måndag, april 02, 2007

Ja till dubbelspår - för miljöns skull

Foto:Jnytt

Med anledningen av den senaste tidens debatt angående ett eventuellt byggande av dubbelspår av järnvägen i Jönköping så finns det anledning att återkomma i frågan. Idag har också Banverket kommit med sina kommande satsningar, vilket jag kommer att återkomma till.
Folkomröstningar ska kunna resultera i att det blir som folket bestämt. Vi har haft en nationell där det blev tvärtom (högertrafik).En kommunal dito som har alternativen dubbelspår eller järnväg söder om Munksjön är inte reell eftersom det senare alternativet inte finns. Regeringen kommer i bästa fall att, efter måndagens bantade Framtidsplan från banverket, ha 290 miljoner kronor till vår regionala tågtrafik som möjliggör förbättringar i tågkapacitet och bättre strandområde. Men dessvärre inte de minst 6 miljarder kronor som krävs för att flytta järnvägen söderut. Att påstå detta för befolkningen som om det vore ett alternativ är, tycker jag, väldigt populistiskt. Att genomföra en folkomröstning med dessa alternativ vore riktigt illa.


Om det förslaget vinner men aldrig kan genomföras eftersom så mycket pengar inte satsas på regional järnväg har man inte lurats då?

Vi har all förståelse för att människor skriver under en protestlista när man förespeglas en obruten strand till samma kostnad som ett dubbelspår.

Handlingarna i ärendet speglar ju hela denna långa processen (10år) fram till idag. Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare enigt tagit ställning för ett dubbelspår . Det är ingen ny fråga. Den senaste utställningen i Juneporten har varit uppe sedan i höstas, finns fortfarande kvar såvitt jag vet. Ändå förstår jag att många invånare inte känner sig tillräckligt informerade. Det är svårt att nå ut så alla verkligen ges möjlighet att ta till sig information i tid. I detta avseende har vi mycket att göra för att förbättra, i denna likväl som i andra frågor. Det är bl a därför vi i den nuvarande majortiten i Jönköpings kommun vill satsa på medborgarservice och en bättre informationspunkt till invånarna. Detta var också ett av de beslut som beslutades i och med att vårt kommunprogram antogs.

Vi värnar om miljön runt Norra Strandgatan. De ekologiska konsekvenserna av vårt handlande är ofta kortsigtigt, det finns en tydlig konskevens för kommande generationer och de ekologiska förutsättningar vi lever unde rär resultatet av tidigare generationers förvlatande av våra resurser. med den utgångspunkte kommer vi att arbeta vidare med miljön i Jönköpings kommun.

Detta är också en oerhört viktig utgångpunkt när det gäller frågan om ett dubbelspår. Det ska vara så lit intrång i naturen som möjligt. Därför kommer självklart miljöaspekten att följas upp mycket nogsamt framöver.Detta kommer samtliga intressenter såsom Banverket och inte minst Miljöförvaltningen i Jönköpings kommun att se över.

Eftersom förslaget som ligger utestänger både utsikt och tillgänglighet till Vättern enligt den enorma propaganda som just nu förs så måste man tycka att förslaget är dumt. Att det i själva verket innebär att det från det nuvarande läget öppnas upp betydligt har inte på något sätt nått fram till gemene man. Så långt som man kunde lästa i JP före beslutet togs har inte en enda artikel tagits in som förklarar majoritetens (utom Moderaterna) ståndpunkt.

Jag noterar också att Länsstyrelsen faktiskt insåg att om järnvägen inte flyttas så är ett nytt dubbelspår att föredra eftersom man då kan bygga bort en hel del av de risker ett eventuellt haveri utmed Vätterstranden skulle medföra. Ur miljösynpunkt måste det ändå vara att föredra tågtransporter av resenärer som ska in till centrum, än att få fler bussar och än mer trafik. Jag bor i Bankeryd. Varje morgon och varje kväll är det långa köer från bankerydshållet och in mot Jönköping, om vi kunde få en tätare tågtrafik kanske en hel del av den trafiken kunde undvikas med stor vinst för miljön. Det är främst detta som lett fram till vår ståndpunkt i frågan.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jaha.. när jag läste inledningen på ditt inlägg i dubbelspårsdebatten tänkte jag att nu skulle jag äntligen få en förklaring på varför politikerna (exkl. moderaterna) håller fast vid det uppenbarligen så förhatliga dubbelspårsprojektet. Vad vet ni som inte jönköpingsborna vet?
Men svaret kokar åter ner till samma mantra som upprepats innan i media; "bananverket har bara anslagit 300 M" "vi har inget att säga till om". Att du sedan menar att lokaltrafiken mellan Jönköping, Habo och Mullsjö bara kan lösas på detta enda sätt tror du nog inte ens själv på.
Vad jag dock förstår är att "populisterna" moderaterna vill ha en helhetssyn på de olika projekten eftersom vi pratar infrastrukturplanering för kanske 100 år framöver. Och hur passar den planeringen in i stadsplaneringen? Var ligger Jönköpings city om 20-30 år? Ska Jönköpings unika vattenkontakt en gång för alla skäras av av en berlinmur? Etc
Enl. dig sitter ni mao helt i banverkets knä och har ingen talan och banverket vill naturligtvis ha den billigaste lösningen!
För mig blir det då extra skrämmande att Jönköpings politiker inte har kraft, förmåga och mod att ifrågasätta...för det går om man vill.
Istället kommer du med kommentarer om omöjlig folkomröstning, populister och moderater som undanhåller sanningen!!!!
Så jodå..vi förstår.
Vad du dock inte förstår är att du gör det största misstagen av alla som politiker; du underskattar väljarna totalt.
Jag tror inte heller du riktigt fattar den inverkan som banvallen får på staden. Skissen i början på ditt inlägg ser ju fin ut men så såg även arkitektskisserna ut inför byggandet av miljonprogrammet. Nej ställ dig på strandgatan, "tänk upp" dagens banvall med 1 -1,5 m samt "ut" en bit så får du ett krasst svar vad det egentligen handlar om.
Vad du nog inte heller förstår är den fullständiga avsmak och ilska som väller fram när ämnet dubbelspår i vättern tas upp på fikarasterna på stadens arbetsplatser.
Men nu är projektet uppskjutet och om några år är det val igen.. Hur tror du det går då?

MVH

Johan Berggren
johan-berggren@glocalnet.net

Daniel Fredriksson sa...

svar till Johan Berggren:Roligt att du hittat hit till min blogg och gett kommentarer till mitt inlägg.

Efter att ha läst ditt svar så ska jag komma med ytterligare lite tankar kring vårt ställningstagande.

Vi har tagit ställning för en utflyttning av järnvägen, av följande skäl. Idag finns två konkreta alternativ.

1. inte göra något åt järnvägssituationen

2. förbättra den väsentligt i nuvarande läge vid Vätterstranden.

Visst, Banverket och kommunen skulle kunna ha arbetat fram en annan sträckning och en annan stationsplats som alternativ, men då borde det varit klart nu.

Fundera på följande exempel, vi behåller spår från Bankeryd fram till Järnvägsstationen i Jönköping, därefter tas spåret fram till A6 bort. Vi bygger ny järnväg ifrån Talavidskolan utefter Juneleden och vidare genom Friardalen fram till gamla sommarlandsområdet och sedan vidare förbi godsterminalen söder Munksjö och därefter ansluter igen vid A6. En sådan eller liknade lösning kan vara möjlig, den innebär att bara persontåg går fram till centralstationen sedan backa ut mot Talavidskolan därefter köra vidare nya sträckan genom stan. Godståg går förbi Talavidskolan och sedan söderut på nya leden och kan mötas på terminalområdet. Problemen med en sådan lösning är att staden delas på ett annan sätt, ett annat område får störning och ett antal fastigheter behöver köpas, rivas eller förändras. Även om en sådan lösning skulle gå att göra så tar det mycket lång tid innan detta är klart, och då skall vi vara överens om att detta är den framtidslösning vi vill ha.

Den framtida Götalandsbanan har en mycket lång hanteringstid och byggtid. Detta beror på bland annat att staten drar igång detta stora projekt, samt att kommuner mellan Göteborg och Jönköping och mellan Stockholm, Jönköping och Köpenhamn kan komma överens. Samsyn bör råda om bansträckning och stationslägen för att det skall bli en hållbar framtidslösning.

I dag har vi en järnväg som ej med rimliga medel kan flyttas till annat läge, men som behöver få en bättre standard. Nuvarande järnvägssträcka utefter Vättern är i stort behov av en upprustning. Detta kan göras genom att flytta ut järnvägsbanken ca 10m från nuvarande läge och då bygga dubbla spår. Vinst med detta förslag är en bra järnväg med kapacitet för sin roll, och en riktigt bra strandpark med stora möjligheter. Norrastrandgatan bereds plats för både gata, trottoar och träd samt möjligheter för mer tillgänglighet till Vättern gentemot idag, en väsentligt förbättrade miljö. Risken för tågolycka med påföljande miljöskada på Vättern blir mycket mindre efter en ombyggnad enligt förslaget.

Statens kostnad för en sådan ombyggnad av järnvägen blir ca 300 miljoner. Där utöver tillkommer kommunens kostnader för sina åtgärder, som breddning av gata ev. ytterligare strandmöjligheter mm. Om man i framtiden i samband med Götalandsbanans tillkomst vill flytta spåren blir det endast liten kapitalförstörning eftersom mycket är material som kan återanvändas på annan plats. Det är alltså ingen kapitalförstöring även om nästa steg i järnvägslösningen skulle kunna komma igång fortare än vi idag kan se.

Daniel Fredriksson sa...

Ytterligare ett svar till Johan Berggren:

Du frågar om det är realistiskt med en järnväg nära Vättern.
Problemet är att antingen gör vi något åt det nu - nya vallar, nya skyddszoner och utvecklar strandlinjen för människors bad och rekreation, eller så gör vi ingenting - då kommer det att se ut som idag i 30 till 50 år till.
Det är nämligen detta allt handlar om.

Banverket äger frågan. Frågan är om villiga att lägga ned några hundra miljoner på att rusta upp den samtidigt som vi kan utveckla stranden och den allra närmaste miljön samtidigt. Den senare kostnaden får Jönköpings kommun ta själv.

När det gäller din fråga att Banverket nu har kommit idag har lämnat det dystra beskedet om att den reviderade framtidsatsningen som innebär att dubbelspåret senareläggs.Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att planen nu är ute på remiss. På det sättet kn man säga att Jönköpings kommun fortfarande äger frågan.

Och att den linje som beslutades i KF står fast.Vi hoppas på att få med satsningen inom denna planperiod (fram till 2015).

Beslutet är kanske ett bevis på att inte låta visionerna gå för långt. Om Banverket inte ens kan tänka sig satsa trehundra miljoner är det ett bevis för att man inte kan satsa många miljarder.

Daniel Fredriksson sa...

Ett litet till svar till Johan Berggren:
Alla ideskisser har funnits utställda - så de är helt offentliga.Den senaste utställningen i Juneporten har varit uppe sedan i höstas, finns fortfarande kvar såvitt jag vet. Ändå förstår jag att många invånare inte känner sig tillräckligt informerade. Det är svårt att nå ut så alla verkligen ges möjlighet att ta till sig information i tid. I detta avseende har vi mycket att göra för att förbättra, i denna likväl som i andra frågor. Det är bl a därför vi i den nuvarande majortiten i Jönköpings kommun vill satsa på medborgarservice och en bättre informationspunkt till invånarna. Detta var också ett av de beslut som beslutades i och med att vårt kommunprogram antogs.

Kan tillägga att tidigare så har faktiskt alla partier varit eniga -tills en politiker valde att profilera sig med detta till valet 2002 och till senaste valet fick han sitt parti att driva frågan om att järnvägen ska bort från Vättern.

Problemet är att den kommer inte bort från Vättern med deras förslag om en fördjupad utredning, eftersom inget parti i denna kommun lika litet som kommunen samfällt äger frågan enär järnvägen klassas som riksintresse.

Så därför vill vi försöka utveckla stranden om Banverket är beredda att skjut atill medel till det.