fredag, juni 08, 2012

Skärpta vapenexportsregler - tankar inför parlamentarisk utredning

Läser i en debattartikel att regeringen nu har till avsikt att skärpa vapenexportkontrollen. Regeringen tillsätter nu en parlamentarisk utredning med syfte till att utreda den framtida exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. Syftet är att skärpa vapenexportkontrollen när det gäller icke-demokratiska stater. Gott så, att man vaknat kring denna viktiga fråga. Det återstår å se om ord går till handling.

I artikeln så konstaterar man inledningsvis att Sverige utrikes- och handelspolitik, liksom andra politikområden, bidra till  en hållbar och rättvis global utveckling. Sverige har ett genuint engagemang  för att medverka till stärkandet av demokrati och mänskliga fri-och vår krigsmaterielexport ska givetvis inte undergräva denna strävan. Sverige politik för global utveckling, liksom EU:s uppförandekod, utgör också verktyg  för att styra mot en sådan utveckling.

Vidare konstateras det som kanske är det viktigaste. Artikeln fortsätter :

En bredare parlamentarisk samstämmighet skulle främja långsiktighet och stabilitet...utredningens huvudsyfte ska -i enlighet med den riksdagsöverenskommelse  [ Daniels kommentar] som slöts förra året mellan allianspartierna och Socialdemokraterna om att ta fram en ny krigsmateriell lagstiftning gentemot icke-demokratiska stater... utredningen kommer därutöver få till uppgift att utreda på vilket sätt en skärpning av exportkontrollen exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater kan förväntas få, för Sveriges bredare bilaterala, för den svenska exporten av krigmaterial och tekniskt bistånd, för försvarsindustrin och för ekonomin i stort.

Givetvis är detta vackra formuleringar, men det finns all anledning för oss att engagera oss, som medborgare eller kalla det för "gräsrötter" att sätta blåslampa på regeringen, så man verkligen skrider till verket I detta arbete skulle man kunna använda folkbildningen som är en välbeprövad och viktig del av det civila samhället. Det är också här man kan lyssna in röster som finns och analysera men också använda denna kanal för att väcka andra frågor/idéer på området.

Inga kommentarer: