onsdag, september 16, 2015

Genmodfiering och lobbying- viktig diskussion

I ett antal debattinlägg i min lokaltidning, Jönköpings Posten ställdes ett resonemang om genmodifiering och berör ämnet lobbying. Den nya gentekniken kan vara ett verksamt medel för att kunna föda en växande världsbefolkning, men också för att kunna bota mycket av mänskligt lidande. Gentekniken öppnar fantastiska möjligheter, men det finns också problem som gör att stor försiktighet måste iakttas. Risken finns att grödor med gener som gör dem motståndskraftiga mot vissa bekämpningsmedel ska korsa sig med vilda släktingar och bilda hybrider, med svåröverblickbara ekologiska följder. Om genetiskt modifierade grödor överhuvudtaget ska odlas i öppen odling måste nyttan med den modifierade noga vägas mot risken att en spridning sker i naturen. Kunskapen om de ekologiska effekterna av genetiskt modifierade organismer är begränsad. Utsättning av sådana organismer ska inte tillåtas i öppen odling utan endast i tillståndsprövade försöksodlingar. Teknik och etik får inte separeras. All forskning och bioteknisk verksamhet inklusive patent och växtförädlarskydd ska ytterst syfta till mänsklighetens gemensamma bästa och måste utgå från och respektera alla människors absoluta och okränkbara värde. Varken människan eller miljön får äventyras. Politiskt påverkan eller ”lobbying” är ett ständigt aktuellt ämne. Dagens Samhälle har skrivit mycket om detta. I Sverige är dock debatten ganska yrvaken och omogen kring dessa frågor. Sverige använder traditionellt ett omfattande remissförfarande. Många intresseorganisationer blir ofta automatiskt tillfrågade och kanske inte har samma självklara behov att på egen hand bedriva lobbying. Att det förekommer mer av lobbying idag tror jag beror på samhällsförändringar där politiken fungerar annorlunda än tidigare. Många röster höjs för strängare regler kring lobbying och karantän för politiker som går till näringslivet och vice versa. Det kan vara så att det är nödvändigt, vi behöver diskutera dessa frågor på ett djupare plan,men vad ändrar egentligen 6 månaders karantän för säg en före detta minister? Kontakter, relationer, nätverk och de djupa kunskaperna sitter i. Det viktigaste tror jag är att vi har ett transparent förfarande, att visa sin agenda. Detta är endast några axplock i diskussionen om dessa frågor – jag ser fram emot en diskussion kring dessa frågor.

Inga kommentarer: