fredag, april 07, 2006

Friskolor -en demokratifråga

En debatt om friskolan har länge varit i Jönköping dels genom socialdemokraterna i Jönköpings kommuns inställning mot friskolor dels genom vänsterpartiets intällning i frågan.

Jag har valt att engagera mig i debatten.Tänkte därför delge min replik på en insändare från vänsterpartiet i Jönköping. Det jag här delger er är endast en summering av insändaren.

Vänsterpartiet vänder sig i insändaren emot konfessionella skolor samt mot vinstdrivande skolor.Jag har behandlat vinstdrivande fristående skolor på annat ställe på min blogg. I insändaren förs det vidare fram att friskolor leder till segregering. Det finns mycket som talar för att så inte är fallet. Enligt Skolverket uppskattas valfriheten att välja skola av mer än 90 procent av alla föräldrar. En temoundersökning visar att fristående skolor har en högre andel barn med invandrarbakgrund än de kommunala skolorna.

Friskolor har också en hög andel av ensamstående föräldrar och en högre andel av elever som behöver olika typer av stöd för att klara skolan. Många elever som har misslyckats i den kommunala skolan söker sig till de fristående.

Och Vänsterpartiet är inte ensamma i sin syn. i det senaste förslaget till ny skollag föreslogs kraftiga begränsingar för de konfessionella skolorna,. Detta trots Skolverkets mycket noggranna granskningar förutom i något enstaka undantagsfall,inte vista några brister när det gällervärdegrundsarbetet eller allsidigheten i undervisningen.

För oss kristdemokrater är det viktigt att slå fast att alla skolor,även de med konfessionell inriktning ska följa skollag och läroplan där det bland annat framgår att skolan ska förmedla värden så som tlolernas, alla människors like värde och jämställdhet.

Det finns med stor sannolkikhet en hel del sklor, både skolor med konfessionell och icke-konfessionell inriktning,som inte följer dessa argument.men, det får aldrig vara ett argument för att sänga alla skolor med viss inriktning. I så fall skulle alla kommunala skolor också stängas och det inser alla vilka konsekvenser det skulle få.

För många elever är det naturligt att inleda en dag med morgonbön tillsammans med andra,att gå i skola där svordmomar inte uttalas och att inte utsättas för mobbing pågrund av sin tro.
Det finns konfessionella skolor som har ett gott rykte och som lyckas bra med att skapa en trygg studiemiljö och bra studieresultat. Att förbjuda dessa skolor vore mycket olyckligt.

Vänsterpartiet för vidare fram att det finns risk för indoktrinering på konfessionella friskolor.Indoktrinering får aldrig ske oavsett om det gäller en konfessionell skola eller en kommunal och mot detta finns lagar och förordningar.

Vi kristdemokrater kommer fortsätta att ta strid för de fristående skolorna även i fortsättningen ska ha rätt att verka sida vid sida med de offentliga på likvärdiga villkor. För oss är det en demokratifråga.

Inga kommentarer: