onsdag, september 20, 2006

Sverige behöver bli hederligare!


Hederlighet är en bristvara i dagens Sverige. Det är inte längre självklart att man kan lita på ett handslag. Ärligt spel tycks ha förpassats till dåtiden. Avslöjanden om skandaler, fusk och orent spel sänker förtroendet för politiken, näringslivet och fackföreningsrörelsen.

Vi kristdemokrater menar att denna utveckling är oerhört allvarlig. Den drabbar oss alla i slutänden. Det öppna, demokratiska och fria samhället kan i längden inte fungera om det inte bygger på en sund värdegrund som människor accepterar och hålelr sig till. Även den ekonomiska tillväöxten urholkas om inte hderleighet är det normala i affärstransaktioner.Det är däröfr viktigt att diskussionen om hederlighet hålls levande.

Kristdemokraterna har låtit Synovate Temo göra en opinionsundersökining för att se hur hederligt människor uppfattar det svenska samhället. Det kunde vara bättre,visar det sig. Hela 8 av 10 anser att det finns lagar och regler som gör det svårt att upprätthålla ett hederligt beteende.

Ett av våra förslag är att tillsätta en hederlighetskommission. Dess uppgift ska vara att kontinuerligt granska lagar, skatter och bisdragsregler utifrån hur de främjar eller motverkar ett hederligt beteende. Vi måste rensa bort de regler som driver människor mot fusk,bedrägeri och svartarbete,istället bör vi uppmuntra rent spel, ärlighet och personligt ansvarstagande.

I ett samhälle där människor känner tillit, där man förväntar sig bli hederligt bemött av sina medmänniskor,kommer man i högre utsträckning att agera hederligt mot sin nästa. In det samhälle där ett givet ord gäller, där man kan lita på sin medmänniska råder hederlighet. Ett hederligt sdamhälle är påtagligt, där man kan förutse skeenden och behöver inte ständigt skapa reservutgångar i sitt handlande. Det hederliga samhället är därför mer effektivt än det ohederliga.

Inte heller samhällsekonomin fungerar utan tillit. När vi sluter ett avtal, gör en affärsuppgörelse, måste vi kunna lita på att vår motpart är beredd att uppfylla sin del av kontraktet. Om utgångspunkten vore att snarast bryta ett ingånget avtal fungerar inte affärslivet. Beristen på tillit kompenseras med arrangemang som garanterar att tjänster utförs och betalning kommer. För det krävs kontrakt,rättsprocesser och advokatkostnader,risker i form av kundförluster etc. Dessa kostnader kallas transaktionskostnader och fördyrar affärsuppgörelser, vilket i sin tur hämmjar tillväxten i ekonomin.

Om detta finns omfattande nationalekonomisk forskning,bl.a. av nobelpristagaren Douglass C North. Vi måste däröfr sträva efter ett samhälle där förtroende och tillit finns med i alla mänskliga relationer - i familjen, skolan, arbetslivet, vänkrestsen kontakterna med de offentliga myndigheterna. Kristdemokraterna vill därför skapa ett samhälle där människor väljer att engagera sig, där man går samman i gmenskaper utifårn egna intiativ och möjligheter. Robert putman,professor i statkunskap vid Harvards universitet, har hävdat att ickepolitiska organisdationer i det civila samhället är vitala för demokratin. Detta beror på att de bygger på tillit och värderingar,vilket ger större insikt och förtroende för det politiska livet och samhällets organisering.

Socialdemokraternas iver att låta det offentliga ta över allsköns uppgifter från det som förr tillhöprt det civila samhället har urholkat människors vilja att bidra och skapat en generation av medborgare som väntar på att samhället ska rycka in och lösa de problem som uppstår. Det egna intiativet och personliga ansvaret har eroderats. Denna utveckling vill kristdemokraterna motverka.

Et civilt samhälle är av största vikt för en levande demokrati och ett mänskligt samhälle. Därför måste stat och kommun främja det engagemang som finns i olika medborgarsammanslutningar: i föreningar och folkrörelser, i kyrkor och samfund, i lokala utvecklingsgrupper och i nya sociala rörelser. Detta är bara ett axplock av alla de förslag vi kristdemokrater har lagt för ett hederligare Sverige.


måndag, september 18, 2006

Nu fortsätter vi att ge järnet!

Sverige har äntligen fått ett maktsskifte. Socialdemokratrernas långa maktinnehav har nu äntligen brutits. Som regering har vi nu ett enat Allians för Sverige med ambitioner att förändra. I skrivande stund vet vi inte vad som nu händer med posterna i den nya regeringen. Men en sak är säker och det är att vi konmmer få en regering med kristdemokratisk inflytande. Sedan så har vi en stark riksdagsgrupp som ger hopp för framtiden.


Kristdemokraterna i Jönköpings kommun går fram i kommunvalet och har i nuläget ökat från 16 till 17 mandat i fullmäktige!

Trots (m):s stora framgång i hela landet liksom i Jkpg har vi hållit ställningarna och dessutom ökat. Detta beror på våra gemensamma insatser.
Under mandatperioden och nu under valrörelsen. Att vi går emot rikstrenden för vårt parti och istället ökar är en arbetsseger!


Nu väntar förhandlingar och Anders Hulusjö är vår förhandlare. I nuläget har vi samma mandat (17) som (m) trots att de har fler röster- men valkretsindelningen spelar dem ett spratt. Därav denna situation. Onsdagsräkningen av de sista rösterna kan ändra på detta. Miljöpartiet kommer åter till fullmäktige och verkar få en vågmästarroll med 2 mandat. Vart centern tänker gå återstår också att se.
Det blir med all säkerhet en vecka av förhandlingar. Vi önskar Anders lycka till med förhandlingsarbetet och vi får tillsammans glädja oss över vår lokala framgång.

Vi får också komma ihåg att varje dag verka för ett mer kristdemokratiskt Sverige genom att synas, vara bland folket och berätta om våra kristdemokatiska värderingar.Kristdemokrater nu ger vi järnet , i realpolitik, i att vi berättar för människor om vår politik och vad vi står för!

söndag, september 10, 2006

Sverige - vårt land i mångfald?

Tillbringade gårdagskvällen/eftermiddagen på Råslätt. Ett område som består av många kulturer, ett omårde i mångfald.Vi knackade dörr och grilalde korv. Maria Larsson tylade när hon i helgen besökte sitt hemlän. Många tog för sig av vårt material och vi kom in på en hel del intressanta samtal. B la om den svenska integrationspolitiken.Tänkte därför ägna detta blogginlägg lite åt det.

I en debatt i Sveriges radio Jönköping mellan riksdagskandiaten Juan Fonseca (kd) och kommunalrådet Peter Persson (s) stod integrationspolitiken i fokus för en tid sedan. Persson förde fram Jönköping i debatten. Här är arbetslösheten låg. Här är det bra tillväxt.

Visst har Persson rätt.Jönköping är en populär kommun. Allt fler människor flyttar hit och företag etableras och utvecklas. Jönköping är en av de 10 största kommunerna i landet och har en god utveckling, både ekonomiskt och befolkningsmässigt.

Men visst finns det fortfarande områden som rör integrationen som inte har lyckats,så även i Jönköping. Många människor upplever idag ett stort utanförskap,så också i vår kommun. Det är inte acceptabelt!

Vi kristdemokrater vill att Jönköping ska vara en stad där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Jönköping ska vara en kommun som med glädje tar emot andra människor. Oavsett varför de kommer till Jönköping ska de välkomnas och erbjudas goda möjligheter till ett gott liv.
Men det är inte främst i Jönköping som svårigheterna att ta sig ur ett utanförskap märks. Svårigheterna att ta sig ur ett utanförskap utanförskap, är bland det mest kännetecknande för Sveriges storstäder.Detta har persson svårt att diskutera.

De allt mer cementerade skillnaderna i levnadsvillkor följer till stor del etniska linjer, men också bostadsområdenas gränser. Koncentrationen av arbetslöshet och utanförskap förstärker de hinder som människor upplever när de vill utbilda sig, skaffa jobb och utveckla sin livssituation. Många av dessa hinder ligger djupt rotade i det moderna svenska välfärdssamhället, långt bortom miljonprogramsområdena, som ett resultat av det långa, närmast obrutna socialdemokratiska maktinnehavet. Regerandet har reducerats till förvaltande av en samhällsordning där föreställningar om "vi" och "dom" är bärande element. Den socialdemokratiska integrationspolitiken kan inte beskrivas som något annat än ett monumentalt misslyckande.

Att Sveriges storstäder saknar en verkligt sjudande mångfald och pluralistisk atmosfär,handlar inte om deras relativa litenhet, utan om att mer eller mindre synliga försvarsmurar har rests runt traditionella svenska institutioner och företeelser. De som vill engagera sig och åstadkomma samhällelig förändring tvingas in i befintliga organisatoriska mönster med djupa och starka rötter. Den svenska samhällsapparaten under socialdemokratin har en otillräcklig förmåga att värdera och släppa in det annorlunda.

Trots att kulturer lever sida vid sida, förblir storstädernas ekonomiska, sociala och kulturella centrum och etablissemang i stort sett vad de varit. Det nya fortsätter att betraktas som en kuriositet och som något främmande i "den svenska modellen".Det finns uppenbara strukturer som gynnar de som "tagit sig in i systemet", bland annat regelverket på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Men utanförskapet upprätthålls också mer subtilt av den integrationsindustri som lever av att det finns ett fortsatt behov av ett omhändertagande av grupper av befolkningen.

fredag, september 08, 2006

Ge våra äldre en värdig vård!

Debatten om valfrihet i äldreomsorgen i Jönköpings kommun har gått vidare. Vi svarade på Jonas Magnussons replik. Det är en intressant och viktig debatt låter därför intresserade ta del av detta här på min blogg.

Jonas Magnusson,kristna socialdemokrater vänder sig i en insändare emot den politik som kristdemokraterna och folkpartiet vi vill föra med mer valfrihet i äldreomsorgen.

Magnusson skriver att vi visar en misstro mot den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Den insats som anställda inom vården och äldreomsorgen gör är beundransvärd. Deras arbete kan inte nog uppskattas. I framtiden måste denna kompetens tillvaratas mer.

Vi kristdemokrater ser det viktigt att äldreomsorgen i Jönköpings kommun ges möjligheter att utvecklas både inom den kommunala sektorn och att andra alternativ får möjlighet att utvecklas.

Vi vill införa en värdighetsgaranti som garanterar en värdig vård. Respekten för äldre människors integritet kräver också att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges.

Men betoningen på valfrihet får inte bli ett viktigare mål än tryggheten i vården och äldreomsorgen. För de allra mest utsatta – demenssjuka, multisjuka och andra med nedsatt autonomi, är tryggheten och värdigheten så mycket mer angelägen.
Allt för länge har valfrihet varit förbehållet människor med välfylld plånbok och goda kontakter. Privata lösningar har alltid funnits. Men genom ett system där det egna valet får styra ges alla människor förutsättningar för en reell valfrihet, med gemensam finansiering och ett tak för avgifterna.

Vidare hävdar Magnusson att kristdemokraterna tillsammans med övriga partier i allians för Sverige vill hetsjaga sjukskrivna. Detta är en felaktig bild som Magnusson försöker förmedla.
Den indelning av människor i ett A- och ett B-lag som pågått de senaste åren, med socialdemokraternas goda minne är inte acceptabelt. Vi måste tvärtom satsa på rehabilitering för att så många människor ska deltaga på arbetsmarknaden.

Allt för många människor upplever idag ett utanförskap när man lämnas utanför den gemenskap som en arbetsplats innebär. Det är nu dags att vända på denna utveckling.

Vi behöver ett Jönköping och ett Sverige där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter. Vi menar att det krävs en helhetssyn i politiken där män ser människan och hennes behov och möjligheter.

Vi ser den enskilda människans möjligheter men också hennes behov av nära och små gemenskaper. Kristdemokratisk politik bygger på gemenskap,, goda relationer, samarbete och solidaritet. Genom detta utvecklas och garanteras den enskilda personens fri- och rättigheter.


lördag, september 02, 2006

Ge våra äldre mer valfrihet vården

En allt mer intensiv valrörelse pågår. De sociala frågorna har också kommit i fokus,så också i Jönköpings kommun. Som socialpolitiker i socialnämnden i Jönköpings kommun har jag under våren/sommaren tagit del av en intensiv debatt om huvudmannaskapet i äldreomsorgen i Jönköpings kommun.Majoriteten socialnämnden (s+c) har kraftigt motverkat att flera aktörer släpps in medan oppositionen vill öppna för detta. En av de som varit mest kritiska mot mer valfrihet i äldreomsorgen är Brosderskapsrörelsen i Jönköpings kommuns starke man, Jonas Magnusson (bilden).Tillsammans med en av mina partikollegor i nämnden har jag debatterat frågan i insändare i lokalpressen. Låter intresserade ta del av vårt inlägg här på min blogg.

Magnusson skriver i sin insändare att "kristen vänster" vill vidareutveckla socialtjänsten i Jönköpings kommun.

Samtidigt har samme Magnusson varit mycket kritisk till att ett eget val ska införas inom äldreomsorgen. För oss kristdemokraterär det viktigt att äldres rättigheter inte får minska den dag man behöver vård och omsorg för att klara sig i livet. Därför är det viktigt att ett eget valska finnas inom vård och omsorg.

Därför reserverade vi oss när majortieten i socialnämnden (s+c) röstade ner vlafrihet inom äldreomsorgen.Vi kristdemokrater ser gärna att undersköterskor och annan vårdpersonal ges möjlighet,om de själa vill,att starta eget.Kanske bilda ett pesonalkooperativ eller eget företag.
Det viktiga är att hemtjänstens innehåll är bra och att den som får hjälpen kan vara med och påverka den. Jönköping kommunhar en bra äldreomsorg. Många uttrycker i dag en stor tacksamhet över den hjälp de får och vi möter i vår verksamhet kompetent personal som ärengagerade i sitt arbete. Men ännu finns mer att göra för att förbättra vården och omsorgen i kommunen. Vi vill arbeta metodiskt och långsiktigtför att förbättra vård och omsorg.