onsdag, september 20, 2006

Sverige behöver bli hederligare!


Hederlighet är en bristvara i dagens Sverige. Det är inte längre självklart att man kan lita på ett handslag. Ärligt spel tycks ha förpassats till dåtiden. Avslöjanden om skandaler, fusk och orent spel sänker förtroendet för politiken, näringslivet och fackföreningsrörelsen.

Vi kristdemokrater menar att denna utveckling är oerhört allvarlig. Den drabbar oss alla i slutänden. Det öppna, demokratiska och fria samhället kan i längden inte fungera om det inte bygger på en sund värdegrund som människor accepterar och hålelr sig till. Även den ekonomiska tillväöxten urholkas om inte hderleighet är det normala i affärstransaktioner.Det är däröfr viktigt att diskussionen om hederlighet hålls levande.

Kristdemokraterna har låtit Synovate Temo göra en opinionsundersökining för att se hur hederligt människor uppfattar det svenska samhället. Det kunde vara bättre,visar det sig. Hela 8 av 10 anser att det finns lagar och regler som gör det svårt att upprätthålla ett hederligt beteende.

Ett av våra förslag är att tillsätta en hederlighetskommission. Dess uppgift ska vara att kontinuerligt granska lagar, skatter och bisdragsregler utifrån hur de främjar eller motverkar ett hederligt beteende. Vi måste rensa bort de regler som driver människor mot fusk,bedrägeri och svartarbete,istället bör vi uppmuntra rent spel, ärlighet och personligt ansvarstagande.

I ett samhälle där människor känner tillit, där man förväntar sig bli hederligt bemött av sina medmänniskor,kommer man i högre utsträckning att agera hederligt mot sin nästa. In det samhälle där ett givet ord gäller, där man kan lita på sin medmänniska råder hederlighet. Ett hederligt sdamhälle är påtagligt, där man kan förutse skeenden och behöver inte ständigt skapa reservutgångar i sitt handlande. Det hederliga samhället är därför mer effektivt än det ohederliga.

Inte heller samhällsekonomin fungerar utan tillit. När vi sluter ett avtal, gör en affärsuppgörelse, måste vi kunna lita på att vår motpart är beredd att uppfylla sin del av kontraktet. Om utgångspunkten vore att snarast bryta ett ingånget avtal fungerar inte affärslivet. Beristen på tillit kompenseras med arrangemang som garanterar att tjänster utförs och betalning kommer. För det krävs kontrakt,rättsprocesser och advokatkostnader,risker i form av kundförluster etc. Dessa kostnader kallas transaktionskostnader och fördyrar affärsuppgörelser, vilket i sin tur hämmjar tillväxten i ekonomin.

Om detta finns omfattande nationalekonomisk forskning,bl.a. av nobelpristagaren Douglass C North. Vi måste däröfr sträva efter ett samhälle där förtroende och tillit finns med i alla mänskliga relationer - i familjen, skolan, arbetslivet, vänkrestsen kontakterna med de offentliga myndigheterna. Kristdemokraterna vill därför skapa ett samhälle där människor väljer att engagera sig, där man går samman i gmenskaper utifårn egna intiativ och möjligheter. Robert putman,professor i statkunskap vid Harvards universitet, har hävdat att ickepolitiska organisdationer i det civila samhället är vitala för demokratin. Detta beror på att de bygger på tillit och värderingar,vilket ger större insikt och förtroende för det politiska livet och samhällets organisering.

Socialdemokraternas iver att låta det offentliga ta över allsköns uppgifter från det som förr tillhöprt det civila samhället har urholkat människors vilja att bidra och skapat en generation av medborgare som väntar på att samhället ska rycka in och lösa de problem som uppstår. Det egna intiativet och personliga ansvaret har eroderats. Denna utveckling vill kristdemokraterna motverka.

Et civilt samhälle är av största vikt för en levande demokrati och ett mänskligt samhälle. Därför måste stat och kommun främja det engagemang som finns i olika medborgarsammanslutningar: i föreningar och folkrörelser, i kyrkor och samfund, i lokala utvecklingsgrupper och i nya sociala rörelser. Detta är bara ett axplock av alla de förslag vi kristdemokrater har lagt för ett hederligare Sverige.


Inga kommentarer: