksamheter och därför får man ta tag i problemen själv. Ett bra exemepel är en lanthandel,som börjar drivas kooperativt, för att folk vill ha servicen i byn.

I den sociala ekonomin förlitar sig inte människor på privata eller offentliga initiav,utan tar ett eget ens eget ansvar för de behov som finns.Intresset för den sociala ekonomin i Europa hänger intimt samman med dess möjlighet att öka medborgarinflytandet,samtidigt som den skapar nya arbetstillfällen. Framgångsrika sociala företag har stora möjligheter att förbättra levnadvillkoren - skapa ett gott eller bättre liv för marginaliserade grupper. Människor ges därmed chansen att återta makten och kontrollen över sina egna liv. Därmed kan sägas att socialt förtagande skapar det goda samhället.Ett samhälle där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter. Ett samhälle som sätter allas lika värde och rättigheter i främsta rummet.
Socialt företagande handlar i hög grad om att tänka till och vara en medborgare som är med och verkar för att samhället ska utvecklas till något positivt - vi kristdemokrater kallar detta för det gemensamma bästa.
Det är dags att lyfta social ekonomi som är det tredje hjulet i ekonomins värld. En av den sociala ekonomins viktigaste uppgifter är att skapa engagemang för ett samhällsproblem - ett bra exempel är när lanthandeln startas upp kooperativt,för att folk vill ha servicen i byn. Därmed torde det också finnas utrymme till samhällsdebatt - att göra samhället uppmärksam på ett behov.
Det är glädjande att det i Sverige startas mer och mer kooperativ. Det är dags att vi tar den sociala ekonomin på allvar.

lördag, maj 05, 2007

Mer tid med barnen

Vi kristdemokrater kommer att under en intensiv period,1-15 maj fortsätta att peka på mer tid med barnen.Vi kommer att torgföra vår politik på olika sätt. I Jönköping har lokalavdelningen anordnat aktivitet på Västra Torget idag och till nästa helg kommer vi att finnas där med husvagnar.En viktig del id etta är att fokusera på vår familjepolitik. Vi kan inte blunds för det det fakutm att vi har Sveriges bästa familjepolitik. Gär gårn in på familjesidan för mer information.

I Ekot den 25 april, i ett inslag om vårdnadsbidraget, säger Göran Hägglund att han fortfarande hoppas på att löftet om vårdnadsbidraget kan infrias till årsskiftet. Inslaget fortsätter med att Göran även sagt att jämställdhetsbonusen är komplicerat att utforma och att det kan ta tid. I samma inslag säger folkpartiet nej till varianten att börja med vårdnadsbidraget vid årsskiftet och ta jämställdhetsbonusen senare. Dett visar på att vi behöver fortsätta att driva förslaget om vårdnadsbidraget. Därför kommer vi att under denna period att centrera oss kring förslaget.

Hör hela inslaget på: http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1330559. Det får inte bli som
under förra perioden då vi satt i regeringsställning, då vårdnadsbidraget infördes kort före valet 1994 och (s) tog bort det så snart de fick möjlighet.Det är en viktig reform för våra familjer.

Runt om i Sverige är trycket bland småbarnsföräldrar stort för ökad valfrihet i barnomsorgen. Föräldrar önskar också mer tid med sina barn och en mindre stressig tillvaro. Kristdemokraterna har efter tuffa förhandlingar fått med sig övriga Allianspartier på att införa ett vårdnadsbidrag som ska ge ökad valfrihet och som småbarnföräldrar ska kunna använda för att få mer tid med sina barn. Kristdemokraterna driver nu en kampanj för att reformen ska bli verklighet så snabbt som möjligt, från 1 januari 2008. Det är dock upp till kommunerna att avgöra om de ska införa vårdnadsbidraget eller inte. Det är viktigt att så många kommuner som möjligt utnyttjar denna möjlighet.
Ett nej skulle kunna innebära att kommunen blir mindre attraktiv för småbarnsfamiljer att bo i.
Därför uppmanar vi kristdemokrater att så fort förslaget bli verklighet att så många kommuner som möjligt inför denna möjlighet. Jag kommer återkomma med mer info om våra aktiviteter i samband med detta.

Jönköping som miljökommunTänkte passa på att uppdater min blogg lite. Jag har inte hunnit att göra det den senaste veckan. Jag har haft fullt upp. Tänkte uppdatera intresserade läsare om en motion lite om mitt senaste kommunpolitiska agerande. Jag försöker att som en del läsare vet om att kotinuerligt uppdatera min blogg om de kommunpolitiska ageranden som jag gör i min roll som kommunfullmäktigeledamot i Jönköpings kommun.

En prioriterad politisk fråga som jag arbetar är om vår miljö. Ett sätt att arbeta med miljön i en kommun är att man samarbetar i viktiga miljöfrågor. Jag tillsammans med en kristdemokratisk fullmäktigekollega har därför motionerat om ett medlemskap i Sveriges ekokommuner till kommunfullmäktige i Jönköping. Låter intresserade ta del av den här på min blogg. Ett viktigt steg för Jönköping som kommun. Kommunstyrelsen och framför allt miljönämnden ska nu yttra sig över motionen. Det ska bli spännande att se hur resultatet av detta kommer att bli.

Ett av de allra svåraste miljöproblemen som vi står inför i dag är den tilltagande växthuseffekten. Detta är på intet sätt en nyhet! Däremot är det av allra högsta vikt att man jobbar med miljöfrågan på olika sätt och på olika plan inom kommunens verksamhet. Det pågår redan miljöarbeten på många olika sätt inom Jönköpings kommun men vi är inte medlemmar i Sveriges Ekokommuner.

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner med syfte att främja utvecklingen mot en hållbar utveckling. Detta gör man t.ex. genom ett antal nyckeltal. Genom dessa nyckeltal följer man upp om ”medlemskommunerna går åt rätt håll”, d.v.s. mot en hållbar utveckling. Nyckeltalen är valda för att inte ge för stort merarbete och de skall vara påverkbara genom ett aktivt kommunalt arbete.

Ett medlemskap ger också tillfällen till erfarenhetsutbyten mellan medlemskommunerna. Sveriges Ekokommuner anordnar även utbildningar och seminarier. Sveriges Ekokommuner representeras i medlemskommunerna av en tjänsteman och en politiker i ledande position. Detta innebär att miljöfrågorna automatiskt lyfts upp i kommunens högsta ledning.

Ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner skulle kunna vara en del i det mycket viktiga miljöarbetet för att bl a minska utsläppen som påverkar växthuseffekten. Grunden för medlemskap i Sveriges ekokommuner är att det i samtliga kommunala strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling skall tas hänsyn till Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor för ett hållbart samhälle:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk:
1. Koncentrationsökning av ämnen från bergrunden.
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.
3. Undanträngning med fysiska metoder.

Och i det samhället….
4. … Hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov.

Föreningens verksamhet finansieras av medlemskommunernas årliga medlemsavgift. För närvarande är den fasta avgiften 3000 kr och den rörliga 20 öre/kommuninvånare. Avgiften för medlemskapet bestäms varje år av årsmötet. En ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner kräver ett beslut i Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelsen.
I dagsläget består Sveriges Ekokommuner av 68 medlemskommuner.

söndag, april 22, 2007

Flytt av Simsholmen?

Foto:Jönköping.nu

Att Jönköping växer så det knakar går det inte att ta miste om.
Stadsbyggnadsvisionens arbete har nu börjat att ge spår i Jönköping som stad.Jönköping har en vacker bro, ett stort köpcentrum. Ett område man nu börjat arbeta med är Norra Munksjön. Området Norra Munksjön är ett resultat av ett tätt samarbete mellan politiker, tjänstemän och näringsliv och kommer att vara färdigetablerat omkring år 2010,enligt planerna.

Här är huvudförslagen. Jag kommer sedan att kommentera dem kort.

A. Gamla kvar, men istället täcka över verket, och eventuellt angöra en ny park, Jönköpings nya centrala stadspark. Ca: 300 miljoner kr

B.Nytt reningsverk i Bergsutrymme, vilket frigör stor central mark. Nackdelen är sanering av oljespill i befintligt bergutrymme. Ca: 930 miljoner kr

C.Som befintligt reniningsverk fast på annan plats, exempelvis vid Stora Spånhult, där JOK sportstuga är belägen. Detta förslag frigör också mark. Ca: 770 miljoner kr.

Det är ett förslag från dåvarande oppositionen om att utreda en flytt av såväl Simsholmen som Oset. Nu har en första studie gjorts och vi är bara i början på en process.

Gå gärna till Juenporten redan nu och ta del av utstälklningen där eller läs handlingen som Jönköpings kommun har på sin hemsida.

Likheter med Järnvägen är svåra att se.

Det kan idag någon enstaka gång kännas lite lukt från reningsverket, men det är doft som vi själva producerar.

Oavsett vilket av placerings alternativen som väljs så skall de vara så väl inbyggda att dofter hanteras inne i anläggningen, och det som kommer ut är ett bra renat vatten.
Avloppsvattnet som kommer ut från Reningsverket skall oavsett placering alltid ledas ut till Vättern ev. via Munksjön eller annat vattendrag.

Jag förstår varför man lägger dessa verksamheter på lägsta plats och närmast vatten, det är i första hand för att slippa att pumpa mer än nödvändigt. Och att vara nära mottagaren av avloppsvattnet så det är logiskt att dessa anläggningar ligger där de gör.

När man nu kan bygga in en sådan här anläggning och sedan bygga i princip vad som helst ovanpå och runt om, då måste det finnas andra starka själ för att flytta denna anläggning.

Tanken är att i alla alternativ dra Osets anläggning till Simsholmen

Det vore nog bra att resonera en eller två gånger vad vi vill med vår stad. Är det bra att exploatera hårt eller mjukare skall vi ha verksamheter i staden eller inte, kan vi ha en stad med nollutsläpp så lär det krävas noll insläpp också.

fredag, april 20, 2007

Sverige allt mer ensamt i försvaret av genmanupulerade grödor (GMO)

I en bloggpost försvaras genmanipulation av grödor. Flera bloggar har tagit upp ämnet. Jag tänkte därför göra ett djupdyk i ämnet,utifrån en artikel i Kristdemokraten skriven av Martin Wisell,sakkunnig på kristdemokraternas riksdagskansli.

Människan har under tusentals år ägnat sig åt att manipulera växter och djur i syfte att få fram olika egneskaper som av någon anledning ansetts önskvärda.Vildvetet,som fortfarande växer vilt i Mindra Asien,har bara en bråkdel så många korn på varje ax som det "tama" vete som nu är världens mest odlade spannmål. Däremot har det mycket större blad och kraftigare rotsystem för att kunna klara sig i konkurrensen om ljus, vatten och näring. Vetet har avlats fram genom att de mest lämpade grödorna valts ut och korsats med varandra så att de önskade egenskaperna förstärkts i generation efter generation.

Den stora skillanden mellan traditionell avel och moderna gentekniken är att det tidigare tog tusentals år nu kan göras på ett år. Den andra stora skillnaden är att det genom gentekniken är möjligt att överföra egenskaper mellan helt olika arter. Man har exempelvis odlat fram en tobaksplanta som är självlysande eftersom den fått gener från en eldfluga.

Gentiskt modifierade grödor (GMO-grödor) odlas i första hand i Nord-och Sydamaerika. USA har den största arealen som odlas med GMO-gördor,50 miljoner hektar,vilket motsvarar drygt Sverige totala landyta. Inom Eu odlas genetiskt modfierad majs och sojabönor i en handfull länder.

Allergiker har oroat sig över att genomodiferade livsmedel ska innehålla allergener som är farliga för dem.Om man är allergisk mot jordgubbar vill man naturligtvis veta om den mat man köper innehåller råvaror som fått gner från jordgubbar.Detta har lett till starka krav på obligatorisk märkning av alla produkter som innehåller GMO.

Nu är det inte alldeles så enkelt som att en viss gen orsakar en viss egenskap. Generna påverkar varandra på olika sätt som kan vara svåra att kartlägga.geerna påverkar varandra.En gen medför vissa egenskaper i sin ursprungliga organism kan medföra helt andra egenskaper i en annan oprganism.Vi kan därför aldrig vara riktigt säkra på att en genförändrad organism inte producerar ämnen som kan skada den som är överkänslig.

En annan risk som diskuterats mycket är spridningen av pollen från GMO-grödor till vilda släktingar,vilket skulle kunna ge upphov till korsningar med vissa egenskaper.Exmeplvis skulle en vild växt med insektsresistens kunna konkurrera ut andra växter och sprida sig okontrollerat.Naturligtvis innebär pollenspridning också ett problem för de bönder som odlar icke-modfierade grödor och som vill kunna garantera kunderna GMO-fria produkter då detta efterfrågas.

Det finns forskare som varnar för att introduktionen av genetiskt modiferade grödor driver på likriktningen inom odlingen genom att allt färre sorter av varje grödoslag odlas.Denna utveckling fanns sedan tidigare,men har accelerarat sedan introduktionen av GMO. När en gröda tagits fram som är immun mot visst bekämpningsmedel kommer endast denna sort av den aktuella grödan att odlas.

Under den irländska potatispesten vid mitten av 1800-talet var alla potatisplantorna känsliga mot ben eda sjukdom.Samma potatispest drabbade även Anderna i Sydamaerika,men bönderna där odlade omkring 46 olika sorters potatis och pesten drabbade bara några få sorter.En bred gentisk variation kan därför ses som en sort försäkring inför okänd framtid,vilket borde vara önskvärt utifrån den kristdemokratiska förvaltarskapstanken som talar om att vi ska förvalta den jord vi har fått till låns till andra generationer.

All använding av GMO styrs av EU-lagstiftning,som i sin tur anger i vilka sammanhang en nationell lagstiftning får förekomma. Genom införandet av tre nya EU-förordningar 2003 har medlemsstaternas möjligheter att själva besluta om godkännande av GMO-produkter kringskurits betydligt.Enligt de gemensamma reglerna finns obligatoriska krav på spårbarhet och märkning för produkter som är framställda av GMO-substanser.Detta krav gäller emmellertid endast om andelen GMO uppgår till mer än 0,9 procent i någon av de i produkten ingående ingredienserna.Krav på märkning och spårbarhet gäller inte för djur som utfodrats med genetiskt modifierat foder.

Skadeståndsansvaret för skador som uppstår i samband med använding av GMO är mycket begränsat. För att en miljöskada ska leda till skadestånd måste det röra sig om att någon arts bevarandestatus måste ha påverkats negtivt,det vill säga risken att arten utrotas ska ha ökat. EU-reglerna skyddar exempelvis inte en ekologisk jordbrukare som av misstag får in GMO på sin åker.

Men finns det inte inom EU en så kallad miljögaranti,som ger ett enskilt medlemsland rätt att införa strängare regler män de gemnsamma för att skydda miljö och människors hälsa? med "miljögarantin" brukar åsyftas artikel 95 i EG-fördraget. Artikeln är betydligt svagare än vad många tror.För att ett medlemsland ska kunna införa strängare regler måste det presentera nya vetenskapliga belägg för att miljö eller hälsa hotas.Problemet måste också vara specifikt för just detta medlemsland,det går inte enbart vilja ha en högre miljöambition. Slutligen måste de nationella åtgärderna vara proportionella i förhållande till miljöproblemets storlek. Samtliga dessa villkor måste vara proportionella i förhållande till miljöproblemets storlke. Samtliga dessa villkor måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet för ett land att införa sådana regler.

I mars i år förelsog det ansedda franska forskningsrådet CRII-GEN att företaget Monsantanos genförändrade majs MON 863 omedelbart skulle stoppas.Detta efter att CRII-GEN gjort en oberoende analys av Monsantos egna testdata.Enligt den franska studien drabbades råttor i försök av olika sjukdomar sedan de ätit den genförändrade majsen.MON 863 hade då nyligen godkänts av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet,EFSA.I samband med godkännandet hade EFSA endast granskat Monsantos egna slutsatser av råttförsöken. När Monsatos ansökte om EU-godkännande för MON 863 beslköt Jordbruksverket och dess systermyndigheter i vöriga EU-länder att hemligstämpla ansökan,eftersom den ansågs innehålla affärshemligheter.Greenpeace lcykades dock få en tysk domstol att häva hemligstämpeln och beordra att hnadlingarna skulle lämnas ut.Greenpeace överlät därefeter matierialet till CRII-GEN.Sedan CRII-GEN:s analys offentliggjorts har den granskats av EFSA,som är starkt kritisk till analysen. Fortsättning lär följa.

Trots de orosmoln som finns kring tekniken har de svenska kristdemokraterna inte ställt sig helt avvisande till GMO.Gentekiniken kan vara ett verksamt medel för att föda en växande världsbefolkning. men också för att bota mänskligt lidande.Det vore överilat att döma ut användningen av genetiskt modifierade organismer innan vi har fått en bättre bild av de möjligheter och risker som faktiskt finns.

Eftersom genteknikens konsekvenser för miljön och människors hälsa inte har blivit tillräckligt utforskade har kristdemokraterna konsekvent argumenterat att försiktighetsprincipen ska gälla i GMO-politiken. Kristdemokraterna har också av detta skäl förespråkat obligatoriska krav på märkninga av alla produkter som innehåller gentiskt modifierade organismer eller där GMO funnits med i framställningsprocessen mav livsmedel. Partiet mear att kravet kravet på märkning också ska gälla kött från djur som utfodrats med GMO-foder. Kristdemokraterna vill inte heller ha någon nedre gräns för hur stor andel GMO-görda som ak finnas för att märkning ska vara obligatorisk.
Framför allt är kristdemokraterna skeptiska till usättning av GMO i frå odling, där pollen kan sprida sig till vilda växter.Om man begränsar odling av GMO till växthus utan möjlighet till spridning av pollen skulle man kunna minimera risken för skador på eksosystemen.

GMO-grödornas popularitet har sjunkit bland Europas regeringar. I december år 2006 var Sverige ett av endast fyra medlemsländer som röstade för att vinga österike att häva sitt importförbud mot GMO-majsen. I februari 2007 var Sverige ett av endast tre länder som ville tvinga Ungerna att importera denna majs. Om ytterligare vetenskapliga resultat visar på risker med GMO-produkter blir det svårt att motivera att Sverige ska tillhöra den krympande minoritet som slår vakt om GMO i alla lägen.Regeringen har nyligen gett Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa risker och möjligheter med GMO. Utredningen ska vara klar i höst. Kanske kommer den att resultera i en mer avvaktande hållning i GMO-frågornafrån den svenska regeringens sida. Här har kristdemokraterna en möjlighet att göra skillnad.

Ett problem med att låta de enskilda medlemsländernaha egna regler för GMO-produkter som får föras in i landet är att detta skapar obalanser i den gemensamma jordbrukspolitiken. En rimlig utväg skulle kunna vara att i smaband med den stundande "hälsokontrollen" av den gmensamma jordbrukspolitiken fastslå att GMO-frågor stårutanför den gemensamma jordbrukspolitiken för den inre marknaden. Med tanke på skepticismen i medlemsländerna borde EU även inom Värtldhandelsorganisationen (WTO) driva principen om natiionell besltuanderätt i GMO-frågorna.

Debatten om GMO ser helt olika ut på de olika sidorna om Atlanten.Det kategoriska avståndstagande från GMO som äör tämligen spritt i Europa finns knappt överhuvudtaget iUSA. Inom miljörörelsen och konsmuentrörelsenförs en nyanserad diskussion. Man konstaterar att grödor som genmanipuleras till att bli insektsresistenta kan bidra till en minskad användning av kemiska bekämpningsmedel,samtidigt som man ser risker med att grödor toleranta mot bekämpningsmedel kommer att leda till en ökad använding av dessa medel.

I USA finns över hälften av den areal som odlas med genetiskt modfierade grödor. USA har pressat hårt för att EU ska öppna sin marknad för GMO-produkter. Från amerikanskt håll ser man krav på märkning som ett ahndelsehinder som saboterar den fria marknanden. Detta trots att det har visat sig att konsumenterna påp marknaden inte fterfrågar prdukter som innehåller GMO.
Här i Europa fasar vi inför manipulationer av växter,samtidigt som manipulationer av mänskliga stamceller och embryon betraktas som en mer elle midnre självklar utveckling. I USA tycks inställningen snarast vara den motsatta. Den "europeriska" utgångspunkten borde inte vara självklarr för en kristdemokrat. Det finns anledning att ha en öppen inställning till genteknikens möjlighet i kombination med en ansvarsfull medvetenhet om riskerna.Framtida forskningsreultat och sakliga argument bör i slutändan få vara avgörande.

tisdag, april 17, 2007

Kristdemokratisk mittenpolitik

KDS -Kristen Demokratisk Samling var det parti som på allvar förde ut svensk kristdemokrati ibland stugorna i Sverige.Men hur ser denna politiska unika folkrörelses kristdemokratiska mittenpolitiska riktning ut?.Ska försöka ge mig på en beskrivning av denna unika politiska riktning i denna post. Att försöka ge sig på en "definition" är för mycket taste of Webersk idealtyp för min smak.

Vår politik är vare sig revolutionär eller rekationär,utan reformistisk.
Vår politik är vare sig individualistisk eller kollektivistisk, utan personalistisk.

Vår politik är vare sig konfessionell eller sekularistisk, utan sekulär.
Vår politik är vare sig socialistisk eller marknadsliberal, utan socialt marknadsekonomisk.Vår politik är vare sig laissez-faire eller socialstatlig, utan subsidiär.
Vår politik är vare sig isolationistisk eller interventionistisk, utan internationalistisk.

Vår politik är vare sig etnocentrisk eller kosmopolitisk, utan mångfaldigt intregrerande.
Vår politik är vare sig traditionalistisk eller modernistisk, utan traditionell och modern.

Vår politik är vare sig konsumistisk eller ekosofisk, utan förvaltande.

Huruvida partiet rent konkret passar in i bilden är en intressant och öppen fråga.

lördag, april 14, 2007

Situationen i Ukraina oroarFoto:Privat. Bilden är tagen ifrån Självständighetsplatsen i Kiev på självständighetsdagen i Kiev i år.

Ukrainas president ,Viktor Jusjtjenko, undertecknade nyligenett dekret om upplösning av parlamentet och genomförande av nyval till parlamentet. Valet är utsatt till den 27 maj. Dekretet markerar kulminationen av en längre tids maktkamp mellan presidenten å ena sidan och parlamentets majoritet och premiärministern å den andra. Det ger oss anledning till oro.

Utrikesminister Carl Bildt delar denna oro. Vad som kommer ske härnäst är oklart. Parlamentsmajoriteten och regeringen har uppmanat presidenten att återkalla dekretet, som man anser står i strid med konstitutionen. Det förekommer spekulationer om hur de väpnade styrkorna och polisen kommer att agera.

Men jag tror att det ändock finns hopp för Ukraina och det är den yngre generationen som brinner för en levande demokrati. Vi unga kristdemokrarter har nyligen inlett ett samarbete med Christian-Democratic Youth of Ukraine på titeln "The school of young politician: “Let’s go together!”. Där vi kommer att utbyta erfarenheter emd varandra och presentera det vi tror och brinner för.Detta inbringar hopp trots det nuvarande parlamentariska läget i landet. Men vikten av stabilitet i lande tkan inte nog understrykas.

FN vägrar ta till sig kritik


Jag har tidigare bloggat om FN:s tvivelaktiga roll .Denna kritik tycks nu har bekräftats ytterligare. Under en av Human Rights Councils:s (HRC) sessioner , vägrade rådets president, Alfonso de Alba, för första gången att tacka en talare för ett anförande och hotade till och med att ta bort liknande tal från protokollet.
Hillel Neuer, direktor för UN Watch, kritiserade nämligen i sitt treminuterstal HRC för att vara på väg att bli ett "värdelöst råd", enligt vad UN Watch webbsida uppger. Neuer pekade på den uppenbara bristen av resolutioner mot övergrepp av mänskliga rättigheter i Darfur, Tibet och Tjetjenien och menade att "[HRC:s] svar har varit tystnad. Dess svar har varit likgiltighet. Dess svar har varit kriminellt."
Däremot har HRC antagit åtta resolutioner som fördömer en enda stat: Israel. Därigenom strävar rådet efter att "demonisera den israeliska demokratin, att delegitimera den judiska staten, och att göra det judiska folket till syndabock". Neuer avslutar med följande: "Vad blev det av grundarnas dröm? Hemska lögner och moralisk upp-och-nervändning, den har blivit en mardröm." Ironiskt nog, inrättades rådet för ett år sedan för att ersätta FN:s kommission för mänskliga rättigheter eftersom den ansågs vara alltför partisk mot Israel.

torsdag, april 12, 2007

Israelbojkott fel väg att gå

Hizbollahs flagga

In en artikel i tidningen City skriver DN-medarbetaren eftersom seger för Hizbollah "producerar det bästa reultatet".Staten israels förintelse. Författaren tvekar inte att kalla staten Israels agerande för statsterrorism likt vänsterpartisten Thordis Samuelsson gjorde i Jönköpings fullmäktige för en tid sedan när ett krav på en kommunal bojkott av israeliska varor behandlades. Vänsterpartiet i Jönköping har tidigare dirivt på samma krav.


Anledningen till att det inte bildats någon palestinsk stat är korruption och brist på demokrati i den palestinska myndigheten. Därför är inte bojkott av Israel någon bra lösning.Detta är viktigt at poängtera i sammanhanget. Om bara Sverige bojkottar Israel kommer konflikten i Mellanöstern att lösas. Så enkelt är det,om vi ska tror på vänstedebatter och DN-medarbetaren Andreas Malm. Man anser också att Israel använder sig av terrorism som metod.Men värtlden är inte så svartvit som man tycks tro. Och att liera sig med Hamas/Hizbollah är sämsta tänkbara väg till fred.

Hamas/Hizbollahs politiska utgångspunkter kan sammanfattas så här: utplåna staten Is­rael, använd självmordsterrorism för att nå dit och underkuva kvinnor och oliktänkande för att upprätta en islamistisk totalitär stat. Att vänsterpartiet och miljöpartiet flirtar med den sortens rörelse är rent motbjudande och ett slag i ansiktet på alla flyktingar i Sverige som flytt islamistiska förföljelser.


Konflikten i Mellanöstern har båda sidor gjort övertramp. Vi är de första att slå fast att Israel inte är någon felfri stat och också gjort sig skyldigt till övergrepp. Men att ensidigt lägga skulden på staten Israel är felaktigt och det leder inte framåt. I det ex-t­remistfack som vänsterpartiet och miljöpartiet placerat sig själva i — genom stöd till palestinska väpnade grupper och krav på isolering av Israel — finns inte något utrymme för fred mellan parterna. Där är det i stället intifada som leder framåt. Vi har sett de fyra senaste åren att väpnade strider förvärrar situationen och skapar nya tragedier. Situationen i Mellanöstern är komplex och inrymmer många olika sidor, den går även långt tillbaka i historien varför några mirakelkurer inte kan ordineras. Men ett första viktigt steg mot fred är förhandlingar. Det slutliga målet är att en palestinsk stat upprättas samtidigt som Israel får garantier för sin existens och terrorismen upphör. En del tror att en palestinsk stat inte finns därför att Israel inte accepterar det. Det är inte sant. En palestinsk stat kunde ha bildats redan 1948 — men de palestinska ledarna tackade nej. I stället ockuperades de palestinska områdena av Jordanien och Egypten, för att därefter ockuperas av Israel vid sexdagarskriget 1967. Västbanken och Gaza ockuperades av Israel i hopp om att kunna förhandla fram fred i utbyte mot en självständig stat för palestinierna.


Fredsavtal slöts sedan också med både Egypten och Jordanien som båda avsade sig anspråk på Västbanken och i Gaza. Möjligheten för en palestinsk stat öppnades och 1993 skrevs ett fredsavtal på av PLO och Israel i Oslo. Den palestinska myndigheten skapades och Israel drog sig tillbaka. Under 2005 lämnade Israel de återstående delarna av Gazaremsan och i våras valdes Ehud Olmert till premiärminister för att Israel även skulle lämna större delen av Västbanken. Israels intentioner borde därmed vara fullständigt klara. Israel vill se en pale-stinsk stat på västbanken och Gaza. Då återstår frågan: varför har inget hänt under de tretton åren sedan Osloavtalet undertecknades? Förklaringarna återfinns i den palestinska myndigheten, som snabbt omvandlades till en oerhört korrupt och odemokratisk organisation.


Freedomhouse ger den palestinska myndighet betyg fem (lägst är sju) för politiska rättigheter och betyg sex för civila rättigheter. På organisationen Transparency Internationasl lista över hur korrupta stater är så hamnar Palestina på plats 107 av lägst 158. De delar plats med länder som Kazakstan, Nicaragua och Eritrea. Förklaringen till att det inte bildats en palestinsk stat på Västbanken och i Gaza beror på denna korruption och brist på demokrati i den palestinska myndigheten. Mer demokrati och mindre korruption åstadkoms kanske inte bäst genom att bojkotta Israel utan genom att ställa tydligare krav på transparens och demokrati på den palestinska sidan.


tisdag, april 10, 2007

Klimatfrågan - en ödesfråga

Miljöpartiet riktar kritik mot politiken vi kristdemokrater fört mot ett hållbart samhälle i lokalpressen. jag har skrivit en replik till deras insändare. jag lkägger upp den för intresserade läsar här på min blogg.

På 1970-talet kallades kristdemokraterna ibland för vatten- och luftpartiet och flera kampanjer handlade om miljön.

Frågan om klimatet är en ödesfråga för mänskligheten, en ödesfråga för mänskligheten, en fråga som ingen kan gå förbi. Men något minst lika viktigt är frågan om hur vi förvaltar de resurser vi har till förfogande på vår planet.

Ett par månader för valet gick vi kristdemokrater ut och krävde att momsen på bensin skulle sänkas så att det skulle bli billigare att köpa bensin.

Vi ska då påminna oss om att när frågan väcktes hade vi ett bensinpris som låg på närmare 13 än 12 kronor och lyckligtvis har priset kommit en bit ner sedan dess. Frågan vi borde ställa oss är:

Hur säkerställer man att människor kan bo på landet där det inte går några pendeltåg och ändå bidra till den minskning som måste komma när det gäller utsläppen?
Här kan vi kristdemokrater tänka oss olika kombinationer utan att det innebär en sänkning av bensinskatten. Ett exempel är skattelättnader i form av exempelvis glesbygdsavdrag, men det finns flera modeller att fundera på.

Vi kristdemokrater har nyligen släppt rapporten ”Bekämpa klimathotet” med fem riksdagsledamöter i spetsen där ett förslag är att förbjuda nyförsäljning av privata bilar med fossila bränslen från och med 2015 i hela EU.

Det gäller att vi vänder på alla stenar för vår planets skull.

söndag, april 08, 2007

En timmes flygresa bort...

...så har våra vänner i Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) hamnat i regeringsställning tillsammans med liberala Reformpartiet och Socialdemokraterna.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) eller Union of Pro Patria and Res Publica är en sammanslagning mellan de två partierna Union of Pro Patria och Res Publica. Partiet är konservativt, kristdemokratiskt och i viss mån nationalistiskt parti och är medlem I European Peoples Party (EPP). Res Publica bildades inför valet 2003 och gick från igenstans till att bli näst största parti med 24,8 % och 24 mandat (+24). Pro Patria bildades 1992 och fick vid valet 2003 7,3 % och 7 mandat (-11). Pro Patria bildade det självständiga Estlands första regering 1992 till 1995 tillsammans med Moderates (numera Social Democratic Party).

En timmes flygresa bort kan man också läsa detta i regeringsprogrammet:
To increase the wealth of the people of Estonia the Governing Coalition shall:
3) retain a single income tax rate for everyone. By 2011, reduce the income tax rate to 18% (2010 – 19%, 2011 – 18%), increase the minimum amount exempt from income tax to 3,000 Estonian kroons a month (2008 – 2,250 Estonian kroons; 2009 – 2,500 Estonian kroons; 2010 – 2,750 Estonian kroons)


Regeringsprogrammet i dess helhet finns att läsa här: http://www.valitsus.ee/?id=1468

Eesti Est! :)

fredag, april 06, 2007

Glad påsk!Vill tillönska alla läsare på min blogg en riktigt GLAD PÅSK. Återkommer efter helgerna med nya blogginlägg. Ps! om det skulle dyka upp något speciellt kanske det kommer något extra inlägg även under helgen :).

onsdag, april 04, 2007

Ingen rättvisa i godtycklig skatt

S-regeringen avskaffade förmögenhetskatten för de absolut rikaste svenskarna om deras
förmögenhet var inlåst som ägande i ett företag,till exempel H&M-storägaren Stefan Persson.

Under den tidigare socialdemokratiska regeringen avskaffades gåvo-och arvskatten,vilket vi kristdemokrater tidigare verkat för. Vidare avlägsnade s-regeringen förmögenhetskatten för de absolut rikaste svenskarna om deras förmögenhet var inlåst som ägande i ett företag,till exmpel H&M-storägaren Stefan Persson.

Vårt parti har funnit detta stötande:en selektiv förmögenhetsskatt,för vissa men inte för de allra rikaste.

Genom att köpa O-noterade aktier kunde dessutom förmögenhet omvandlas till noll. Pengar placerades i dyra bostadsrätter och fritidshus med lågt taxeringsärde än inköps-och marknadsvärde. Så "försvann" förmögenheter som existerade. Förmögenhetsskatten utvecklades till att bli en frivillig skatt, att betalas för de som så önskade. Någon rättvisa fanns inte i detta. Systemet gynnade var sig landet,de fattigaste eller arbetsmarknaden. pengar som kunde gjort nytta här försvann bort:en orättvis skatt.

Förmögenhetskatten har därmed blivit en godtycklig skatt. Skattebasen innehåller många undantag vilket innebär att personer med samma verkliga förmögenhet kan betala olika mycket i skatt. Den har också bidragit till att svenskar placerat sitt sparande i utlandet,pengar som skulle göra stor nytt ifall de placerades i företagande, konsumtion och gåvor i vårt eget land: en improduktiv skatt.

Skatten tas bort redan för 2007. Det innebär att den förmögenhetsredovisning som skulle ha gjort i deklarationen nästa år i april, och som skulle baserats på en persons förmögenhet den 31 december 2007,inte behöver göras. Beslutet om borttagandet kommer att tas av riksdagen under hösten 2007 efter förslag av regeringen i en proposition.

Skatteverket välkomnar nu regeringen beslut då det rejält minskar mängden kontrolluppgifter för deklarationerna. Enligt Skatteverket befinner sig svenskt kapital motsvarande minst 500 miljarder kronor i utlandet, men mycket talar för att det kan röra sig om långt större beloppDet är pengar som om de togs hem skulle kunna investeras för att skapa nya företag, arbete och välfärd i Sverige.

Ett borttgande av skatten kan göra att en del av detta kapital kommer tillbaka till den svenska kapitalmarknaden och att motiven att placera nytt sparande i utlandet minskar. Detta kan förbättra svenska företags,särskilt mindre företags,försörjning med riskkapital. Det handlar också om att möta skattekonkurrensen från länder i vår närhet.Vid sidan av Sverige är det nu bara fyra v OECD:s 30 medlemsländer som har kvar en beskattning av förmögenhet. Finland, Nederländerna och island är alla exempel på länder som under senare år avskaffat förmögenhetsskatt.Regeringen menar att Sverige skulle missgynnas av att inte följa deras exempel:en ohållbar skatt.

Avskaffande tav skatten innebär att Allians för Sveriges gemensamma löften uppfylls och det samtidigt som vi med god marginal klarar målet om överskott i de offentliga finanserna.Att det finns ett sannolikt samband mellan ett avskaffande av förmögenhetsskatten och jobbskapande är något som det funnits bred konsensus kring i den svenska debatten.

Exempelvis föreslog bland annat den tidigare LO-ekonomen P-O Edin i januari 2005 ett slopande av skatten till finansdepartementet.Förslaget har också under flera år drivits från organisationer med kopplin till svenskt företaganade.Att vi nu avskaffar förmögenhetskatten handlar om att vi vill få kapital att åter söka sig till Sverige,men också om att hejda en sedan lång tid pågående kapitalflykt.

En godtycklig,frivlli,ohållbar improduktiv och jobbfientlig skatt förtjänar att avskffas.Nästa år går vi vidare och fortsätter att sänka inkomstskatterna.Det är positivt att var och en får behålla mer än i dag av vad han eller hon arbetat ihop.

Aborter i Sverige

Föreslår intresserade läsare att läsa följande blogginlägg om förslaget ifrån socialdepartementet om att utöka aborträtten av Lars F Eklund på idéinstitutet Civitas

http://tidskriftcivitas.blogspot.com/2007/02/aborter-i-sverige.html

Anders Wijkman i Gomorron Sverige

Europparlamentariker Anders Wijkman (kd) om hur människan påverkas av klimatförändringarna i onsdagens Gomorron Sverige:


http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=311297

måndag, april 02, 2007

Bevara skyddet för utrotningshotade arterFoto:SNF

I ett pressmeddelande daterat 2007-03-22 utropar riksdagsledamöterna Sven Gunnar Persson och Irené Oskarsson, ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott ”Bra med rätt att skjuta rovdjur som angriper tamdjur!”.I pressmeddelande drar riksdagsledamöterna synnerligen anmärkningsvärda slutsatser. Slutsatser som nu kan komma att riskera den mångfald som både kristdemokraterna och riksdagen tidigare kämpat för.

Under valrörelsen 2006 drev bland annat centerpartiet frågan om att försämra det svenska rovdjurskyddet. Olyckligtvis å fanns det även kristdemokrater förde fram samma krav. Detta krav har under mars 2007 lett till ett regeringsbeslut som riskerar att utrota de små populationer av järv och varg som fortfarande finns kvar. Beslutet möjliggör för främst lantbrukare att skjuta rovdjur som är på väg att attackera tamdjur även om det inte finns inhägnat, vilket tidigare var vad lagen tillät. Den här nya förordningen för med sig nya problem: Idag förekommer hetsjakt mot varg (om vilken debatten till största del kommit att handla om) i vissa delar av Sverige. Vissa individer skulle inte förspilla tillfället att skjuta djuren utan rättsliga påföljder, något som till och med jordbruksministern befarar.

Vargen är idag en utrotningshotad och rödlistad art. Med ett bestånd med så lite som 50 könsmogna individer fördelat på Sverige och Norge (SLU, ArtDatabanken) kan den biologiska mångfalden och genetiska poolen få stora problem om fler djur skulle skjutas av.
Idag finns vargen endast kvar i fem län och har (Gotland undantaget) från de andra redan blivit utrotad. Det är ett problem för den ekologiska mångfalden som ingen kan blunda för.
Som kristdemokrater ser vi med oro på den här utvecklingen. Vi vill att kristdemokraterna alltid ska vara en röst för en hållbar utveckling och att vi fortsätter att sätta förvaltarskapet i främsta rummet.

Linjen om dubbelspår står fast

Foto:Jnytt

Jag skriver detta inlägg med anledning av att Banverket idag har lämnat det dystra beskedet om att den reviderade framtidsatsningen som innebär att dubbelspåret senareläggs.
Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att planen nu är ute på remiss. Och att den linje som beslutades i KF i torsdags står fast.Vi hoppas på att få med satsningen inom denna planperiod (fram till 2015).
Beslutet är kanske ett bevis på att inte låta visionerna gå för långt. Om Banverket inte ens kan tänka sig satsa trehundra miljoner är det ett bevis för att man inte kan satsa många miljarder.
Anågende socialdemokraternas kritik emot spilittring så finns det anledning att påminna sig om att de befinner sig i oppositionså de ska sätta sig emot men det här är ju ett förslag vi är överens om. Det hade såklart varit en fördel om alla partierna varit helt ense men vi fortsätter vår satsning på en fungerande regional järnvägspolitik.

Ja till dubbelspår - för miljöns skull

Foto:Jnytt

Med anledningen av den senaste tidens debatt angående ett eventuellt byggande av dubbelspår av järnvägen i Jönköping så finns det anledning att återkomma i frågan. Idag har också Banverket kommit med sina kommande satsningar, vilket jag kommer att återkomma till.
Folkomröstningar ska kunna resultera i att det blir som folket bestämt. Vi har haft en nationell där det blev tvärtom (högertrafik).En kommunal dito som har alternativen dubbelspår eller järnväg söder om Munksjön är inte reell eftersom det senare alternativet inte finns. Regeringen kommer i bästa fall att, efter måndagens bantade Framtidsplan från banverket, ha 290 miljoner kronor till vår regionala tågtrafik som möjliggör förbättringar i tågkapacitet och bättre strandområde. Men dessvärre inte de minst 6 miljarder kronor som krävs för att flytta järnvägen söderut. Att påstå detta för befolkningen som om det vore ett alternativ är, tycker jag, väldigt populistiskt. Att genomföra en folkomröstning med dessa alternativ vore riktigt illa.


Om det förslaget vinner men aldrig kan genomföras eftersom så mycket pengar inte satsas på regional järnväg har man inte lurats då?

Vi har all förståelse för att människor skriver under en protestlista när man förespeglas en obruten strand till samma kostnad som ett dubbelspår.

Handlingarna i ärendet speglar ju hela denna långa processen (10år) fram till idag. Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare enigt tagit ställning för ett dubbelspår . Det är ingen ny fråga. Den senaste utställningen i Juneporten har varit uppe sedan i höstas, finns fortfarande kvar såvitt jag vet. Ändå förstår jag att många invånare inte känner sig tillräckligt informerade. Det är svårt att nå ut så alla verkligen ges möjlighet att ta till sig information i tid. I detta avseende har vi mycket att göra för att förbättra, i denna likväl som i andra frågor. Det är bl a därför vi i den nuvarande majortiten i Jönköpings kommun vill satsa på medborgarservice och en bättre informationspunkt till invånarna. Detta var också ett av de beslut som beslutades i och med att vårt kommunprogram antogs.

Vi värnar om miljön runt Norra Strandgatan. De ekologiska konsekvenserna av vårt handlande är ofta kortsigtigt, det finns en tydlig konskevens för kommande generationer och de ekologiska förutsättningar vi lever unde rär resultatet av tidigare generationers förvlatande av våra resurser. med den utgångspunkte kommer vi att arbeta vidare med miljön i Jönköpings kommun.

Detta är också en oerhört viktig utgångpunkt när det gäller frågan om ett dubbelspår. Det ska vara så lit intrång i naturen som möjligt. Därför kommer självklart miljöaspekten att följas upp mycket nogsamt framöver.Detta kommer samtliga intressenter såsom Banverket och inte minst Miljöförvaltningen i Jönköpings kommun att se över.

Eftersom förslaget som ligger utestänger både utsikt och tillgänglighet till Vättern enligt den enorma propaganda som just nu förs så måste man tycka att förslaget är dumt. Att det i själva verket innebär att det från det nuvarande läget öppnas upp betydligt har inte på något sätt nått fram till gemene man. Så långt som man kunde lästa i JP före beslutet togs har inte en enda artikel tagits in som förklarar majoritetens (utom Moderaterna) ståndpunkt.

Jag noterar också att Länsstyrelsen faktiskt insåg att om järnvägen inte flyttas så är ett nytt dubbelspår att föredra eftersom man då kan bygga bort en hel del av de risker ett eventuellt haveri utmed Vätterstranden skulle medföra. Ur miljösynpunkt måste det ändå vara att föredra tågtransporter av resenärer som ska in till centrum, än att få fler bussar och än mer trafik. Jag bor i Bankeryd. Varje morgon och varje kväll är det långa köer från bankerydshållet och in mot Jönköping, om vi kunde få en tätare tågtrafik kanske en hel del av den trafiken kunde undvikas med stor vinst för miljön. Det är främst detta som lett fram till vår ståndpunkt i frågan.

söndag, april 01, 2007

Solfläckar -orsak till klimatförändringar?


Med tanke på den senaste tidens diskussion angående klimatproblematiken både här på min blogg och samt i och med den brittiska tv-dokumentär så finns det anledning att fördjupa sig i några av de teorier som ifrågasätter växthuseffekten.Dock så finns det indicier som visar att det går att ifrågasätta teorierna. Det är främst dessa ståndpunkter som lett fram till mina och övriga miljöintresserades ståndpunkt i frågan.
I sammanhanget är det viktigt att slå fast det inte finns någon teori som inte tål att diskuteras. Men, det gäller också att se till vad den sammanlagda vetenskapen säger.Det är liksom det som på något sätt får bli vägledande. Därmed är inte sagt att man inte lyssnar till annan argumentering. Det är en viss skillnad där ser jag speciellt efter diskussioner av det slag vi har fört här på min blogg och i andra sammanhang.
De danska forskarna Svenskmark och Friis-Christensen menar att det finns stora likheter mellan variationerna i solfläcksaktivitet och jordens medeltemperatur.
När danskarnas teorier presenterades i vetenskapsprogrammet Nova på SVT såg man det i två diagram som lades över varandra, där de två kurvorna låg mycket nära varandra. De danska forskarna menar att det beror på att den kosmiska strålningen "laddar" partiklar i atmosfären, de så kallade aerosolerna. Aerosolerna är viktiga när moln bildas, och enligt den här teorin skulle aerosolerna laddas på ett sätt som gör att det bildas mer moln - vilket i sin tur skulle bidra till ett varmare genomsnittsklimat, eftersom mer värmestrålning reflekteras tillbaka till jordytan.
Problemet är att Svensmark inte visat något hans samband slutar gälla om man tar med hela dataserien då solen och temperaturen inte sammvarierar.
Det finns många resonemang som kan tyckas kloka men sedan gäller det att fakta backar upp det man tror, det är där teorin har haft problem. Kosmisk strålning har till exmpel bara en artikel mig veterligen som förklarar en liten del av en liten del om hur det kan ha marginell inflytan på klimatet. Det finns faktiskt tidigare artiklar om det än Svensmark. Men deras resultat kan inte ens jämföras med CO2 ressultaten de har visat på så liten förklaring att jag personligen inte tror det har någon avgörande effekt. Men jag ska ju villigt erkänna att jag långt ifrån är en expert på området, men experterna tycks dra samma slutsats.Exakt hur mycket varmare det blir vet förståss ingen eftersom vi inte vet vad människan tar sig till.
IPCC revideras inte av politiker men det redovisas för politiker och de ska godkänna språket som används för att inte missförstånd ska uppstå om vad ord betyder. Vilket det gjort i tidigare omgångar. Detta är i sammanhanget viktigt att fastlå. Det finns ändå de forskare som inte kommer överens med IPCC. Men de kommer inte överens med denna artikel:
Emanuel, K. (2005), Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, online publication; published online 31 July 2005 doi: 10.1038/nature03906
Detta så långt jag förstår det. Att forskarvärlden inte alltid kommer överens ändrar inte huvuddragen i IPCC rapporten.

Järnvägsspåren i Jönköping i framtiden

Så här kan järnvägsspåren komma att se ut i Jönköping i framtiden

Efter den intensiva debatt som pågått om järnvägen så finns det anledning för mig att kommentera bakgrunden till den ståndpunkt som nu tagits av majortieten i Jönköpings kommunfullmäktige. Och eftersom (m) valt den populistiska sidan och inte berättar om hela sanningen måste jag ändå kommentera.

Folkomröstningar är bra om folkviljan också kan genomföras. Men den kan inte det eftersom det är staten som bestämmer. Inte vi i Jönköpings kommun. Ännu en folkomröstning som lurar människor vore inte heller bra. Vårt regionala järnvägsnät som går in till centrala Jönköping kan inte kombineras med höghastighetståg. Om man skulle förlägga det regionala järnvägsnätet enbart söder om Munksjön kommer det inte att klara en förbindelse på rimligt sätt till Bankeryd, Habo och vidare på grund av topografin. Vi skulle alltså missa järnväg till den nordvästra delen vilken idag fungerar mycket bra. Att ersätta med buss är inte långsiktigt hållbart. Götalandsbanan har inte ens spåren gemensamma med vårt regionala järnvägsnät.

Götalandsbanan är ett projekt som finns angivet hos Banverket och är tidsatt till 2030, vi arbetar för en tidigareläggning till 2020 därför att vi behöver höghastighetståg som förbinder landets första och andra stad och på vägen passerar Jönköping. Klimatskäl talar för fler järnvägsförbindelser istället för biltransporter.Ifrån kommunledningens sida har man därför bjudit bjudit ansvarig statssekreterare till Jönköping av det skälet för en överläggning. Eftersom Banverket endast avsatt 300 miljoner kronor faller det alternativ jag likt en del andra i vår kommunledning tidigare förordat, nämligen nedgrävning.Det skulle kosta minst 3 miljarder kronor. Eftersom Banverket fått minskat anslag och just i dagarna håller på med en revidering av sina objekt (långa planeringstider) finns inte en rimlig chans att tro att vi skulle få 3 mdkr till en nedgrävning. Än mindre de många fler miljarder som krävs för en flyttning söderut. Vi kristdemokrater har under många år förordat ett dubbelspår, även i valrörelsen så detta kan knappast vara en nyhet. Vår partigrupp diskuterade också frågan i måndags på vårt gruppmöte före vi beslutade oss för en ståndpunkt i kommunfullmäktige. Man stod fast vid att förorda dubbelspår eftersom det är det enda realistiska alternativet. Att låtsas som om det finns en annan möjlighet vore att lura människor.

Eftersom det inte finns någon politisk enighet i Jönköping kommer förmodligen Banverket att avföra Jönköping från de 300 miljoner kronor som var märkta för oss. Det innebär att den befintliga banvallen blir kvar, de regionala tågen kommer ha fortsatta svårigheter att klara trafiken och övriga länsbor som åker tåg vet vad det innebär för deras resor till och från regionens huvudstad. Jag inser att många av dem som önskar flytta järnvägen söderut gör det i en önskan att ge Jönköping ett ännu bättre läge.

Vi som förordar en förbättring av det regionala järnvägsnätet gör det också för att stärka Jönköpings läge. Vårt mål är nog gemensamt, vi har dock inte velat förutskicka invånarna något som inte kan genomföras. I så fall skulle vi med rätta ha kallats för populister.

onsdag, mars 28, 2007

Lyft blicken i friskoledebatten


I en debattartikel så skriver socialdemokraterna i Jönköpings kommun i en debattartikel att dom höjer ett varningens finger i friskoledebatten. Jag har skrivit en replik till artikeln som jag låter intresserade få tillgång till här på min blogg.
När friskolemotståndare hos socialdemokraterna i Jönköpings kommun för fram sina åsikter om friskolor så är de i allmänhet fyllda av felaktigheter. Det påstås att friskolor tar pengar från de kommunala skolorna och att de segregerar genom att det bara är en viss sorts elever som välkomnas. Detta är inte sant.
Det är en myt att de fristående skolorna får mer pengar än de kommunala. Enligt lag ska de fristående skolorna ekonomiska villkor räknas på samma grunder som de kommunala skolorna. Om friskolor kan ha mindre klasser och fler lärare så beror det på att de hushållar med pengarna på ett annat sätt.
En annan myt är att friskolorna väljer och vrakar bland de elever som vill gå där och att man väljer ”de bästa”. Även intagningen till de fristående skolorna är reglerad i lag. En fristående skola ska vara öppen för alla. Den fristående grundskolan får därför bara använda anmälningsdatum, geografisk närhet och syskonförtur som urvalskriterier.
Tester får, precis som i den kommunala grundskolan, enbart ske förskolor med estetisk inriktning. På Friskolornas riksförbund är man snarare av den uppfattningen att friskolor har en högre andel elever som behöver olika typer av stöd för att klara skolan. Många elever som har misslyckats i den kommunala skolan, söker sig till de fristående skolorna.
I debatten påstås friskolor segregera. De som arbetar med friskolor över hela landet kan se att det inte är sant. Enligt en Temo-undersökning som Friskolornas riksförbund genomförde för ett par år sedan visar det sig att fristående skolor har en högre andel barn med invandrarbakgrund än de kommunala skolorna (även sedan religiösa och etniska skolor plockats bort ur undersökningsmaterialet). Friskolor har också en högre andel elever med ensamstående föräldrar.
Däremot har friskolorna fortfarande fler elever som har föräldrar med högre utbildning än den kommunala skola, men den andelen har minskat för varje år sedan friskolereformen genomfördes. En naturlig utveckling som beror på att friskolorna blir fler över hela landet och att medborgarna får saklig information om friskolor.
I hela Sverige finns i dag 867 fristående skolor. Förr året gick 7 procent av landets grundskoleelever i en friskola medan 13 procent av eleverna på gymnasiet gjorde det.
Varje elev som går i en friskola har gjort ett aktivt val. Och om friskolan inte lever upp till förväntningarna och inte håller måttet, kan den lika snabbt väljas bort av eleven. Att landets skolor drivs i kommunal regi kan inte vara ett självändamål. Det viktigaste vid bedömningen av landets skolor borde vara utbildningens kvalitet och inte vem som är huvudman. Varken elever, föräldrar, lärare eller samhället i stort har intresse av att dåliga skolor skyddas från konkurrens av bättre skolor, oavsett om de är kommunala eller fristående.
Jag skulle önska att vi kunde lyfta blicken i friskoledebatten och låta den handla om det som är väsentligt- om alla barns rätt till en bra skolgång, i en skola där de får må bra, kan känna sig sedda och uppskattade och få prestera efter sin förmåga. Och att detta faktiskt gäller, oavsett om skolan råkar vara kommunal eller fristående.

söndag, mars 18, 2007

Växthuseffekten - endast överdriven?

Brittisk tv sände för en tid sedan en dokumentär som heter
The Great Global Warming Swindle som hävdar att växhuseffekten är starkt överdriven.
När lobbygrupper försöker se sig själva som experter på global uppvärmning så finns det anledning anledning att se upp. Vad som är speciellt anmärkningsvärt är att eftersom man inte har några publicerade resultat som besvärar "växthusteorin" lurar man alltså en forskare som fortfarande har trovärdighet att delta i filmen sedan klipper man om filmen så att det ser ut som att forskaren säger något annat än han säger. Förutom detta är filmen bara en upprepning av tomma argument som bemötts tidigare.Rekommenderar intresserade läsare att läsa en mer djupdykniong kring filmen och dess påstådda "fakta" på min kristdemokratiska kollega Magnus Wetterstrands blogg här.


Det är lite oroande att se hur lobbygrupper försöker sig förstå naturvetenskap, som tur är har varken vår regering eller organisationer eller människor som arbetar med miljöfrågor gått på detta uppenbarligen ganska tomma prat.

onsdag, mars 14, 2007

Ett universum mellan kd och sd

Sverigedemokraterna har ställt frågan i Dagen om Sverigedemokraterna är de nya kristdemokraterna.
Ella Bohlin, förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet har på ett förtjänstfullt sätt redogjort att så inte fallet. Tänkte delge er några utgångspunkter som hon ger som är viktigt att ha med sig.

Sanningen är att ett helt universum ryms mellan kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Den kristdemokratiska ideologin baseras på den kristna människosynen. Den bygger på syskonskap och solidaritet; på tanken att vi alla har ett ansvar för vår nästa, oavsett hudfärg. Det var dessa kristna värderingar som bland annat förmådde kväkare att gömma svarta flyktingar undan den amerikanska söderns förtryck och slaveri. Samma värderingar inspirerade Nelson Mandelas försoningsprocess efter apartheidregimens fall, och det är dessa värderingar som gör det helt naturligt för en svensk kristdemokrat att förespråka en generös politik gentemot människor som söker en fristad undan förtryck och förföljelse.

Vi tror på en starkare gemenskap mellan människor; på att ha ett öppet sinne gentemot alla människor oavsett etnicitet. Skillnaden gentemot sverigedemokraternas så kallade ”kristna etik” kunde knappast varit större! Inför höstens val genomgick sverigedemokraterna något som närmast kan beskrivas som en ”extreme makeover”. Partiet bytte partilogga, tonade ned rasretoriken och växlade företrädare. Sverigedemokraterna lanserade sig som ”ett nytt parti” i mitten på vänsterhögerskalan. Men under den numera polerade ytan rör sig fortfarande idéer om att olika ”folk” är förutbestämda att skapa olika sorts kulturer. Vurmen för ”fädernas kyrka” nationalstaten och kulturmystiken, som är mycket framträdande hos sverigedemokrater, har i ett historiskt perspektiv alltid gått hand i hand med rasteorierna.Att sverigedemokraterna nu ersatt begreppet ”ras” med ”kultur” har i det större sammanhanget ingen betydelse.

De gamla unkna idéerna lever kvar. Loggan och retoriken må vara ny men det är fortfarande samma främlingsfientlighet som tidigare. I detta hopkok av idéer har partiet plockat ut det som stämmer med den egna betraktelsen. Lite ”kristen etik”, lite socialism och ganska mycket eko från en svunnen tid som under århundraden sökt trampa på människovärdet.

Ändå skriver Sverigedemokraterna att sverigedemokraterna ”ställer människovärdet i centrum”. Men det är en fullständigt omöjlig ekvation att mena sig försvara människovärdet, samtidigt som man ropar sig hes för att kulturer inte ska blandas. Sverigedemokraterna hävdar att människor från olika kulturer har olika medfödda och oföränderliga egenskaper som gör att de inte kan leva tillsammans. Denna föreställning får konsekvenser som påverkar människors levnadsvillkor, något den kristdemokratiska människosynen aldrig kan acceptera. Sverigedemokraterna förespråkar i sitt principprogram demokratisk nationalism. Partiets program bygger på en rad ställningstaganden om nationell samhörighet och protektionism. Partiet anser exempelvis att den nationella grunden är viktig för ett politiskt parti. Sd:s ståndpunkt är att skapa en anda av fosterlandskärlek och försöka hejda invandring. Kristdemokraterna återfinns på den andra änden av denna vågskål. Vi är ödmjuka i vår självbild och tror inte att det finns några fullkomliga människor, civilisationer eller samhällen. Vi tror däremot att den starke har ett ansvar att hjälpa de som är svagare; änkan, den faderlöse och familjen på flykt. Dessa kristna värderingar genomsyrar såväl vår fördelnings- som invandringspolitik.

Vidare skriver Sverigedemokraterna om omfattande medlemstillströmningar till sverigedemokraterna från kristdemokraterna. Faktum är att det parti som tappade flest väljare till sverigedemokraterna var socialdemokraterna - inte kristdemokraterna! Enligt en Sifo-undersökning från 2006 baserad på 1 000 telefonintervjuer var det kristdemokrater som var absolut mest negativa till sverigedemokraterna. Inte en enda av de tillfrågade svarade ja på frågan om de skulle kunna tänka sig att rösta på sd. Detta kan jämföras med moderaterna där 6 procent uppgav att de kan tänka sig att rösta på sverigedemokraterna.

Synnerligen intressanta utgångspunkter tycker jag...

lördag, mars 03, 2007

Facket har en viktig roll


Debatten forsätter i lokalpressen med socialdemokrarterna angående arbetsrätten och fackliga rättigheter. Jag tänkte delge er min senaste replik i denna debatt.

I en insändare beskyller ett antal ledande socialdemokrater oss kristdemokrater för att vilja urholka fackliga rättigheter.

De bygger kulisser för att dölja det som är verkligheten bakom. Kulisserna består i ett retoriskt knep att tillskriva oss kristdemokrater en politik som inte är vår. Samma argumentering upprepas av ledande socialdemokrater.

Socialdemokraterna hävdar att vi kristdemokrat har som ambition att försvaga den svenska fackföreningsrörelsen och stärka arbetsgivarnas ställning. Påståenden som är påhittade.

Vi kristdemokrater står bakom den svenska arbetsrätten. Vi vill inte se radikala förändringar av den. Dock vill vi se återinförande av möjligheten till säsongsanställning. Vi har inga intressen av att, som socialdemokraterna och artikelförfattarna påstår, ”vingklippa den svenska fackföreningsrörelsen”.

Vår strävan är att föra en konstruktiv dialog med fackföreningsrörelsen, inte att skada arbetsrätten. Det pågår ett arbete inom EU på arbetsrättens område för att hitta lösningar till en flexiblare arbetsmarknad.

En dialog måste nu föras med fackföreningsrörelsen om detta. Det är detta som vi åsyftar med en ”Förnyad arbetsrätt för svensk modell”.Att värna fackförbundens roll, det är att värna det civila samhället, som är en viktig kristdemokratisk princip. Det civila samhället ska vara starkt och arbetsmarknadens parter har i vårt land historiskt löst konflikter på ett ansvarsfullt sätt.

Detta system har fungerat väl i Sverige. Politikerna ska inte bestämma allt. Vi som lagstiftare eller kristdemokraterna som parti, överlåter ansvaret till aktörerna på arbetsmarknaden. När det gäller att använda stridsåtgärder, om att ta till strejkvapnet, eller, som i Göteborg sätta företaget i blockad , är det viktigt att dessa vapen finns.

Konflikten i Göteborg har lett till att de anställda på lunchresturangen, som har minst lika goda arbetsvillkor när det gäller löner och arbetstider som kollektivavtalet stipulerar, nu också har fått likvärdiga försäkringsvillkor som är likvärdiga.

Men det är viktigt att en proportionalitetsprincip gäller även strejkrätten. Man måste använda sina vapen på ett ansvarsfullt sätt. Man bör anpassa stridsåtgärderna till arbetsplatsens omfång. Det får inte drabba små enskilda företag på ett orimligt sätt. Det är denna politik som vi tillsammans med moderaterna, folkpartiet och centern motionerat om i riksdagen.

Facket måste till exempel själv bedöma om det utsätter sig för en opinionsförlust vid till exempel en blockad. Vi är tveksamma till om facket verkligen har gjort så i fallet med salladsbaren i Göteborg.