fredag, december 15, 2006

Skolan -till för eleven eller organisationen?


Debatten om skolminster Jan Björklunds uttalande om elevinflytande är nu i full gång. Tänkte låta intresserade ta del av min syn på elevdemokrati här på min blogg.

”Det är klart att om man bara har principen att en man, en röst, är eleverna flera på en skola. Då ska de bestämma och kunna rösta ned ”, sa skolminister Jan Björklund vid en riksdagsdebatt om elevstyrda gymnasieskolor.En syn på elevinflytande som jag som kristdemokrat har svårt att dela.

Det är viktigt att skolan så långt det är möjligt försöker anpassa sig efter eleven och inte tvärtom. I skolan skall all ha möjlighet att synas, ingen ska hållas tillbaka eller lämnas efter, eleverna ska ha möjlighet att visa upp sin fulla potential. Ofta är det så att skolan är till för organisationen snarare än eleven. Eleven har lite att säga till om i skolans byråkratiska värld.

Skolan utgör en av de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Den ska skapa förutsättningar för den enskilde elevens utveckling och hennes möjligheter att påverka beslutsprocessen.

Detta betyder att skolan i stort är mycket viktigt för vårt samhälle. För att utbildningen ska fungera är det viktigt att den finns till för eleven och inte för organisationen. Om eleven sätts i centrum är sannolikheten större att skolan lyckas med sitt syfte, att utveckla olika personers möjligheter.

Med en ideologi som lär att alla människor är olika, men med lika värde, ställa höga krav på skolan. Skolan ska uppmuntra dessa olikheter och därigenom ta fram det bästa ur varje person. Alla har olika intressen, förutsättningar och begåvningar.

Om skolan ska vara till för eleven måste han/hon ha något att säga till om, måste ha ett större inflytande. Bland annat måste elevråd och liknande få större inflytande och respekt på skolorna. Det ska även finnas personer som är beredda att ställa sig på elevernas sida gentemot organisationen. Om det finns klagomål på lärare, betygssättning med mera ska det finnas någon person med inflytande att prata med som lyssnar till elevens behov. Därför är den modell som införts i Jönköping med lokala styrelser någonting som bör fortsätta och uppmuntras.

Det är viktigt att det ska finnas ett minimikrav på elevinflytande. Detta för att kunna skydda ett visst mått av elevinflytande. Sedan så är det givetvis upp till varje skola om de vill gå längre än så. Får eleverna vara med och bestämma blir det troligen fler och nya idéer om förändring. Elevinflytande är enormt viktigt för att skolan ska vara till för eleven.

Däremot är det viktigt att inte glömma bort att det är lärarna som är utbildade därför är det svårt att tro på total elevdemokrati. Det borde vara lärarna i samråd med eleverna som slutligen kommer fram till de lämpligaste lösningarna.

Inga kommentarer: