måndag, januari 22, 2007

Dags för en förnyad arbetsrättDebatten har gått hög om de svenska kollektivavtalen. Socialdemokrater anklagar oss kristdemokrater för att vilja förändra den svenska arbetsrätten och ta bort fackliga organisationers rätt att använda konflikträtten.

Ingenting kunde vara mer felaktigt. Kristdemokraterna står bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtalet mellan fria parter på arbetsmarknaden som en grundläggande beståndsdel.Arbetares rätt att organisera sig är oerhört viktigt.Därmed också fackförbundens rätt att använda stridsåtgärder. Detta är en lagstadgad rätt.Inte minst ur ett europeiskt och internationellt perspektiv stödjer vi denna rätt.

Allt sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 har den svenska modellen med förhandlingar och avtal mellan fria parter på arbetsmarknaden fungerat väl och tjänat vårt lands intressen. Konflikterna på den svenska arbetsmarknaden tillhör de lägsta i Europa. Arbetstagare och arbetsgivare har utvecklat ett gemensamt ansvarstagande för jobb, sysselsättning, produktivitetsutveckling och omdaning av arbetslivet. Det är denna politik som socialdemokraterna kallar för kristdemokraternas högersväng.

Samtidigt är det viktigt att betona att det nu krävs en modernisering och bred översyn av den svenska arbetsrätten och kollektivavtalsmodellens tillämpning i det nya Europa.Är socialdemokraterna beredda att göra en sådan översyn?

Dagens arbetsrättsregler utformades i allt väsentligt efter 1970-talets samhälle med stora varuproducerande företag som förebild. Arbetslivet har förändrats till sin karaktär och till sitt innehåll. Däremot upplever mindre företag arbetsrätten som ett stort problem, särskilt de som är i ett förändringsskede. Den högre utbildningsnivån, kunskapssamhällets växande betydelse och förändringstakten i ekonomin kräver också en modernisering av arbetsrätten.

En förnyad arbetsrätt måste ha sin utgångspunkt i att finna en bättre balans. Mellan å ena sidan den anställdes behov av trygghet och stöd vid förändringar. Och å andra sidan insikten om behovet av en dynamisk ekonomi som måste skapa goda förutsättningar för företagssamhet.

Inga kommentarer: