måndag, september 03, 2007

Ge besked om prövningen av gasledningen


Ett ganska hett diskussionsämne den senaste tiden har varit den gasledning som planeras mellan Ryssland och Tyskland.bygget har redan påbörjats på tysk mark.Gasledningen är tänkt att gå från Viborg,genom Finska viken,passera utanför Gotlands östkust och sluta i tyska Greifswald. Sträckan är 120 mil lång därav betydande delar kommer att gå i den svenska ekonomiska zonen.
Från början var gaslendingen tänkt att dras i östra delen av Östersjön, söder om Bornholm. I juli berättade media att bolaget Nord Stream i stället vill dra ledningen norr och väster om Bornholm, alltså genom Bornholmsgattet och alldeles utanför Sveriges södra kust. Detta är olämpligt av flera skäl.
Sträckningen innebär en ökad fara för den svenska kusten och kan få omfattande konskvenser ur säkerhets-och miljösynpunkt. Ett scenario där gasledningen börjar läcka är ett allvarligt scenario som b la Trelleborgs kommun pekat på. Risken är större med den nya sträckningen eftersom trafiken är tätare där.
Östersjön är ett innanhav som inte tål alltför hårda påfrestningar,ur miljösynpunkt.Om gasledningen går sönder är det en katastrof oavsett var det inträffar, men ju närmare fastlandet desto mer påverkas befolkning,vegetationen och djurliv.Därför vore den bästa lösningen att dra ledningen på land.I vattnet är en läcka svårare att upptäcka och åtgärda snabbt.
Även fisket påverkas negativt,eftersom det talas om fiske-och ankringsförbud.
Om det visar sig att det finns kemiska stridsmedel eller annat farligt material på Östersjöns botten ser vi kristdemokrater det som direkt olämpligt att dra fram en gasledning som innebär att omfattande ingrepp sker på havsbottnen.
Nu är det dags att bryta tystnaden från svenska regeringens sida och ge besked om hur man tänker hantera frågan om den tysk-ryska gasledningen. I den ekonomiska zonen har Sverige jurisdiktion med avseende bl.a. på skydd och bevarande av den marina miljön. Därför måste Sverige göra klart att all miljöstörande verksamhet inom vår ekonomiska zon skall underkastas gällande lagstiftning för miljöprövning.

Inga kommentarer: