måndag, juli 25, 2016

Jakten på friskolorna

Regeringen går till storms mot religiösa friskolor. En argumentering som bör bemötas. För oss kristdemokrater är det ofattbart hur man kan lägga så mycket kraft och energi åt en skolform som utgör en liten del av alla elever och som de flesta som går där trivs alldeles utmärkt. För oss kristdemokrater är det viktigt att slå fast att alla skolor, även de med konfessionell inriktning, ska följa skollag och läroplan där det bland annat framgår att skolan ska förmedla värden så som tolerans, all människors lika värde och jämställdhet med mera. Det finns med stor sannolikhet, även de med konfessionell inriktning och icke konfessionella inriktning som inte följer dessa dokument. Men det får aldrig vara ett argument attt stänga alla skolor med viss inriktning. I så fall ska alla kommunala skolor också stängas och det inser alla vilka konsekvenser det skulle få. För många barn och ungdomar passar en konfessionell skola bra. Många upplever en större trygghet och gemenskap i dessa skolor än i en kommunal eller fristående skola. För många elever är det naturligt att inleda en dag med en morgonbön tillsammans med andra,att gå i en skola där svordomar inte uttalas och att inte utsättas för mobbing på grund av sin tro. Det finns många religiösa skolor som har gått rykte och som lyckats bra med att skapa en trygg studiemiljö och studieresultat Att förbjuda dessa friskolor vore mycket olyckligt. Det finns konfessionella skolor som fått sina tillstånd indragna på grund av att värdegrunden i läroplanen inte följts och det är bra att dessa har stängts. Samtidigt har Skolverket inte funnit anledning att dra in tillståndet för någon av de 25 konfessionella skolor som granskades för några år sedan och det talar sitt tydliga tecken. Vi kan nog dessutom utgå ifrån att det finns en hel del lärare på kommunala skolor som indoktrinerar elever både religiöst och politiskt men som inte får någon som helst uppmärksamhet trots att den indoktrineringen torde vara lika farlig som den som sker på en konfessionell. Indoktrinering får aldrig ske oavsett om det gäller en konfessionell skola eller ej och mot detta finns det lagar och förordningar. Låt dem som vill gå i en skola med religiös inriktning göra det utan att staten går in och förbjuder. Det finns många skolor med religiös inriktning som har ett gott rykte där elever visar upp goda skolresultat, där skolan genomsyras av trygghet och respekt för varandra och där elever och personal trivs. Det vore ytterst olyckligt att stänga dessa skolor på grund av att statsmakten fått för sig att allt som har med religion att göra är något farligt och hotfullt.

Inga kommentarer: