lördag, maj 05, 2007

Jönköping som miljökommunTänkte passa på att uppdater min blogg lite. Jag har inte hunnit att göra det den senaste veckan. Jag har haft fullt upp. Tänkte uppdatera intresserade läsare om en motion lite om mitt senaste kommunpolitiska agerande. Jag försöker att som en del läsare vet om att kotinuerligt uppdatera min blogg om de kommunpolitiska ageranden som jag gör i min roll som kommunfullmäktigeledamot i Jönköpings kommun.

En prioriterad politisk fråga som jag arbetar är om vår miljö. Ett sätt att arbeta med miljön i en kommun är att man samarbetar i viktiga miljöfrågor. Jag tillsammans med en kristdemokratisk fullmäktigekollega har därför motionerat om ett medlemskap i Sveriges ekokommuner till kommunfullmäktige i Jönköping. Låter intresserade ta del av den här på min blogg. Ett viktigt steg för Jönköping som kommun. Kommunstyrelsen och framför allt miljönämnden ska nu yttra sig över motionen. Det ska bli spännande att se hur resultatet av detta kommer att bli.

Ett av de allra svåraste miljöproblemen som vi står inför i dag är den tilltagande växthuseffekten. Detta är på intet sätt en nyhet! Däremot är det av allra högsta vikt att man jobbar med miljöfrågan på olika sätt och på olika plan inom kommunens verksamhet. Det pågår redan miljöarbeten på många olika sätt inom Jönköpings kommun men vi är inte medlemmar i Sveriges Ekokommuner.

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner med syfte att främja utvecklingen mot en hållbar utveckling. Detta gör man t.ex. genom ett antal nyckeltal. Genom dessa nyckeltal följer man upp om ”medlemskommunerna går åt rätt håll”, d.v.s. mot en hållbar utveckling. Nyckeltalen är valda för att inte ge för stort merarbete och de skall vara påverkbara genom ett aktivt kommunalt arbete.

Ett medlemskap ger också tillfällen till erfarenhetsutbyten mellan medlemskommunerna. Sveriges Ekokommuner anordnar även utbildningar och seminarier. Sveriges Ekokommuner representeras i medlemskommunerna av en tjänsteman och en politiker i ledande position. Detta innebär att miljöfrågorna automatiskt lyfts upp i kommunens högsta ledning.

Ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner skulle kunna vara en del i det mycket viktiga miljöarbetet för att bl a minska utsläppen som påverkar växthuseffekten. Grunden för medlemskap i Sveriges ekokommuner är att det i samtliga kommunala strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling skall tas hänsyn till Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor för ett hållbart samhälle:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk:
1. Koncentrationsökning av ämnen från bergrunden.
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.
3. Undanträngning med fysiska metoder.

Och i det samhället….
4. … Hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov.

Föreningens verksamhet finansieras av medlemskommunernas årliga medlemsavgift. För närvarande är den fasta avgiften 3000 kr och den rörliga 20 öre/kommuninvånare. Avgiften för medlemskapet bestäms varje år av årsmötet. En ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner kräver ett beslut i Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelsen.
I dagsläget består Sveriges Ekokommuner av 68 medlemskommuner.

Inga kommentarer: