onsdag, juli 08, 2009

Hägglunds engagemang för svensk folkhälsa - en bra idé ?Partiets ställningstagande när det gäller alkohol ifrågasätts nu utav ledande unga kristdemokrater som kallar Göran Hägglunds engagemang i alkoholfrågan som att vi kristdemokrater skulle vara ett "förbudsparti." Ingenting kunde vara mer felaktigt. Vill för det första påtala att den kristdemokratiska ideologin förespråkar frihet men under ansvar.Detta gäller också att våga stå för en viktig socialfråga som drabbar svensk folkhälsa.


Kalla fakta ät att alkoholkonusmtionen ökade med 23 procent mellan 1996 och 2002. Den störtsa ökningen har skett mellan 2000 och 2002,då ökningen var hela 18 procent. Svenskarna dricker mer och starkare öl idag jämfört med åtta år sedan.Då svarade starkölet för 38 procent av ölkonsumtionen attt jämföra med dagen 62 procent. Antalet kvinnor som beteckans som riskkonusmenter har ökat med 41 procent sedan 1997. Motsvarande siffra för män är 18 procent.

Enökad konsumtion leder till fler alkoholskador och stegrande alkoholrelaterad brottslighet. Alkoholskadorna är så att vi alla har någon i vår omgivning som påverkas negativt av alkoholens skadeverkningar. Detta handlar inte ett "förbudsparti" utan det handlar om att vi kristdemokrater anser att det måste drivas en mer aktiv politik som värnar om folkhälsan.

Från den första oktober 2003 sänktes skatten på starksprit med 37 procent i Danmark. En liknande alkoholskattesänkning med tyngdpunkt på starksprit har ägt rum i Finland. Den bakomliggande orsaken till skattesänkningarna i våra grannländer är inte att priset på sprit anses högt i länderna i sig utan att konkurrensen från grannländer som Tyskland och Östeuropa blivit för stark. Danmarks och Finlands vägval sätter ökad press på Sverige att också sänka alkoholskatten vilket föranledde Alkoholinförselutredningen under förra mandatperioden med Kent Härstedt (s) i spetsen. Men att forcera fram en skattesänkning är inte rätt väg att gå. DN har gjort en undersökning hos sina läsare, som visar att hela 18 procent kommer att dricka mer alkohol om alkholpriset sänks.

Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit att inget land ska ha en genomsnittlig konsumtion som överstiger sex liter per person och att konsumtion bland ungdomar under 15 år ska vara nära noll. Medlemsländerna föreslås en rad olika strategier såsom höjda alkoholskatter, begränsade öppettider, ansvarsfullare alkoholservering, fokusering på berusningsdrickande och förebyggande program i arbetslivet är några av de åtgärder som WHO anser är verkningsfulla.

Ovan nämda skattesänkning och andra liberaliseringar på alkoholområdet i Sverige och övriga EU tenderar att gå i rakt motsatt riktning till WHO:s mål. Vi kristdemokrater vill att Sverige bör pröva EU:s regelverk som talar om att begräsningar för den fria rörligheten kan tillgripas om folkhälsan hotas.

Vi anser att riksdagen måste avvisa den föreslagna skattesänkningen på alkohol. Erfarenheterna från Finlands alkoholskattesänkning är mycket negativa och i Polen tvingades man att återinföra en högre alkoholbeskattning. För att Sverige ska kunna ha kvar en socialt ansvarsfull alkoholpolitik krävs det att Sverige återför de nivåer för alkoholinförsel, som fanns i det undantag Sverige förhandlat till sig med Ulf Dinkelspiel och Ann Wibble i spetsen.

Vi vill vara med och bilda en nordisk front för en europeisk alkoholpolitik som sätter folkhälsan i centrum. Och vi tror att vi kommer ha framgångar med detta !.På senare tid har allt fler europeiska länder börjat erkänna de problem som ett missbruk av alkohol skapar i samhället. Vi kristdemokrater vill sätta människovärdet före franska bönder intresse av att sälja vin till våra ungdomar.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej
Den Kristdemokratiska ideologin handlar om att sätta människan i fokus och det visar du på ett bra sätt i ditt blogginlägg tycker jag.

Ideologin ligger fast även om det blåser andra vindar. Det är det enda som i längden vinner - det är det som är trovärdigt. Inte att söka upp lediga ytor på en spelplan för att ingen råkar spela där för tillfället. Det ger i o f s uppmärksamhet för stunden men inger inte trovärdighet.

Anonym sa...

Du har inte noterat att ingen har föreslagit att vi ska vilja sänka alkoholbeskattningen? Frågan handlar om ifall vi ska gå ut och kräva ytterligare höjd skatt.

Ingen ifrågasätter att alkohol medför en hel del problem. Det vi ifrågasätter är om kristdemokraterna kan vara trovärdiga som ett parti som inte vill reglera och förbjuda utan istället uppmuntra till eget ansvar om vi strax därefter kräver ytterligare av statliga straffskatter för att vi inte tror att männiksor kan ta eget ansvar just på det område som vi skulle känna för att reglera mer.

Daniel Fredriksson sa...

innominemeo : Alkoholen är ett stort socialt och medicinskt problem i samhället och många är de barn som drabbas av alkoholens negativa verkningar i sin egen miljö där det ska vara som allra tryggast. Det är därför viktigt för oss kristdemokrater att i varje situation aktivt verka för en drogfri miljö och ett drogfritt samhälle.

Vårt engagemang måste därför genomsyras av en omtanke om alla våra medmänniskor som inte upplever alkoholen som något positivt.

Det är ett sätt att visa solidaritet med dem för vilka alkohol har allt annat än festliga associationer. Vi anser dessutom att det är helt förkastligt att skattepengar ska gå till alkohol vilket inte på något sätt gagnar samhället. Blir vi bjudna på alkohol finns alltid möjligheten att tacka nej.

Anonym sa...

Hej Innominemeo.
Jag tycker kristdemokraterna är mycket trovärdiga då man pratar om att uppmuntra eget ansvar och inte komma med förbud "i tid och otid" och samtidigt kräva höjda alkoholskatter.
Dessa saker hör liksom inte ihop tycker jag. Alkohol är en drog som ställer till ofantliga skador i hela samhället, i familjer och ned till dess minsta beståndsdel; den enskilda individen. Kostnaderna är enorma och alkoholskatterna bidrar endast till en mndre del för att betala dessa kostnader.

Daniel Fredriksson sa...

Att beteckna en ansvarsfull socialpolitik för "moralpanik" är en beteckning som inte kunde vara mer felaktig. Att debattera och ha olika åsikter i frågor är en självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle. Men för att kunna föra en bra dialog är det viktigt att man har tillgång till kunskap som inte tagit fram av kommersiella aktörer. Ett exempel på detta är alkoholdebatten. I fallet med de undersökningar som presenterats att man köper sprit olagligt finns det anledning att titta närmare på statstiken bakom detta påstående. Det finns andra undersökningar och fakta, som inte gjorts på uppdrag av alkoholindustrin, som ger en delvis annorlunda bild.

Fakta är att Systembolagets försäljning har ökat hela tiden, från 1999 till 2008 har försäljningen ökat med 3,1 procent. Både försäljningen av vin, öl och cider har ökat. Endast försäljningen försäljningen av sprit har minskat med 3,1 procent.Både försäljningen av vin,öl och cider har ökat. Siffrorna för 2009 pekar än så länge åt samma håll.

Att försäljningen ökar på Systembolaget är naturligtvis inte ett bra resultat och jag tror att det beror på en ökning av totalkonsumtionen men så verkar det inte vara utan det beror snarare på att människor i allt högre utsträckning handlar sin alkohol på systembolaget. Enligt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforkning minskade den totala alkholkonsumtionen under de snaste 12 månaderna, nedgången förklaras i huvudsak av sjunkande resandeinförsel. Samma undersökning visar att 91 % av den konsumerade alkoholen i Sverige har införskaffats på laglig väg. E

En ny undersökning gjord av SOM-institutety vid Göteborgs universitet visar att det är rekordfå svenskar som vill ha sänkt alkoholskattm endast nio procent av svenskarna tycker attt sänkt alkoholskatt är en mycket bra idé.

En förklaring kan vara att vi i Sverige har kunnat se vad som hände i Finland när man sänkte skatten. Ökad social utslagning och ökat antal misshandelsfall är inget som lockar oss svenskar.