söndag, juni 04, 2006

En unik folkrörelse håller riksmöteFoto:Kristdemokratiska ungdomsförbundets riksmöte 2006 hemsida,http://www.riksmote.kdu.se/

Så har ytterligare ett riksmöte med kristdemokratiska Ungdomsförbundet avhandlats.Under fyra hektiska dagar har kristdemokratiska ungdomsförbundets politik formats. KDU:s ledning blev omvald. Kdu:s förbundsordförande heter fortfarande Ella Bohlin,Kdu:s vice ordförande Charlie Weimers, och kdus 3.e vice förbundsordförande heter Martin Källstrand.

Det är med glädje som jag går in i en valrörelse tillsammans med KDU. Ett förbund som har en radikal, unik politik som kan förändra Sverige radikalt. Ett förbund som står för en unik övertygelse nämnligen den kristdemokratiska som inte finns i någon annan ideologi.
Som vanligt avhandlades en hel del motioner.Jag ska kort kommentera ett par viktiga motioner.

Jag vill börja med att skriva om en motion som jag själv skrivit som handlar om avdragsgillt för gåvor till frivilligorganisationer.I nästan alla europeiska länder förutom Sverige finns en avdragsrätt för gåvor.Avdragsrätten innebär att ungefär 70 procent av gåvan kommer från den enskilde och resterande 40 procent är minskad skatt. Det beror främst på vilken marginalskatt man vill ha.Det här gör förstås att den enskilde kan styra litet själv hur han eller hon vill ge av sin skatt.

Kristdemokraterna har tidigare föreslagit och finaniserat ett förslag som tillåter avdrag även i Sverige. Avdragsrätten är 0,25 inkomsteblopp per år för alla gåvor till ideella organisationer. I min motion föreslog jag att var o9ch en som vill skänka upp till 25 000 kronor får dra av samma belopp från sin beskattningsbara inkomst. På så vis uppmuntras människor att vara generösa vilket är bra.
Våra skatter handlar om att solidariskt finansiera den gemensamma välfärden. Det är inte mer än rätt att vi till en del själva ska kunna styra på vilketsätt vi vill vara mer solidariska.

Vidare gick en motion igenom angående plattskatt. KristdemokratiskaUngdomsförbundet förespråkar att det samlade skattetrycket ska vara lågt. Det är glädjande att vi nu tagit ställning i skattesystemets utformning,inte bara i dess nivåer. En platt skatt för med sig många positiva effekter - den avlägsnar krångel med skatteplanering, den kan minska skattefusk och innebära besparingar för staten genom att granskningen av deklarationer minskar.
Med en platt inkomstskatt betalar fortfarande den som tjänar mycket onekligen betydligt mer än den som tjänar lite.

En annan motion som är värd att kommentera är motionen om nej till EU- skatt (jag diskuterar detta mer ingående i ett annat inlägg på min blogg).
Ytterligare en motion som är värd att kommentera är motionen om stöd till brottsoffer. När brottsligheten ökar så blir brottsoffren fler.Hot om våld,misshandel,våldtäkt och övergrepp i rättssak är exempel på brott som blivit allt vanligare i Sverige, brott som leder till att det finns brottsoffer som känner sig utsatta att de väljer att gömma sig. Dessa offer belastas med ett lidande som påverkar och förändrar hela deras liv.

Det kan vara före detta hustrur, sambor och flickvänner som hotas och misshandlas av sina tidigare män. Det kan vara människor tillhörande en minoritetsgrupp som misshandlas, hotas och trakasseras av nazister och liknande grupper. Det kan vara människor i olika yrken som misshandlas och hotas på grund av beslut fattade i deras tjänsteutövning. Det kan vara politiker som blir utsatta för misshandel, hot och trakasserier av personer som ogillar politiskt fattade beslut eller de ideologi som företräds av politikern. Det kan vara vittnen till brott som hotas så att de inte vågar vittna vid rättegångar.

Att ansöka hos skattemyndigheten om sekretessmarkering, det vill säga få skyddad identitet är en av få möjligheter som står till buds för den som vill skydda sig mot våld,hot och trakasserier. Man kan därutöver byta namn eller flytta till hemlig ort.Men är det verkligen de hotade människorna som ska behöva förändra sitt och hela sin familjs liv och leverene? Det är orimligt att det är brottsoffren som ska behöva gömma sig. Självklart borde samhället vidta åtgärder mot den som hotar, misshandlar eller trakasserar!

En straffskärpning för misshandel,hot,trakasserier och övergrepp i rättssak är nödvändig för att markera att dessa brott aldrig kan accepteras.

Det ska vara synnerligen kännbart att göra sig skyldig till denna typ av brott.Vid upprepade brott mot samma person/personer bösr straffet höjas. Likaså bör straffet bli högre om barn hotas direkt eller indirekt (genom nära anhörig). Barn ska aldrig behöva utsättas för brott av detta slag, då det skadar deras tillit till människor och livet.Dessutom är det mycket traumatiserande för barn att uppleva att föräldrar inte kan skydda sig själva eller barnet.

Skadestånden till brottsoffer bör höjas. En höjning av skadestånden till brottsoffer markerar allavaret i dessa brott, samt gör attskadestånden hamnar i nivå med det lidande och de skyddsåtgärder som brottsoffren tvingas leva med.

Konsekvenserna av dessa brott är inte bara för brottsoffren, samhällets kostnader blir höga för sjukskrivningar vårdinsatser och handläggning av brott. De demokratiska konsekvenserna blir dessutom förödande om inte rättsamhället och tilltron till dess effektivitet kan upprätthållas.
Detta är en endast ett axplock av de många viktiga motioener som klubbades igenom på Kristdemokratiska Ungdomsförbundet årsmöte 2006.Inga kommentarer: