tisdag, november 10, 2015

Bränslecellsteknik - framtidens drivmedel

Det pågår en utveckling av teknik när det gäller miljöbilar. Det är en viktig utveckling med tanke på hur utsläppsskadorna från fossila bränslen såsom bensin och diesel som har skapat enorma utmaningar vad gäller dagens klimathot. Här har det skett en viktig utveckling av fordonsflottan. Bränsledrivna fordon och vätgas som lagrar energi lagrar energi från solceller och vindkraftverk är två exempel på hur den nya energiteknik kan användas.Utvecklingen kan leda till en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige. I en artikel i SvD 7/11 redovisas denna utveckling. Vätgas kan vara lösningen alla letar efter.När Toyota presenterade sin bränslecellsbil Mirai förra året framhöll ordföranden Takeshi Uchiyamada att vätgas blir bränslet för det kommande århundradet". Här är en spännande utveckling att följa.Trots att bilföretaget ligger i framkant med batterimodeller konstaterar Toyota att framtiden inte ligger i batteridrift utan i vätgasdrivna bränsleceller. Det Göteborgsbaserade företaget PowerCell Sweden AB utvecklar, tillverkar och säljer bränsleceller, bränsleformer och system för exempelvis bil-, transport och stationära applikationer på den globala marknaden. Över 500 m kr har investeras sedan projektet startade som en avknoppning från Volvokoncernen för 20 år sedan. För att Toyotas och andra biltillverkares vision ska bli verklighet krävs en vätgasinfrastruktur, vilket redan idag byggs i stor skala i bland annat USA, Japan och Tyskland. EU och Vätgas Sverige vill få igång en tidig användning av vätgasfordon och utbyggnad. På sikt vill EU se tankstationer var 30:e mil. Oslo och Köpenhamn har redan ett par stycken. I Sverige finns en tankstation i Malmö, en vid Arlanda och den 26 oktober invigde den svenska infrastrukturministern en tankstation vid PowerCells lokaler i Göteborg. Den el som solfångare/vindkraftverk alstrar och tillgodoser det kontinuerliga elbehovet och överskottet av vätgas via elektrolys som lagras på tank. Vätgasen kan senare användas i en ny bränslecell för att alstra ny el när det behövs. Intresset för egenproducerad el och självförsörjande hus ökar i stort i många länder, inte minst mot bakgrund av att nätverksleverantörer ofta tar ut höga avgifter. Från och med den 31 december 2020 ska alla byggnader i EU vara "nära nollenergi-byggnader", vilket betyder att de ska producera nästan lika mycket energi som de förbrukar. Här tror jag det kommer att ske en spännande utveckling och man kan vidareutveckla denna. Under hösten installerar PowerCell ett bränslecellssystem till ett lågenergihus i Göteborg.Husets solceller kommer producera el under dygnets alla timmar, vilken sedan används för att tillverka vätgas från vatten. El från bränslecellen, som går på den lagrade vätgasen, används sedan kvälls och nattetid samt under vintersäsongen. Utöver elen producerar bränslecellen även värme som leds in i husets varmvattentankar och används till uppvärmning och varmvatten. Vätgasen i tankarna kommer även att kunna användas som tankstation till hushållets planerade vätgasbil. En smart teknikutveckling tycker jag. Marknaderna för bränsleceller bedöms få en kraftig tillväxt i såväl utvecklings som industriländer. Navigant Research förväntar sig att den stationära bränslecellssystem PowerPac mot telekomindustrin i Afrika, som primär energikälla vid drift av telekommaster hos teleoperatören Vodacom i Sydafrika där den ska förse en basstation med miljövänlig ström. Där vätgas inte finns tillgängligt- i exempelvis Afrika- har PowerCell tagit fram en patenterad Reformer som omvandlar diesel till vätgas som sedan leds direkt in i bränslecellen. På så sätt reduceras koldioxidutsläppen kraftigt och de giftiga partiklarna och kväveoxiderna elimineras helt, jämfört med en traditionell dieselmotor. Jag tror att vi behöver en politik som uppmuntrar användning av dessa tekniker - alltifrån incitament till att bygga noll-energihus till att skattebefria fordon av det här slaget.

Inga kommentarer: