torsdag, juli 08, 2010

Hur förvaltar vi våra resurser ?

Vi har som människor ett stort ansvar för att förvalta de resurser vi har fått oss till del. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man gör det, alltifrån hur resurser delas till hur de sköts/hushållas med. I detta finns en av vår tids största utmaningar, energifrågorna är en av dessa frågor.

Ett gott förvaltarskap innebär inte att vi förbrukar mer energi än vad vi behöver. Många energieffektiviseringar kan göras, det bästa exemplet på detta är den sparade kilowattimmen. Exempelvis kan värme och energisystem samordnas så de arbetar tillsammans, värmen ifrån luften kan användas som uppvärmning, fastigheter isoleras, fönster bytas, och vid nybyggnationer byggas som passivhus.

Allt material vi använder för uppvärmning och elproduktion skadar miljön så lite som möjligt. Vi behöver därför fortsätta arbetet med att byta energislag, bort från fossila bränslen över till mer hållbara energislag. Vi behöver göra detta arbete medvetna om vad för påverkan de nya energislagen kan ha. Detta för att vi inte ska bygga in oss i ett system som har andra nya stora miljöproblem och/eller orsakar svält i andra delar av vår värld. För att klara det behöver vi komplettera vår infrastruktur genom att stödja lokal till medelstor produktion.

Det kan röra sig om energi ifrån sol, vatten, vågor och vind men även el och värmeproduktion från avfallsförbränning och biobränslen, rötning av gödsel och andra organiska ämnen.På många håll, exempelvis i min hemkommun, Jönköpings kommun har man påbörjat detta arbete, vilket välkomnas, men mer behöver göras. Det kan röra sig om att ta till vara spillvärme från företag, och småskalig produktion av el och värme med b la solceller.

Några exempel på vad som behöver göras är att se över regelsystemen och styrsystemen så det lönar sig att producera egen el i liten skala (solceller,vindkraft), ta till vara på spillvärmen ifrån industrier, främja utvecklingen av miljöteknikföretag, t ex genom att öppna en dialog mellan beslutsfattare och företagen för att få reda på utvecklingen.

Vi bör också satsa pengar på den spårbundna och vattenburna trafiken både för gods och människor.Vi ska fortsätta satsningen på fossilfria bränslen. Man bör också underlätta för att upphandlingar kan göras som b la främjar minskad förbrukning av fossila och lägre energiåtgång vid framställningen av produkter e tc.

Till sist, men inte minst vi måste agera nu !

Inga kommentarer: