tisdag, februari 26, 2008

Välkommet hårdare tag mot lastbilar


Likt KDU välkomnar jag EU-kommissionens förslag på tuffare gränsvärden för utsläpp av luftföroreningar från tunga motorfordon. Det faktum att förslaget endast gäller nyproduktion,att det möter efterfrågan på marknaden och att det har god framförhållning, gör det till ett bra och balanserat förslag.
Vi bör verka för en offensiv miljöpolitik som möter de krav som konsumenternas ökande efterfrågan ställer på miljövänligare varor och tjänster.Till följd av detta krävs en fortsatt utveckling och ökad användning av miljövänligare transportmedel. Övergången till användandet av transporter via sjöfart och järnväg bör även fortsättningsvis uppmuntras på de sträckor där det är en konkurrenskraftigt alternativ.
Idag står dock lastbilar för 44 procent av transporterna inom EU och lastbilen kommer även framöver att vara det enda alternativet för många företag.Strängare gränsvärden för miljöpåverkan på nyproducerade lastbilar är därför ett bra förslag som skapar ytterligare incitament för den redan existerande utvecklingen inom motorindustrin.
Föregångaren till dett förslag,Euro5,träder i kraft 1 oktober i år men det är av stor vikt att man redan nu sätter upp nya mål att sträva mot. Detta för att uppmuntra den utveckling som vi nu ser på marknaden av miljövänligare transportmedel samt att ge tillverkare tillräckligt med tid för att anpassa sin produktion efter de nya föreskrifterna.
Låt oss hoppas att det får ett positivt bemötande då det under året presentera för Europapralmentet och rådet.

Inga kommentarer: