lördag, februari 09, 2008

Biståndet ska främja - inte motverka - demokratisk utveckling

Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) (bilden ovan) flaggade för en tid sedan för förbättrade kriterier angående vilka länder som ska få bistånd i form av budgetstöd.Fria massmedier är ett kriterium.

Ska nämna ett par viktiga aspekter när vi diskuterar bistånd. För det första - biståndet ska främja - inte motverka demokratisk utveckling.Till biståndets viktigaste mål hör att bidra till långsiktig lokal utveckling för att bekämpa fattigdomen,att bidra till framväxten av stabila demokratier och att värna om de mänskliga rättigheterna och miljön.Bistånd innebär skyldigheter för både givare och mottagare att leva upp till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, miljöskydd, korruptionsbekämpning etc.

För att biståndet ska vara effektivt bör det i högre grad styras av lokala behov och stärka utvecklingsländers ägarskap av politiken.Givar och mottagarländer antog 2005 den så kallade Parisdeklarationen för ett effektivt bistånd som innebär skyldigheter för båda partner. Syftet är att stärka mottagarländernas ägarskap av politiken.

Givarländerna ska ge stöd till mottagarländer egna strategier för fattigdomsbekämpning framtagna efter brett deltagande av olika aktörer inklusive parlamenten och det civila samhället.Samtidigt ställer Världsbanken, Internationella Valutafonden (IMF) och andra givare detaljerade villkor - så kallad konditionalitet för hur den ekonomiska politiken i utvecklingsländerna ska utformas i samband medskuldavskrivningar,nya lån och bistånd. Dessa villkor åsidosätter det demokratiska beslutsfattandet i mottagarländerna,
och försvagar på så sätt parlamentens roll och målsättningen att fattigdomsstrategier ska tas fram i brett demokratiskt deltagande.


Inga kommentarer: