måndag, juli 24, 2006

Med fokus på Hong Kong


Fortsätter min fokusering på min blogg om Kina och mänskliga rättigheter. I detta inlägg ska jag fokusera på staden Hong Kong. Självklart kommer jag inte ge heltäckande bild, men ska ändå göra ett försök att beskriva situationen.

Den viktigaste politiska frågan i Hongkong SAR (Special Administrative Region) gäller relationen till Peking och upprätthållandet av Hongkongs autonoma ställning enligt principen "ett land, två system" i enlighet med Hongkongs minikonstitution, Basic Law.

Företrädare för de demokratiska krafterna i Hongkong önskar se en snabb utveckling mot full demokrati. Ett viktigt steg på vägen är fria och allmänna val av Chief Executive, Hongkongs regeringschef, och till parlamentet, LegCo, vid nästa val 2007/2008. Centralregeringen i Peking och inflytelserika företrädare för näringslivet motsätter sig en alltför snabb utveckling. National Peoples Congress i Peking meddelade formellt i april förra året att allmänna val inte kan äga rum redan 2007/2008. Det skapade en betydande politisk spänning mellan demokraterna i Hongkong å ena sidan och regeringarna i Hongkong och Peking å andra sidan.

Efter en konsultationsprocess kring den demokratiska utvecklingen lades en slutrapport fram i oktober. I rapporten föreslås förändringar som innebär en utvidgning av den valkommitté som utser Chief Executive samt ökad representation i parlamentet av lokalvalda politiker. Någon tidsplan för övergången till full demokrati presenteras inte, något som kritiseras av det demokratiska lägret.

I mars avgick regeringschefen Tung Chee-hwa av hälsoskäl, två år innan mandatperiodens utgång. Den ende kandidat som ställde upp i fyllnadsvalet var tidigare biträdande regeringschefen, Donald Tsang. Redan i ett tidigt skede uttalade centralregeringen i Peking sitt stöd för Tsang som även hade ett starkt stöd bland Hongkongs befolkning. Tsang, som har en lång karriär bakom sig i Hongkongs administration, utsågs formellt till ny Chief Executive i juni.

Tsang har vinnlagt sig om att förbättra kommunikationen på politisk nivå mellan Hongkong och fastlandskina. Ett första steg var en resa till grannprovinsen Guangdong som Tsang ledde. Samtliga parlamentariker i Hongkong bjöds med på resan, även de demokrater som tidigare varit portförbjudna i Kina.

Storbritannien hade för Hongkongs vidkommande ratificerat sex av de centrala konventionerna för mänskliga rättigheter (MR). Dessa är konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor, konventionen mot tortyr och konventionen om barnets rättigheter. Kina har accepterat att de skall fortsätta att vara tillämpliga på Hongkong. Kina har tillåtit en fortsättning av rapporteringen till FN varje år om läget för de mänskliga rättigheterna i Hongkong och endast krävt att rapporten insändes via Peking.

Hongkong är ett rättssamhälle där rätten till liv och kroppslig integritet generellt sett respekteras. Dödsstraffet avskaffades 1993.

Generellt sett åtnjuter Hongkongborna oförminskad rätt till rörlighet över gränserna. Dock bör noteras att vissa företrädare för oppositionen inte tillåts resa till Kina, men en uppluckring av dessa restriktioner tycks vara på väg. Medborgare i övriga Kina tillåts i allt större utsträckning på egen hand besöka Hongkong som turister. Liberaliseringen kan delvis ses som en åtgärd från centralregeringens sida att stärka Hongkongs turistnäring och ekonomi.
Ett antal händelser sedan återföreningen med Kina har bidragit till en viss ovisshet om Hongkongbornas rättsliga ställning under vistelse på fastlandet. Det förekommer att Hongkongbor grips av myndigheterna i Kina och hålls som gisslan för sina företags obetalda skulder och verksamhet på fastlandet. Vidare har personer med hemvist i Hongkong gripits i Kina och bland annat anklagats för olovlig underrättelseverksamhet.

Ett uppmärksammat fall är journalisten Ching Cheong, som arresterats i Kina anklagad för spioneri. Omständigheterna kring fallet är oklara och Hongkongregeringen anklagas av olika MR-organisationer för att inte ha agerat tillräckligt kraftfullt för att informera sig om fallet och verka för att Cheongs rättigheter tillvaratas.

Den personliga friheten respekteras generellt sett. Regeringen har inte förbjudit Falun Gong-rörelsen i Hongkong, trots att man stått under press från Peking i frågan. Rörelsen, som beräknas ha endast 500 aktiva utövare i Hongkong, är dock väl bevakad av myndigheterna. Kritik har uttalats över att tillresande Falun Gong-anhängare avvisats på flygplatsen i samband med toppmöten i Hongkong. I en uppmärksammad rättegång dömdes 2002 ett antal Falun Gong-anhängare för att ha "hindrat framkomligheten på allmän plats" vid en sittdemonstration framför Kinas sambandskontor i Hongkong. Domen överklagades och ogillades av appellationsdomstolen år 2005 med motiveringen att de grundläggande yttrande- och demonstrationsfriheterna ska gälla oavsett politisk inriktning på aktionen.

Även om mycket positivt har hänt i arbetet med de mänskliga rättigheterrna råder stora brister.Detta får vi aldrig glömma när vi talar om mänskliga rättigheter i Kina.

15 kommentarer:

SC sa...

Jag har själv aldrig besökt Hong Kong, men väl likt många kineser stått och sett de gröna kullar som skiljer Hong Kong från "main land".
Kina har jag sedan 1995 besökt fler gånger än jag kan hålla reda på, och även tidvis haft bostad och arbetstillstånd i landet. Det är lätt att kritisera kina, men precis som Göran Persson blir man lätt också imponerad över vad man ser i landet. Om frågan ställs "är medelkinesen mer nöjd och lycklig än medelsvensson"? Mitt svar är ett absolut ja. Den ekonomiska och demokratiska utveckling som pågår från en låg nivå, tycks vara förklaringen. Man blir friare och rikare för varje år, och det ger glädje.

Anonym sa...

Citat
"I mars avgick regeringschefen Tung Chee-hwa av hälsoskäl, två år innan mandatperiodens utgång."

Detta är inte sant, utan Tung tvingades avgå i förtid då man i Peking var missnöjd med utvecklingen i Hong Kong. Hälsoskäl var bara så att "ansiktet" kunde behållas hos alla inblandade.

Daniel Fredriksson sa...

anonymus:Jag kan mycket väl tänka mig att "hälsoskäl" är en term för att behålla ansiktet utåt. Men det är åndå det som de officiella uppgifterna säger och det är ändå det man får hålla sig till.

Daniel Fredriksson sa...

sc: Visserligen blir man rikare för varje oår, men det betyder inte att mänskliga rättigheter förbättrats,flera människorättsorganisationer, exmeplvis Human Rights Watchy och Amnesty pekar på att utvecklingen snarare gått åt ett annat håll

SC sa...

Det är givetvis var och ens rätt att tro på det officiella, men då förstår jag inte varför Du inte också tror på att det är demokrati i Kina. Det är ju också officiella uppgifter.

SC sa...

Givetvis är det inte en lag som säger att rättigheterna förbättras med ökat utbyte, mer resande, bättre ekonomi, bättre kommunikation, men jag känner igen som besöker Kina regelbundet som har annan uppfattning. Inte heller de kineser jag träffar har annan uppfattning än att friheten ökar.

Daniel Fredriksson sa...

sc:Visserligen är det officiella raspporter som bekräftar att det är demokrati i Kina. men rapporter ifrån människorättsorganisationer pekar precis åt motsatt håll.

För att exemplifiera vad jag menar med att de mänskliga rättigheterna och demokratin inte nödvändigtvis behöver öka,så kan vi titta på exmeplet Shanghai. Medan de välbärgade medborgarna saknar tid för sina barn,slåss Shanhais invånare på samhällets botten med helt andra problem. Cirka tre miljoner människor,nästan en tredjedel,är en del av Kinas så kallade flytande befolkning. Det är människor som kommit in från landet lockade till staden av drömmen om ett arbete och en lön, som ofta är dubbelt så hög som på landet. De hankar sig fram på absoluta existensminimum. Runt stadens järnvägsstation flockas dagligen tusentals före detta bönder, som hoppas få erbjudande om ett arbete, så att de kan flytta från trottoaren där de sover,äter och väntar, medna de klamrar sig fast vid en scäk spannmål, som är deras hela tillvaro. Är detta människovärdigt? Och detta i det land som du kallar för "demokrati"

SC sa...

Kina är inte en demokrati. Det är vi överens om. Jag har ett antal gånger åkt tåg i Kina. Det kan möjligen finnas ett femtiotal arbetsökande bönder vid Beijings centralstation. Jo, det finns människor som sover på gatan, dock inte alls så många som exempelvis i Thailand eller i London. Jag vet inte riktigt vad Du menar med att föräldrar inte har tid med sina barn (borde åtminstone stått "sitt" barn pga enbarnsPolitiken). Det kinesiska barnet är extremt bortskämd, bl.a. för att det är det enda barnet. Skolbarnen börjar kl 08:00 och slutar vid 17:00, utom på lördagar då skoltiden är kortare. Löneskillnaden mellan land och stad är avsevärt högre än det dubbla. Detta att låta bönder, det är egentligen inte tillåtet, arbeta i städerna är ett sätt att hålla ned inflationen. Existensminimum? För två veckor sedan gick vi varje morgon ned och tog en enkel frukost bestående av tofusoppa och nybakat bröd - kostnad 1 krona och 40 öre.
Den bild Du förmedlar om stackars bönder som driver omkring med en säck spannmål är falsk och felaktig. Jag besökte 7-8 städer de senaste veckorna i Kina - och det Du säger stämmer inte. Det är bra att ha ett engagemang för det rätta, men det är mycket olyckligt när man baserar det på ett felaktigt underlag. Staden Ningbo som är en rik stad, har exempelvis nyare och bättre bilar än vi har i Göteborg. Kina har mycket ojämna förhållande, men mycket färre tiggare än exempelvis London. Det är idag mycket enkelt att resa till Kina, och själv se med egna ögon hur situationen är. Jag har åtskilliga gånger sett hur chockade svenskar blir vid sitt första besök. Kina är inte vad de trodde det var.

Daniel Fredriksson sa...

c:svenska exportrådet har en annan uppfattning än dig. Enligt deras landsrapport lever 22,5 miljoner stadsbor under det fastslagna existensminimum. Är dess siffror falska enligt dig?.

Det är en synnerligen romantiserande bild du målar upp av Kina. Verkligheten ser dock ut på ett annorlunda sätt än den bild du försöker förmdela.

Ett intressant exmepel att titta på är ett uppmärksammat fall av avvisning från Sverige. Den 28 april kom EG-domstolens generaladvokat med ett utlåtande som innebär att en kinesisk kvinna som kommit till Sverige för att hennes son och tyska svärdotter arbetar här inte har rätt att stanna i Sverige.Den pension som hon fick i Kina räcker int ens till existensminimum. Är detta en falska bild att måla upp?.Är det männsikovärdigt att leva på existensminimum på sin pension?

När det gäller exemplet Shanghai bekräftar Sverige generalkonsulat i Shanghai.Enligt ett telemeddelande daterat 2005-03-15 finns det cirka 5 miljoner i staden som "flytande befolkning". Enligt Generalkonsulatet säger officiell statistik som publicerades i demcemeber 2005 att 22,5 miljoner stadsbor under det fastslagna existensminiumum.
Är dett fiktiva siffror? Eller är det en överdrift?

I boken "new Shanghai" av den amerikanska journlisten Pamela yatskoo,som följt Shanghais förvandling, berättar den 25-åriga reklamkonsulten Sophy Chen att hon och hennes man inte har något annat val än att skcika bort sin treårige son på vardagarna.
"Efter en hel dag på jobbet har vi helt enkelt inte tillräcklig med energi kvar för att kunna ta hand om honom ordentligt.Alternativet är att jag stannar hemma, och det vill jag inte. jag vill förverkliga mig själv. Min son behöver dessutom en massa pengar till utbildning.När han växer upp, kommer han in i ett samhälle med benhård konkurrens, och därförs är det bra för honom att vara i en internetskförskola,där han redan nu lär sig engelska och har ene gen dator. Dessutom är det en fördel att han vänjer sig vid att vara självständig och obereoende.

Du skriver att jag ska se Kina med egna ögon. Jag kan försäkra dig att jag inte kommer åka på en turistresa,för jag anser att det inte ger en rättvis bild av landet,men jag kommer säkerligen besöka Kina inom en inte allt för avlägsen framtid. Men redan nu har jag tillgång till människor med stor erfarenhet,som jag lyssnar till. Jag kommmer också fortsätta att föra fram mänskliga rättigheter, och situationen
för våra kinesiska syskon.

SC sa...

Att cocktailgruppen har avvikande åsikter styrker mig. Det existerar ingen gemensam definition av vad existensminimum är. Inte ens i Sverige är socialenheter i olika kommuner överens vad det innebär. Jag kan inte kommentera uppgifterna med annat än lite sifferlekar, eftersom, varken Du eller jag vet hur man hittat på dessa siffror - dvs vi saknar definition av begreppen. 22,5 miljoner utgör mindre än 2% av kinas befolkning. Då kan vi direkt påstå att både USA och Sverige har fler i den odefinierade gruppen personer som lever under existensminimum.
Vad Du avser med romantiserad bild av Kina vet jag inte.
Att EG-domstolen fastslår att en kinesisk kvinna inte får komma till Sverige, har knappst något med vår diskussion att göra. Tydligen delade inte domstolen heller åsikten om hennes pension, då hon inte av humanitära skäl heller fick stanna.
Familjebanden är annars starkare i det kinesiska samhället, än i väst, varför den personliga tragedien i fallet givetvis är beklaglig.
Visst bör man kunna leva på en pension, och precis som i Sverige behöver man inte svälta som pensionär i Kina heller. Officiella uppgifter, som vi aldrig kan lita på utan vidare - precis som i Sverige, säger: Kina är nu världens 4:e största exportör av livsmedel som skänks bort till andra länder.
"Flytande befolkning" innebär att personerna normalt är bosatta på annan ort än de är mantalsskrivna. Det hela är en effektiv metod att få arbetskraft att flytta till de platser där det är brist på just arbetskraft. Det är enbart de som finner arbete som får stanna. Orättvist - javisst. Effektivt - javisst. Det är inte horder av fattiga som drar omkring med en säck vete på axeln. Det är medvetet värvad arbetskraft från fattigare regioner som erbjuds lågt betalda arbeten i regioner med snabb tillväxt. Om arbetet tar slut får de flytta tillbaka. Det är hård kapitalism, men ger snabb tillväxt.
Det är fortfarande, även i städer, vanligt att mor och farföräldrar tar han om små barn. Internatskolor är knappast vanligare än i Sverige, och jag hoppas att Du inte tror att familjen i boken representerar något annat än ett udda exempel.
Jag har aldrig åkt till Kina som turist, och det var först vid 5:e resan jag ens hade tid att besöka kinesiska muren. Flera resor har skett med antingen svensktalande
kineser eller med kinestalande svenskar. Jag har besökt många kinesiska hem, och även haft egen bostad i Kina.
Jag tycker absolut att Du skall besöka Kina med en kritisk inställning. Glöm dock inte att titta efter hur sur den genomsnittlige svensken verkar jämfört med kinesen. Det Du inte själv sett kan vara svårt att tro. Lycka till, men undvik snabbwokade skorpioner, ibland kan det finnas gift kvar under ytan.

Daniel Fredriksson sa...

sc:Det finns ändå en del fasta definitioner av vad existenminium innebär.

Enligt FN:s definiton av existensminimum,en dolalr per dag,lever 16 procent av Kinas 1,3 miljader människor under den gränsen,det vill säga drygt 200 miljoner,alltså betydligt mer än vad svenskaexport rådet anser.

Ojämnlikt land Kina har blivit ett av de mest ojämnlika länmderna i världen,enlgit statsitken från FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Regeringens egna siffror visar att människor i de relativt välmående kustprovinserna 1990 i genomsnitt tjänade 2,1 gånger mker än människor i inlandet. År 2003 hade skillnaden ökat till 3,2 gånger.

Fallet i EG-domstolen kan kopplas till vår diskussion genom att fallet belyser vilken låg pension som existerar i Kina idag.

SC sa...

Fattigdom sätts av någon anledning till inkomst av 1 dollar per dag. Existensminimum varierar från stat till stat och kommun till kommun.
Kina är korrumperat, och inte minst ute på landet. Med Dengs reformer delades kollektivjordarna ut till de brukande bönderna. Produktiviteten per ha mark är inte långt efter USA. Arbetsintensiteten var dock för ca 10 år sedan 1:50 mot USA. Det krävdes alltså 50 kineser på en högt mekaniserad amerikan. Här finns ett stort framtida problem, för när jorden delades ut fick bönderna mängder av små åkerlappar där maskiner knapp kan användas. Vidare upphörde de statliga inköpen delvis, och bönderna fick själva sälja större delen av sin skörd. Kontrollen av hur mycket bönderna verkligen skördade blev svårare att exakt bestämma, och en liten peng till kontrollanter var billigare än skatt. Huvudelen av kinas befolkning är fortfarande självförsörjande bönder, men officiellt och praktiskt låg inkomst. Svält är sedan länge borta, och att idag försöka sätta en exakt siffra på inkomster för en bonde är extremt svårt. Kina för dessutom en, enligt mig, medveten politik i att nedtona standarden i Kina för att helt enkelt få bättre villkor i internationella förbindelser.
Den genomsnittlige kinesen hade för några år sedan ett sparkapital på 28.000:-Rmb ung samma i SEK. Detta är en extremt hög siffra för ett fattigt land, om kina nu verkligen är det längre. Kvadratmeterpriset på lägenheter i de rikare städerna är idag på svensk nivå. Ute på landet är det klart fattigare, men knappast armod. Titta på produktion av DVD spelare, Färg TV, Internetanslutningar, mobiltelefon anslutningar etc etc så kan Du snart inse att Kina är inte fattigt längre. Res till Kina och bli chockad.
Det finns pension i Kina - Hur många asiatiska länder har det över huvud taget. Bor man enkelt och äter enkelt så klarar man sig på den pensionen, i motsats till i Ryssland. Nu är de också så att nästan alla äldre på landet bor med något av sina barn, och därmed delar hushåll. Även i städerna bor fortfarande föräldrarna med något barn. Det förändras dock nu snabbt, och där finns ett jättestort problem i framtiden.

Daniel Fredriksson sa...

sc:Det finns ändå en fast defintion som är 1 dollar om dagen för existensminimum,som FN definierat.

Bönders situation i Kina är besvärlig.Bönders svårigheter i Kina visar också att den kinesiska äganderätten fortfarande är besvärlig,trots att det har blivit bättre på senare år.

De skillnader mellan det kiensiska landet och städerna visar klart på att påsåtendet att Kina är ett av världens mest ojämnlika länder stämmer.

Kina har blivit rikare medan det har blivit sämre för många äldre. Pensionen på 821 yuan i månaden räcker inte till mat, kol för uppvärmning på vintern och mediciner.

Qi gong sa...

En del såg ju Hong Kong som den trojanska hästen som skulle få kommunist regimen att falla.

Men jag var skeptisk redan då. Man lämnar inte ut ett helt "land" till en diktatur.

Fastlands Kina borde aldrig ha fått inflytande över Hong kong.

Daniel Fredriksson sa...

qi gong: Kanske är det just fastlands Kinas politik som är ett av problemen med Hong Kong.Fastlands Kinas hårdförda politik är ett av problemen i Hong Kong