fredag, januari 26, 2007

Miljöarbetet måste internationaliseras

Jag har skrivit ett debattinlägg internt i vår partitidning, kristdemokraten om miljöpolitiken. Och nog kan det tyckas som vår tid största utmaning. Utvecklingen på inte minst klimatområdet ger oss anlednning till att skräpa miljöpolitiken ytterligare. Och nog finns det anledning för oss kristdemokrater att rannsaka oss själva i frågan. Jag kommer att aktualisera frågan på olika sätt internt. Det finns också anledning för vår regeringen att skärpa allianspolitiken. Det är dags att sätta vår miljö i fokus.

Miljöfrågorna är vår tids utmaning. Vi människor är beroende av en ren miljö för vår överlevnad. Rent vatten, friskt luft och en fruktbar jord för livsmedelsförsörjning är element som vi tillsammans måste värna om, nu och för framtida generationer.

Förvaltarskapstanken är en av kristdemokratins grundstenar och lär oss att vara rädda om jordens resurser. Det är vårt ansvar att inte överutnyttja resurserna så att kommande generationer blir lidande. Med utgångpunkt i det har miljöfrågorna en central plats i kristdemokratin.

Vi har ett personligt ansvar för en renare miljö. Koldioxidutsläpp stannar inte innanför landsgränserna och ett oljeutsläpp drabbar ofta flera länders kustmiljö.

Det är av största vikt att miljöarbetet samordnas och internationaliseras.En av de största utmaningarna är att se till att gränsöverskridande konsekvenser av nationella beslut bekostas av den som orsakat dem. I dag saknar vi politiska verktyg för att hantera våraglobala gemensamma nyttigheter, och ansvarskrävande på internationell nivå.

Globala regelverk och minimiregler under FN:s regi, kombinerat med ytterligare incitament för företag att gå i spetsen för ökade reformer inom miljöområdet är ett sätt att ”jämna ut spelplanen” samtidigt som nytänkande uppmuntras. Därför efterlyser jag tillsammans med vårt ungdomsförbund bindande regler, för att konsumenter lättare ska kunna göra miljömedvetna val.

EU med sin inflytelserika ställning lämpar sig väl för koordinerat miljöarbete. Det krävs en lång rad av olika åtgärder för att vända utsläppstrenden. EU-strategin för handel med utsläppsrätter är en viktig del. Transportsektorn är en viktig del där en gemensam EU-policy kan göra stor verkan. Jag och KDU vill ha ett gemensamt pantsystem inom hela EU. Det ska vara enkelt att vara miljövän.

Miljöfrågorna kommer många gånger i skymundan. I årets valrörelse hördes inte många radikala förslag på detta område ifrån vårt parti. Nog finns det anledning till självkritik. Miljöminister Andreas Carlgren har en angelägen uppgift att ta dessa frågor på allvar. Inte minst gäller det att minska utsläppen inom transportsektorn.

Därtill kommer en allvarlig försvagning av vårt ekosystem. Enligt Millenium Ecosystem Assessment, som rapporterades nyligen, är 15 av de 24 viktigaste ekosystemen på jorden - från tropiska skogar till färskvatten i många regioner och fiskeresurser - starkt överutnyttjade. Denna utverckling kan inte fortsätta. Den snabbt expanderande världsekonomin förutsätter att ekosystembasen är livskraftig och kan leverera rader av tjänster - från mat, fiber och vatten till en rad ekosystemtjänster som rening av luft och vatten, reglering av klimat och hydrologi, pollinering av växter. Om den ekologiska basen fortsätter att urholkas äventyras även hela vårt ekonomiska system.

Därför finns det all anledning för oss kristdemokrater att skärpa miljöpolitiken på samtliga nivåer i kommuner,regioner och i arbetet i regeringen tillsammans med övriga partier i Sverige och EU.

Inga kommentarer: