torsdag, juni 22, 2006

Att bygga mer än hus

Hus kan bygga på olika sätt. Trä,tegel eller betong är bara ett av alla val som ska göras när ett hus byggs. Därför blir husen också olika. Men en del har de ändå gemensamt: de ger tak över huvudet mot väder och vind. Byggkonstruktionen kräver därför kräver därför en bra grund och något som håller samman väggar och tak.Det är ändå sällan som väggen eller de bärande väggarna ifrågasätts när det gäller hus. Men när vi gemensamt bygger det goda samhället verkar det som om vi börjar med tapeterna istället för grunden.

Kristdemokraterna börjar med människan och hennes behov när vi ska forma en politik för ett tryggt och ett gott samhälle.Alla människor föds in i ett sammanhang med nära relationer,först och främst till föräldrarna. Barn och föräldrar är samhällets viktigaste byggsten och utgör grunden i samhället. Det nära nätverk som finns mellan ett barn och dess föräldrar är en omistlig del av livet och det sammanhållande kittet i samhällsgemenskapen.Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar självfallet inte. Precis som i alla andra mänskliga sammanhang uppstår konflikter det begås misstag också inom familjen.Trots sina brister är ändå familjen den viktigaste grundstenen i samhället och den livsform som har störtst möjligheter att vara den lilla nära gemenskap som bnehövs för att människor ska kunna växa. Fungerar inte familjen som en bas fungerar inte heller samhället.

Den fostran i mänskliga rättigheter, alla människor lika och okränkbara värde, som barne får på ett naturligt sätt under uppväxten är avgörande fundament i samhällsbygget. När elever utsätts för mobbing i skolan och när människor diskrimineras på grund av etniskt ursprung eller sexuell identitet är det människovärdet dom kränks. Samhället måste vid alla sådana tillfällen ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel.

Signalerna ska finnas i allmänpreventivt syfte, dvs vi ska i förväg veta att samhället reagerar när man bryter mot lagar. Brottsförebyggande insatser kan dessutom göras, på många olika sätt och på olika plan. Först och främst är det ändock i familjen, i samspelet mellan föräldrar och barn som normer och värderingar konkretiseras. Därför måste föräldrarollen uppvärderas och ges status. Att vara förälder är det finaste uppdrag en människa kan få och föräldrar ska ges stöd från samhället för att få bästa möjliga förutsättningar att klara av uppdraget.Skolan är, vid sidan av föräldrarna, en viktig partner när det gäller barnens demokratiska fostran.

Genom den förankring som läroplanen ger i värdegrunden ska skolan förmedla respekten för alla människors lika värde. Då går det inte an att någon mobbas på skolan. Då går det inte heller an att elever ställs utanför undervisningen för att stödresurserna inte räcker till. Men skolan kan aldrig klara att förmedla värdegrundens innehåll till eleverna om inte föräldrarna utgör stommen i det arbetet. Att i efterhand reparera kräver oftast större insatser och kvaliteten riskeras.

Det är alltid bättre att börja byggandet från grunden och ge det goda förutsättningar. Som kristdemokrat är det naturligt att börja med barnen och deras behov. Kan vi ge barnen en trygg uppväxt med trygga föräldrar är det en vinst för hela samhället. Nej, här har såväl skolpersonal som förtroendevalda ett ansvar för att skolan dels på ett tydligt sätt förankrar all verksamhet i värdegrunden och dels att resurserna räcker till för att klara målen för alla elever. Men det görs inte av sig själv. Det krävs först och främst av samhället att familjen värderas som grunden i samhällsgemenskapen och därmed ge föräldrarollen status. Då blir det naturligt att ge stöd till såväl ensamstående som sammanboende föräldrar. Föräldrarnas delaktighet i skolarbetet blir självklar liksom att det offentliga stödet till barnomsorg ska ges direkt till föräldrarna så att de kan bestämma hur de vill ha det.

Kristdemokraterna vill forma en politik som utgår från människans behov av nära gemenskaper. Vi ser det som naturligt att familjen är samhällets viktigaste byggsten. Med sådana byggstenar kan nätverk skapas som håller samman den större gemenskapen: ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde.

lördag, juni 17, 2006

Säg nej till könskvotering!


Foto:Kristdemokraterna

Förra veckan kom regeringen utredare Catarina af Sundebring med sin utredning som pårecis enligt direktiven föreslår en lagstiftning om minst 40 procent kvinnor i privata bolagsstyrelser.De företag som inte uppfyller den lagstadgade kvoten av kvinnor och män ske enligt utredarens förslag tvingas betala en särskild straffavgift. Ifall inte facken arbetar för jämställdhet mellan sina styrelserepresentanter, ska de enligt utredaren förslag straffas på motsvarande sätt.

Få ifrågasätter om det är moraliskt riktigt med ett straffligt ingripande i äganderätten. Den som satsat sitt kapital,byggt ett företag måste också få betämma vem som ska sitta i bolagets styrelse.Vi politiker borde arbeta hårt för jämställdhet inom de statliga och kommunala bolag som vi har inflytande över. Det offentliga ska vara ett föredöme,så är det inte idag. Det behövs uppmuntrande utbildning och kompetensprojekt när det gäller att påverka företags urval till styrelserna. Men vi måste låta de enskilda näringsidkarna och aktieägarna förvalta sin egen egendom. Att inte bestämma över hur eller vem det företag man äger ska styras är en omfattande inskränkning i äganderätten. Ytterst handlar det om respekten för det civila samhället.

onsdag, juni 14, 2006

Dags att avskaffa djurskyddmyndigheten

Djurskyddsmyndigheten skapades i januari 2004 i syfte att sköta den centrala tillsynen av djurskyddet. Tidigare hade Jordbruksverket denn uppgift.
Sverige har idag en av världens bästa djurkyddslagar och det finns inget behov a ytterligare myndigheter på detta område utan vad som behöv är bättre uppföljning. Istälet för en central myndighet behöver dagens lagstiftning tillämpas bättre och den lokala tillsynen öka. Därför bör Djurskyddmyndigheten läggas ner.


En nedläggning av Djurkyddsmyndigheten innebär inte på något sätt sämra villkor för djuren,utan mindre byråkrati och regelkrångel av Sverige lantbrukare. Jordburksverket bår återta sina uppgifter- och ta över djurkyddsfrågorna. Det praktiska inspektionsarbetet utförs ändå av kommunal inspektörer. men en minskad byråkrati skulle man även spara pengar som skulle kunna användas för att förbättra jordburket konkurrensvillkor.

Den främsta frågan som bör ställas i sammanhanget är om djuren fått det bättre eller sämre med en egen myndighet. I december 2003 presenterade Riksrevisionen en rapport där det framkom att bristande djurskydd ofta berodde på de många huvudmännen, på det stora antalet byråkrater i förhållande till antalet inspektörer samt på bristande samordning. Att i ljuset av detta en månad senare inrätta ännu en myndighet förefaller irrationellt och tycks snarare försvåra ett effektivt skydd för våra djur.

lördag, juni 10, 2006

Dumheter av DO!

Foto:Skolverket

Svenska Dagbladet hade i fredags uppgifter om att DO anser att skolavslutningar i kyrkan är olämpliga och diskriminerande mot elever som inte är kristna. Elever ska inte få sjunga Den blosmtertid nu kommer och kyrkliga skolavslutningar anses som "diskriminierande".

Ibalnd beskrivs Sverige som lande lagom, men så är det inte längre. Istället deltar vi i ett världsmästerskap i extremism och dumhet. Nu anser Diskirmineringsombudsmannen (DO),att en av våra finaste traditioner,skolavslutningen i kyrkan,ska betraktas som "olämpliga"Den kristna kyrkan symboler och bilder uppfattas tydligen som skadliga för barnen. Det är ingeting annat än rent trams!

I tider när TV pumpar ut vålds- och alkoholromantisk underhållning på barnprogramstid, när Internet svämmar över av pornografi fritt tillgänglig för barn, så är det skolavslutningar i kryakn som ska förbjudas. Och barnen ska inte få sjunga Den blomstertid nu kommer, dne mest klassiska sången på avslutningen. Det finns naturligtvis ingen rim och reson i detta.

Kristendomen är den enskilt viktigaste delen i Sverige kulturella arv. Ska man överhuvudtaget ha möjlighet att förstå vår kultur och historia, vår litteratur och rättsuppfattning måste man förstå kristendomen. Men hur ska barn komma i kontakt med vårt kulturarv om det till och med är förbjudet att fira skolavslutning i skolan?

Både svenskar och invandrare behöver förstå den kultur de lever och verkar i. Detta märks inte minst på att ordföranden för Sverige muslimska råd,Helena Benaouda,enligt SvD tycker att det är helt ok att skolavslutningar hålls i kristna kyrkor,om alla är överens om det.

Att beröva invandrare vårt kulturarv leder till onödiga motsättningar och ökad segregation. Om det är så skadligt att en gång per år vistas i en kyrkosal så måste vår kulturhistoria vara rena dynamiten.

Systembolaget markerar mot Israel

I det statliga Systembolagets katalog kan man läsa att Golan-Emerlind riesling årgång 2005 kommer ifrån Israel-ockuperat syriskt område. Det samma gäller vinet Yarden Chardonnay. I tidigare kataloger angavs Israel som ursprungsland.

En sådan formulering kan inte användas om det inte erinras om hur ockupationen kom till och varför den ägt och äger rum.
"Ockupationen" framstår givetivs som både ofattbar och värd all opposition om man bortser från exempelvis hur Galiléen,trakterna runt Gennesaret,besökt och bombarderats från Golanhöjderna. Otaliga unga israeler fick sätt livet för att få bort kulsprutenästena i bergen och skapa lugnare förhållanden och eldupphör.

Det kan också påminnas om att Israel och Egypten slöt fred och att Israel lämnade tillbaka varanda kvadratmeter till Egypten i utbyte mot erkännande och fred,någonting som Syrien inte är intresserad av. Det är anmärkningsvärt att Systembolaget väljer att särbehandla Israel. Systembolaget har nämligen inte tidigare valt att ta politisk ställning vad gäller drycker producerade på "ockuperade områden" i fallen Libanon (tidigare syriskt styre), Nambia (tidigare Sydafrikanskt styre), Cypern (halva ön ockuperat av Turkiet,andra halvan av Grekland) eller Marocko eller Västsahara. Frågan är varför man inte varit konsekvent och även i dessa fall benämner dem som ett visst land vara just "ockuperade områden".

Det statliga Sytembolagets särbehandling på just Israel är särskilt oroande med tanke på att Sverige nyligen markerat emot Israel. Än mer orande är att folkhälsominsiter Morgan Johansson väljer att ducka i sitt svar till den fråga som Annelie Enochson (kd) ställt i frågan.Rekommenderar att läsa min kristdemokratiske kollega Martin Källstrands inlägg på hans blogg.

Uppdatering 13.25:Systembolaget har för någon vecka sedan valt att ta bort märkningen utav vinerna. belsutet är nu att inte ta någon märkning av ursprungsland alls.Ett mräkligt beslut eftersom tillverkarna klart och tydligt deklarerar att ursprungslandet är Israel. Ett mycket märkligt agerande.

söndag, juni 04, 2006

Säg nej till EU beskattningFoto:Wikipedia

Processen som ledde fram till beslut om budget för EU 2007-13 präglöades i högg grad av motsättningar. Detta då EU- budgetens storlek i hög grad avgörs genom förhandlingar mellan medlemsländernas regeringar. Idag erhåller EU cirka75 procent av sina medel från medlemsländerna och 25 procent från egna källor såsom moms och tullavgifter. Europeiska medborgare betalar följaktligen idag direkt skatter endast i sina respektive medlemsländer.

I spåren efter budgetbråket harn en specifik idé vunnit bifall hos vissa europeiska politiker,nämligen införandandet ev en EU-skattför att finansiera EU:s budget på 1,150 miljader kronor.

Detta har bland annat föreslagits av den östterrikiske förbundskanslern WolfgangSchüssel, som vill införa en särskild EU-skatt på flyg- och båtresor samt på kortfristiga finansiella spekulationer, Idén om en särskild skatt på semesterresor,internationella resor och båtresor stöds också av EU kommissionen - som har över17.000 anställda i Bryssel. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso menar att finansieringen av EU bör ses över "förutsättningslöst" i samband med budgetöversynen som ska genomföras 2008/09

Förslagen om en direkt Eu-skatt ska inte förväxlas med förslaget om att inrätta en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i EU.Det senare förslaget kommer att öka möjligheterna för en positiv skattekonkurrens och göra det enklare för företag som är verksamma i flera av medlemsländerna. Det kommer dessutom att göra det svårare för de länder som har höga bolagsskatter med många kryphål från att kritisera länder med låga skattesatser och få kryphål.

En gemensam konsoloiderad bolagsskattebas kommer enligt Europaparlamentet inte att äventyra medlemsstaternas grundläggande suveränitet i skattefrågor, i synnerhet inte deras rätt att faställa skattesatserna för den antionella bolagsskatten.

Ifråga om skattekonkurrens så har Tysklands nye finansminister Peer Steinbruck (SPD) sagt att låga skatter i de nya medlemsländerna "inte har någonting med rättvis skattebas utan innebär ökade svårigheter för tysdka jobb".En harmonisering av de europieska skatterna skulle med andra ord leda till att östeuropeiska länder skulle tvingas höja skatterna.

I vårt europapolitiska manifest från 2001 konstaterar vi unga kristdemokrater i KDU att "vissa områden...kommer.. även fortsättningsvis vara av nationell karaktär,det vill säga där varje enskilt land själva bestämer hur de vill utforma saker och ting;exempelvis direkta skatter,sjukvård,skola,barnomsorg,bostadsbidrag och pensioner". KDU menar vidare i detta manifest att "skatter bör harmonieras i unionen" och att "Sverige bör genom Europaparlamentet verka för att skatt på speciellt arbete hålleren generellt låg nivå"
Men KDU:s tidigare konstaterande om att frågan om dirketa skatter kommer att vara av nationell karaktär är inte längre lika självklar.KDU:s ställningstagande på dess riksmöter 2006 om ett nej till EU-skatt är därför synnerligen rimlig.

Vårt förhållningssätt bygger på subsidaritetsprincipen, d vs att belut ska fattas på lägsta effektiva nivå, ofullkomlighettanken ochförvaltarskapstanken.
Vi kan konstatera att EU bygger på insikte om att vissa politiska beslut måste fattas på övernationell nivå för att kunna vara effektiva.Vad som som krävs är att det tillförs medle till denna övernationella nivå. Så sker också idag, i enlighet med vad som ovan redovisats.Det finns därför ingen koppling mellan vilka frågor som avgörs på EU-nivå och hur finansieringen tillses.
Ofullkomlighetstanken handlar främst om två saker: legitimitet och politisk prioriteringar.

Eu anklagas ofta för att lida av ett demokratiskt underskott,något som sannolikt bidrog till att förslaget till EU-konsitutionen röstades ned i Nederländerna och Frankrike.Många medborgare frågar sig huruvida man som medborgare har en reell möjlighet att utkräva ansvar av EU-politiker, vilket är en utmaning för alla europavänner. Att i dagens läge ge EU en direkt beskattningsrätt ger helt fel signaler, och riskerar att öka avståndet mellan beslutsfattare och medborgare. Frågan om politiska prioriteringar handlar bland annat om det faktum, att jordbruksstödet idag utgör 40 procent av EU-budgeten. Att införa en EU-skatt i ett läge då EU inte förmår mer än att spendera nära hälften av sina resurser på bätttre ting än jordbruksstödet, skulle vara en mindre lyckad form av optism gällande EU:s förmåga att prioritera rätt.

Frågan om förvaltarskapstanken handlar i förhållande till en eventuell EU-skatt om att vi har en uppgift att tillse så att skattebetalarnas pengar går till rätt skaer, idag och imorgon. Eu sysslar idag delvis med alltannat än gott förvaltarskap. Det mest flagranta exemplet är när skattebetalarnas pengar spenderas på jordbrukssubventioner, som slår ut bönder i utvecklingländer samt leder tillhögre matpriser i Europa. Det förtjänar också att nämnas att Eu inte någonsin lyckats få några av sina bokslut godkända av EU-revisionen, något som bland annat beror på korruption. Oavsett den principiellainställningen till förslaget om en EU-skatt så torde dagens misshushållning av resurserna utgöra en varning för att ge EU rätten att direkt beskatta medborgarna ifråga om skattekonkurrens så bör detta ses som något positivt. Västeuropa har ett stort behov av reformer,inte minst gällande arbetsmarknaden och skattesystemet.

Det vore principiellt felaktigt att genom Eu insitutionerna tvinga östeuropeiska länder att inrätta högskattemodell enligt västerländskt snitt, men det skull effektivt sätt stopp för den framgång som den östeuropeisk politiken fört med sig.

Slutligen kan konstateras att vare sig medborgarna i Sverige eller övriga EU-länder längtar efter ytterligare en skattenivå. All historisk erfarenhet visar att en ny skatt blir kvar,och att den succesivt höjs.I Sveriges fall skulle detta bli extra betungande eftersom vi redan idag har världens högsta skattetryck.

En unik folkrörelse håller riksmöteFoto:Kristdemokratiska ungdomsförbundets riksmöte 2006 hemsida,http://www.riksmote.kdu.se/

Så har ytterligare ett riksmöte med kristdemokratiska Ungdomsförbundet avhandlats.Under fyra hektiska dagar har kristdemokratiska ungdomsförbundets politik formats. KDU:s ledning blev omvald. Kdu:s förbundsordförande heter fortfarande Ella Bohlin,Kdu:s vice ordförande Charlie Weimers, och kdus 3.e vice förbundsordförande heter Martin Källstrand.

Det är med glädje som jag går in i en valrörelse tillsammans med KDU. Ett förbund som har en radikal, unik politik som kan förändra Sverige radikalt. Ett förbund som står för en unik övertygelse nämnligen den kristdemokratiska som inte finns i någon annan ideologi.
Som vanligt avhandlades en hel del motioner.Jag ska kort kommentera ett par viktiga motioner.

Jag vill börja med att skriva om en motion som jag själv skrivit som handlar om avdragsgillt för gåvor till frivilligorganisationer.I nästan alla europeiska länder förutom Sverige finns en avdragsrätt för gåvor.Avdragsrätten innebär att ungefär 70 procent av gåvan kommer från den enskilde och resterande 40 procent är minskad skatt. Det beror främst på vilken marginalskatt man vill ha.Det här gör förstås att den enskilde kan styra litet själv hur han eller hon vill ge av sin skatt.

Kristdemokraterna har tidigare föreslagit och finaniserat ett förslag som tillåter avdrag även i Sverige. Avdragsrätten är 0,25 inkomsteblopp per år för alla gåvor till ideella organisationer. I min motion föreslog jag att var o9ch en som vill skänka upp till 25 000 kronor får dra av samma belopp från sin beskattningsbara inkomst. På så vis uppmuntras människor att vara generösa vilket är bra.
Våra skatter handlar om att solidariskt finansiera den gemensamma välfärden. Det är inte mer än rätt att vi till en del själva ska kunna styra på vilketsätt vi vill vara mer solidariska.

Vidare gick en motion igenom angående plattskatt. KristdemokratiskaUngdomsförbundet förespråkar att det samlade skattetrycket ska vara lågt. Det är glädjande att vi nu tagit ställning i skattesystemets utformning,inte bara i dess nivåer. En platt skatt för med sig många positiva effekter - den avlägsnar krångel med skatteplanering, den kan minska skattefusk och innebära besparingar för staten genom att granskningen av deklarationer minskar.
Med en platt inkomstskatt betalar fortfarande den som tjänar mycket onekligen betydligt mer än den som tjänar lite.

En annan motion som är värd att kommentera är motionen om nej till EU- skatt (jag diskuterar detta mer ingående i ett annat inlägg på min blogg).
Ytterligare en motion som är värd att kommentera är motionen om stöd till brottsoffer. När brottsligheten ökar så blir brottsoffren fler.Hot om våld,misshandel,våldtäkt och övergrepp i rättssak är exempel på brott som blivit allt vanligare i Sverige, brott som leder till att det finns brottsoffer som känner sig utsatta att de väljer att gömma sig. Dessa offer belastas med ett lidande som påverkar och förändrar hela deras liv.

Det kan vara före detta hustrur, sambor och flickvänner som hotas och misshandlas av sina tidigare män. Det kan vara människor tillhörande en minoritetsgrupp som misshandlas, hotas och trakasseras av nazister och liknande grupper. Det kan vara människor i olika yrken som misshandlas och hotas på grund av beslut fattade i deras tjänsteutövning. Det kan vara politiker som blir utsatta för misshandel, hot och trakasserier av personer som ogillar politiskt fattade beslut eller de ideologi som företräds av politikern. Det kan vara vittnen till brott som hotas så att de inte vågar vittna vid rättegångar.

Att ansöka hos skattemyndigheten om sekretessmarkering, det vill säga få skyddad identitet är en av få möjligheter som står till buds för den som vill skydda sig mot våld,hot och trakasserier. Man kan därutöver byta namn eller flytta till hemlig ort.Men är det verkligen de hotade människorna som ska behöva förändra sitt och hela sin familjs liv och leverene? Det är orimligt att det är brottsoffren som ska behöva gömma sig. Självklart borde samhället vidta åtgärder mot den som hotar, misshandlar eller trakasserar!

En straffskärpning för misshandel,hot,trakasserier och övergrepp i rättssak är nödvändig för att markera att dessa brott aldrig kan accepteras.

Det ska vara synnerligen kännbart att göra sig skyldig till denna typ av brott.Vid upprepade brott mot samma person/personer bösr straffet höjas. Likaså bör straffet bli högre om barn hotas direkt eller indirekt (genom nära anhörig). Barn ska aldrig behöva utsättas för brott av detta slag, då det skadar deras tillit till människor och livet.Dessutom är det mycket traumatiserande för barn att uppleva att föräldrar inte kan skydda sig själva eller barnet.

Skadestånden till brottsoffer bör höjas. En höjning av skadestånden till brottsoffer markerar allavaret i dessa brott, samt gör attskadestånden hamnar i nivå med det lidande och de skyddsåtgärder som brottsoffren tvingas leva med.

Konsekvenserna av dessa brott är inte bara för brottsoffren, samhällets kostnader blir höga för sjukskrivningar vårdinsatser och handläggning av brott. De demokratiska konsekvenserna blir dessutom förödande om inte rättsamhället och tilltron till dess effektivitet kan upprätthållas.
Detta är en endast ett axplock av de många viktiga motioener som klubbades igenom på Kristdemokratiska Ungdomsförbundet årsmöte 2006.