onsdag, juli 23, 2014

Nej till läxfri skolgång

Socialdemokraterna i Jönköpings kommun vill ha en läx och betygsfri skola på försök. Idén drivs också på andra håll i landet. Det finns anledning till att ställa sig kritisk. Inledningsvis så kan vi konstatera läxor är viktiga av flera skäl. Det är i skolan och under ordinarie undervisningstid som alla elever ska få det stöd och hjälp den behöver för att nå kunskapsmålen. På lektionerna ska läraren bland annat introducera och förklara nya områden och besvara elevernas frågor. Men lektionerna räcker inte alltid för att kunskaperna ska sätta sig. Läxor efter lektionstid ger repetition och fördjupning av kunskapen. Några bra definitioner på vad begreppet läxa innebär finns i forskningsläget. Ingrid Westlund, pedagogikforskare definierar begreppet läxa innebär. "Läxan finns i gränslandet mellan skola och hem, individen och kollektivet, arbete och fritid samt mellan tid och uppgift”. Den amerikanske doktorn i socialpsykologi och läxforskaren, Harris Cooper definierar begreppet läxor med att de är "Uppgifter, givna till studenter av skollärare,som är ämnade att göras under icke-skoltimmar". Detta är en viktig utgångspunkt. Ett vanligt syfte till varför läxor ges är att de är till för att repetera och befästa kunskaper.Även att förbereda elever inför högre årskurser ges som en vanlig anledning till läxor, samt att eleverna ska öva upp sin studieteknik.En annan orsak till varför lärare ger läxor är att eleverna med hjälp av dem ska kunna nå målen och nå gymnasiebehörighet. En viktig iakttagelse är att många lärare ger läxor även om de inte anser att läxor är viktiga för att eleverna ska nå de nationella målen. Många av dessa lärare ger dessutom läxa som färdighetsträning. Forskningen har också kommit fram till att ett syfte med läxor är att lärare vill ge eleverna förförståelse. Ytterligare en sak samt att föräldrarna hålls informerade och att eleverna får chans att arbeta i en lugn hemmiljö. Pedagogikdoktorn John Steinberg som skriver om grundskolan, anser att det är viktigt med läxor. Deras syfte är att ”ge barnen goda studievanor” Steinberg menar också att läxan hjälper till att informera hemmet,den lär eleven ansvar och han poängterar vikten av repetition. Läxforskaren Harris Cooper framhåller vidare att positivt inställd till läxor men påpekar samtidigt vikten av att läxorna följs upp. Om lärare ger eleverna uppmuntran är det större chans att eleverna lämnar in sina uppgifter än om eleverna inte få någon respons. Inom dagens mål och kunskapsrelaterade betygssystem ska elevernas kunskaper jämföras med de mål och betygskriterier som ställts upp. De som idag konstruerar nationella ämnesprov har följaktligen ett annat uppdrag att utforma provuppgifter som speglar målen och kvaliteter i kunnandet, d.v.s. ger eleverna möjlighet att på olika sätt visa vad de kan. Vidare ska proven fungera som stöd för lärarna i deras bedömningsarbete. Detta är endast ett axplock av de aspekter som är värda att ha i åtanke i diskussionen.

Inga kommentarer: