söndag, juni 04, 2006

Säg nej till EU beskattningFoto:Wikipedia

Processen som ledde fram till beslut om budget för EU 2007-13 präglöades i högg grad av motsättningar. Detta då EU- budgetens storlek i hög grad avgörs genom förhandlingar mellan medlemsländernas regeringar. Idag erhåller EU cirka75 procent av sina medel från medlemsländerna och 25 procent från egna källor såsom moms och tullavgifter. Europeiska medborgare betalar följaktligen idag direkt skatter endast i sina respektive medlemsländer.

I spåren efter budgetbråket harn en specifik idé vunnit bifall hos vissa europeiska politiker,nämligen införandandet ev en EU-skattför att finansiera EU:s budget på 1,150 miljader kronor.

Detta har bland annat föreslagits av den östterrikiske förbundskanslern WolfgangSchüssel, som vill införa en särskild EU-skatt på flyg- och båtresor samt på kortfristiga finansiella spekulationer, Idén om en särskild skatt på semesterresor,internationella resor och båtresor stöds också av EU kommissionen - som har över17.000 anställda i Bryssel. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso menar att finansieringen av EU bör ses över "förutsättningslöst" i samband med budgetöversynen som ska genomföras 2008/09

Förslagen om en direkt Eu-skatt ska inte förväxlas med förslaget om att inrätta en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i EU.Det senare förslaget kommer att öka möjligheterna för en positiv skattekonkurrens och göra det enklare för företag som är verksamma i flera av medlemsländerna. Det kommer dessutom att göra det svårare för de länder som har höga bolagsskatter med många kryphål från att kritisera länder med låga skattesatser och få kryphål.

En gemensam konsoloiderad bolagsskattebas kommer enligt Europaparlamentet inte att äventyra medlemsstaternas grundläggande suveränitet i skattefrågor, i synnerhet inte deras rätt att faställa skattesatserna för den antionella bolagsskatten.

Ifråga om skattekonkurrens så har Tysklands nye finansminister Peer Steinbruck (SPD) sagt att låga skatter i de nya medlemsländerna "inte har någonting med rättvis skattebas utan innebär ökade svårigheter för tysdka jobb".En harmonisering av de europieska skatterna skulle med andra ord leda till att östeuropeiska länder skulle tvingas höja skatterna.

I vårt europapolitiska manifest från 2001 konstaterar vi unga kristdemokrater i KDU att "vissa områden...kommer.. även fortsättningsvis vara av nationell karaktär,det vill säga där varje enskilt land själva bestämer hur de vill utforma saker och ting;exempelvis direkta skatter,sjukvård,skola,barnomsorg,bostadsbidrag och pensioner". KDU menar vidare i detta manifest att "skatter bör harmonieras i unionen" och att "Sverige bör genom Europaparlamentet verka för att skatt på speciellt arbete hålleren generellt låg nivå"
Men KDU:s tidigare konstaterande om att frågan om dirketa skatter kommer att vara av nationell karaktär är inte längre lika självklar.KDU:s ställningstagande på dess riksmöter 2006 om ett nej till EU-skatt är därför synnerligen rimlig.

Vårt förhållningssätt bygger på subsidaritetsprincipen, d vs att belut ska fattas på lägsta effektiva nivå, ofullkomlighettanken ochförvaltarskapstanken.
Vi kan konstatera att EU bygger på insikte om att vissa politiska beslut måste fattas på övernationell nivå för att kunna vara effektiva.Vad som som krävs är att det tillförs medle till denna övernationella nivå. Så sker också idag, i enlighet med vad som ovan redovisats.Det finns därför ingen koppling mellan vilka frågor som avgörs på EU-nivå och hur finansieringen tillses.
Ofullkomlighetstanken handlar främst om två saker: legitimitet och politisk prioriteringar.

Eu anklagas ofta för att lida av ett demokratiskt underskott,något som sannolikt bidrog till att förslaget till EU-konsitutionen röstades ned i Nederländerna och Frankrike.Många medborgare frågar sig huruvida man som medborgare har en reell möjlighet att utkräva ansvar av EU-politiker, vilket är en utmaning för alla europavänner. Att i dagens läge ge EU en direkt beskattningsrätt ger helt fel signaler, och riskerar att öka avståndet mellan beslutsfattare och medborgare. Frågan om politiska prioriteringar handlar bland annat om det faktum, att jordbruksstödet idag utgör 40 procent av EU-budgeten. Att införa en EU-skatt i ett läge då EU inte förmår mer än att spendera nära hälften av sina resurser på bätttre ting än jordbruksstödet, skulle vara en mindre lyckad form av optism gällande EU:s förmåga att prioritera rätt.

Frågan om förvaltarskapstanken handlar i förhållande till en eventuell EU-skatt om att vi har en uppgift att tillse så att skattebetalarnas pengar går till rätt skaer, idag och imorgon. Eu sysslar idag delvis med alltannat än gott förvaltarskap. Det mest flagranta exemplet är när skattebetalarnas pengar spenderas på jordbrukssubventioner, som slår ut bönder i utvecklingländer samt leder tillhögre matpriser i Europa. Det förtjänar också att nämnas att Eu inte någonsin lyckats få några av sina bokslut godkända av EU-revisionen, något som bland annat beror på korruption. Oavsett den principiellainställningen till förslaget om en EU-skatt så torde dagens misshushållning av resurserna utgöra en varning för att ge EU rätten att direkt beskatta medborgarna ifråga om skattekonkurrens så bör detta ses som något positivt. Västeuropa har ett stort behov av reformer,inte minst gällande arbetsmarknaden och skattesystemet.

Det vore principiellt felaktigt att genom Eu insitutionerna tvinga östeuropeiska länder att inrätta högskattemodell enligt västerländskt snitt, men det skull effektivt sätt stopp för den framgång som den östeuropeisk politiken fört med sig.

Slutligen kan konstateras att vare sig medborgarna i Sverige eller övriga EU-länder längtar efter ytterligare en skattenivå. All historisk erfarenhet visar att en ny skatt blir kvar,och att den succesivt höjs.I Sveriges fall skulle detta bli extra betungande eftersom vi redan idag har världens högsta skattetryck.

2 kommentarer:

em0 sa...

Jag har en liten fråga som jag gärna vill ha svar på..

Ehm.. Jag är väldigt intresserad av politik, och främst inom Sverige. Kristdemokraterna har inte varit mitt förstahandsval, men mest pågrund av att de inte framstår så starkt inom media. Därför undrar jag, och frågar dig..
Hur mycket är kristdemokraterna kopplat till kristendomen idag? Hur ser man på invandringspolitik och kyrkan?

Vore jättemycket uppskattat om du kunde svara på detta =)

Daniel Fredriksson sa...

hejsan!
Till att börja med vill jag säga att vi inte är ett religiöst parti som arbetar för att sprida en religion eller en tro. Vi menar dock att det är viktigt att vårda och respktera vissa värden, som är hämtade från en kristen värdegrund.

Vi menar också att det är viktigt att respktera människors tro.
Kyrkor och samfund spelar en viktig roll i många människors liv, men de spelar även en stor roll i vårt samhälle. Dels med tanke på religionsfriheten men inte minst för den betydelsefulla del av det civila samhället den utgör.

En fungerande demokrati kräver ett aktivt civilt samhälle och därför anser vi att det är viktigt att det finn utrymme för religioner, kyrkor och samfund av olika slag. Av den anledningen är det
därför viktigt att vi stärker och uppmärksammar det civila samhället.

Jag väljer att besvara din fråga angående invandringspolitiken att redovisa vår syn på asylpoltiken. Vi kristdemokrater
förespråkar en generös flyktingpoltik,vi stödjer de direktiv som Genévekonventionen ger.

Människor som är på flykt från sina hem med enda syftet att överleva måste få hjälp. Dessa kan
inte mötas av samma krav som andra immigranter.

Flyktingpolitik får aldrig handla om antalet flyktingar eller om hur många vi ska låta få en fristad i Sverige utan måste istället
handla om solidaritet och medmänsklighet.

Flyktingpolitiken ,till skillnad ifrån invandringspolitiken,får aldrig påverkas av inrikespoltiska faktorer.

Tyvärr har Eu:s utveckling inom För många som söker en fristad i Sverige innebär asylprocessen rena mardrömmen.

Långa plågsamma väntetider, myndigheter som inte litar till de söjandes berättelser, isolering och
passivering karaktäriserar processen.

I dag är det den person som flytt undan våld och terror som ska bevisa att hon eller han verkligen har asylskäl.
Vi kristdemokrater förespråkar istället omvänd bevisbörda, vilket innebär att det är staten som ska bevisa att den asylsökande inte har rätt till asyl.

Denna bevisbörda skulle vara ett stort steg på vägen mot en humanare flyktingpolitik.

Hoppas att detta gav dig lite svar på dina,frågor, fråga bara på om det kommer upp fler frågor!

hälsningar

Daniel