onsdag, mars 30, 2016

Efterlyses: En fungerande integration

Jag kommer fortsätta att blogga om asylpolitiken. Detta främst med bakgrund av konflikterna i världen men det är också angeläget att förtydliga kristdemokraternas människosyn. Nu behövs denna tradition mer än någonsin. Det första jag vill nämna är migration är en mycket positiv företeelse. Människans rörlighet och mångfald är positivt ur en lång rad perspektiv. Det ökar friheten och rörelseutrymmet, ger ekonomiska vinster och bekämpar fattigdom och ger dessutom skydd till människor som riskerar död och förföljelse. När vi diskuterar invandringens kostnader, som på kort sikt är höga och på lång sikt jämnar ut sig så är det viktigt att fastslå att det inte är samma invandrare som är arbetslösa hela tiden. Skillnaden suddas ut mellan utrikes och inrikes föddas sysselsättning ut med tiden. Den negativa arbetsmarknadsstatistiken kan bäst förklaras av att invandrare fylls på och att för få nyanlända arbetar. Mediantiden från uppehållstillstånd till arbete är 7 år. Detta pekar på att det är viktigt att effektivisera hanteringen av ärendena. Men det får inte ske på bekostnad av asylrätten som vis ska se längre fram i detta inlägg. Den springande punkten är att det är något som inte fungerar. Det blir extra tydligt i en internationell jämförelse. Sverige är sämst bland de rika länderna på integration och utrikesfödda är i större i Sverige än övriga OECD länder. Det är i sammanhanget viktigt att fastslå de länder som Sverige ofta lyckas sämst med tenderar att vara sådan som liknar Sverige politiskt, kulturellt och institutionellt. Exempel på dess länder är Danmark, Finland och Nederländerna. Värt att notera i sammanhanget är också bland tio av dessa OECD länder är sysselsättningsgraden bland utrikesfödda än bland inrikes födda. Dessa siffror behöver inte vara rättvisa och alla har inte samma förutsättningar. Men jag tycker ändock att siffrorna sätter lite perspektiv.

Inga kommentarer: