söndag, maj 28, 2006

Förväxla inte kristdemokrati och konservatism

Kristdemokrati och konservatism hör inte ihop. Jag ska i detta inlägg kort beskriva skärningspunkten mellan konservatism och kristdemokrati Till med hjälp har jag haft Det gemensamma bästa,utgiven av idéinistitutet Civitas, Samhällsgemenskaps Förlag AB, 2002.


Som politisk ideologi växte konservatismen fram som en reaktion mot den franska revolutionen. och den tidiga libertalismen.Banbrytande var Edmund Burkes (1729-1797) år 1970 utgivna bok Reflections on the Revolution in France. Dess mål var att bevara (lat:conservare) den värld och de värden som raserats av den franska revolutionen. Till dessa hörde den kontinentala konservatismen, med dess bas i Hegels idealistiska historiefilosofi,ståndssamhället,monarkin och kyrkan som instution, samt staten som en organism för medborgarnas gradvisa mognad och utveckling.Till det som skulle bevaras var också familjen,traditionen ,nationen och andra oförytterliga värden som gett kultur- och värdekonservatismen dess namn.
För Georg Friedrich Wilhelm Heigel (1770-1831) kom historiens högre syfte såsom en manifestation av "världssjälen" till uttryck i folkets nationalkaraktär.

Johann Gottfried Herder (1744-1803) hade bidragit till den politiska nationalismens genombrott genom sitt berömda verk Reden die Deutsche Nation 1808.Nationen hade för hegel en historisk mission,förkroppsligad genom staten och dess uppgift att hålla samman samhälletr genom monarken,kyrkan och rättsordningen.

Mot slutet av 1800-talet uppstod en socialkonservatism som i industrialismens spår förespråkade allmän rösträtt och en statlig socialpolitik.Det tyska kejsarrriket från 1871 blev konservativ "socialstat" en slags föregångare till 1900-talets välfärdsstater. I takt med socialismens utbredning tog konservatismen under 1900-talet allt starkare intryck av den ekonomiska liberalismen.Med 1980-talets nyliberalism hade det socialkonservativa arvet i stort mönstrats ut i exempelvis det brittiska torypartiet, och de svenska moderaterna började från 1972 att utvecklats i liberal-konservativ inriktning.

I värdekonservatismen har staten traditionellt haft en central roll för att upprätthålla sociala värden, etiska normer och kulturarvet. Här kan man notera att kristdemokratin snarare villlägga dessa uppgifter på de naturliga, mänskliga gemenskaperna såsom familj och frivilligorganisationer, meed det stöd staten subsidärt kan ge.

Statsmakten har i jämförelse med klassisk konservatism fått en mer begränsad roll inom social - och välfärdspolitiken. Istället möter en vilja att stärka det civila samhället genom de premära gemenskaperna och samhällets frvilligorganisationer. Inom den ekonomiska politiken är statens roll svagare med ökad ägarspridning,privatisering av statsföretag och folkligt deltagande i näringslivet som stående inslag. Konservatismens vilja att slå vakt om är inte nödvändigtvis att detsamma som att allt ska hållas fast vid det gamla.Samhället ska istället förändras steg för steg med historien som läromästare och utifrån den nationella politiska traditionen. Men genom sitt försvar av den existerande ordningen har konservatismen inte haft samma reformerande kraft som kommit ur kristdemokratins mer dynamiska männnisko- och samhällssyn.

Uppdatering 21.26:
Vid årets kristdemokratiska riksting behandlas just skillnaderna och partistyrelsen klargjorde följande:
"Konservatismens negativa inställning till utopier och dess värnande om institutioner och vilja att bevara samhälleliga traditioner leder ibland människor att förväxla kristdemokrati med konservatism eller att hävda att konservativa idéer är något som hör hemma inom den kristdemokratiska idétraditionen. Trots de likheter som kan antas föreligga vid en enklare granskning, är kristdemokrati och konservatism två olika och självständiga idétraditioner. Till skillnad från konservatismen betonar kristdemokratin att det är människan och inte staten som är bärare av värden. Som kristdemokrater anser vi att sociala värden och etiska normer bäst förvaltas av familjen och andra små naturliga gemenskaper i det civila samhället och att staten ska stödja dem i denna uppgift."

Det finns för övrigt en tendens att behandla alla ideologier som grenar utifrån socialism,liberalism och konservatism. Det är naivt! Vem har fastslagit att det bara finns tre ideologiska familjer?

tisdag, maj 23, 2006

Kristdemokraterna får högsta betyg av studenterna

Lotta Ljungqvist,vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer,delar ut pris till Göran Hägglund.

Sveriges förenade studentkårers beslut att belöna Kristdemokraterna med sitt högsta betyg,det trestjärniga SFS-certifikatet,för vårt arbete för studenternas möjlighet till ett drägligt liv, inspirerar. Det inspirerar oss att i en ny regering efter valet arbeta vidare för studenternas villkor.

Studenterna måste ha drägliga förhållanden. Var tredje högskolestudent är beroende av bidrag från sina föräldrar för att klara ekonomin. Hälften av studenterna jobbar extra, något som många av dem upplever inverka negativt på studierna. Därför höjer kristdemokraterna studiemedlet med totalt 1 300 kr i månanden i vårt budgetalternativ. Det är ett viktigt steg åt rätt håll för att försörja sig.

Kristdemokraterna vill också skippa fribeloppet i studiemedlet. Den som har möjlighet och intresse ska kunna arbeta utan att riskera att drabbas av tak och återbetalningsskyldighet,vilket kan kullkasta studierna. Kristdemokraterna anser att det ska vara möjligt att studera med studiemedlet tills man är 55 år.

Viktigt är också att kvaliteteten säkras och höjs i högskolan. Kristdemokraterna vill satsa på kvaliteten i högskolans grundutbildning. Under 2006 får lärosätena över 400 miljoner kronor för kvalitetssatsningar, totalt 1,4 miljarder kronor under perioden 2006-2008. Vi satsar också 80 ytterligare miljoner på fler disputerade lärare. Vi sätter kvalitet framför kvantitet.Foto:Pontus Karlsson

måndag, maj 15, 2006

Äldreguiden,förslag att ta efter

I min hemkommun Jönköping har man sedan 1 februari haft äldreguiden igång, d v s ett enda nummer där man kan få ett svar om äldreomsorgen i kommunen och där det svarar en fysisk person. Många äldre har svårt att höra vad en automatisktelefonsvare säger. Statstiken visar att trots att tjänsten är ny blir det många samtal på en månad. Vi kristdemokrater la motionen och det är värt att ta efter det intiativet.

lördag, maj 13, 2006

Fler gripna i Vitryssland

Foto:Sveriges radio
Jag har återigen fått anledningen till att fokusera på Vitryssland på min blogg. Den vitryska opppositionens presidentkandidat dömdes för en tid sedan till 15 dagars fängelse för att ha deltagit i demonstration i Minsk.återigen greps och fängslades också de vitryska kristdemokraternas ledare,Vintsuk Vjatjorka. Han bars bort av KGB trots folokmassans förtvivlade protester.Diktaturen fortsätter att plåga sitt folk och i alla synnerhet dem som verkar för friheten.

Samtidgt har vi också fått veta att den vitryska regimen nyligen inlett en process för att förbjuda landets författarförbund. Det är ytterligare ett slag mot det fria ord som ju hotar makten.

Som jag tidigare skrivit är det viktigt att vi inte nedlsås av dessa faktum. Det vitryska folket behöver nu omvärldens stöd större än någonsin. Det är viktigt att vi vågar stå upp för våra vitryska syskon.Men också att folket fortästter att kämpa emot diktaturen. Det finns trots allt postiva tecken i Vitrysland - Europas sista diktatur.

onsdag, maj 10, 2006

Mindre krångel och mer maktfördelning i EU


Foto:Oneseat.eu
Den folkpartistiska ledamoten i EU -parlamentet, Cecilia Malmström har nyligen startat upp en namninsamling var syfte är att stoppa den vansinniga flyttningen av EU-parlamentet. En gång per månad så flyttar man nämligen hel EU-parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg. Kostnaden för detta är ca 200 miljoner euro enligt vissa uppgifter. Ca 2 miljader kronor!

Vill passa på att länka till denna namninsamling.

I det utvidgade EU är det viktigt att mycket förenklas,det är också viktgt att EU klart och tydligt sår fast vilka beslutsprocedurer och mnaktfördelning som ska råda i EU. Vi kristdemokrater talar därför om en kompetensfördelning som ska utgå ifrån subsidaritetsprincipen,det vill säga att beslut ska fattas på lägst möjliga effektiva nivå. Beslut som kan fattas av familjen,ska inte fattas av kommunen.Och beslut som fattas av kommun ska inte fattas av staten och så vidare. Vissa frågor,exempelvis vissa konkurresnfrågor och miljöfrågor lämpar sig bättre att lösa i samarbete med övriga EU-länder. Subsisidaritetsprincipen genomsyrade förslaget till ny konstitution och måste även genomsyra det fortsatta arbetet i EU.

lördag, maj 06, 2006

Kristdemokraterna satsar på de sämst ställda

Det är de sämst ställda i samhället som vi kristdemokrater fokuserar på i vårt budgetaleternativ.Budgeten rymmer också skattesänkningar av inkomstskatten,bensinskatten och ett kompletterande förslag när det gäller avskaffandet av fastighetsskatten.

När Göran Hägglund tillsammans med Mats Odell,partiets andre vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson,presenterade budgetmotionen bjöds det på en del nyheter.
Ett exempel är att företagen befrias från medfinansieringen av sjuklönen och den andra sjukveckan. Det är fel att småföretagen ska agera försäkringsbolag.

Detta hinder tar vi kristdemokrater bort.Förslaget underlättar för småföretagen att nyanställa personal eftersom de inte behöverleta efter personal med "prickfri sjukdomshistoria". Det ligger i linje med de synpunkter som framförts från Företagaranas Riksorganisation.

En annan nyhet är en skattereform när det gäller statliga inkomstskatten. Idag betalar omkring 36 procent av de heltidarbetande stalig inkomstskatt vilket innebäratt de betalar en marginalskatt på minst 30 procent. En undersköterska som väljer att utbilda sig till sjuksköterska drabbas i dag av 50 procent skatt.Nettot räcker inte till att betala studielånen.
Med förslaget vill vi kristdemokrater att det ska klöna sig att arbeta och utbilda sig. Förslaget innebär att att ingen som tjänar under 30 000 kronor i månaden ska betala statlig inkomstsskatt.

Vi kristdemokrater driver kravet på att avskaffa fastighetsskatten och i vårens budgetmotion prenteras en ny modell. Tidigare ville kristdemokraterna höja reavinstbeskattningen till 30 procent men har nu gått de övriga partierna i Allians för Sverige till mötes på den punkten.Förslaget ökar förutsättningarna för att kristdemokratertnas förslag kan ligga till grund för alliansens politik.

Kvar är förslaget att direkt avskaffa den statliga fastighetsskattten och erästta den med en låg kommunal avgift ochbhöjd skattför den som säljer sitt hus med vinst.

Vi föreslår nu att ingen ska behöva betala mer än 20 procent på sina redan beviljade uppskov, och att reavinstskatten aldrig ska kunna uppgå till mer än 20 procentav försäljningsstödet.
Reformerna som vi kristdemokrater kommer med kostar staten i form av minskade inkomster och ökade utgifter på skilda konton.Men i budgetmotionen är de finansierade och ger som helhet en budget för 2007 och 2008 som är omlkring nio miljoner stramare än regeringens förslag.

onsdag, maj 03, 2006

Huvudlö(s)t att bjuda in terrororganisationer

I förra veckan fick vi klart för oss att regeringen stoppat ett svenskt deltagande i militärövning där också Israel deltar. I går redovisades att en ledande socialdemokrat med plats i partistyrelsen inbjudit företrädare för Hamas till ett möte i riksdagen.Det är förstås fel signaler socialdemokraterna sänder när man inte vill samöva med demokratin Israel men utan vidare bjuder in en terrororganisation. Återigen är det berättigat att använda ordet huvudlöst för politiker med sådant agerande.

Att protetester mot att Hamas inbjuds till Sverige är inte att säga nej till dialog,som en del debattörer försökt hävda,utan det är protester emot en gruppering som inte förmår att ta avstånd ifrån dialogens att spränga oskyldiga barn i småbitar för att uppnå sina syften.

Dialog kring Mellanösternproblematiken och kring palestiniernas rättmätiga krav på fred,frihet och mänskliga rättigheter måste ske med företrädare som arbetar för fred och som fördömer terror. Det krävs en företrädare som greppar problematikens sidor och inte ensidigt tar ställning. En företrädare som inser problematikens mångfacetterade sidor. Här finns det en rejäl utmaning!