torsdag, juni 11, 2015

Energifrågorna - vår tids utmaning

Ett hett debatterat samtalsämne är frågan om kärnkraft. Det kan därför vara på sin plats att utveckla min syn på området.Jag tycker det är oerhört viktigt att vi dels diskuterar miljö-och hållbarhetsfrågorna och energifrågorna. Jakten efter olja är intensiv. Vad som ofta glöms bort är den potential solenergin representerar. Solen ger varje år 10 000 gånger mer energi till jorden än vad våra samhällen utnyttjar kommersiellt. Problemet med solenergi som energislag är att den är utspridd och måste koncentreras. Teknik för detta finns dock. Solkraftverk på en liten del av Saharas yta skulle till exempel kunna förse hela Europa med all den elenergi vi behöver. Ett spännande perspektiv. Dock är vi inte där ännu., kostnadseffektiva lösningar både för generering och överföring av energi är på väg. Dagens solkraftverk och solceller blir alltmer effektiva och med hjälp av högspänd likström - en teknik som ABB utvecklat - är det möjligt att överföra stora mängder ström över stora avstånd med små förluster. Satsningar på nya energikällor måste gå hand i hand med satsningar på energieffektivisering för att öka tryggheten i energiförsörjningen och minska utsläppen av koldioxid. Nya jobb skapas och pengar sparas. Vad gäller kärnkraften så finns det många intressanta områden att diskutera. Beroende på vem man frågar "farlig"kärnkraften är. Exempelvis så menar Patrick Moore som var med och startade Greenpeace som varit mycket anti kärnkraft men har helt svängt i frågan. Enligt honom har säkerheten kommit så långt att det inte finns något att oroa sig för. Uranbrytning, som främst sker i Canada idag är där mycket säkert för arbetarna och man återställer omgivningen vilket gör att han ansåg inte heller brytningen vara ett problem. Man hittar nu nya platser i nya länder där det finns ”möjligheter” till brytning, så tillgång inget problem. Även att ta vara på avfallet har blivit säkrare och nu ibland annat Frankrike har man börjat kunna återanvända stora delar av avfallet, vilket gör att du kan i praktiken använda dig av det i, om det var, 300 eller 500 år om tekniken slår igenom. Ny teknik osv såg han inte som problem, där det finns säkerhetsproblem är möjligtvis i de gamla kärnkraftsverken som fortfarande är igång,men olyckor var inte troliga enligt honom. Med dessa argument är kärnkraft betydligt bättre än andra energikällor som flertalet har betydligt större skada på naturen, Moores slutsats. I och med förvaltarskapstanken är det oerhört viktigt att vi som Kristdemokrater har ett mycket långsiktigt perspektiv i vad vår politik får för konsekvenser.Vi behöver inse att trots energieffektiviseringar pekar ändå det mesta på att vi kommer att behöva än mer el i framtiden, om vi vill satsa på elbilar/hybridbilar osv. Har vi inte tillräckligt med egen energi behöver den importeras och då är det troligt att det bara blir sämre alternativ. Men jag tycker det är oerhört viktigt att vi i debatten och i den praktiska politiken är pådrivande vad gäller förnybar energi, den vi har kunskap om idag men också forska på nya sätt. Vi i Sverige är lyckligt lottade med vattenkraften som många andra länder inte har tillgång till, nu med större möjligheter för vindkraft hoppas jag på en utveckling inom detta område.Vågkraft är också ett mycket intressant alternativ, solenergi kan vi säkert också utveckla. Jag tror inte att vi behöver vara så oroliga i närtid för olyckor i samband med våra kärnkraftverk. Vad gäller säkerhet ser jag det snarare att ett orosmoment kan vara om kärnkraften någon gång framöver kommer i ”orätta händer”. Men vi måste alltid föra upp säkerhetsfrågorna på agendan och vara tydliga med hur vi tar hand om avfallet och inte tysta ner den debatten. Kristdemokraternas hållning är att avveckla in den mån det är möjligt och det anser jag att vi gör klokt i.Samtidigt aktivt uppmuntra andra alternativ så avvecklingen kan ske i så snar framtid som möjligt.

Inga kommentarer: